Acord de Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, modificat per acord de Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 i per acord de Consell de Govern de 13 d'octubre del 2021

Article 1. Definició i objectius

1.1 El Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) és un programa especial obert a tots els estudiants internacionals i de la UPF. L’arribada dels estudiants internacionals es garantirà per la via de convenis de col·laboració amb altres institucions educatives, i també s’acceptaran sol·licituds de forma individual. La seva especificitat suposa una oferta estable i complementària als cursos regulars de la UPF que permet enriquir la oferta acadèmica tot promovent la transdisciplinarietat i la col·laboració entre àrees de coneixement.

1.2 Els objectius del programa són:

  • Dotar la UPF d’una nova oferta acadèmica de caràcter transversal, interdisciplinari i amb perspectiva global, on conflueixin estudiants UPF i estudiants internacionals.
  • Permetre als estudiants UPF compartir cursos específics i enfocats com a estratègia d’internacionalització a casa i com a part de l’oferta de Formació Transversal de Lliure Elecció (FTLE).
  • Donar la oportunitat als estudiants de seguir cursos innovadors, que estimulin formes de pensament crític i creatiu, tant en els continguts que es proposen com en les metodologies docents.
  • Treballar amb els estudiants per donar-los criteris d’anàlisis que els permetin assolir una visió plural que els ajudi a entendre les diferents realitats científiques, econòmiques, socials i culturals en un marc global, així com les relacions que s’estableixen entre disciplines.

1.3 El programa BaPIS es construeix a partir de l'estudi de matèries de contingut de nivell i format universitari, homologables en les universitats d'origen dels estudiants de fora de la UPF i en els diversos centres per als estudiants de la UPF. Aquesta oferta es podrà complementar amb cursos de llengua espanyola adreçats a estudiants internacionals.

 

Article 2. Estructura acadèmica

2.1. Qui exerceixi la direcció acadèmica del programa BaPIS serà responsable de la preparació de l'oferta, la coordinació i el desplegament dels cursos, com també de supervisar la tasca docent dels professors i del seguiment dels estudiants. El rector ha de nomenar un professor per a desenvolupar aquestes funcions, a proposta del vicerector o vicerectora competent en matèria de Relacions Internacionals.

2.2 L'aprovació de l'oferta acadèmica i el seguiment acadèmic del programa BaPIS correspon a la Comissió del Programa d’Estudis per a Estrangers, integrada pels degans, segons queda regulat per Acord del Consell de Govern de 8 d’abril del 2003, modificat per acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006 i per acord del Consell de Govern d’11 de novembre del 2009. La coordinació administrativa del programa es garanteix des del Servei de Relacions Internacionals.

 

Article 3. Requisits d’admissió

3.1 En el moment de sol·licitud d’admissió al programa, els alumnes internacionals han d'estar matriculats en una universitat o institució d’educació superior acreditada en un curs posterior al primer any acadèmic i tenir un expedient acadèmica amb un promig de qualificacions (GPA o equivalent) de 3.0 o superior. Els cursos que es matriculin al programa BaPIS s'hauran d'incorporar a l'expedient acadèmic dels estudiants. A aquest efecte, s'emetrà un certificat de qualificacions per a facilitar aquesta incorporació a les universitats d'origen dels estudiants internacionals. Pel que fa als estudiants de la UPF, les assignatures que cursin al programa BaPIS constaran al seu expedient en forma de crèdits de FTLE.

3.2 D’acord amb els requisits que regulen la FTLE, els alumnes de la UPF només es podran matricular a assignatures BaPIS si estan matriculats en un curs del seu pla que permeti cursar optativitat o quan es cursi com a mínor. És responsabilitat dels estudiants verificar que compleixen els requisits previs fixats per cursar amb èxit les assignatures.

3.3 És altament recomanable que els estudiants que vulguin cursar una assignatura impartida en una llengua diferent a la seva nativa disposin com a mínim d’un nivell B2 o equivalent de la llengua respectiva, que permeti garantir el seu seguiment i aprofitament.

3.4 Per accedir a les assignatures BaPIS impartides en castellà, els estudiants internacionals han de fer una prova de nivell o acreditar un nivell suficient d’acord amb els requisits establerts per a cada assignatura, per assegurar-ne el correcte seguiment i màxim aprofitament. La prova de nivell tindrà lloc la setmana anterior a l'inici dels cursos (intensius i regulars), en una única sessió. Si per motius justificats l’alumne no pot assistir a la prova, se li assignarà un nivell aproximat en base al seu expedient i serà susceptible de canvi durant la primera setmana de classes.

 

Article 4. Calendari

4.1 La durada dels cursos BaPIS és d’aproximadament 12 setmanes que equivalen a 45 hores de classes presencials, combinades amb altres tipus de docència – visites culturals o sortides fora de l’aula, treballs a casa, seminaris online- que poden arribar a les 105 hores.

