Acord de Consell de Govern de 13 de juliol del 2022

La Universitat Pompeu Fabra disposa d’una normativa que regula l'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF aprovada l’any 1998, que s’ha modificat puntualment per adaptar-la a les novetats legislatives en relació a la durada dels convenis que han de regir les relacions entre la UPF i els centres, però no de manera global conforme s’ha anat modificant la principal legislació universitària i les normes reglamentàries que afecten els propis centres adscrits i els ensenyaments universitaris que desenvolupen, així com els procediments de programació, verificació i acreditació de titulacions, i d’acreditació institucional de centres universitaris.

Els darrers mesos, per mor de la legislació que estableix els requisits que han de complir els convenis que signen les administracions, la Universitat ha portat a terme una renovació i actualització dels convenis amb els centres adscrits en els que s’han adaptat també les clàusules que entraven en contradicció amb la legislació universitària actual sobre els centres docents adscrits.

Amb tot, alguns procediments com ara el relatiu a la venia docendi o els mètodes d’avaluació i supervisió acadèmica encara s’han d’adequar a uns procediments més àgils i vinculats als sistemes d’acreditació, tant del professorat com dels centres.

És per aquest motiu que es considera imprescindible adoptar una nova normativa de la UPF que reguli l’adscripció dels centres docents d'ensenyament superior a la UPF plenament adaptada a la legislació universitària actualment vigent.

Vist el Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d’universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris i el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior, el Consell de Govern acorda aprovar la Normativa de centres docents d'ensenyament superior adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

 

Capítol 1. Àmbit d'aplicació i criteris d'adscripció

Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa té per objecte regular:

 1. Els criteris i els requisits a complir per a l'acceptació de sol·licituds d'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF o per a l'autorització de nous ensenyaments dels centres adscrits.
 2. Els mecanismes de supervisió i de control de l'activitat dels centres docents adscrits.
 3. Les relacions econòmiques amb els centres docents adscrits.
 4. L'estructura de la UPF vinculada al suport i al control dels centres docents adscrits.

Article 2. Legislació i procediment aplicables per a l'adscripció o per a l'autorització d'ensenyaments

1. L'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF o l'autorització de nous ensenyaments d'aquests centres, així com la revocació de l'adscripció, es regiran pel Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d'universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris, el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior, per l'article 14 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, per aquesta normativa, pels convenis d'adscripció i per la resta de normativa de desplegament.

2. La memòria que hauran de presentar els centres docents que sol·licitin l'adscripció a la UPF o l'autorització de nous ensenyaments s'haurà d'ajustar a allò que s'estableix en l'article 3r. del Decret 390/1996, de 2 de desembre, amb els requisits establerts per la Direcció General d’Universitats, i que s’especifiquen en l’annex d’aquesta normativa.

Article 3. Criteris d'adscripció dels centres o d'autorització d'ensenyaments en centres adscrits

Els criteris bàsics que es valoraran per adscriure a la UPF centres docents d'ensenyament superior perquè imparteixen estudis oficials o per implantar aquests ensenyaments en els centres adscrits, seran els següents:

1. En relació amb el titular del centre:

a) Que es tracti d'entitats públiques o privades sense ànim de lucre.

b) Que es tracti de centres de prestigi i de qualitat reconeguda; en el cas de centres de nova planta, que de la memòria presentada se'n pugui deduir una prestació de serveis d'ensenyament de qualitat.

c) Que resti garantida la solvència econòmica del centre.

2. En relació amb els ensenyaments a oferir, caldrà que es trobin en algun d'aquests supòsits:

a) Que es tracti de titulacions distintes però complementàries de l'oferta de la UPF.

b) Que permetin l'obertura a nous camps docents i l'especialització dins les línies de programació d'estudis de la UPF.

c) Que es tracti de titulacions impartides a la UPF però en àmbits territorials de Catalunya amb una forta demanda.

d) Que es tracti de titulacions impartides a la UPF, però amb una especialització prou marcada respecte de la que ofereix la Universitat.

