En data 30 d'abril de 2013 es va formalitzar el concert hospitalari entre les Universitats Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2014, DOGC núm. 6674, de 29.07.2014), de conformitat amb el que s'estableix al Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s'estableixen les bases generals per l'establiment de concerts entre les Universitats i les Institucions Sanitàries.

Les tres institucions han acordat incloure el Servei de Salut Laboral entre els serveis de la Institució Sanitària que es concerten, motiu pel qual s'escau la modificació dels annexes 1.2 a) i 3.2.2 del concert hospitalari, que ha estat aprovada pels respectius consells socials d'ambdues universitats, conforme preveu l'article 88 f) de la Llei d'Universitats de Catalunya, i per l'òrgan competent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMAR).

És per això que tenint en compte el que preveu l'article 105 de la Llei 14/86, de 25 d'abril, General de sanitat, i el Reial Decret 1558/86, de 28 de juny, pel qual s'estableixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, parcialment modificat pels reials decrets 644/1988, de 3 de juny, i 1652/1991, d'11 d'octubre i l'Ordre conjunta de 24 de juliol de 1987 dels departaments d'Ensenyament i de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya sobre el règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, procedeix ordenar la publicació de la modificació del concert hospitalari en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLEN:

Article únic.- Ordenar la publicació de la modificació del concert hospitalari signat entre Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, que s'annexa.

 

Barcelona,  18 de desembre del 2014

 

Ferran Sancho Pifarré                                                                                              

Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona        

Jaume Casals Pons

Rector de la Universitat Pompeu Fabra

 

Annex

Modificació del concert hospitalari (publicació DOGC)

Modificació del concert hospitalari (versió pdf)