Acord de Consell de Govern de 20 de maig del 2020

1. Objectiu

L'objectiu d'aquesta convocatòria de la Unitat d’Igualtat de la UPF és donar suport, mitjançant un procediment de concurrència competitiva a projectes de recerca sobre la prevalença, les causes i les conseqüències de les violències masclistes, especialment tot i que no en exclusiva de les violències sexuals, així com sobre l’efectivitat de les mesures de prevenció, atenció i reparació.

Es finançaran només projectes de recerca originals, no accions ja dutes a terme.

2. Finançament

La convocatòria compta amb el suport dels fons corresponents a l’any 2020 del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

Aquesta convocatòria està dotada amb 11.000 €, que seran comptabilitzats a la clau econòmica  640 en un segment específic de propera creació, podent-se finançar dues sol·licituds de fins a 5.500 € cadascuna en cas que hi hagi empat en la primera posició,  o una única sol·licitud de fins a l’import total de la convocatòria.

3. Criteri d’elegibilitat i incompatibilitats

Poden optar a la convocatòria les investigadores i els investigadors, amb títol de doctora o doctor,  adscrits a un grup de recerca reconegut establert a la UPF, als instituts universitaris de la UPF o als seus centres adscrits que, bé de forma individual o bé en grup, presentin una proposta d’estudi d’acord amb aquestes bases.

Una mateixa persona no podrà presentar-se en dues sol·licituds diferents.

Podran ser membres del projecte investigadores i investigadors externs a la UPF. En cas de propostes amb membres d'altres institucions, la persona sol·licitant que rebrà el finançament ha de pertànyer a la UPF i serà reconeguda com a representant del grup.

Aquest ajut és incompatible amb ajuts econòmics aportats per una altra institució per tal de realitzar les mateixes accions de recerca.

4. Despeses elegibles

Seran elegibles totes aquelles despeses directes que estiguin relacionades amb les activitats de recerca necessàries per assolir els objectiu. De forma resumida seran les següents:

 • Contractació de personal de suport tècnic o administratiu, d'acord amb la reglamentació vigent.
 • Subcontractació de serveis o activitats relacionats amb l’objecte de l’ajut i que no pot assumir directament l’equip de recerca.
 • Adquisició de material fungible, inventariable o bibliogràfic
 • Edició de materials produïts (llibres, documents de treball, despeses de publicació d'articles, etc.).
 • Assistència a congressos i altres activitats directament relacionades amb la recerca.

No seran despeses elegibles les retribucions del personal de la UPF.

5. Sol·licitud

Les sol·licituds han d'incloure la informació següent en un únic fitxer PDF (utilitzeu la plantilla proporcionada):

 • Resum (una pàgina màxim)
 • Descripció del projecte (tres pàgines màxim).
 • Pla de treball (una pàgina màxim)
 • Pressupost i altres fonts de finançament si s'escau
 • CV de la persona sol·licitant
 • CV de les altres persones que integrin l’equip

6. Criteris de valoració/priorització de les sol·licituds

Es prioritzaran les sol·licituds en què:

el perfil investigador de la persona o persones que presenten la sol·licitud demostri experiència prèvia en l’àmbit de recerca de les violències masclistes (fins a 20 punts).
es demostri la fortalesa i viabilitat de l’enfocament metodològic (fins a 40 punts).
el projecte pugui proporcionar recomanacions de política pública (fins a 20 punts).
el projecte es pugui executar abans d’acabar l’any 2020 (fins a 20 punts).

La convocatòria es declararà deserta si no se n'aprova cap sol·licitud. En aquest cas, la Unitat d’Igualtat podrà distribuir aquests fons entre d’altres accions relacionades amb la sensibilització i la prevenció de la violència masclista a la comunitat universitària.

7. Memòria justificativa i publicitat

Les persones beneficiàries de l’ajut hauran de presentar un informe després de la finalització de l'activitat i una memòria econòmica justificant les despeses derivades de l’acció corresponent. El termini màxim per a la presentació d’aquesta memòria justificativa és el 30 de novembre de 2020.

Qualsevol material o publicació derivada del projecte finançat haurà d’incloure els logos del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (es facilitaran degudament a la persona o persones adjudicatàries).

8. Presentació pública dels resultats

Les persones beneficiàries de l’ajut hauran de presentar els principals resultats de l’estudi en una activitat oberta a tota la comunitat universitària en el marc de la Setmana de la Igualtat del primer trimestre del curs 2020-2021, al voltant del 25 de novembre, Dia International per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

9. Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'hauran de presentar, en cas que s’hagi aixecat l’actual estat d’alarma, entre el dies 25 de maig i el 12 de juny de 2020, ambdós inclosos, al registre de la UPF. En cas que arribades aquestes dates es continuï en estat d’alarma, es faculta al vicerectorat competent a resoldre unes noves dates de presentació.

10. Instrucció i resolució de les sol·licituds

La unitat administrativa instructora d’aquesta convocatòria serà la Unitat d’Igualtat.

El rector nomenarà una Comissió Avaluadora integrada per tres membres del PDI de la UPF provinents de disciplines o àmbits diferents.

La Comissió Avaluadora podrà demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per suggerir l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu i/o viable.

El rector o vicerector o vicerectora en qui delegui resoldrà la concessió d’aquests ajuts. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa, i serà publicada al Campus Global, com a molt tard el 6 de juliol de 2020.