3. També es valorarà la viabilitat del projecte en termes de demanda i de preus de matrícula proposats.

4. En qualsevol cas, només s'estendran convenis d'adscripció o s'autoritzaran ensenyaments quan es pugui garantir suficientment la supervisió del centre o de la titulació per part de la UPF, a l'efecte de garantir la qualitat i el prestigi dels centres adscrits a aquesta universitat.

5. Els centres que s’adscriuen a la UPF han de garantir que comparteixen i contribueixen a l’assoliment dels objectius estratègics de la Universitat per consolidar uns elevats nivells de qualitat, assolir una gran visibilitat internacional i la plena satisfacció de la seva comunitat.

Capítol 2. De l'activitat acadèmica dels centres docents adscrits

Article 4. Dels convenis de col·laboració acadèmica

1. La UPF i els titulars dels centres docents adscrits hauran de signar un conveni de col·laboració acadèmica que haurà de contenir, com a mínim, els elements següents d'acord amb el que es preveu l’article 13.5 del Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, i l'article 3 del Decret 390/1996, de 2 de desembre.

 1. La relació d'ensenyaments universitaris de caràcter oficial que s'impartiran en el centre adscrit.
 2. Els criteris d'accés i admissió dels ensenyaments, que hauran de respectar els criteris de valoració i les prioritats previstos en la normativa vigent per a les universitats públiques.
 3. Els criteris d'avaluació dels estudiants, que serà realitzada pel mateix centre.
 4. Les previsions relatives al règim econòmic que ha de regir les relacions entre el centre adscrit i la Universitat.
 5. Les normes per al nomenament del director o directora del centre adscrit i de l'equip de direcció.
 6. La determinació dels òrgans de govern del centre i la proporció de la representació de la Universitat en l'òrgan col·legiat de govern del centre.
 7. El procediment per sol·licitar a la universitat la venia docendi del seu professorat.
 8. L'estructura, número i tipologia del professorat que conforma i/o conformarà la plantilla del centre.
 9. La previsió d'un sistema intern de garantia de la qualitat i la consecució de la seva certificació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
 10. Els mètodes d'avaluació i de supervisió acadèmica que utilitzarà la Universitat.
 11. La possibilitat d'impartir títols de formació permanent.
 12. La planificació del desenvolupament de l'activitat de recerca del seu personal docent i investigador.
 13. Les instal·lacions i l’equipament principal de què disposa o disposarà el centre per a complir amb les seves funcions acadèmiques adequadament i amb qualitat.
 14.  Aquells altres aspectes considerats en aquesta normativa.

2. Els convenis de col·laboració acadèmica han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quinze anys. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, la UPF i el titular del centre en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals, o la seva extinció.

Secció 1. Del funcionament del centre i de la seva organització acadèmica

Article 5. De l'organització dels centres docents adscrits

1. El funcionament dels centres docents adscrits quedarà reflectit en el reglament del centre, que serà aprovat per l'òrgan de govern del centre amb l'autorització prèvia de la UPF. En el reglament es preveurà la composició de l'òrgan de govern col·legiat del centre docent (junta de centre), i s'hi indicaran la representació de la UPF segons els termes establerts en aquesta normativa, les funcions del director o directora del centre, que seran les atribuïdes als degans o directors de centres universitaris homòlegs, i dels òrgans acadèmics unipersonals i col·legiats que siguin necessaris per al funcionament del centre amb indicació de la participació que hi tindran els estudiants.

2. En qualsevol cas, en els centres docents on s’imparteixi més d’una titulació sota la direcció d’un únic director o directora del centre, es podrà designar un professor o professora responsable acadèmic de les titulacions. 

 Secció 2. Mètodes d’avaluació i de supervisió acadèmica

Article 6. De l'avaluació del centre

1. L’adscripció comporta l’obligació del centre de retre comptes i de facilitar informació als òrgans de govern que la Universitat determini, al Consell Social i a la resta d’òrgans que preveu la legislació universitària.

