Acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996, modificada per acords del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004, de 5 d'octubre del 2005, de 8 de novembre del 2006, de 17 de novembre del 2010, de 23 de novembre del 2011, d'11 de març 1 de juliol del 2015, 17 de febrer del 2016 i 9 de juny del 2021

Article únic. Les figures de recerca de la Universitat Pompeu Fabra són les següents:

1. Institut universitari de recerca propi
2. Institut universitari de recerca adscrit
3. Grups i Unitats de Recerca
4. Centres específics de Recerca
5. Centres d'estudis

i es regeixen per les normes que segueixen.

 

1. Institut universitari propi

1.1. Definició

La denominació institut universitari propi es reservarà per a aquelles iniciatives que, en el marc dels Estatuts i per acord del Consell de Govern amb l'informe previ favorable del Consell Social, són proposades per a la seva oficialització al departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya, i plantegen portar a terme investigacions i estudis, a càrrec d'un equip estable de professors, en un camp determinat, així com docència en ensenyaments especialitzats, assessorament tècnic i, si escau, ensenyaments de postgrau. Les seves activitats no podran coincidir amb l'àmbit d'activitats de cap departament universitari.

1.2. Criteris per a la creació d'un Institut universitari de recerca propi

Per crear un institut universitari de recerca propi es valorarà el següent:

a) L'àmbit de les investigacions o activitats a desenvolupar i la seva coherència amb la configuració docent o de recerca de la UPF. Principalment es valorarà que no coincideixi amb l'àmbit de les titulacions ja atorgades per la UPF i que el sector temàtic a desenvolupar sigui considerat estratègic en la programació de la Universitat.

b) La participació de l'equip investigador en projectes finançats. Hauran de ser equips consolidats o amb possibilitats de consolidació.

c) El nombre i l'especificitat de les línies de recerca.

d) La dimensió de l'equip de cada projecte.

e) El grau de consolidació prèvia de cada grup.

f) La dedicació del professorat i la seva incidència en el pla d'activitat docent, d'acord amb el que es prevegi respecte de les dotacions als instituts amb caràcter general o per a aquell institut.

g) Les col·laboracions externes amb altres entitats de recerca.

h) L'especificitat temàtica, de manera que permeti completar estudis que la UPF no imparteix.

 1.3. Procés de creació

El procediment per a la creació d'un institut universitari de recerca propi és el previst als Estatuts de la UPF i aquesta requereix l'autorització del govern de la Generalitat de Catalunya.

1.4. Dependència

Els instituts universitaris de recerca propis dependran del Vicerectorat de Política Científica.

1.5. Organització i estructura

Els instituts universitaris de recerca propis tenen l'estructura interna prevista als Estatuts de la UPF (director o directora, consell d'institut i secretari o secretària d'institut) i un reglament de funcionament intern que ha d'aprovar el Consell de Govern. En el reglament es preveurà la constitució d'un consell assessor compost per experts de reconegut prestigi.

1.6. Dotació de mitjans per part de la Universitat

Els instituts universitaris de recerca propis tenen un pressupost integrat en el general de la UPF.

La UPF dotarà els instituts amb el mitjans suficients quant a locals, personal de suport administratiu i dotacions pressupostàries. Així mateix, la UPF dotarà els instituts amb ajudanties de recerca.

La UPF podrà acordar també exempcions docents per als professors adscrits als instituts que hi tinguin alguna responsabilitat.

A més de les partides que se'ls assignin en el pressupost de la UPF i altres ingressos que puguin obtenir, els instituts universitaris de recerca propis disposaran dels ingressos obtinguts per mitjà dels contractes a què fa referència l'article 11 de la Llei orgànica de reforma universitària (LRU).

1.7. Adscripció de professors

Les condicions d'adscripció de professors als instituts universitaris de recerca propis s'establiran en l'acord de creació en funció de les responsabilitats i de la dimensió i importància dels projectes que s'hi porten a terme.

1.8. Avaluació i control

El Vicerectorat de Política Científica avaluarà cada tres anys les activitats dels instituts universitaris de recerca propis prenent com a base les memòries presentades anualment per aquests, amb la finalitat de valorar-ne la continuïtat.

1.9. Projecció externa

Els instituts universitaris de recerca propis podran tenir un logotip propi, si bé hauran de mantenir la unitat d'imatge corporativa de la Universitat Pompeu Fabra.

