Acord del Consell Social de 18 de setembre de 1995

Atès que el decret de preus públics universitaris no preveu entre els beneficiaris de les exempcions del preu de matrícula els col·lectius de personal de les universitats públiques, aquesta Junta de Govern acorda dotar ajuts de matrícula per al personal de la Universitat Pompeu Fabra d'acord amb els criteris següents:

1. Beneficiaris

- els funcionaris, el cònjuge i els fills menors de 25 anys;

- el personal laboral, el cònjuge i els fills menors de 25 anys;

- el personal acadèmic contractat en règim de dret administratiu, el cònjuge i els fills menors de 25 anys; en aquest cas, es requerirà que la durada del contracte sigui d'un mínim d'un any.

En tots els casos, caldrà tenir dedicació a temps complet a la Universitat i estar en situació d'actiu o de serveis especials.

2. Abast de l'ajut

L'ajut abastarà l'import de la matrícula en qualsevol universitat pública, o que apliqui preus públics, de Catalunya. No abastarà les tarifes de secretaria.

S'aplicarà als estudis oficials conduents a l'obtenció d'un títol homologat a nivell estatal, en qualsevol dels seus cicles.

S'aplicarà l'ajut només a les assignatures de les quals l'estudiant es matriculi per primer cop.

3. Correspon al vice-rector d'Economia i Administració fixar els criteris d'aplicació dels ajuts de matrícula previstos en aquest acord.