2. El centre ha de dissenyar un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) basat en l’SGIQ Marc de la UPF, si bé d’acord a les seves pròpies especificitats.

3. El centre participarà en els processos d’avaluació, acreditació o certificació de les seves activitats que la Universitat o les agències de qualitat portin a terme i col·laborarà amb els serveis de la UPF en la producció de la informació requerida.

4. El centre realitzarà periòdicament enquestes als estudiants, d'acord amb el model d'enquesta que li facilitarà la UPF o el que el centre tingui establert ampliant els aspectes valorats.

5. D’acord amb l’article 8è del Decret 390/1996, de 2 de desembre, el centre ha d’elaborar una memòria anual d’activitats.

6. En base a aquesta memòria i a les dades que es generen en l’SGIQ del centre i de la UPF, el delegat o delgada de la UPF al centre farà valoracions periòdiques que tindran en compte:

a) Els resultats de l'avaluació de l'activitat docent del professorat.

b) L'activitat de recerca portada a terme i els objectius assolits.

c) El grau d'assoliment dels objectius anuals que la UPF hagi pogut establir per al centre en matèria docent o de recerca, en desenvolupament del conveni de col·laboració.

d) El rendiment acadèmic.

e) El funcionament del centre i els resultats econòmics assolits.

A aquests efectes, el delegat o delegada tindrà accés a la documentació necessària i a les instal·lacions del centre i comptarà amb el suport dels serveis administratius del centre adscrit i de la UPF.

7. El delegat o delegada farà arribar aquesta valoració al coordinador o coordinadora dels centres adscrits. 

8. El centre i la Universitat podran acordar la implementació de programes d’innovació docent als efectes de garantir l’actualització permanent de metodologies docents.

Article 7. Del pla d'estudis

1. Els centres presentaran, amb la memòria que acompanya la sol·licitud d'adscripció o d'autorització de nous ensenyaments, els plans d’estudis de les titulacions oficials.

2. Els plans d'estudis de titulacions oficials amb validesa en tot el territori nacional s'hauran d'adequar a les directrius generals establertes pel govern de l'Estat i a les peculiaritats de l'ordenació acadèmica de la UPF, llevat que la UPF n’autoritzi una altra ordenació.

3. S’ha de seguir el procediment establert per a la programació universitària de Catalunya i la verificació dels plans d’estudi, per a la posterior implantació i establiment del caràcter oficial del o els títols que es vulgui impartir al centre. La verificació i implantació dels plans d’estudi i les seves modificacions es porten a terme de conformitat el previst a la legislació universitària i els procediments es realitzen mitjançant la Universitat. El centre ha de col·laborar en l’elaboració de les memòries i altra documentació sol·licitada per les autoritats educatives, les agències avaluadores i la Universitat.

En el cas d’autoritzacions de nous ensenyaments, se signaran addendes al conveni d’adscripció abans de la seva implantació.

4. Els centres docents adscrits també podran realitzar estudis propis o formació al llarg de tota la vida relacionats amb les titulacions que imparteixen, amb l'autorització prèvia de la UPF. Aquestes activitats, en el cas que el centre docent adscrit demani que tinguin la consideració de titulacions pròpies de la UPF, seran autoritzades i tramitades d'acord amb el procediment previst a la normativa de la UPF per als estudis propis.

5. Les instal·lacions del centre han de ser sempre les adequades perquè es puguin dur a terme els ensenyaments programats i han de complir els requeriments referents a les infraestructures, amb la màxima qualitat fixada pels estàndards i la normativa universitària corresponents.

