Per segon any consecutiu, la Càtedra Pompeu Fabra organitza el Dia Pompeu Fabra. Enguany, convoca els premis La UPF Parla a Pompeu Fabra, amb l'objectiu de retre homenatge al seny ordenador de la llengua catalana, coincidint amb la data del seu naixement, el 20 de febrer de 1868. Per celebrar l’efemèride, es vol incentivar la creativitat dels participants a partir del gènere clàssic de l’epístola i també dels minicurtmetratges a través de la innovadora plataforma TitTok.

A aquest efecte, es premiaran les obres originals dels membres de la comunitat
universitària, adreçades al Mestre: què li diries, com a estudiant, investigador, professor, tècnic, treballador de la UPF, a Pompeu Fabra? Com a ciutadà del segle XXI, què li explicaries al Mestre Fabra (1868-1948), la persona que, a començaments del segle XX, va endreçar i normativitzar la llengua catalana per fer-ne una llengua nacional i de cultura?

Per tot això, el Consell de Govern aprova les bases dels premis La UPF parla a Pompeu Fabra.

BASES DELS PREMIS LA UPF PARLA A POMPEU FABRA

1. Objecte

L’objecte dels premis La UPF Parla a Pompeu Fabra és retre homenatge al seny ordenador de la llengua catalana, nascut el 20 de febrer de 1868, commemorant la data del seu naixement. Per celebrar l’efemèride, es vol incentivar la creativitat dels participants a partir del gènere clàssic de l’epístola i també dels minicurtmetratges a través de la innovadora plataforma TitTok.

2. Modalitats

Els premis tindran dues modalitats: 

  • MODALITAT 1: CARTA A POMPEU FABRA
  • MODALITAT 2: VÍDEO PER A TIKTOK A POMPEU FABRA 

a) Modalitat 1: Carta a Pompeu Fabra

Tema

Què li diries, com a estudiant, investigador, professor, tècnic, treballador de la UPF, a Pompeu Fabra? Com a ciutadà del segle XXI, què li explicaries al Mestre Fabra (1868-1948), la persona que, a començaments del segle XX, va endreçar i normativitzar la llengua catalana per fer-ne una llengua nacional i de cultura?

Presentació

Les cartes s’han de  signar amb un pseudònim. Ni a les cartes ni al sobre no hi ha de constar el nom de l’autor.

Les cartes s’han de fer arribar en versió manuscrita i, a més, digital (en els dos formats alhora):

1) Manuscrita a través de la bústia que hi ha a les consergeries/recepcions de cada campus (Ciutadella, Mar, Poblenou), en un sobre tancat en què figuri el text “Premi La UPF Parla a Pompeu Fabra. Carta a Pompeu Fabra”, i el pseudònim de l’autor.

2) Digitalment: per correu electrònic, a l’adreça [email protected], en un missatge que dugui per títol “Carta a Pompeu Fabra” i en el text del missatge s’ha de fer constar el text “Premi La UPF Parla a Pompeu Fabra. Carta a Pompeu Fabra”, i el pseudònim de l’autor.

En un altre document a banda, adjunt al mateix correu, s’hi ha de constar el text “Premi La UPF Parla a Pompeu Fabra. Carta a Pompeu Fabra”, el pseudònim de l’autor, i s’hi han d’incloure les dades identificatives de l’autor (nom i cognoms, NIF, adreça i telèfon).

Format: Writer LibreOffice.

Extensió: màxim 250 paraules.

Idioma: català.

b) Modalitat 2: vídeo per a Tiktok a Pompeu Fabra 

Tema

Mestre Fabra (1868-1948), la persona que, a començaments del segle XX, va endreçar i normativitzar la llengua catalana per fer-ne una llengua nacional i de cultura.

Presentació

El vídeo dedicat al Mestre Pompeu Fabra s’ha de publicar  amb l’etiqueta #TikTokAPompeuFabra.

Durada: d’entre trenta segons i un minut.

Idioma: català.

3. Requisits per participar-hi

Els premis La UPF Parla a Pompeu Fabra estan oberts a la concurrència competitiva dels membres següents de la Universitat Pompeu Fabra:

1. Estudiants amb matrícula vigent

2. Personal docent i investigador (PDI)

3. Personal tècnic de gestió i d'administració i serveis (PTGAS) 

Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats i també a no presentar obres premiades  en altres premis o concursos o presentades en altres premis o concursos pendents d’adjudicació. La Universitat Pompeu Fabra no es fa responsable de l’incompliment dels drets de la propietat intel·lectual per part dels autors i autores de les obres, que serà motiu d’exclusió.

Només s’admetrà un treball per autor en cada modalitat.