 

2. Institut universitari de recerca adscrit

2.1. Definició

2.1.1. Són instituts universitaris de recerca adscrits les institucions o centres d'investigació o de creació artística de caràcter públic o privat que s'adscriuen a la Universitat per mitjà d'un conveni.

2.1.2. També pot donar-se el supòsit que la Universitat creï amb altres institucions un organisme de recerca amb el compromís d'adscriure'l com a institut universitari de recerca.

2.2. Criteris per a l'adscripció

2.2.1. L'adscripció dels centres a què fa referència l'apartat 2.1.1 es farà tenint en compte els aspectes següents:

- el prestigi o excel·lència de la institució que la sol·licita, i la seva solvència econòmica.
- que les activitats de recerca o acadèmiques de postgrau de la institució complementin les realitzades a la UPF.

2.2.2. Els organismes de recerca a què fa referència l'apartat 2.1.2 es crearan quan es compleixin els requisits següents:

-  els requerits en el cas dels instituts universitaris de recerca propis.
-  que l'organisme disposi del finançament regular d'una tercera entitat, encara que la dotació de locals i les despeses de funcionament d'aquests locals puguin ser a càrrec de la UPF. La UPF podrà adscriure professorat a aquests organismes amb les condicions que s'estableixi en els Estatuts de l'organisme i en el conveni d'adscripció.

2.3. Procés d'adscripció

L'adscripció d'institucions o centres de recerca o de creació artística, públics o privats, com a instituts universitaris de recerca es realitzarà d'acord amb el procediment previst a l'article 30 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

2.4. Dependència

Els instituts universitaris adscrits dependran del Vicerectorat de Política Científica.

2.5. Dotació de mitjans per part de la UPF

Els centres a què es refereix l'apartat 2.1.1 seran finançats completament per l'entitat titular del centre, per la qual cosa l'adscripció no comportarà cap càrrec en el pressupost de la UPF.

Quant als centres de l'apartat 2.1.2, la UPF podrà aportar els locals en el seu campus, sense perjudici que les obres d'adaptació siguin finançades per l'altra entitat titular, i si escau, es farà càrrec de les despeses de funcionament dels locals i aportarà el professorat en els termes establerts a l'apartat 2.2.2.

2.6. Col·laboració del professorat de la UPF

El professorat de la UPF col·laborarà amb els instituts universitaris de recerca adscrits en projectes o activitats concretes, i aquesta col·laboració requerirà l'autorització del director o directora del departament al qual pertanyi el professorat.

2.7. Vinculació amb la UPF

La UPF participarà en els òrgans de govern de la institució adscrita en la forma en què s'estableixi en el conveni d'adscripció o en els Estatuts de l'organisme.

2.8. Avaluació i control

Els instituts universitaris adscrits presentaran anualment una memòria d'activitats amb la finalitat que la Universitat en pugui fer una valoració.

El Vicerectorat de Política Científica avaluarà cada tres anys les activitats dels instituts universitaris de recerca adscrits prenent com a base les memòries presentades anualment per aquests, amb la finalitat de valorar la continuïtat de l'adscripció.

2.9. Durada dels convenis d’adscripció

1. Els convenis d’adscripció han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quinze anys.

2. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.

 

3. Grups i Unitats de Recerca
(segons redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 5 d'octubre del 2005)

3.1. Definició

Són figures organitzatives creades a iniciativa de col·lectius de PDI de la UPF per tal de potenciar la seva activitat científica mitjançant la col·laboració entre els seus membres, la projecció externa conjunta per assolir una major visibilitat, l'obtenció de recursos per a la recerca i el desenvolupament de les relacions amb altres col·legues i organitzacions. Si bé normalment tots els membres d'un GR-UPF han de formar part del mateix departament de la Universitat, es poden establir GR-UPF interdepartamentals. Igualment es poden establir grups i unitats de recerca (UR-UPF) interinstitucionals amb la participació de membres de diferents universitats o institucions de recerca.