Article 8. Dels estudiants

1. L'accés i admissió dels estudiants als centres adscrits, el règim de matrícula, el règim de permanència, d’avaluació, de reconeixement de crèdits, de reconeixement acadèmic d'activitats, de reincorporació als ensenyaments del centre i altres normes acadèmiques s'ajustaran a la normativa acadèmica de la UPF o a la normativa que aprovi el centre i que la UPF li autoritzi. Tant en un cas com un altre, el centre adscrit haurà de determinar els òrgans unipersonals o col·legiats competents de la seva organització, o del seu titular, que exerceixen les funcions previstes en aquestes normes. Només les sol·licituds relatives a la continuïtat, la progressió en els estudis i la permanència (la sol·licitud de convocatòria extraordinària), correspondrà al rector o rectora de la UPF, a proposta del Consell Social de la Universitat, així com la resolució dels eventuals recursos.

2. Els drets i els deures dels estudiants dels centres adscrits s’ajustaran, en el contingut i sempre en relació amb el centre, als que es defineixen en el títol 5 dels Estatuts de la UPF. Aquests drets i deures s’especificaran en el reglament del centre. En el cas que el centre estableixi un règim disciplinari, l’haurà d’aprovar l’òrgan competent i la resolució dels procediments i dels recursos que se’n derivi correspondrà als òrgans del centre o del seu titular.

3. Els centres docents adscrits destinaran un percentatge, com a mínim del 2%, dels ingressos en concepte de matrícula a beques o a ajuts de matrícula per als estudiants; aquest percentatge serà establert en el conveni de col·laboració acadèmica.

4. En el conveni de col·laboració es podrà acordar que els alumnes del centre puguin presentar les seves queixes i observacions davant el Síndic o Síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra quan estiguin relacionades amb els seus drets i deures i es derivin directament de l’aplicació de les normes acadèmiques del centre autoritzades per la UPF. Per a la resta de casos el Síndic o Síndica podrà actuar de mediador entre l’alumne i el centre, sempre que el centre hi estigui d’acord.

Secció 3. De la gestió acadèmica i econòmica

Article 9. De la gestió acadèmica

Els centres docents adscrits gestionaran administrativament els expedients dels estudiants. En els convenis de col·laboració s’establirà un sistema per posar a disposició de la UPF les actes d’avaluació i un procediment per expedir els títols corresponents.

Article 10. De les relacions econòmiques

1. El titular del centre recaptarà i transferirà a la UPF el preu públic que, en concepte de tutela acadèmica, han d'abonar a la Universitat els seus alumnes d'acord amb la normativa vigent. En el cas de titulacions no oficials la UPF determina per a cada cas el preu que els alumnes han de pagar per aquest concepte.

2. El titular del centre satisfarà a la UPF les tarifes aprovades anualment per la Universitat, per als centres adscrits.

3. Les tarifes de l’apartat anterior no inclouen els costos directes d'emissió dels títols; el preu per les llicencies o cessió de productes o serveis; el cost dels cursos específics de formació o similars, que la UPF i el titular del centre acordin realitzar o altres activitats per a les quals caldrà formalitzar acords específics.

4. En el cas que la UPF cedeixi espais, caldrà fixar mitjançant l’acord corresponent les condicions i les compensacions econòmiques pertinents, així com la delimitació temporal de la cessió, si és el cas.

5. La liquidació dels conceptes anteriors a favor de la UPF s’ha de dur a terme d’acord amb els procediments i terminis establerts per la UPF. Aquesta liquidació s’ha de presentar a la Gerència de la UPF perquè la validi. 

Article 11. La recerca i la transferència de coneixement

El centre garanteix una estructura, tant en personal com en instal·lacions, per al desenvolupament de la recerca, en relació amb els ensenyaments que imparteix.

Pot desenvolupar programes de recerca, transferència de coneixement, així com d’ emprenedoria, en els àmbits de coneixement que li són propis i coadjuva amb la UPF a assolir els fins estratègics en aquesta activitat.

Secció 4. De la representació de la UPF en els òrgans de govern del centre docent adscrit

Article 12. Representació en l'òrgan de govern col·legiat

La UPF tindrà un mínim de dos representants en l'òrgan de govern col·legiat del centre docent adscrit. En el conveni de col·laboració acadèmica es concretarà el nombre exacte de representants, en funció de les titulacions realitzades pel centre i del grau de vinculació que s'estableixi.

