Acord de Consell de Govern de 15 de juny del 2022

Des dels seus inicis, la Universitat Pompeu Fabra ha apostat perquè aquesta sigui una institució transparent i íntegra en tots els seus àmbits, tot aprovant diferents regulacions específiques però també orientant tota la seva actuació en aquesta direcció.

Entre la normativa específica que s’ha anat aprovant, d’una banda, després d'un procés participatiu adreçat a tota la comunitat universitària, el Consell de Govern va aprovar, el 8 de juliol del 2020, el nou Codi Ètic, que no només preveu els valors i els principis d’integritat de la nostra Universitat, sinó que n’assegura l’efectivitat plena per mitjà de mecanismes de seguiment i de revisió periòdics, com ara la Comissió d’Integritat (creada i regulada per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020) i la Línia Ètica (creada i regulada per acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021), aquesta darrera com a canal bidireccional en el marc de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, la qual permet, a més, l’anonimat de les comunicacions.

D’altra banda, i seguint amb el marc d’integritat que ha anat construint la Universitat, per acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2021, es va aprovar el Pla de mesures d’integritat en la gestió de la Universitat Pompeu Fabra amb l’objectiu de prevenir i combatre el frau i la corrupció, en el marc de la seva política d’integritat i com a continuïtat i enfortiment tant d’un conjunt d’actuacions que ja ha dut a terme al llarg dels anys, com també d’una sèrie de procediments de què ja disposava.

Així mateix, amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la UPF va desenvolupar les disposicions d’aquesta Llei amb l’aprovació -per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015- de la seva pròpia normativa sobre transparència i dret d’accés a la informació pública. Aquesta Normativa ha tingut diverses modificacions, essent la que en aquest cas interessa, la modificació de 23 de febrer del 2022, on -addicionalment a adequar la Normativa al Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública- la disposició final primera preveu que el Consell de Govern, en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor de la modificació de la Normativa, haurà de regular les obligacions en matèria de transparència i bon govern dels alts càrrecs descrits a l’article 4.2.

Així doncs, per tal de donar compliment a dita disposició final, es considera necessari regular les obligacions en transparència dels càrrecs i altre personal directiu de la Universitat.

Amb aquest objectiu, i amb la ferma intenció de seguir construint una Universitat transparent i íntegra, s’ha considerat oportú no només regular les obligacions en matèria de transparència del rector, com a alt càrrec, sinó també -amb un nivell d’exigència adequat- les obligacions que han de complir l’altre personal directiu de la Universitat que es descriu a l’àmbit d’aplicació de la Normativa. En aquest punt cal remarcar que, encara que no estan subjectes a aquesta Normativa tots els càrrecs acadèmics de la UPF regulats a la normativa aprovada per acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 i modificada posteriorment, els principis ètics i de transparència impliquen tots els membres de la comunitat universitària, i així es preveu a tota la normativa aplicable en matèria de transparència.

D’acord amb tot l’anterior, aquesta Normativa té com a finalitat reforçar la integritat i la recerca de l’excel·lència en la gestió pública, construint encara més cultura ètica a la UPF. Es tracta, per tant, de generar una cultura més transparent i més oberta al retiment de comptes, que és un dels valors consagrats al Pla Estratègic de la UPF (2016-2025), per tal d’establir una relació directa amb les institucions i la societat a la qual es deu la Universitat.

Article 1. Objecte

Aquesta Normativa té per objecte concretar les obligacions i la conducta general prevista per als càrrecs i altre personal directiu de la Universitat Pompeu Fabra descrits a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Normativa d’acord amb la normativa aplicable, establir-ne els mecanismes de control i determinar les conseqüències de l’incompliment.

 
Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Als efectes únics d’aquesta Normativa, té la condició d’alt càrrec de la Universitat Pompeu Fabra el rector o la rectora.

2. També serà objecte d’aplicació l’article 4.2 d’aquesta Normativa als càrrecs i personal directiu següents: el secretari o secretària general, el o la gerent, els vicerectors i vicerectores, les persones que ocupin càrrecs assimilats als dels vicerectors i vicerectores de conformitat amb la regulació vigent en cada moment sobre càrrecs acadèmics, els degans i les deganes, els directors i les directores d’escola, els directors i directores de departament, els directors i directores d’instituts de recerca, els i les vicegerents, i les persones que ocupin càrrecs assimilats a qualsevol dels anteriors.