La Universitat no crea una estructura específica d'administració i gestió per als GR-UPF i les UR-UPF, ni els proveeix d'espais específics -tret de les obligacions que la Universitat assumeixi amb altres institucions en virtut del corresponent acord o conveni-, sinó que els GR-UPF i les UR-UPF s'han d'enquadrar en els departaments o instituts universitaris de recerca als quals pertanyin o hagin adscrit la recerca els seus membres. Tanmateix, mitjançant els seus propis recursos econòmics, els GR-UPF i les UR-UPF poden proposar la contractació de personal investigador, tècnic o administratiu, el qual ha de ser reconegut per la Universitat com a vinculat al GR-UPF o a la UR-UPF que el financi.

3.2. Condicions de reconeixement dels grups de recerca

Les condicions per al reconeixement inicial d'un grup són les següents:

Pot ser membre d'un grup de recerca UPF el personal docent i investigador vinculat a la UPF mitjançant una relació funcionarial, contracte laboral o beca degudament acreditada, inclosos els investigadors ICREA, els investigadors que pertanyin a organismes de recerca vinculats a la UPF i també el personal acadèmic d'altres universitats, institucions o centres de recerca amb autorització prèvia de la seva institució. Els membres d'un GR-UPF ho poden ser amb dedicació única en un sol grup o amb dedicació compartida en més d'un grup.

A efectes de constituir un grup de recerca UPF és necessari un mínim de cinc membres que ho siguin amb dedicació única, els quals tenen consideració de membres promotors del grup. A efectes d'aquest reconeixement ningú pot pertànyer a més d'un grup en qualitat de membre promotor. Un mínim de dos membres promotors han de ser doctors. El personal que pertanyi a organismes de recerca vinculats a la UPF també pot actuar com a membre promotor, sempre que el coordinador del grup i la majoria dels promotors siguin personal docent i investigador de la UPF. No pot actuar com a membre promotor el personal acadèmic d'altres universitats, institucions o centres de recerca que no tingui vinculació amb la UPF.

Un dels membres promotors del grup ha d'actuar com a coordinador o coordinadora. Ha de ser un professor o professora permanent de la UPF. Els investigadors ICREA, els investigadors contractats en les modalitats d'accés al Sistema Espanyol de Ciència Tecnologia i Innovació i d'investigador distingit, i els catedràtics i professors emèrits en el període de contracte, també poden coordinar un GR-UPF.

Els membres del grup han de tenir un mínim de dos projectes de recerca actius, un d'ells amb finançament obtingut en convocatòria pública competitiva. L'investigador o investigadora principal d'aquest projecte ha de ser membre promotor del grup. A efectes d'aquest requeriment, cada projecte pot ser computat per un únic grup, excepte en el cas de projectes explícitament concedits com a coordinats amb la participació de diversos grups. Els projectes que estiguin adscrits a organismes de recerca vinculats amb la UPF poden computar si l'investigador o investigadora principal és personal acadèmic de la UPF.

3.3. Condicions de reconeixement de les unitats de recerca

Amb la finalitat que els grups puguin coordinar-se per participar en convocatòries externes, dos o més GR-UPF poden sol·licitar el reconeixement de la seva agregació en una UR-UPF, la qual cosa no implica la desaparició dels GR-UPF.

Poden ser membres de la UR-UPF, a títol individual, investigadors que pertanyin a la UPF o a organismes de recerca vinculats a la UPF, com també personal acadèmic d'altres universitats, institucions o centres de recerca, encara que no formin part d'un GR-UPF.

El coordinador o coordinadora de la UR-UPF ha de ser membre promotor d'un GR-UPF i ha de reunir les mateixes condicions exigides per a la coordinació d'un GR-UPF.

3.4. Procediment de reconeixement i acreditació

Per tal de procedir al reconeixement inicial d'un GR-UPF o d'una UR-UPF, el professor o professora que es proposa com a coordinador del grup ha d'adreçar una sol·licitud al vicerector o vicerectora competent en matèria de recerca.

Pel que fa als GR-UPF, a la sol·licitud hi ha de constar el nom que es proposa per al grup i el dels membres que inicialment l'integren, amb indicació del coordinador o coordinadora i dels membres promotors. Tant el coordinador o coordinadora com la resta dels membres han d'avalar la sol·licitud amb la seva signatura. A la sol·licitud hi ha de constar també un pla de recerca en què s'especifiquin:

- l'àmbit d'activitat del grup
- les línies de recerca
- els projectes de recerca actius 
- els resultats que el grup espera assolir al llarg de tres anys en l'àmbit de la recerca, la transferència de coneixement i la formació d'investigadors.

