Acord del Consell de Govern de 13 d'abril del 2005


1. Organització del complements de formació

D'acord amb l'ordre del Ministeri d'Educació i Ciència de 5 de setembre del 2000, els estudiants admesos a la llicenciatura en Ciències del Treball hauran de cursar, de no haver-ho fet amb anterioritat, els crèdits corresponents als complements de formació següents:

Complements de formació ®

Economia i Empresa

Total: 9 crèdits

Dret i Dret Empresarial

Total: 9 crèdits

Història Político-Social

Total: 9 crèdits

Sociologia

Total: 9 crèdits

Psicologia

Total: 9 crèdits

Estudis de procedència 

                ¯

Diplomats en Relacions Laborals i Treball Social

·       

 

 

 

 

Diplomats en Gestió i Administració Pública

 

·        

·        

 

·        

Diplomats en Ciències Empresarials

 

 

·       

·       

·        

Diplomats en Educació Social

 

·        

·        

·       

 

 

Diplomats en Turisme

 

 

 

·    

·      

·      

Llicenciatura en Dret (1r cicle)

 

 

 

·       

·        

·     

Llicenciatura en Economia (1r cicle)

 

 

·        

·      

·        

Llicenciatura en ADE (1r cicle)

 

 

 

·        

·        

·        

Llicenciatura en Psicologia (1r cicle)

 

·        

·        

·        

 

Llicenciatura en Sociologia (1r cicle)

 

·        

 

 

·        

Llicenciatura en C. Polítiques i de l'Adm. (1r cicle)

 

·        

 

 

·       

Llicenciatura en Humanitats (1r cicle)

·  

·        

 

·        

·      

2. Assignatures amb què la Universitat organitza els complements de formació

D'acord amb les directrius anteriorment assenyalades, la Universitat Pompeu Fabra organitza els complements de formació mitjançant les assignatures que a continuació s'especifiquen:

CRÈDITS D'ECONOMIA I EMPRESA
10176 Matemàtiques II (assignatura de la diplomatura en Ciències Empresarials) 4,5 crèdits
12048 Matemàtiques (assignatura de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració) 6 crèdits
10184 Estadística I (assignatura de la diplomatura en Ciències Empresarials) 4,5 crèdits
10202 Sistemes d'Informació (assignatura de la diplomatura en Ciències Empresarials) 4,5 crèdits
11889 Investigació de Mercats I (Mètodes Quantitatius) (assignatura de la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses) 6 crèdits

CRÈDITS DE DRET I DRET EMPRESARIAL
12262 Dret Civil (assignatura de la diplomatura en Ciències Empresarials) 4,5 crèdits
12423 Dret Civil I (assignatura de la llicenciatura en Dret) 5 crèdits
10233 Dret Mercantil (assignatura de la diplomatura en Ciències Empresarials) 4,5 crèdits 
11777 Dret Mercantil I (assignatura de la llicenciatura en Dret) 5 crèdits

CRÈDITS D'HISTÒRIA POLÍTICO-SOCIAL
10070 Història Econòmica I (assignatura de les llicenciatures en Economia i Administració i Direcció d'Empreses) 6 crèdits
10074 Història Econòmica II (assignatura de les llicenciatures en Economia i Administració i Direcció d'Empreses) 6 crèdits 
11426 Història Social Contemporània I(assignatura de la diplomatura en Relacions Laborals) 3 crèdits
11429 Història Social Contemporània II (assignatura de la diplomatura en Relacions Laborals) 3 crèdits 
12181 Història Contemporània B (assignatura de la llicenciatura en Humanitats) 5 crèdits
11531 Història Contemporània I (assignatura de la llicenciatura en Humanitats) 5 crèdits
11532 Història Contemporània II (assignatura de la llicenciatura en Humanitats) 5 crèdits
12032 Història Política i Social Contemporània I (assignatura de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració) 4 crèdits
12036 Història Política i Social Contemporània II(assignatura de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració) 4 crèdits

CRÈDITS DE SOCIOLOGIA
11430 Sociologia I (assignatura de la Diplomatura en Relacions Laborals) 4 crèdits 
11434 Sociologia II (assignatura de la Diplomatura en Relacions Laborals) 5 crèdits
11438 Sociologia III (assignatura de la Diplomatura en Relacions Laborals) 3 crèdits
12029 Sociologia I (assignatura de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració) 4 crèdits
12033 Sociologia II (assignatura de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració) 4 crèdits

CRÈDITS DE PSICOLOGIA
11431 Psicologia del Treball I (assignatura de la Diplomatura en Relacions Laborals) 5 crèdits
11435 Psicologia del Treball II (assignatura de la Diplomatura en Relacions Laborals) 4 crèdits


3. A més dels requeriments establerts en el pla d'estudis de la llicenciatura en Ciències del Treball, per tal d'obtenir el títol de llicenciat/da, els estudiants hauran d'haver superat tots els crèdits corresponents als complements de formació, bé mitjançant l'oferta pròpia de la Universitat o bé obtenint la convalidació o reconeixement corresponent.


4. Disposició derogatòria

Aquest acord deixa sense efecte la normativa de Complements de Formació de la Llicenciatura en Ciències del Treball aprovada per acord de Junta de Govern de 25 d'abril del 2001.