Acord de Consell de Govern de 27 d'abril del 2022 modificat per acord de Consell de Govern de 17 d'abril de 2024.

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi al millor treball de fi de grau i al millor treball de fi de màster en Benestar Planetari.

El Benestar Planetari s’entén com una extensió del concepte de Salut Planetària cap a una gamma més àmplia d’àrees relacionades amb el benestar, posant èmfasi en la importància del treball interdisciplinari entre les ciències socials, les humanitats, les ciències de la vida i la tecnologia. En aquest sentit, el benestar individual i social es converteix en un objectiu general de la societat, amb una naturalesa multidimensional que inclou riquesa, equitat, medi ambient i altres béns públics, com la salut i l’educació.

El premi està convocat conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra (en endavant, UPF), el Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (en endavant, ESCI) i la Fundació Institut d’Educació Contínua (en endavant, FIDEC). I amb aquest motiu s’ha signat un  conveni administratiu entre les diferents entitats intervinents que regularà aquestes bases.

ESCI considera d’interès contribuir al coneixement i promoure la investigació i la difusió d’estudis, davant els desafiaments de la sostenibilitat, que transformin el món cap a una situació millor i puguin ser aplicables per mitigar el canvi climàtic, a través de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic.

FIDEC considera d’interès contribuir al coneixement i promoure la investigació per transformar l’entorn, la societat i el planeta, amb mirada crítica, científica i de compromís social, a través de la Barcelona School of Management.

Primera. Objecte

Són exemples relacionats amb el Benestar Planetari les aportacions que contribueixen a desenvolupar nous coneixements en alguna de les àrees següents:

–Benestar animal, humà i social

–Canvi climàtic

–Cobeneficis per a la salut i el medi ambient

–Desigualtats globals

–Drets lingüístics i accessibilitat

–Desenvolupament sostenible

–Educació global

–Energies netes

–Envelliment

–Estudis urbans

–Governança global

–Integració de la protecció mediambiental en temes de salut

–Pobresa

–Producció alimentària i dietes sanes amb baix impacte ambiental

–Salut global

–Solucions integrades de l’ús del sòl

Els treballs de fi de grau i de fi de màster s’adequaran a l’àmbit de coneixement en el qual s’hagin desenvolupat i poden adoptar diferents formats. Per exemple, poden ser de caràcter teòric o empíric, amb metodologies quantitatives o qualitatives, de desenvolupament tècnic o de caràcter artístic.

Els estudiants poden participar-hi de manera individual o en grup, en funció de si el TFG o el TFM ha estat elaborat individualment o en grup.

Segona. Requisits de participació

 • Haver presentat un treball de fi de grau o de fi de màster a la Universitat Pompeu Fabra (en endavant, UPF), a l’Escola Superior de Comerç Internacional (en endavant, ESCI) o a la Barcelona School of Management (en endavant, BSM) en qualsevol dels programes de grau o de màster, durant els cursos acadèmics que s’indiquin en la convocatòria.
 • El treball ha de versar sobre alguna o diverses de les àrees llistades en la base primera.
 • El treball ha de ser original i ha d’haver estat qualificat amb una nota mínima de 8,5 en primera convocatòria.
 • S’ha d’haver fet servir una de les llengües següents: català, castellà o anglès.
 • El treball ha de fer un ús no sexista i no androcèntric del llenguatge.

Tercera. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han d'adreçar al Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris (en endavant SACU).

Preferentment es presentaran electrònicament, mitjançant la instància general electrònica que es pot trobar a la seu electrònica de la UPF, en el catàleg de procediment i tràmits, adjuntant-hi el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent.

També es poden presentar presencialment al Registre General de la UPF acompanyades de la documentació adjunta a la sol·licitud.

El formulari de sol·licitud estarà disponible a la pàgina web de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible de la UPF (https://www.upf.edu/web/responsabilitat-social).

El treball es lliurarà en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF, multimèdia, programari, prototip, URL d’accés, etc.), sempre anònimament. Cada treball s’ha d’acompanyar d’un resum del contingut (màxim 500 paraules).

Quarta. Modalitat dels premis i dotació econòmica

• Modalitat de millor TFG. Premi de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d’ESCI i de la UPF al millor treball de fi de grau sobre temes de Benestar Planetari.

Es concedirà un primer premi i dos segons premis i es lliurarà un diploma de menció en un acte públic.