En el cas de les UR-UPF, a la sol·licitud hi ha de constar el nom que es proposa per a la unitat i el dels grups que inicialment la integren, així com les raons que, al seu parer, donen suport al reconeixement. Els coordinadors de tots els grups que formin part de la unitat han d'avalar la sol·licitud amb la seva signatura. En el cas que s'incorpori personal acadèmic i investigador a la unitat, a títol individual, aquest també ha d'avalar la seva participació amb la seva signatura.

Per poder participar en un grup o unitat de recerca UPF, el personal acadèmic i investigador que pertanyi a un organisme de recerca vinculat a la UPF ha d'acreditar la corresponent pertinença. En el cas dels investigadors d'altres universitats, institucions o centres de recerca, han d'adjuntar un escrit d'autorització de la seva institució.

El vicerectorat competent en matèria de recerca ha de sol·licitar un informe sobre la procedència del reconeixement als directors de departaments i/o instituts universitaris de recerca als quals pertanyin els membres del grup o unitat sol·licitant. Així mateix, ha de demanar un informe de la Comissió de Recerca. El reconeixement dels GR-UPF i dels UR-UPF correspon al Consell de Govern, a proposta del vicerector o vicerectora.

El vicerector o vicerectora, a proposta de la Comissió de Recerca, pot establir mitjançant resolució els requisits que han de complir, per poder formar part d'un grup o unitat de recerca, els becaris de recerca i el personal de suport a la recerca contractat a càrrec de projectes.

Una vegada reconegut pel Consell de Govern un grup de recerca o una unitat de recerca de la UPF, correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de recerca aprovar les modificacions de la denominació dels grups i unitats de recerca; el canvi de coordinador o coordinadora; les altes i baixes de membres d'un grup o unitat; les modificacions de les línies de recerca que no comportin un canvi de l'àmbit d'activitat d'un grup, i qualsevol altra modificació de tràmit ordinari.

3.5 Seguiment i avaluació

Anualment s'ha de sol·licitar l'actualització de les dades relatives als grups reconeguts. L' incompliment durant dues anualitats consecutives d'alguna de les condicions requerides per al reconeixement implica la suspensió de l'esmentat reconeixement.

Experts externs a la Universitat han d'avaluar periòdicament els GR-UPF. i Les avaluacions han de tenir lloc en el marc d'aquelles a què són sotmesos els departaments i els instituts universitaris de recerca als quals pertanyin els membres dels grups i unitats. Per al procés d'avaluació, els GR-UPF i les UR-UPF han de presentar una memòria d'activitats en el format que oportunament s'indiqui.

3.6. Denominació i imatge dels GR-UPF

Les denominacions grup de recerca i unitat de recerca són les denominacions recomanades per raons d'homogeneïtat en la nomenclatura. Tanmateix, en casos degudament justificats (per exemple, per l'existència d'una denominació preexistent) els GR-UPF o les UR-UPF poden adoptar altres noms específics. Els GR-UPF i els UR-UPF han d'utilitzar sempre el logotip de la UPF -al qual poden incorporar-hi el nom del grup-, respectant els criteris d'imatge corporativa establerts per la UPF. En casos justificats poden tenir a més un logotip específic, que ha de ser aprovat pel Gabinet del Rectorat.

 

4. Centres Específics de Recerca
(segons redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre del 2010).

4.1. Definició

Els Centres Específics de Recerca (CER) són estructures internes de la Universitat, sense personalitat jurídica pròpia, en les que participen grups de recerca de la UPF i entitats externes que tenen com a finalitat l'assoliment d'uns objectius de recerca que, per les seves característiques, guanyarien projecció i solidesa amb una estructura i imatge pròpies.

4.2. Criteris de creació

Les característiques definitòries bàsiques per considerar que una iniciativa en l'àmbit de la recerca pugui esdevenir un CER seran les següents:

a) Representi un nucli de recerca, consolidat i amb reconeixement internacional, i amb viabilitat pressupostària garantida a mig termini. Aquesta viabilitat es podrà garantir amb recursos obtinguts de contractes externs i convocatòries competitives i/o a partir de la participació d'entitats externes que aportin un finançament estable. 
b) Requereixi, a criteri de la Universitat, d'una gestió específica i una projecció externa singularitzada.
c) Tingui una dimensió significativament més gran que l'exigida per un grups de recerca.