L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits serà motiu d’exclusió.

4. Convocatòria

Correspon al rector o rectora convocar els premis. La convocatòria es publicarà a la web de la UPF.

5. Procediment

El procediment garantirà que la selecció de les obres es faci sense conèixer la identitat dels autors fins que s’hagi fet públic el veredicte del jurat. Una persona del Servei de Projecció Institucional, que no forma part del jurat, serà la responsable de la recepció de les obres originals candidates al premi i de garantir-ne l’anonimat.

Es confirmarà la recepció de les obres als autors mitjançant un correu electrònic.

La resolució dels premis correspon al rector o rectora i s’haurà de fer en el termini màxim d’un mes des de la finalització del termini de presentació de les obres. La resolució expressarà els premiats i les quanties del premis, i es publicarà a la web de la UPF.

Les comunicacions amb els premiats i participants es faran preferentment a través de l’adreça de correu electrònic que hagi donat cada participant.

6. Jurat i criteris de selecció

Correspon a un jurat valorar i classificar les obres presentades al premi. D’acord amb l’anterior, el jurat elevarà al rector o rectora la proposta de guanyadors dels premis, que podrà ser un per a cada modalitat.

El jurat estarà integrat pels membres del Consell Assessor de la Càtedra Pompeu Fabra.

L’elecció dels premiats es basarà en la qualitat (50%) i l’originalitat de les obres (50%). L’elecció es farà conforme als principis de concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació i anonimat dels autors.

El jurat podrà proposar que el premi quedi desert quan consideri que no s’han presentat obres amb un mínim de qualitat i/o originalitat.

7. Dotació del premi

El premi per al guanyador de cada modalitat consisteix en 250 euros.

8. Drets de propietat intel·lectual  

Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors. 

La participació en aquest premi implica el consentiment de tots els autors a la difusió de la seva obra segons la base 11, relativa a Proclamació i lliurament de premis.

La participació en aquest premi implica, a més, el consentiment dels autors a la divulgació de la seva obra, en el cas de resultar premiada, a la web de la Universitat i a les xarxes social on està present en el marc dels actes Dia Pompeu Fabra que celebra la Universitat.

Així mateix, la participació en aquest premi implica el compromís per part dels autors de subscriure un document de cessió de drets d’explotació sobre l’obra premida a la Universitat Pompeu Fabra, cessió que inclourà, com a mínim, l’explotació digital a la web de la Universitat, a les xarxes socials on estigui present la Universitat i a través dels seus canals de comunicación digital; i, en suport paper, per a una primera edició no venal, sense que això impliqui un compromís per part de la Univeristat de portar-la a terme aquesta. La Universitat Pompeu Fabra haurà d’exercir aquests drets d’explotació sense ànim de lucre, llevat pacte en contrari.

Les obres no premiades en format manuscrit quedaran a disposició dels seus autors, que les podran recollir durant un període d’un any des de la data de resolució dels premis i el format digital serà destruït en finalitzar aquest termini.

9. Termes legals

La participació en la convocatòria d’aquest premi implica acceptar aquestes bases. 

El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

10. Aspectes fiscals dels premis

El premis estan subjectes a la tributació que determina la normativa fiscal.

11. Proclamació i lliurament de premis

En el marc del Dia Pompeu Fabra, s’anunciarà la carta premiada, que es llegirà públicament durant la celebració del Dia Pompeu Fabra, juntament amb una selecció de les cartes finalistes. També s’exposaran les cartes rebudes. I se’n farà difusió través de les xarxes socials, canals de comunicació digitals de la UPF i pàgina web de la Càtedra Pompeu Fabra.

També s’anunciarà el minicurtmetratge guanyador i es publicarà a través de les xarxes socials, canals de comunicació de la UPF i pàgina web de la Càtedra Pompeu Fabra.

12. Tractament de dades personals

El tractament de les dades dels participants en el premi es farà d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 i a aquests efectes es facilita la següent informació: 

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Carrer de la Mercè, 12. 08002 Barcelona. Tel. (+34) 93 542 20 00. 

Finalitat: gestions inherents a la condició de participants en activitats culturals. Les dades personals es conservaran durant un any des de la data de resolució dels premis.

Legitimació: el seu consentiment. Es pot retirar en qualsevol moment. 

Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu Fabra, i no es cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits que preveu la llei. 

Drets: accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitud de portabilitat, oposició al tractament i sol·licitud de limitació mitjançant enviament de correu electrònic a [email protected] o per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015. Si considera que els seus drets no han estat atesos correctament, pot presentar una reclamació davant el delegat de protecció de dades de la UPF a través de l’adreça [email protected] o a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.