La dotació econòmica de la convocatòria del Premi per a aquesta modalitat prové d’ESCI i del pressupost de la UPF, i la quantitat s'estableix en cada convocatòria anual.

• Modalitat de millor TFM. Premi de la BSM i de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d’ESCI al millor treball de fi de màster sobre temes de Benestar Planetari.

Es concedirà un primer premi i dos segons premis i es lliurarà un diploma de menció en un acte públic.

La dotació econòmica de la convocatòria del Premi per a aquesta modalitat prové de la BSM i d’ESCI, i la quantitat s'estableix en cada convocatòria anual.

Cinquena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria anual per a cada modalitat del Premi, i l’òrgan convocant serà el rector o rectora.

La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la UPF, d’ESCI i de la BSM, i contindrà, com a mínim, la informació següent:

•          Dotació econòmica

•          Terminis

•          Imprès de sol·licitud

Sisena. Instrucció

El SACU efectua els actes d'ofici, els quals estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Setena. Comissió Avaluadora

1) Modalitat de millor TFG

 • Vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat de la UPF, o la persona en qui delegui, que serà el president o presidenta
 • Director o directora del Centre d’Estudis en Benestar Planetari, o persona en qui delegui.
 • Un  membre del professorat amb expertesa en estudis de benestar planetari o sostenibilitat  d’ESCI, nomenat pel rector o rectora de la UPF a proposta d’ESCI.
 • Un tècnic o tècnica, relacionat amb el Centre d’Estudis en Benestar Planetari, que actuarà com a secretari o secretària, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta del SACU.

2) Modalitat de millor TFM

 • Vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat de la UPF, o la persona en qui delegui, que serà el president o presidenta.
 • Un  membre del professorat amb expertesa en estudis de benestar planetari o sostenibilitat d’ESCI, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta d’ESCI.
 • Un  membre del professorat amb expertesa en estudis de benestar planetari o sostenibilitat de la BSM, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta de la BSM.
 • Un tècnic o tècnica, relacionat amb el Centre d’Estudis en Benestar Planetari, que actuarà com a secretari o secretària, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta del SACU.

Vuitena. Criteris d’avaluació

La Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris següents:

 • Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupament (25 punts)
 • Marc teòric utilitzat (25 punts)
 • Coherència i rigor metodològic (25 punts)
 • Resultats, conclusions i avenç aportat a l’àmbit dels estudis de Benestar Planetari (25 punts)

La puntuació mínima per rebre aquest Premi és de 60 punts i un 50% de la puntuació, com a mínim, en cadascun dels quatre criteris esmentats anteriorment.

El premi es pot declarar desert.


Novena. Resolució i comunicació

L’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria és el rector o rectora, que resoldrà la concessió del Premi durant el mes d’octubre de cada curs acadèmic.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones sol·licitants, al mateix temps que es publicarà a la pàgina web de la UPF.
 

Desena. Obligacions de la persona o de l’equip guanyador

 • Comprometre’s, si resulta guanyador, a fer una presentació del treball en un acte públic durant el curs acadèmic posterior a la convocatòria del Premi.
 • Publicar el text complet del treball en accés obert al repositori de la Universitat de manera immediata (sense cap embargament temporal).

 

Onzena. Tractament de les dades de caràcter personal

La finalitat del tractament de les dades personals recollides en aquesta convocatòria és gestionar la concessió dels ajuts, i es farà d’acord amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Igualment, s’informa que el responsable del tractament és la Universitat Pompeu Fabra (carrer de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Les dades es conservaran durant la gestió de la convocatòria i mentre se’n puguin derivar responsabilitats legals. No obstant això, la informació sobre els beneficiaris es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència, i també podrà ser mantinguda dins campanyes de difusió de les activitats subvencionades.

Legitimació: missió d’interès públic (d’acord amb l’art. 92 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats).

Les dades personals seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra, i no se cediran a tercers, excepte per complir les obligacions legalment establertes.

Els participants en la convocatòria podran accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a https://www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets.

L’oposició al tractament de les dades personals, en la mesura que sigui incompatible amb la gestió de la convocatòria, comportarà la renúncia a la participació en la convocatòria.

Els participants en la convocatòria poden contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) si consideren que els seus drets no s’atenen correctament. En cas de no estar-hi d’acord, poden presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/).