4.3. Procediment de creació

La creació i la supressió dels CER són competència del Consell de Govern i han de comptar amb l'informe favorable previ de la Comissió de Recerca.

La proposta de creació ha de ser formulada a iniciativa del grup de PDI que en sigui promotor, i ha d'anar acompanyada per:

- Una memòria científica que justifiqui la necessitat de creació del centre i on es detalli:

-  Objectius
-  Activitats desenvolupades i impacte científic internacional.
-  Línies de recerca a desenvolupar.
-  PDI que s'hi vincula.
-  Entitats externes que hi participen.
-  Un organigrama de gestió, en el que hi consti la figura d'un director i el nom de la persona  que assoleix la direcció del centre.

 -Una memòria econòmica, on es detalli:

- Recursos econòmics obtinguts per via competitiva i no competitiva.
- Compromisos de finançament d'entitats externes.
- Pla de viabilitat econòmica del centre.

El Vicerectorat competent en Política Científica sol·licitarà als directors de departament de la UPF al que estan adscrits el PDI que es vol vincular al CER, un informe sobre la proposta de creació del CER.

4.4. Avaluació i Control

Els CER elaboraran anualment una memòria d'activitats en què s'inclouran específicament totes les activitats i projectes desenvolupats. Aquesta memòria d'activitats s'ha de trametre al vicerectorat competent en política científica, responsable del seguiment de les activitats del CER.

Els CER han de ser avaluats cada quatre anys per un comitè d'experts extern anomenat pel vicerector o vicerectora responsable de política científica. Aquest comitè d'experts emetrà un informe en base al qual el vicerector o vicerectora de política científica, consultada la Comissió de Recerca, valorarà la continuïtat del CER.

4.5. Funcionament

Els CER han de tenir un reglament de funcionament intern, que serà aprovat pel Consell de Govern previ informe favorable de la Comissió de Recerca.

Aquest Reglament ha d'incloure una descripció de les activitats i el procés de vinculació del PDI al CER. La vinculació del PDI al CER no modifica en cap aspecte la seva vinculació al departament de la UPF al que pertany, mantenint totes les responsabilitats que se'n deriven.

El funcionament dels CER es regirà pel seu reglament, i per la resta de les disposicions normatives vigents a la UPF.

4.6. Finançament

Els CER són centres autofinançats, en el sentit que s'han de finançar bàsicament de l'exterior, a través de les aportacions d'entitats externes, de convocatòries competitives, o mitjançant contractes i convenis.

4.7. Projecció externa

Els CER podran tenir una imatge corporativa, que haurà de ser aprovada pel Gabinet del Rectorat, de manera que es garanteixi la unitat d'imatge corporativa de la Universitat Pompeu Fabra.

En la utilització externa, la denominació del CER haurà d'anar sempre seguida del nom de la Universitat, és a dir: "nom del CER" i a continuació "Universitat Pompeu Fabra".

 

5. Centres d'estudis

5.1. Definició

Són figures organitzatives creades a iniciativa de col·lectius de personal docent i investigador de la UPF per tal de projectar i de visibilitzar la seva activitat investigadora i acadèmica en un tema d'interès específic. Els membres poden pertànyer a diversos departaments de la UPF i també a d'altres universitats, institucions de recerca, empreses o organismes.

La Universitat no crea una estructura específica d'administració i de gestió per als centres d'estudis, ni els proveeix d'espais específics; sinó que els seus membres s'han d'enquadrar en els departaments als quals pertanyin.

5.2. Condicions de reconeixement dels centres d'estudis

Les condicions per reconèixer inicialment un centre d'estudis són les següents:

Pot ser membre d'un centre d'estudis UPF el personal docent i investigador vinculat a la UPF mitjançant una relació funcionarial, contracte laboral o beca degudament acreditada, inclosos els investigadors ICREA i els investigadors que pertanyin a organismes de recerca vinculats a la UPF. També en pot ser membre qualsevol persona d'altres universitats, institucions de recerca, empreses o organismes, amb autorització prèvia de la seva institució.

Ser membre d'un centre d'estudis és compatible amb la pertinença a grups, a unitats de recerca i a centres especials de recerca (CER) de la UPF. El centre d'estudis ofereix la possibilitat de fer una agrupació transversal a la que ofereixen les altres figures de recerca.