Article 13. De les condicions de nomenament del director o directora del centre

El director o directora del centre docent adscrit haurà de tenir la mateixa titulació que els directors o directores de centres universitaris públics homòlegs, i serà nomenat pel rector o rectora a proposta del titular del centre.

Secció 5. Del professorat dels centres docents adscrits

Article 14. Requisits de plantilla i règim del professorat

1. La plantilla de professorat del centre haurà de respectar els percentatges mínims previstos per la normativa vigent quant a nombre de doctors -en funció del cicle dels ensenyaments-, acreditació i dedicació, en la progressió establerta en la memòria d'adscripció. Aquests còmputs es duran a terme sobre l’equivalència en règim de dedicació a temps complet del PDI. La UPF podrà demanar un increment d'aquests mínims per tal de garantir el desenvolupament correcte de l'activitat docent.

2. El professorat del centre haurà de tenir la titulació i acreditació que exigeix la normativa vigent, i haurà de tenir la venia docendi del rector o rectora.

3. El règim de retribucions i de dedicació del professorat del centre es regirà per les normes o, en el seu cas, conveni col·lectiu que li sigui aplicable i, en el seu defecte, pel que acordi el seu titular.

4. En el cas del professorat de les universitats públiques, estaran a allò que s’estableixi normativament en relació amb les incompatibilitats.

5. A l’inici de cada curs acadèmic, el centre adscrit ha de comunicar a la UPF la plantilla de professorat dels ensenyaments conduents a títols de caràcter oficial amb indicació dels mateixos elements que els sol·licitats en el moment de l’adscripció.

Article 15. De la selecció i la contractació del professorat

1. La selecció del professorat dels centres docents adscrits es farà per mitjà d'una convocatòria pública de l'òrgan competent del centre docent adscrit, que haurà de sol·licitar els requisits exigits d’acord amb la categoria de la plaça convocada. La resolució del procés selectiu correspondrà a una Comissió Avaluadora en què la UPF participarà amb un mínim d'una tercera part dels membres.

2. La contractació del professorat correspondrà al centre adscrit, el qual sol·licitarà amb caràcter previ a la formalització dels contractes la venia docendi de la Universitat.

3. La contractació es farà amb antelació suficient a l'inici del curs acadèmic i només per causes extraordinàries es podran contractar nous professors durant el curs, cosa que caldrà fer sempre segons el procediment establert.

Article 16. De la venia docendi

1. Els professors que imparteixen docència en titulacions oficials en els centres adscrits han de tenir la venia docendi concedida pel rector o rectora, o pel vicerector o vicerectora en qui delegui. La venia docendi és una autorització acadèmica de caràcter administratiu necessària per impartir docència de titulacions oficials als professors que no la tenen reconeguda per llei.

2. S’exceptuen d’aquesta autorització:

- els professors que disposen d’una acreditació conforme l’article 72 de la LOU o altres acreditacions de professorat universitari. En aquest cas, caldrà enviar a la Universitat una còpia de l’acreditació de les agències avaluadores.

- els professors amb plena capacitat docent als que fa referencia l’article 14.4 d’aquesta normativa.

3. La venia docendi s’atorga amb caràcter previ a la contractació del professor o professora per part del centre adscrit. A aquests efectes, una vegada finalitzat el procés de selecció de professorat i abans de la contractació, el centre adscrit enviarà a la UPF la documentació següent:

- proposta d'assignació de places de la Comissió Avaluadora

- dades personals identificatives dels professors proposats

- nom de les matèries o assignatures que impartirà cada professor o professora i el nom de la titulació

- curriculum vitae de cada professor o professora proposat

- còpia de la titulació acadèmica de cada professor o professora proposat

4. El vicerector o vicerectora en matèria de professorat, a la vista de l'avaluació realitzada per la Comissió Avaluadora i de la idoneïtat de les dades que consten en l'expedient de cadascun dels candidats proposats per a les matèries o assignatures a impartir en les titulacions corresponents, proposarà al rector o rectora concedir o denegar la venia docendi, llevat que tingui delegada la facultat de concessió o denegació. En ambdós casos, podrà sol·licitar un informe previ del delegat de la UPF al centre.

