Acord de Consell de Govern de 7 de juny del 2023

La Universitat Pompeu Fabra i el Banco Santander han col·laborat en els darrers anys en projectes orientats específicament a reforçar la qualitat de la docència impartida, a millorar l'eficiència en la gestió acadèmica, a facilitar l'accés a programes de formació continuada, a reforçar la projecció internacional de la universitat i, en general, a elevar l'oferta i el nivell dels serveis que la UPF presta als membres de la seva comunitat.

En aquest sentit, per l'any 2023, la universitat i l'entitat financera van signar un nou conveni en què les parts acordaven desenvolupar nous projectes encaminats a enfortir

 1. L'accés a una educació universitària de qualitat
 2. L'impuls de l'emprenedoria dels estudiants universitaris
 3. La millora de l'ocupabilitat i l'accés a una ocupació de qualitat pel col·lectiu d'estudiants de la UPF.

D'altra banda, el curs 2021-2022, els estudiants de la UPF van realitzar un total de 3.404 estades en pràctiques en empreses i institucions col·laboradores. D'aquestes, un 31% van ser estades en pràctiques per les quals els estudiants no van rebre compensació econòmica (d'aquestes un 80% eren pràctiques curriculars). Les estades en pràctiques es consideren un element importantíssim pel què fa a la millora de l'ocupabilitat dels nostres estudiants.

Tot i així, la realització de pràctiques acadèmiques externes pot generar en l'estudiant unes despeses tal com el desplaçament, àpats, etc. Quan l'estudiant rep una compensació de l'entitat col·laboradora on realitza les seves pràctiques s'entén que aquesta compensació no és salarial sinó que està destinada a compensar aquestes despeses.

És en el marc d'aquest conveni de col·laboració amb el Banco Santander, dins de l'eix d'ocupabilitat, que la Universitat proposa uns ajuts per a aquells estudiants de la UPF que realitzen pràctiques acadèmiques externes i que no han rebut una compensació econòmica.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

 

Article únic: aprovar les Bases del Programa d'ajuts a les pràctiques acadèmiques externes no remunerades per als estudiants de la Universitat Pompeu Fabra que s'adjunten com a annex d'aquest acord.

Disposició final única: Aquestes bases entraran en vigor des de la data de la seva publicació a la Seu Electrònica de la Universitat Pompeu Fabra.

ANNEX

BASES DEL PROGRAMA D'AJUTS A LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES NO REMUNERADES PER ALS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

 

1. Objecte

El programa d’ajuts a les pràctiques acadèmiques externes no remunerades de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) (d’ara endavant el Programa) té com a objecte atorgar en règim de concurrència competitiva ajuts per compensar les despeses que han d'assumir els estudiants de la UPF quan realitzen pràctiques acadèmiques externes no remunerades.

 

2. Destinataris

Són destinataris d’aquests ajuts tots els estudiants de centres integrats de la UPF matriculats en qualsevol dels ensenyaments oficials de grau del curs acadèmic de la convocatòria i que hagin realitzat pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores sense remunerar durant el curs acadèmic corresponent. També podran optar a aquests ajuts els graduats i graduades que en el mateix curs acadèmic hagin realitzat pràctiques acadèmiques externes no remunerades.

 

3. Requisits de selecció

Els sol·licitants han de complir els següents requisits:

a. Haver estat matriculat en algun dels estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra durant el curs acadèmic objecte de la convocatòria.

b. Haver fet pràctiques dins el curs acadèmic objecte de la convocatòria. L’estada en pràctiques haurà d'haver-se iniciat i finalitzat durant el curs acadèmic i han de tenir formalitzat un conveni de pràctiques entre la UPF i l’entitat acollidora.

c. Haver superat les pràctiques i, si s'escau, haver presentat la memòria de pràctiques que requereixi el centre de l'estudiant.

d. No haver gaudit de cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat o concepte en una mateixa entitat col·laboradora.

Únicament es podrà ser beneficiari d’un ajut, independentment del nombre de pràctiques fetes durant el curs acadèmic corresponent a la convocatòria.

4. Nombre i caraterístiques dels ajuts

El nombre i quantia dels ajuts s‘establirà, segons les disponibilitats pressupostàries, en la convocatòria.

 

5. Òrgan convocant

Correspon a la rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, convocar els ajuts del Programa.

 

6. Instrucció i resolució de la convocatòria. Comissió d’adjudicació dels ajuts.

Apartat 1. Correspon la instrucció del procediment de concessió de l’ajut al Servei de Carreres Professionals de la UPF.

Apartat 2. Correspon resoldre les sol·licituds d’aquest Programa al rector o rectora, a proposta de la Comissió d'Adjudicació.

Apartat 3. La comissió d’adjudicació tindrà la següent composició:

 • El vicerectora o vicerectora competent en matèria de Planificació Acadèmica, que actuarà de President o Presidenta.
 • El delegat o delegada d’Estudiants.
 • La persona responsable del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) o persona en qui delegui.
 • La persona responsable del Servei de Carreres Professionals de la UPF o la persona en qui delegui, que actuarà de secretària, i actuarà sense vot.

Apartat 4. La Comissió d’Adjudicació d’aquest Programa, que s’encarregarà d’avaluar les sol·licituds presentades, podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari. Així mateix, correspon a la Comissió d’Adjudicació dels ajuts la interpretació d’aquestes bases i la resolució dels dubtes que se’n puguin derivar.

 

7. Procediment d'adjudicació dels ajuts. Criteris d’adjudicació.

Apartat 1. Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol licituds, s’establirà l’ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixin els requisits establerts a la base tercera.