A diferència de les altres figures, els centres d'estudis no gestionen projectes de recerca ni poden optar al Pla de Mesures de Suport a la Recerca. 

Per constituir un centre d'estudis UPF hi ha d'haver tres membres com a mínim, dels quals almenys un ha de ser professor o professora permanent de la UPF o investigador o investigadora ICREA.

Un dels membres del grup ha d'actuar com a coordinador o coordinadora, i ha de ser professor o professora permanent de la UPF o investigador o investigadora ICREA.

5.3. Procediment de reconeixement i acreditació

Per tal de procedir al reconeixement inicial d'un centre d'estudis UPF, el professor o professora que es proposa com a coordinador o coordinadora del grup ha d'adreçar una sol·licitud al vicerector o vicerectora competent en matèria de recerca.

A la sol·licitud hi ha de constar el nom que es proposa per al centre d'estudis i el dels membres que inicialment l'integren, amb indicació del coordinador o coordinadora. Tant aquest com la resta dels membres han d'avalar la sol·licitud amb la seva signatura. A la sol·licitud també s'ha d'indicar l'àmbit d'activitat del grup i justificar el seu interès especial per la UPF i la no-cobertura d'aquest interès per part de les figures de recerca ja existents. Els investigadors d'altres universitats, institucions o centres de recerca han d'adjuntar un escrit d'autorització de la seva institució.

El vicerectorat competent en matèria de recerca ha de sol·licitar el vistiplau sobre la procedència del reconeixement als directors de departaments als quals pertanyin els membres dels centres d'estudis.

Correspon al Consell de Govern reconèixer els centres d'estudis i aprovar-ne els canvis de denominació. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de recerca aprovar les modificacions de coordinador o coordinadora, les altes i baixes i qualsevol altra modificació de tràmit ordinari.

5.4. Seguiment i avaluació

Anualment, s'ha de sol·licitar l'actualització de les dades relatives als centres d'estudis reconeguts. L'incompliment durant dues anualitats consecutives d'alguna de les condicions requerides per al reconeixement comportarà la suspensió de l'esmentat reconeixement.

5.5. Denominació i imatge dels centres d'estudis

La denominació centre d'estudis és la recomanada per raons d'homogeneïtat a la nomenclatura. Tanmateix, en casos degudament justificats (per exemple, per l'existència d'una denominació preexistent) es poden adoptar altres noms específics. Els centres d'estudis de la UPF han d'utilitzar sempre el logotip de la UPF -al qual poden incorporar el nom del centre d'estudis-, respectant els criteris d'imatge corporativa establerts per la UPF.

 

Disposició addicional primera
(segons redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004)

En casos excepcionals, el Consell de Govern podrà reconèixer com a GR-UPF col·lectius que complint els requisits de grandària, titulació i vinculació dels membres, incompleixin parcialment el requisit relatiu als projectes de recerca. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un informe del director o directora de departament o d'institut que justifiqui l'excepcionalitat, i es sotmetrà a una avaluació externa prèvia a la consideració del cas per part del Consell de Govern. En cas de què s'accepti reconeixement, es farà el seguiment i avaluació del GR-UPF segons s'especifica en l'apartat 3.5.

 

Disposició addicional segona
(segons redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre del 2010)

En tant que no manifestin el contrari tenen consideració de grups de recerca UPF els grups de recerca acreditats per la Generalitat de Catalunya o altres organismes públics. Per raons d'homogeneïtat en la nomenclatura dels grups i unitats de recerca UPF, aquests grups han d'adequar la seves denominació a la recomanada en aquesta normativa.

 

Disposició transitòria primera
(segons redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004)

Els Centres especials de recerca (CER) i els Grups de recerca amb nom específic (GNE) existents a la UPF que es relacionen en annex i que desenvolupin una activitat específica de recerca, hauran d'adaptar-se abans del 31 de desembre del 2004 a la present normativa. A aquests efectes, dins del termini assenyalat, els coordinadors dels grups hauran d'adreçar una sol·licitud al vicerectorat responsable de recerca acreditant que compleixen les condicions establertes a l'article 3.2. En cas de no fer-ho no seran considerats grups de recerca als efectes d'aquesta normativa. Verificades les sol·licituds, el vicerector o vicerectora dictarà resolució sobre el reconeixement dels grups.

