El programa Start-UPFlama és una iniciativa que neix per donar suport a la creació d’empreses innovadores per part d’estudiants i alumni de la UPF, en equip o de manera individual. Ofereix als participants formació en emprenedoria, assessorament i acompanyament per validar la seva idea de negoci.

D’acord amb l’article 2 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, constitueix una funció de les universitats, entre d’altres, la contribució al benestar social, al progrés econòmic i a la cohesió de la societat i de l’entorn territorial en què estan inserides, mitjançant la formació, la recerca, la transferència i intercanvi del coneixement i la cultura de l’emprenedoria.

També l’article 28.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya disposa que les universitats han d'afavorir la capacitat emprenedora dels estudiants, per a impulsar la creació d'empreses o iniciatives innovadores en llurs àmbits d'actuació.

Per tot això, el Consell de Govern aprova les bases del programa Start-UPFlama.

BASES REGULADORES DEL PROGRAMA START-UPFLAMA

PREÀMBUL

La transferència del coneixement generat a les universitats és un eix pel qual la UPF ha apostat en els darrers temps i que està acompanyat d’un context social propici, en què cada cop s’entén millor la relació bidireccional entre uni­versitats i societat.

L'emprenedoria universitària és un aspecte important en el foment d’aquesta transferència i pot tenir un impacte significatiu en el desenvolupament econòmic, la innovació i la formació dels estudiants. Les universitats són llocs ideals per fomentar la innovació, ja que constitueixen entorns de trobada entre gran varietat de coneixements i habilitats.

És voluntat de la UPF afavorir l’assoliment de les capacitats que permetin portar a terme idees de negoci. Coneixements i habilitats vinculades a la gestió empresarial com ara el màrqueting, les finances o la presa de decisions donen als estudiants oportunitats de creixement personal i poden ser aplicats en futures empreses o en llocs de treball i fomenten una cultura de la innovació que influeix positivament en la societat.

El programa Start-UPFlama és una iniciativa que neix per donar suport a la creació d’empreses innovadores per part d’estudiants i alumni de la UPF, en equip o de manera individual. Ofereix als participants formació en emprenedoria, assessorament i acompanyament per validar la seva idea de negoci.

El programa consta de tres fases. En la primera, es proporciona suport per elaborar un “business model canvas”, un primer document que integra la visió i principals característiques de la idea de negoci; la segona fase està centrada en la formació en coneixement i eines necessàries per desenvolupar i liderar un projecte emprenedor, des d’un abordatge tant teòric com pràctic; finalment, en una tercera fase es premiarà als millors projectes.

El programa està organitzat i coordinat per la UPF (Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle), i hi col·labora el Tecnocampus Mataró-Maresme (Tecnocampus en endavant).

1. Objecte

Start-UPFlama és un programa de suport a la creació d’empreses innovadores adreçat a estudiants i titulats de la Universitat Pompeu Fabra (UPF en endavant).

L’objectiu del programa és impulsar l’emprenedoria a la comunitat universitària, aprofitant la creativitat, la iniciativa i els coneixements dels participants, tot ajudant-los a validar idees que acabin esdevenint empreses innovadores que aportin riquesa i benestar a la societat.

El programa proporciona als participants que hi accedeixin formació i assessorament per a la maduració de les seves propostes d’emprenedoria.

2. Fases 

El programa consta de tres fases:

2.1 Primera Fase. “Business Model Canvas”.

a) Objecte

Consisteix en oferir als participants suport per idear les seves propostes de valor i concebre els seus models de negoci seguint el model Business Model Canvas.

b) Contingut

Aquesta fase consta de:

 • Un curs en línia en format nano-MOOC per aprendre a realitzar un Business Model Canvas, creat com a curs introductori del programa, l’enllaç del qual es publicarà a la convocatòria. Aquest curs és opcional; és possible participar amb els documents requerits sense realitzar el curs.
 • Una sessió tipus taller (workshop) presencial on també es realçarà l’efecte del triple impacte (mediambiental, social i econòmic) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

c) Avaluació de les propostes

Finalitzada la primera fase, la comissió de selecció regulada a la base 9 avaluarà el document Business Model Canvas de cada proposta i, si escau, podrà celebrar una entrevista amb els participants que hagin elaborat cada document per tal d’escollir els projectes que podran continuar en el programa i participar en la segona fase. El nombre de projectes que podran passar a la segona fase serà com a màxim de 14.

Les propostes s’avaluaran tenint en compte els aspectes següents sobre un total de 100 punts:

- Innovació (20): haurà de provar que es tracta d’una aproximació innovadora a la necessitat identificada i que l’estat actual de les tecnologies o dels productes necessaris per a la realització del projecte estan a l’abast i no en una fase de conceptualització.

- Viabilitat (20): el projecte haurà de ser sostenible, amb un estudi de possibles costos i possibles ingressos que mostrin la viabilitat de la companyia.

- Mercat (20): el projecte haurà de ser desitjable, mostrant que l’empresa té sentit perquè cobreix una possible necessitat de mercat.

