Acord del Consell de Govern de 14 de novembre del 2007


La modificació de la normativa d'admissió d'estudiants, del reconeixement del valor acadèmic dels estudis, de la simultaneïtat d'estudis i de la reincorporació a la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per acord de Consell de Govern de 18 de juliol del 2007, atorga la competència de resolució de les sol·licituds de convalidacions al degà o degana o al director o directora dels estudis, i assigna noves competències a la Comissió de Convalidacions.

Atès que en les assignatures cursades en un programa d'intercanvi s'estableix equivalència entre assignatures o reconeixement d'assignatures, es considera oportú establir un cert paral·lelisme entre els processos de convalidació i d'adaptació d'assignatures i el reconeixement d'assignatures que es corresponen a assignatures de contingut similar cursades en un programa d'intercanvi. 

És per això que s'acorda adaptar la normativa vigent -aprovada per acord de la Comissió Gestora de 8 de febrer de 1994, modificat per sengles acords de 12 de maig de 1994 i de 18 de juliol del 2002-, per la qual cosa el reconeixement de les assignatures que els estudiants cursin a través d'un programa d'intercanvi o Erasmus en altres universitats o centres d'ensenyament superior es farà seguint el procediment establert en aquesta normativa.

Primer. Si l'assignatura que es fa en el marc d'un programa d'intercanvi o Erasmus en té una d'homòloga en el pla d'estudis que cursen els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra implicats en el programa, el procediment de reconeixement serà el següent:

1. Proposta de reconeixement: 

El professor o professora responsable o el coordinador o coordinadora del programa d'intercanvi o Erasmus presenta la proposta de reconeixement d'assignatures de plans d'estudis d'altres universitats i, a instància de l'estudiant, la proposta de reconeixement d'assignatures superades per aquest als efectes que s'incorporin al seu expedient acadèmic.

2. Resolució

2.1. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds és el degà o degana o el director o directora del centre o estudi. 

2.2. Les resolucions adoptades pels degans o directors es traslladaran a la comissió de Convalidacions a efectes informatius.

2.3. La Secretaria de centre posarà a l'abast dels estudiants la informació referent a les assignatures reconegudes, d'acord amb els precedents establerts per la Universitat a aquests efectes.

3. Qualificació:

Correspon al professor o professora responsable o al coordinador o coordinadora del programa d'intercanvi o de l'Erasmus adaptar la qualificació assolida a les assignatures del pla d'estudis cursades pels estudiants segons el sistema establert a la Universitat Pompeu Fabra, i d'acord amb la documentació i els informes que hagi obtingut de la universitat o del centre d'ensenyament superior de destinació.

Segon. Si l'assignatura que es cursa en el marc d'un programa d'intercanvi o d'un Erasmus no té una assignatura homòloga en els plans d'estudis que s'imparteixen a la Universitat Pompeu Fabra, el procediment serà el següent:

1. Proposta

El professor o professora o el responsable o el coordinador o coordinadora d'un programa d'Intercanvi o d'un Erasmus adreçarà una proposta al degà o degana o director o directora del centre o estudi per tal que les assignatures realitzades sota el marc del programa siguin reconegudes com a crèdits de lliure elecció. En la proposta de reconeixement es faran constar les dades següents:

- La Universitat i el programa d'intercanvi o Erasmus objecte de reconeixement.
- La relació d'assignatures que els estudiants realitzaran dins del marc del programa d'intercanvi o Erasmus.
- El nombre de crèdits en què es valora cadascuna de les assignatures objecte del reconeixement.

2. Resolució

Correspon al degà o degana o director o directora del centre o estudi, previ informe favorable del professor coordinador del programa d'intercanvi, la resolució respecte de la consideració de les assignatures com a crèdits de lliure elecció.

3. Qualificació

Correspon al professor o professora responsable o al coordinador o coordinadora del programa d'intercanvi o de l'Erasmus adaptar la qualificació assolida a les assignatures reconegudes com de lliure elecció fetes pels estudiants segons el sistema existent a la Universitat Pompeu Fabra, i d'acord amb la documentació i els informes que hagi obtingut de la universitat o del centre d'ensenyament superior de destinació.

Disposició addicional. Centres adscrits

La competència per resoldre el reconeixement d'assignatures cursades en un programa d'intercanvi pels estudiants dels centres docents adscrits de la Universitat Pompeu Fabra correspon l'òrgan designat per aquests. 

Disposició derogatòria

Queda derogada la normativa de reconeixement i d'equiparació d'assignatures dels programes d'intercanvi o Erasmus aprovada per acord de la Comissió Gestora de 8 de febrer de 1994, modificada per sengles acords de 12 de maig de 1994 i de 18 de juliol del 2002.

Disposició final

Aquesta norma entra en vigor l'endemà de la seva aprovació.