Acord del Consell de Govern de 29 de maig del 2003

Podran accedir al segon cicle de del graduat Superior en Disseny els alumnes que hagin superat el primer cicle del graduat i els alumnes que hagin finalitzat els estudis d'Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.

Convé, doncs, establir uns criteris per a la regulació d'aquest accés al segon cicle del graduat Superior en Disseny Industrial:

Anualment l'Escola Superior de Disseny Elisava farà pública l'oferta de places d'accés al segon cicle del Graduat Superior en Disseny per als estudiants que hagin finalitzat els estudis d'Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.

En cas que la demanda de places sigui superior a la capacitat màxima establerta, l'Escola ordenarà les sol·licituds d'acord amb el resultat d'una baremació de l'expedient acadèmic dels estudis d'origen del sol·licitant. L'Escola ordenarà les sol·licituds i adjudicarà les places d'acord amb el criteri següent:

Es prendrà en consideració la nota mitjana de l'expedient, comptabilitzant les qualificacions obtingudes de la manera següent:

Matrícula d'honor 4
Excel·lent: 3
Notable 2
Aprovat 1
Convalidació 1

Pel que fa a convalidacions i compliment de la càrrega lectiva, els estudiants admesos als segon cicle s'hauran de sotmetre al que s'especifica en l'annex 1 d'aquesta normativa.

El rector, o vicerector en qui delegui, a proposta de la direcció del Centre, nomenarà una Comissió de Selecció. Correspondrà a aquesta Comissió, efectuar la selecció dels candidats, coordinar tots els procediments que se'n deriven i resoldre les qüestions no previstes per la present normativa, que no tinguin la competència assignada a un altre òrgan.

Annex