Acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

Un dels projectes previstos al Pla d’Actuacions 2018-2020 de la Universitat Pompeu Fabra preveia convertir l’àrea Tallers del campus del Poblenou en un espai neuràlgic i transversal dedicat a la gestió del coneixement i la producció cultural. La transformació d’aquest espai és també un dels objectius del model UPF EDvolució, el projecte de redisseny del model educatiu de la UPF.

EDvolució és un model pensat des de la flexibilitat i la versatilitat de l’estudiant; des de la transdisciplinarietat de l’aprenentatge; des de la integració del treball col·laboratiu entre societat, empresa i universitat; des de la generació del coneixement; des de la integració de la docència i la recerca.

1. Objecte i finalitat

El punt neuràlgic d’aquesta nova àrea és la zona de cotreball, concebuda com un espai de creuament d’experiències, que integra diversos sectors de caràcter multidisciplinari. Per això, s’ha establert en aquest espai una sèrie de zones amb autonomia, pensades per acollir-hi persones o grups que tinguin un projecte de creació, de recerca aplicada o d’emprenedoria i que vulguin desenvolupar-lo durant deu mesos i mig, prorrogables deu mesos i mig més.

L’objectiu és convidar aquests agents creadors a un període de residència a la UPF amb la voluntat de proveir-los de les eines i els recursos perquè desenvolupin els seus talents en col·laboració amb la comunitat universitària. Orientativament i atenent les necessitats dels espais dels diferents projectes, es preveu acollir-ne simultàniament cinc.

2. Eines i recursos

La UPF posa a l’abast de les persones o dels col·lectius residents els recursos següents:

a) Un espai de treball adequat i singularitzat, però en contacte amb altres projectes que hi participen.

Aquest espai de treball, que pot ser d’ús exclusiu o compartit amb d’altres projectes per afavorir el diàleg col·laboratiu, és un espai dotat amb quatre taules, vuit cadires i un monitor de TV de 65 polsades.

b) Accés a les mateixes instal·lacions, al campus del Poblenou, que els estudiants de la UPF (aules de teoria, aules d’informàtica, espais tècnics i d’altres espais ocasionals, en funció de la seva disponibilitat).

c) Accés als serveis de la Biblioteca, incloent-hi el préstec regular i la consulta de bases de dades i de publicacions en línia des de les diferents seus dels campus.

d) Accés a préstec de material audiovisual.

e) Recepció periòdica d’informació de les activitats socials i culturals de la Universitat.

f) Assessorament i accés a la plataforma per projectar, comunicar i impulsar cada projecte en els àmbits social, cultural i industrial.

g) Possibilitat de participar en el diàleg col·laboratiu amb tots els estaments universitaris.

3. Destinataris

La participació en la convocatòria corresponent està oberta, prioritàriament, a totes les persones que tenen o han tingut un vincle amb la UPF –antics alumnes (Alumni) de grau, de postgrau, de màster, de doctorat; estudiants en actiu o altres figures–. Es dirigeix a agents creadors, emprenedors o investigadors amb projectes d’aplicació pràctica i de caràcter marcadament innovador. Les sol·licituds poden presentar-se individualment o col·lectivament. En aquest últim cas, s’ha d’establir un responsable del projecte.

4. Convocatòria i presentació de sol·licituds

Es farà una convocatòria anual, i l'òrgan convocant serà el rector o rectora o vicerector o vicerectora en qui delegui.

La convocatòria es difondrà a través de la pàgina web de l’àrea Tallers i d’altres canals de comunicació habituals de la Universitat.

La inscripció a la convocatòria corresponent s'ha de fer mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació requerida, que es pot presentar de manera presencial a qualsevol de les seus del Registre General de la UPF, o de manera electrònica, adjuntant aquest formulari i la documentació corresponent, a la instància general electrònica adreçada a la Direcció del campus del Poblenou. La participació a la convocatòria corresponent comporta acceptar-ne les bases.