 

Article 3. Principis ètics generals

Els principis ètics i les regles de conducta generals són els que estableix l’article 55.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 
Article 4. Obligacions de publicitat activa

4.1. Atesa la seva rellevància institucional, com a alt càrrec definit a l’article 2.1 d’aquesta Normativa, el rector ha d’actuar d'acord amb el principi de transparència i complir les següents obligacions d'informació i publicitat relatives a l’exercici del càrrec:

a) Nomenament oficial

b) Donar publicitat de l’agenda pública en tot allò relatiu a les reunions d’actes públics, de govern i de representació institucional i viatges.

c) En tot cas, aquesta informació ha de contenir la data de la reunió, l’objecte de la reunió amb la precisió suficient per conèixer-ne el contingut principal, el nom del grup d'interès i la persona o persones que actuen en nom d'aquest. En cas de no reunir-se amb un grup d’interès, la persona física o jurídica amb què es reuneix.

d) Fer les declaracions corresponents al seu patrimoni, activitats mercantils i professionals, indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el càrrec i, si escau, variacions patrimonials, d'acord amb els criteris que a l'efecte s'estableixin i sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria d'incompatibilitats.

e) Donar publicitat dels obsequis percebuts i invitacions a esdeveniments, viatges, desplaçaments i allotjaments, tenint en compte allò establert a l’article 5 d’aquesta Normativa.

f) Donar publicitat de forma veraç de les funcions que corresponen al seu càrrec, de les retribucions anuals i indemnitzacions i dietes que efectivament hagin percebut.

 

4.2 Els càrrecs i altre personal directiu inclosos a l’article 2 d’aquesta Normativa, addicionalment a allò establert a l’article 3, han de donar compliment als principis ètics i regles de conducta següents:

a) Donar publicitat de forma veraç del currículum acadèmic i dels mèrits professionals i tècnics.

b) Fer un ús racional, responsable, eficaç i eficient dels recursos materials de la Universitat.

c) Abstenir-se de fer servir en benefici propi la informació obtinguda en l’exercici del seu càrrec.
d) Mantenir en tot moment una conducta respectuosa amb les persones i una actitud escrupolosa i exemplar d'acord amb el principi d'igualtat sense cap mena de discriminació.

e) Garantir una actuació independent i no condicionada per conflicte d'interessos per servir amb la màxima eficàcia, eficiència i objectivitat els interessos generals de les persones, abstenint-se d'intervenir quan es doni

f) algun supòsit dels previstos legalment o quan hi pugui haver conflicte d'interessos.

 
Article 5. Obsequis

Els càrrecs i altre personal directiu inclosos a l’article 2 han d’abstenir-se d’acceptar obsequis o regals de valor, ni cap favor o servei que se’ls ofereixi per raó del càrrec. Tanmateix, no es considera irregular l’acceptació de:

a) Regals oficials o protocol·laris que s’intercanviïn o rebin en l’exercici de càrrecs o missions institucionals, que s'han de dipositar a la Universitat i s'han de registrar degudament, així com l’atenció emmarcada en esdeveniments públics o promocionals.

b) Assumpció, per part d’altres persones jurídiques o físiques diferents a la Universitat Pompeu Fabra, de les despeses de manteniment i allotjament i atencions derivades de la participació en un acte públic o d’una visita oficial per raó del càrrec, o per la participació o presència en presentacions, congressos, seminaris o actes similars de caràcter científic, tècnic o cultural.

c) Articles de propaganda o publicitat, així com invitacions a esdeveniments de contingut cultural o a espectacles públics per raó del càrrec o funció.

 

Article 6. Finiment del càrrec

Després de cessar en l’exercici de les seves funcions, els càrrecs i altre personal directiu inclosos a l’article 2 continuen subjectes al deure d’integritat, discreció i confidencialitat. Aquests deures no fineixen amb el pas del temps.

 

Article 7. Règim d’incompatibilitats

Els alts càrrecs estan subjectes al règim d’incompatibilitats i les obligacions establerts a l’article 56 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre o normativa aplicable en cada moment.

 

Article 8. Incompliment de la  Normativa i règim sancionador

8.1. Les conductes i els principis referits en aquesta Normativa fixen els comportaments dels càrrecs i altre personal directiu objecte de regulació. En aquest sentit, l’incompliment acreditat, demostrat i volitiu d’aquests principis i conductes pot donar lloc a una infracció d’aquesta Normativa.

8.2. En qualsevol cas, també és aplicable el règim sancionador previst al capítol II del títol VII de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i qualsevol altre règim disciplinari en vigor aplicable a les administracions públiques i les universitats.

 

Article 9. Òrgan encarregat del compliment de la Normativa i procediment de tramitació

9.1. Les comunicacions relatives a la infracció d’aquesta Normativa s’han de canalitzar preferentment mitjançant la Línia Ètica de la UPF i segons el que disposa la normativa corresponent.

9.2. L’òrgan encarregat de tramitar les comunicacions que es rebin relatives a la possible infracció d’aquesta Normativa és la Comissió d’Integritat de la UPF.

9.3. En cas que la Comissió d’Integritat, després de les tasques de comprovació pertinents, observi un incompliment, per part dels càrrecs i altre personal directiu descrits a l’article 2, dels deures i les obligacions establerts a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, derivarà la comunicació al rector, òrgan competent per ordenar la incoació del procediment sancionador, juntament amb tot l’expedient tramitat.

 

Article 10. Publicitat i dret d’accés a la informació

Pel que fa a la publicitat de les comunicacions i al dret d’accés a la informació pública d’aquestes, serà d’aplicació allò establert a la Normativa reguladora de la Línia Ètica, aprovada per acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021.