5. La venia docendi es concedirà per a tota la durada contractual del professor o professora mentre no hi hagi variacions substancials en l’assignació de la docència ni indicis raonables de deficiència en la seva tasca. S’entendrà que hi ha variacions substancials quan el professor o professora passi a impartir matèries o assignatures d’un cicle universitari superior pel qual va obtenir la venia docendi i els canvis de matèries o assignatures que comportin una modificació de l’àmbit de coneixement, prenent com a referència l’Annex I del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s’estableix la organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.

6. La renovació serà sol·licitada pel director o directora del centre docent adscrit i seguirà el procediment previst en aquest article.

7. Les resolucions de venia docendi tenen caràcter individual i contenen els elements corresponents dels actes resolutoris de l’administració i es comunicaran al centre adscrit per tal que les notifiqui a cada professor.

Article 17. Protecció de dades personals

La Universitat i el titular del centre signaran un acord en el que s’establiran les relacions del responsable i encarregat del tractament de dades personals conforme la legislació vigent.

Secció 6. De l'estructura de la UPF per a la supervisió i el control dels centres adscrits

Article 18. Del coordinador o coordinadora dels centres docents adscrits

1. El coordinador o coordinadora dels centres docents adscrits a la UPF exercirà, sota la direcció del rector o rectora o del vicerector o vicerectora en qui aquest delegui, les funcions següents:

a) Representar la UPF en l'òrgan de govern col·legiat dels centres docents adscrits.

b) Coordinar els delegats de la UPF en els centres i fer-ne el seguiment.

c) Coordinar les relacions dels centres adscrits amb els centres, òrgans, unitats i serveis de la Universitat.

d) Supervisar el compliment dels convenis de col·laboració acadèmica i dels acords que els desenvolupin.

e) Fer propostes relatives als mecanismes de control i avaluació docent dels centres adscrits i coordinar-ne l'aplicació.

f) Qualsevol altra funció que, en relació amb els centres adscrits, li encomani el rector o rectora o el vicerector o vicerectora competent.

2. El coordinador o coordinadora de centres docents adscrits és nomenat pel rector o rectora entre els professors de caràcter permanent de la UPF.

Article 19. Dels delegats de la UPF als centres docents adscrits

1. La Universitat designarà per a cada centre adscrit un delegat o delegada de la UPF, amb la finalitat de supervisar la docència impartida pel centre i garantir la qualitat dels ensenyaments que s'imparteixen.

2. El delegat desenvoluparà les funcions següents:

a) Verificar l'aplicació dels requisits d'accés i dels procediments de selecció dels estudiants i comprovar la concordança entre els estudiants admesos i matriculats i les avaluacions.

b) Participar en els procediments de denominació de les places docents i en la determinació dels perfils.

c) Formar part de les comissions de selecció del professorat, llevat que la UPF designi un professor de l'àrea de coneixement corresponent.

d) Emetre els informes que li siguin sol·licitats pel rector o rectora, pels vicerectors amb competència en els temes que afecten els centres adscrits i el coordinador o coordinadora de centres adscrits. 

e) Qualsevol altra funció que la normativa vigent, els convenis de col·laboració docent o bé el rector o rectora o el vicerector o vicerectora corresponent li atribueixin.

3. Els delegats de la UPF en els centres docents adscrits són nomenats pel rector o rectora entre els professors de caràcter permanent de la UPF.