La documentació que s’hi ha de presentar ha d’incloure els camps següents:

 • Títol del projecte.
 • Descripció detallada del projecte de creació, de recerca aplicada o   d’emprenedoria (fins a 4.000 caràcters, espais inclosos).
 • Justificació de la rellevància del projecte en relació amb l’entorn de creació i recerca de l’àrea Tallers (fins a 2.000 caràcters, espais inclosos).
 • Pla de treball, tot especificant un calendari (fins a 2.000 caràcters, espais inclosos).
 • Pla de presencialitat (indicar la preferència d’ocupació de l’espai assignat a l’àrea Tallers –franja de matí, franja de tarda, tot el dia...–).
 • Currículum individual o col·lectiu dels sol·licitants (fins a 1.500 caràcters, espais inclosos).
 • DNI o passaport del sol·licitant o sol·licitants.
 • Identificació del responsable del projecte en cas de sol·licituds col·lectives: nom i cognom/s, telèfon i adreça electrònica.

5. Termini de presentació

La data de presentació s’informarà en la convocatòria que es publicarà quan correspongui.

6. Instrucció del procediment

La Direcció del campus del Poblenou efectua d’ofici els actes d’instrucció, i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Composició i funcions de la Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers”

L’òrgan avaluador dels projectes és la Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers”.

Composició

Està formada pels membres següents:

 • Director o directora del campus del Poblenou.
 • Coordinador o coordinadora del projecte per fomentar la innovació en nous   formats audiovisuals a les indústries creatives i culturals.
 • Responsable dels antics alumnes (Alumni).
 • Dinamitzador o dinamitzadora de l’àrea Tallers.
 • Comissionat o comissionada per a projectes d’educació i comunicació.

La Comissió de Selecció es reserva la possibilitat d’escollir un nombre superior als cinc projectes previstos inicialment, d’acord amb les seves característiques i necessitats, i amb la disponibilitat dels espais de l’àrea Tallers.

8. Criteris de valoració dels projectes

La Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers” valorarà les sol·licituds en funció de:

 1. La qualitat del projecte presentat, el seu caràcter innovador i la seva viabilitat i coherència (de 0 a 5 punts).
 2. La transversalitat i la interdisciplinarietat de la proposta (de 0 a 5 punts).
 3. El compromís d’interactuar amb altres iniciatives, sigui amb altres projectes residents, sigui amb altres agents i propostes estratègiques de la UPF (de 0 a 5 punts).
 4. La voluntat d’impulsar el projecte a partir de la creació de sinergies transcendint el mateix espai universitari (de 0 a 5 punts).
 5. La viabilitat del projecte, d’acord amb les prestacions que oferim (de 0 a 5 punts).

9. Resolució

La resolució es publicarà a la pàgina de l’àrea Tallers (a concretar l’enllaç); així mateix, es comunicarà al responsable de cada projecte a través de l’adreça electrònica facilitada al full de sol·licitud.

La resolució d’aquest procediment és competència del rector o rectora de la Universitat Pompeu Fabra o en qui delegui. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa.

10. Condicions i compromisos

 • La presentació dels resultats dels projectes seleccionats serà pública i es durà a terme a la UPF en una data que han de concretar entre els residents i la UPF.
 • Els residents ostentaran l’autoria total dels projectes.
 • El temps de la residència serà variable, en funció de les necessitats de cada projecte, fins a un màxim de deu mesos i mig (de mitjan setembre a finals de juliol), prorrogables deu mesos i mig més (de mitjan setembre a finals de juliol).
 • Tant els projectes residents com la UPF es comprometen a informar i fer constar la vinculació mútua en el desenvolupament i la projecció dels projectes.
 • El logotip de la UPF s’inclourà com a col·laborador en els crèdits i en tota mena de material de comunicació i difusió dels projectes. El logotip, o signatura, dels projectes residents (empresa, grup creatiu, nom del projecte, etc.) constaran també en les bases informatives de la UPF.

11. Renúncia a l’espai assignat i canvis en les condicions de l’ús de l’espai

En cas que, excepcionalment, es produeixin canvis, incidències o renúncies, s’ha de comunicar aquesta situació, mitjançant un escrit motivat, a la Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers”, amb una antelació de quinze dies, a fi de poder optimitzar els recursos que la UPF posa a disposició d’aquest projecte.

12. Avaluació dels projectes seleccionats

La Comissió de Selecció dels projectes revisarà l’evolució dels residents als tres mesos d’iniciada la residència.

La Comissió de Selecció avaluarà l'evolució de cada un dels projectes en residència en base a la seva dedicació, implicació en el bon desenvolupament de la convocatòria, efectivitat i projecció del projecte cap a la societat.

En funció d’aquesta revisió, l’òrgan resolutori pot decidir la suspensió de la prestació per part de la UPF.