 

Disposició transitòria segona
(segons redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004)

Els Centres especials de recerca (CER) i els Grups de recerca amb nom específic (GNE) existents a la UPF, relacionats en el mateix annex, que no desenvolupin activitat específica de recerca segons els requeriments d'aquesta normativa i que tinguin voluntat de seguir desenvolupant la seva activitat, restaran en la situació actual fins a l'elaboració d'una normativa específica.

 

Disposició transitòria tercera

Els Instituts universitaris de recerca propis que es transformin en Centres Específics de Recerca (CER) tindran un tractament d'excepcionalitat que es concretarà en els aspectes següents:

1.Denominació.

La denominació centre específic de recerca és la recomanada per raons d'homogeneïtat a la nomenclatura. Tanmateix, els Instituts reconvertits en CER podran mantenir la paraula Institut que s'afegirà després de la denominació recomanada de CER però no podran incloure el terme universitari.

2.Procediment de creació.

La creació d'aquests CER serà competència del Consell de Govern i no necessitaran comptar amb l'informe previ favorable de la Comissió de Recerca.

Per a la seva constitució hauran de presentar una breu memòria que inclogui:

 • PDI que s'hi vincula.
 • Entitats externes que hi participen.
 • Un organigrama de gestió, en el que hi consti la figura d'un director, comissions, consell assessor (en cas d'existir), etc.

Estaran exempts de la presentació d'una memòria científica o econòmica de justificació de la creació del centre tal i com es detalla al l'article.4.3 d'aquesta normativa.

Tampoc caldrà l'informe del corresponent director o directora de departament al vicerector o vicerectora competent en política científica sobre la proposta de creació del CER.

3. Funcionament.

Els nous CER hauran de tenir un reglament de funcionament intern que serà aprovat pel Consell de Govern en un període màxim de 6 mesos a comptar des de la data de la seva creació i no requerirà l'informe previ de la Comissió de Recerca.

El finançament orgànic del qual disposin els Instituts universitaris de recerca en el moment de la seva reconversió en CER es mantindrà dins del corresponent departament que disposarà d'un segment específic per a aquesta finalitat.

Quan sigui d'aplicació, el departament i la corresponent UCA tindran cura que el nou CER continuï la tasca que venia exercint l'Institut universitari en relació al postgrau.

La universitat, a través dels corresponents departaments i UCA, vetllarà per tal que els nou CER disposin dels espais i del suport als processos de gestió adequats per mantenir la seva activitat actual.

Les beques o ajudanties de recerca vigents en el moment de la creació dels CER continuaran dins del departament sense cap modificació fins a la seva conclusió.

4. Avaluació i control.

Els CER reconvertits no hauran de lliurar una memòria d'activitats anual sinó al cap de quatre anys de la seva creació. Aquest informe s'utilitzarà per a la seva avaluació per un comitè d'experts nomenat pel vicerector o vicerectora competent en política científica. Aquest comitè emetrà un informe en base al qual el vicerector o vicerectora, previ consulta a la Comissió de Recerca, valorarà la continuïtat del CER i les excepcions ara con­templades.

 

Annex
(segons redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004)

Centres especials de recerca (CER) i Grups de recerca amb nom específic (GNE) existents a la UPF:

- Centres especials de recerca (CER)

 • Centre de Recerca en Economia Financera i Comptabilitat (CREFC)
 • Centre de Recerca en Economia de la Salut (CRES)
 • Observatori de la Comunicació Científica (OCC)

- Grups de recerca amb nom específic (GNE)

 • Àrea de Recerca i Creació Audiovisual (ARCA)
 • Disseny Periodístic Barcelona 95
 • Escola d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • Grup d'Estudis de l'Empresa Familiar
 • Grup de Recerca en Teoria Política
 • Grup de Recerca Interuniversitari d'Estudis Fiscals (IDEF)
 • INDRET, Centre d'Anàlisi de Polítiques Legals de Dret Privat
 • Laboratori d'Arqueologia
 • Laboratori d'Economia Experimental (LeeX)
 • Observatori de l'Evolució de les Institucions
 • Observatori Novartis de Responsabilitat Social Corporativa
 • Observatori de Neologia
 • Seminari d'Edició de Textos
 • Seminari d'Història de les Religions
 • Unitat de Recerca de Variació Lingüística