4.2 Els cursos del programa BaPIS s’estructuren per trimestres seguint el calendari acadèmic de la UPF. La BaPIS s’ofereix en dues edicions per any, una a la tardor (primer trimestre) i una a l’hivern (segon trimestre). El calendari específic i l’oferta d’assignatures per trimestre en cada edició del programa seran fixats pel director o directora acadèmic.

 

Article 5. Establiment de l'oferta acadèmica

5.1 L'oferta del programa BaPIS i el seu calendari s'aprovarà amb un mínim d'antelació de 12 setmanes abans del començament del curs. Els horaris quedaran establerts amb una antelació mínima de 8 setmanes abans de l’inici del curs.

5.2 L’oferta d’assignatures es farà a partir de la selecció de les propostes presentades pel PDI en una convocatòria pública adreçada a tot el personal docent i investigador de la UPF, impulsada per la direcció acadèmica de la BaPIS i on es definiran les àrees d’interès docent.

A)  Correspondrà a la Comissió del Programa d’Estudis per Estrangers aprovar les assignatures que integren el catàleg de la BaPIS. En el transcurs de la comissió, el director o directora acadèmica del programa BaPIS presentarà les propostes que compleixin els requisits, acompanyades d'un informe valoratiu raonat sobre la conveniència d'incorporar o no cadascuna de les propostes d'assignatures.

B) L'adequació de les propostes d'assignatures als perfils temàtics de les àrees d'interès docent fixats pel director o directora acadèmic serà un criteri prioritari per a la seva aprovació. Quan hi hagi un nombre elevat de propostes el criteri de selecció estarà determinat, entre d'altres, la valoració del programa proposat, la qualificació del docent, la seva impartició en cursos anteriors i la seva demanda, entre altres. El director o directora acadèmic de la BaPIS comunicarà per escrit als proposants l'aprovació o no de les seves propostes.

C) El director o directora acadèmic del programa BaPIS i els membres de la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers guardaran la deguda confidencialitat sobre les propostes rebudes, s'incloguin o no en l'oferta docent de la BaPIS.

D) El PDI que presenta una proposta a la convocatòria cedirà els drets d’explotació en exclusivitat a la UPF, condicionada a l’efectiva incorporació a la programació de la BaPIS. Per la seva banda, la UPF confiarà la impartició de l’assignatura als professors que l’hagin elaborat.

E) Els drets de propietat intel·lectual sobre el programa i els materials de l’assignatura corresponen als professors que l’hagin elaborat. No es podran fer servir sense el consentiment explícit del seu autor.

F) Els drets d’explotació corresponen a la UPF. Els professors responsables no podran en cap cas oferir el mateix curs a altres institucions sense l’autorització expressa i per escrit del director o directora acadèmic.

G) Per a qualsevol modificació dels cursos aprovats com a oferta docent en el marc de la BaPIS (programa, llengua vehicular, calendari, horaris i requeriments previs, títol de l’assignatura, etc), caldrà l'autorització prèvia del director o directora acadèmic del programa BaPIS.

5.3 La preparació de la programació de la BaPIS correspon al director o directoraa acadèmic del programa. La selecció d’assignatures es farà a partir del catàleg d’assignatures aprovada prèviament per la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers.

Article 6. Nombre mínim d'alumnes

6.1 El nombre mínim d’alumnes per classe en les assignatures de contingut es fixa en 10 estudiants matriculats.

6.2 L'obertura d'assignatures en les quals la preinscripció sigui inferior a 10 resta condicionada a l'autorització del vicerector o vicerectora competent en matèria d’internacionalització a proposta del director o directora acadèmic de la BaPIS. Només en aquest cas, es valorarà l’oportunitat d’oferir el curs com “Independent Study”, amb reducció d’hores de contacte i en la proporció corresponent de la remuneració. Correspon al professor o professora responsable acceptar aquestes condicions per impartir el seu curs en aquesta modalitat.

6.3 El nombre màxim d’alumnes per classe en les assignatures de contingut es fixa en 35 estudiants. A partir d'aquesta xifra es desdoblaran les classes en dos grups, sempre a criteri del director o directora acadèmic de la BaPIS i si és possible.

6.4 El nombre mínim d’alumnes per classe en les assignatures de llengua es fixa en 5.

6.5 El nombre màxim d’alumnes per classe en les assignatures de llengua es fixa en l’entorn de 15 estudiants. A partir d'aquesta xifra es desdoblaran les classes en dos grups, sempre a criteri acadèmic i si és possible.

 

Article 7. Matrícula

7.1 S'obrirà un període de pre-matriculació en el qual les universitats o les institucions estrangeres amb qui s'ha signat conveni hauran de lliurar una llista provisional amb les dades dels alumnes i el detall de les assignatures en les quals es volen matricular.

7.2 Els estudiants que sol·licitin l’admissió individualment s’acolliran al procediment previst pels estudiants visitants.

7.3 Els estudiants UPF es matricularan durant els períodes de matrícula habilitats per a la matrícula de la Formació Transversal de Lliure Elecció i a través dels canals habituals.

