Acord de la Comissió Gestora de 30 d'octubre de 1990

Primer.

Les indemnitzacions per raó de comissions de serveis, per desplaçaments dins del terme municipal per raó de servei, per trasllat de residència, per la concurrència a reunions o pertanyença a òrgans col·legiats de la Universitat i per la participació en tribunals d'oposicions i concursos del personal al servei de la Universitat Pompeu Fabra, s'ajustaran a allò que disposa el Decret 337/1988, de 17 d'octubre, (DOGC de 2 de desembre de 1988) i el present acord.

Segon.

Les normes contingudes en el present acord són d'aplicació al personal Acadèmic i d'Administració i Serveis de la Universitat, amb independència de quina sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball o de la prestació de serveis i el seu caràcter permanent o ocasional, excepte el de caràcter laboral, que es regirà pel que estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació.

Tercer.

1.- Les comissions de servei amb dret a indemnització seran designades pel President de la Comissió Gestora.

2.- L'assistència a cursos de capacitació, especialització, ampliació d'estudis i de perfeccionament, en general, que realitzi el personal al qual és d'aplicació el present acord, comptaran sempre amb l'autorització expressa del President de la Comissió Gestora.

Quart.

El personal que formi part de delegacions oficials presidides pels òrgans unipersonals de la Universitat percebrà les indemnitzacions del grup corresponent a aquests.

Cinquè.

L'abonament d'indemnitzacions o de drets d'assistència al personal al servei de la Universitat que sigui membre d'òrgans col·legiats de la pròpia Universitat o que participi en tribunals d'oposicions i concursos o altres òrgans encarregats de la selecció de personal es regirà de la següent manera:

1.- Només s'abonaran drets d'assistència per la concurrència a reunions d'òrgans col·legiats de la Universitat quan prèviament hagin estat reconeguts en l'acord de la seva creació o hagin estat autoritzats amb posterioritat pel Consell Econòmic, al qual correspon també la fixació de les quanties a percebre, a proposta de la Comissió Gestora.

2.- Les percepcions derivades en aquests conceptes seran compatibles amb les dietes que puguin correspondre als que, per l'assistència o concurrència, es desplacin de la seva residència oficial.

3.- El dret a la percepció d'assistències per la participació a tribunals d'oposicions i concursos i òrgans encarregats de la selecció de personal haurà d'haver estat reconegut i fixat prèviament a la corresponent convocatòria, d'acord amb el previst a la legislació vigent.

Sisè.

Les quanties a percebre com a conseqüència de les activitats que donen dret a indemnització segons aquest acord, seran les establertes en el Decret 337/1988, de 17 d'octubre, degudament actualitzades, i seran determinades conforme els següents grups de classificació:

- Grup 1r.- Òrgans unipersonals. Membres de la Comissió Gestora. Vice-Gerent o qualsevol altre càrrec assimilat als anteriors.

- Grup 2n.- Funcionaris de cossos o escales classificats en el Grup A i B o assimilats.

- Grup 3r.- Funcionaris de cossos o escales classificats en el Grup C o assimilat.

- Grup 4t.- Personal no inclòs en els grups anteriors.