Capítol 3. De la utilització del nom i de la imatge de la UPF

Article 20. De la imatge corporativa

1. El centre farà constar en la seva documentació la seva condició de centre docent adscrit a la UPF.

A aquest efecte, sotmetrà a l'aprovació de la Universitat la utilització del nom i de la imatge corporativa de la UPF. La utilització del nom o de la imatge de la UPF per part del professorat del centre també se subjectarà als criteris que estableixi la UPF.

2. A la publicitat que el centre realitzi, en qualsevol suport o mitjà, per difondre la seva oferta formativa no poden utilitzar denominacions, tant dels estudis que imparteix, com la referida al nom del centre, que pel seu significat o per utilitzar un idioma diferent al català i el castellà, puguin induir a confusió sobre la naturalesa del centre, els ensenyaments que imparteix o la naturalesa, la validesa o els efectes dels títols corresponents.

Concretament, el centre ha de diferenciar, de manera clara, les titulacions oficials que han estat autoritzades pel departament competent en matèria d’universitats, de qualsevol altra oferta formativa que pugui oferir.

Article 21. De la col·laboració dels centres adscrits amb tercers

El centre adscrit pot establir convenis de col·laboració amb centres de formació d’altres universitats, de qualsevol àmbit, i amb qualsevol entitat pública o privada, amb l’autorització prèvia i per escrit del rector o rectora de la UPF, o vicerector o vicerectora en qui delegui, llevat que el conveni d’adscripció entre el centre adscrit i la Universitat prevegi una altra cosa. Això mateix s’aplica als convenis de recerca.

Disposicions addicionals

Primera. Adaptació dels convenis vigents

Els convenis de col·laboració acadèmica actualment en vigor es mantindran sense necessitat d’adaptació, si bé en el termini de dos anys des de l’aprovació d’aquesta normativa es procedirà a actualitzar-los. En cas de contradicció entre les seves clàusules i aquesta normativa o la que dicti l’Estat o la Generalitat de Catalunya en relació amb aquest centres, prevaldrà la normativa.

Segona. Procediment de venia docendi

1. El procediment de venia docendi establert en aquesta normativa s’aplicarà a les noves contractacions de professorat que realitzin els centres docents adscrits pel curs acadèmic 2022-2023 en endavant.

2. Els centres adscrits també sotmetran a aquest procediment, en el termini de (manca establir el termini) mesos des de l’aprovació d’aquesta normativa, les sol·licituds de venia docendi dels professors contractats que no la tinguin atorgada o que hagin variat substancialment la seva càrrega docent, llevat que es trobin els supòsits en que queden excepcionats d’acord amb l’apartat 2 de l’article 16. En aquest darrer cas faran arribar a la Universitat còpia de l’acreditació en el mateix termini.

Tercera. Funcions de delegat o delegada i de coordinador o coordinadora

En el cas que no es designi un delegat a un centre adscrit, les seves funcions les assumirà el coordinador o coordinadora de centres adscrits d’ensenyament superior de la Universitat.

Així mateix, en el cas de no designar-se un coordinador o coordinadora de centres docents adscrits les seves funcions seran assignades a un vicerector o vicerectora per resolució del rector o rectora.

Quarta. Centres docents adscrits amb acreditacions internacionals de prestigi

Els centres docents adscrits que disposin d’acreditacions internacionals de prestigi reconegudes pel Consell Social de la Universitat poden adaptar les previsions d’aquesta normativa per tal d’observar els estàndards d’aquestes acreditacions en aquelles matèries que també hi siguin objecte de regulació, sens perjudici dels criteris establerts per normes jurídiques de caràcter general. Això mateix s’aplica als centres docents adscrits que es trobin en processos d’acreditació internacional, o en processos de renovació de les acreditacions de les quals ja disposin.

Disposició derogatòria

Queda derogada la Normativa per a l'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF -Acord de la Junta de Govern de 4 de febrer de 1998- modificada per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021.

Disposició final

Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de la publicació a la Seu Electrònica.