7.4 El període i els procediments de matriculació dels cursos de la BaPIS s'anunciaran a la Web de la UPF amb la suficient antelació i no s’estendran més enllà de la primera setmana de classes de la BaPIS.

Article 8. Avaluació

8.1 L'avaluació dels coneixements adquirits en la BaPIS es farà en una única convocatòria. La nota final serà el resultat d'una avaluació contínua durant el curs. La forma de aquesta avaluació contínua ha d’incloure un mínim d’una prova final i una prova parcial a meitat del trimestre (o exercicis avaluables equivalents), d’acord amb el format que fixi el professor als criteris d’avaluació.

8.2 Les qualificacions es publicaran al Campus Global en el termini màxim de set dies naturals una vegada fetes les proves finals.

8.3 En el cas que un alumne no pugui assistir personalment a la revisió de l'examen, comptarà amb set dies naturals per fer arribar les seves observacions al professor responsable de l'assignatura a partir del darrer dia de termini perquè les qualificacions siguin publicades al Campus Global.

8.4 En cas de desacord, l'alumne podrà formular per escrit una reclamació de forma degudament justificada i adreçar-les al director o directora acadèmic del programa BaPIS dins del termini de cinc dies naturals, a comptar des de la data de publicació de les actes definitives. En aquests casos, es formarà un tribunal nomenat pel director o directora acadèmic del programa, del qual en formarà part ell mateix i els dos professors que designi, que revisarà els treballs i qualificacions. Abans d'emetre la resolució, el tribunal haurà d'escoltar el professor responsable de l'assignatura. El tribunal resoldrà les sol·licituds de revisió de les qualificacions en el termini de deu dies des de la presentació de la sol·licitud i la seva resolució esgotarà la via administrativa. En tot allò no previst en aquesta normativa s'estarà al que disposa la normativa de revisió d'exàmens de la UPF.

8.5 Els estudiants internacionals rebran el certificat amb les qualificacions finals a l'adreça de contacte facilitada a l’efecte, o a la seva universitat o institució d’origen, si s’escau. El certificat mostrarà les assignatures cursades i la seva qualificació, segons l'escala d’avaluació de la UPF. El certificat serà expedit en anglès i en castellà, segons el format oficial establert pels òrgans competents de la UPF.

8.6 Els estudiants UPF incorporaran les qualificacions obtingudes al seu expedient acadèmic de manera automàtica.

 

Article 9. Professorat

9.1  El professorat de la BaPIS és de la UPF. De forma excepcional, podrà col·laborar professorat extern.

9.2 La remuneració per la docència dels cursos BaPIS s’estableix a través d’una instrucció de Gerència i es a correspondran a les hores de docència realitzades de manera presencial (veure art. 4.1).

9.3 El nombre màxim de cursos que un professor de la UPF amb dedicació a temps complet pot impartir en els Programes Internacionals, és de tres, és a dir, un màxim de 135 hores presencials.

9.4 L’assignació docent d’un curs a la BaPIS es farà prèvia consulta al servei de PDI, que pot considerar traslladar la qüestió als directors de Departament.

 

Aticle 10. Normes a l’aula

10.1. Assistència

L’assistència a classe és obligatòria i serà supervisada dia a dia pel professor o professora.

Els estudiants són responsables de gestionar les seves absències i no es farà cap distinció entre absències justificades o injustificades. Les situacions d'emergència (hospitalització, crisi familiar, etc) seran avaluades per el director o directora acadèmic de la BaPIS cas per cas, si s’escau. En tots els casos els estudiants hauran de presentar documentació apropiada amb aquest objectiu.

Els programes docents de les assignatures inclouran detalls sobre com les absències afecten a la qualificació final del curs.

10.2. Honestedat acadèmica i conducta dels estudiants

Els estudiants que participen al programa han de participar activament a classe, contribuir-hi amb comentaris a les lectures, estudiar i completar els treballs assignats.

S’espera dels estudiants que assisteixin a classe en les condicions adequades i han de respectar els principis generals de la honestedat acadèmica.


10.3. Normativa específica per a les activitats fora del campus

Els estudiants de la BaPIS hauran de participar en visites a institucions i museus, itineraris guiats, i altres activitats relacionades amb l’assignatura. Aquestes activitats estan relacionades amb el programa acadèmic i s’han dissenyat per formar part del procés d’aprenentatge i avaluació. Els estudiants han de considerar aquestes activitats com a classes fora de l’aula a tots els efectes i, per tant, durant el transcurs d’aquestes activitats s’espera dels estudiants el mateix comportament i s’apliquen les mateixes normes que a les sessions a l’aula.

Disposició addicional. Totes les referències que aquesta o altres normatives facin al director o directora acadèmic del programa BaPIS s’han d’entendre fetes al professor nomenat pel rector per a desenvolupar les funcions en els termes establerts per l’article 2.1.