Apartat 2. L’ordre de prelació tindrà en compte els criteris el següents criteris:

 1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic en el moment de la sol·licitud.
 2. Criteri econòmic: S'estableix un criteri per prioritzar aquells estudiants que hagin estat beneficiaris d’una beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional durant el curs objecte de la convocatòria.
 3. Caràcter de les pràctiques: S’estableix un criteri per prioritzar les pràctiques curriculars davant les extracurriculars i les obligatòries davant les no obligatòries.
 4. Durada de les pràctiques: s’estableix un criteri per prioritzar aquelles estades en pràctiques més llargues i que, per tant, suposen un cost d'oportunitat més elevat pels estudiants. La durada de les pràctiques es mesurarà en hores, independentment dels mesos de durada de l’estada.

S’atorgaran els punts per a cada criteri tenint en compte la taula següent:

Criteri   Puntuació
(i) Nota mitjana de l'expedient acadèmic

Fins a 10 punts d'acord amb la següent fòrmula:

x10

on Ci és la nota mitjana de l’expedient del candidat/a i en el moment de resolució de la sol·licitud

(ii) Criteri econòmic

Fins a 2 punts

0 punts si no s'ha estat becari/a

2 punts si becari/a el curs corresponent a la convocatòria
(iii) Caràcter de les pràctiques

Fins a 3 punts

1 punt si les pràctiques són curriculars

3 punts si les pràctiques són curriculars obligatòries
(iv) Durada de les pràctiques

Fins a 2 punts d'acord amb la següent fórmula:

x2

on Hi és el nombre d'hores de pràctiques que ha fet el candidat/a i en l'estada en pràctiques a valorar

TOTAL PUNTUACIÓ   Fins a 17 punts

 

Apartat 3. La Comissió d’Adjudicació dels ajuts formularà la proposta de resolució provisional degudament motivada, contra la qual es podran presentar al·legacions. Els candidats disposaran d’un termini de 5 dies hàbils per presentar-hi al·legacions a partir del dia següent de la publicació de la resolució provisional al web del Servei de Carreres Professionals (https://www.upf.edu/web/carreres-professionals). Les al·legacions s’hauran de presentar per correu electrònic al Servei de Carreres Professionals ([email protected]).

Apartat 4. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud. Els resultats de la convocatòria es publicaran al web de la UPF www.upf.edu/es/web/carreres-professionals

Apartat 5. Un cop finalitzat el termini d’al·legacions, la Comissió d'adjudicació elevarà la proposta de resolució definitiva a la rectora perquè resolgui. El termini màxim per resoldre i publicar la resolució és de 2 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

8. Acceptació i pagament de l'ajut

Apartat 1. Una vegada assignats els ajuts, els beneficiaris disposaran d’un termini de 5 dies hàbils per cursar la seva acceptació a través del la web www.upf.edu/es/web/carreres-professionals.

Apartat 2. Renúncia de l'ajut. En cas que algun ajut no sigui acceptat en els terminis establerts, s’entendrà que el beneficiari hi renuncia i s’adjudicarà al següent candidat/a posicionat segons l’ordre de prelació i així, successivament, fins atorgar tots els ajuts no acceptats.

Apartat 3. El pagament dels ajuts es durà a terme dintre del termini establert en la convocatòria i sempre i quan els estudiants, d’acord amb la convocatòria, hagin aportat la documentació necessària per a poder-ho fer.

 

9. Incompatibilitats i tractament fiscal

Apartat 1. L'ajut per a pràctiques acadèmiques externes no remunerades serà incompatible amb qualsevol altre ajut que tingui la mateixa finalitat i el mateix objecte, inclosos els ajuts Erasmus+ pràctiques.

Apartat 2. Els ajuts estaran subjectes a la tributació que determini la normativa fiscal.

 

10. Revocació dels ajuts

Es podran revocar la concessió dels ajuts i s’iniciarà el procediment de reintegrament en cas de comprovar que s’han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquestes bases i de la convocatòria.

 

11. Autorització del tractament de les dades personals

Apartat 1. La participació en la convocatòria implica el consentiment al tractament de les dades amb la finalitat de gestionar la convocatòria i fer-ne difusió preceptiva.

Apartat 2. La presentació de la sol·licitud per participar en la concessió d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de caràcter acadèmic de la persona sol·licitant, amb l’objectiu de resoldre el procediment.

Apartat 3. El responsable del tractament de les dades personals és la UPF, amb domicili al carrer de la Mercè, 12. 08002 Barcelona. Les dades no es cediran a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legalment establertes. No obstant, es publicarà en la pàgina web la identificació dels beneficiaris.

Apartat 4. La finalitat del tractament és la gestió de la convocatòria corresponent i posterior difusió. Les dades personals es conservaran mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la convocatòria.

Apartat 5. La legitimació del tractament és el consentiment de la persona interessada. El consentiment es pot retirar en qualsevol moment.

Apartat 6. Els sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades per escrit, acreditant la seva identitat, per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, mitjançant una comunicació adreçada al gerent de la UPF ([email protected]). En el cas que la seva petició respecte al tractament de dades no sigui atesa, el sol·licitant podrà dirigir-se al delegat de protecció de dades de la Universitat ([email protected]), sense perjudici del dret a presentar reclamació davant I ’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Apartat 7. La supressió, oposició o limitació al tractament de les dades personals, en la mesura que sigui incompatible amb la gestió dels ajuts, comportarà el desistiment a la seva sol·licitud o renúncia a l’ajut.