- Equip (20): caldrà argumentar la capacitat del grup per portar a terme el projecte o, si es detecta alguna mancança, indicar quin(s) perfil(s) serà necessari incorporar més endavant.

- Impacte (20): les candidatures hauran de demostrar que poden oferir un retorn a la societat i/o al planeta i que poden alinear la seva activitat d’acord amb un o més dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

2.2 Segona Fase. Formació.

La segona fase del programa consisteix en un pla formatiu de dues parts:

 • 1º Part “StartUPFlama - Hands On: sessions formatives pensades per facilitar eines, metodologies startup i acompanyament per validar i fer evolucionar la idea de negoci fins a l’etapa de pre-empresa. Aquesta formació comprèn aspectes clau de l’emprenedoria en vessants més pràctiques com són la part de pitching, lean startup o disseny d’un MVP.
 • 2º Part  “Competències en Emprenedoria Start-UPFlama”: curs en competències i eines en emprenedoria, impartit per la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM). Els projectes podran participar amb un màxim de 3 participants per equip.  Aquesta formació comprèn sessions teòriques en matèries com ara gestió financera, màrqueting, tècniques de negociació o formació i lideratge d’equips. 

Les dedicacions previstes per cada fase es calcularan i s’inclouran en la publicació de la convocatòria.

2.3 Tercera Fase. Pitch competition.

Un cop completada l’etapa formativa, el Jurat regulat a la base 10 a través de la modalitat de pitch competition, proposarà fins a 3 propostes que consideri com a les millors i elevarà la proposta al rector o rectora. 

3. Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquest programa:

 • Persones individuals que reuneixin una de les condicions següents:
  • Estudiants que estiguin cursant un grau, màster o doctorat a la UPF.
  • Titulats de qualsevol estudi de la UPF durant els últims quatre cursos acadèmics finalitzats amb anterioritat a la convocatòria.
 • Candidatures col·lectives formades per persones de la Comunitat universitària UPF o persones físiques o jurídiques externes, i en les quals almenys la meitat de l’equip ha d’estar format per estudiants que estiguin cursant un grau, màster o doctorat a la UPF, o titulats de la UPF dels últims quatre cursos acadèmics finalitzats amb anterioritat a la convocatòria.

4. Requisits de participació

Serà requisit per a ser admès al programa presentar una proposta d’emprenedoria (start-up) en base a una idea que compleixi els criteris d’avaluació d’innovació, viabilitat, mercat, impacte i equip esmentats al punt 2.

5. Sol·licitud

La sol·licitud de participació s’ha de formalitzar a través dels formularis d’inscripció que es publicaran a l’apartat de la web de la UPF que determini la convocatòria.

Les propostes emprenedores es presentaran en els formats digitals establerts a la convocatòria.

La sol·licitud inclourà, com a mínim, la informació següent:

 • Títol del projecte.
 • Breu descripció de la idea de negoci.
 • Nom i cognoms dels membres de l’equip.
 • Vinculació amb la UPF mitjançant titulació o matriculació acadèmica.
 • Correu electrònic de contacte.

6. Unitat administrativa instructora

La unitat administrativa instructora d’aquesta convocatòria és la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle.

Les comunicacions amb els premiats i participants es faran preferentment a través de l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar al formulari de participació.

7. Convocatòria del programa

Correspon al rector o rectora, o al vicerector o vicerectora en qui delegui, convocar el Programa Start-UPFlama.

8. Calendari del programa

El calendari de les diferents fases del programa és l’establert a la convocatòria corresponent.

9. Comissió de selecció de la Primera Fase

El rector o rectora nomenarà els membres de la Comissió de selecció integrada per quatre o cinc membres de la Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle i del Tecnocampus i en la convocatòria corresponent s’identificaran els membres així com la funció de president o presidenta, secretari o secretària i o suplents/es si escau.

10. Jurat de la Tercera Fase

El Jurat estarà format per quatre membres nomenats pel rector o rectora: dues persones de reconegut prestigi en el món de l’emprenedoria i l’acceleració d’start-ups,  el director general del TecnoCampus, o persona en qui delegui, que actuarà com a secretari, i la vicerectora de competent en matèria de transferència de coneixement de la UPF, o persona en qui delegui, que n’exercirà la presidència.

11. Prevalença de les bases

La participació en el programa implica l’acceptació íntegra de les bases del programa. La Comissió de selecció i el Jurat estan facultats per interpretar aquestes bases i adoptar les decisions necessàries per resoldre qualsevol incidència que no hi estigui prevista.

12. Atorgament de certificats

La participació en el programa donarà dret a l’obtenció dels certificats que es proposin en la publicació de la convocatòria i que aniran relacionats amb la realització de les dues primeres fases del punt 2.

13. Resolució de la convocatòria

A la vista de la proposta del Jurat, el rector o la rectora, o el vicerector o la vicerectora en qui delegui, resoldrà l’adjudicació dels premis. Els premis tindran una valoració global d’un màxim de 18.000 euros amb càrrec al pressupost de la UPF i podran incloure contribucions en espècie per part del Tecnocampus.