 

Annex 1 Documentació de la sol·licitud d’adscripció

1. Sol·licitud d’adscripció adreçada al rector o rectora de la Universitat Pompeu Fabra signada pel representant institucional del titular del centre, acompanyada dels acords de l’òrgan col·legiat del centre competent.

2. Conveni d’adscripció i col·laboració acadèmica entre el centre i la universitat segons model que elabora la Universitat.

3. L'acreditació de la personalitat del titular del centre que sol·liciti l'adscripció. En el cas de persones jurídiques, s'haurà d'aportar el document de constitució i/o els estatuts. En el cas de fundacions o associacions es requereix còpia autèntica de l’escriptura de constitució i Estatuts amb constància de la inscripció en el Registre d’Entitats jurídiques i de Dret.

4. Memòria de l’adscripció del centre, en la qual haurà de constar la informació següent:

 1. Justificació i calendari per a la implantació completa dels ensenyaments.
 2. Proposta del pla d'estudis dels ensenyaments que se sol·licita impartir.
 3. Justificació de la plantilla de personal docent i del personal d'administració i serveis així com la previsió del seu increment anual fins a la implantació completa dels ensenyaments a impartir. En el cas del personal docent caldrà aportar el quadre de professorat acordat per la Direcció General d’Universitats.
 4. Estudi econòmic del cost de l'adscripció o de la implantació (especificant les formes de finançament) i les garanties financeres necessàries per assegurar la seva plena efectivitat. Cal aportar els comptes consolidats del titular dels darrers dos anys i comptes d’explotació per als dos propers exercicis). L'estudi econòmic haurà de concretar els percentatges destinats al desenvolupament de la recerca amb relació als ensenyaments que es volen impartir i els percentatges destinats a beques i ajuts a l'estudi i la investigació.
 5. Determinació de l'emplaçament del centre, dels edificis i de les instal·lacions existents i les projectades per a l’inici de les activitats i fins a la implantació total dels estudis, mitjançant la documentació tècnica següent:
 1. Cal informar del títol jurídic que acrediti el dret d’ús dels immobles. En cas que l’immoble no sigui de propietat, cal aportar la documentació acreditativa.
 2. Memòria explicativa dels ensenyaments a impartir, amb una relació dels espais de què consta el centre en justificació del compliment de la normativa vigent, indicant el nombre d’estudiants matriculats previstos.
 3. Plànols de situació i emplaçament. Plànols de distribució i mobiliari, indicant la superfície útil i l’ús a què es destinarà cada un dels espais; alçats; seccions, i plànols amb indicació dels recorreguts d’emergència; a escala 1/100-1/200 i signats pel tècnic/a competent (còpia autenticada o bé amb signatura electrònica reconeguda. També, a ser possible, en format .dwg).
 4. Declaració responsable relativa a la disposició de la llicència d’activitats (i/o llicència ambiental), amb certificat d’acte de comprovació favorable, si escau. En cas contrari, certificat emès per un tècnic competent acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria d’edificació, especialment quant a seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització i accessibilitat, salubritat, protecció enfront el soroll i estalvi d’energia de les edificacions i instal·lacions.
 5. En el cas que s’hagin efectuat obres:
  1. declaració responsable relativa a la llicència d’obres
  2. certificat final d’obra.
 1. Proposta de normes d'organització i funcionament del centre.
 2. Compromís de mantenir en funcionament el centre, durant un període mínim, que permeti finalitzar els estudis a l’estudiantat matriculat amb un aprofitament acadèmic suficient.
 3. Justificació de l'estructura per al desenvolupament de la recerca, en relació amb els ensenyaments que se sol·licita implantar.
 4. Per al cas centres amb oferta d’estudis no presencials, caldrà aportar les característiques específiques aplicables a cada titulació i al conjunt de l’oferta en modalitat no presencial.
 5. Documentació justificativa dels mitjans personals i materials especials, en el cas que es pretenguin oferir estudis en l’àmbit de les ciències de la salut.