Acord de la Junta de Govern de 16 de febrer del 2000
Aquesta normativa és aplicable fins el curs 2019-2020

D'acord amb la normativa d'adscripció dels centres docents d'ensenyament superior a la UPF, aprovada per acord de Junta de Govern de 4 de febrer de 1998, els centres adscrits requereixen de l'autorització prèvia de la UPF per a realitzar estudis de postgrau (article 7.4).

Cal, per tant, definir els tràmits que hauran de realitzar els centres adscrits per obtenir aquesta autorització.

És per això, que la Junta de Govern acorda:

Primer.- El titular del centre adscrit adreçarà a la Delegada del rector de la UPF per a la coordinació dels centres adscrits la sol·licitud per a l'autorització dels estudis de postrgrau que el centre vulgui impartir, amb una memòria que contindrà les dades següents:

 1. Objectius de l'estudi
 2. Director
 3. Estructura docent amb descripció de matèries i crèdits
 4. Durada, amb indicació del calendari
 5. Títol a que dóna dret
 6. Nombre de places
 7. Requisits d'admissió
 8. Barem de valoració dels sol·licitants, si és el cas
 9. Mètode d'avaluació
 10. Relació nominal de professors que l'impartiran, amb indicació de la seva titulació i hores que impartiran
 11. Preu de matricula
 12. Pressupost

Segon.- El titular del centre indicarà si la titulació serà del propi centre o si sol·licita que sigui una titulació de la UPF. En ambdós casos, els màsters tindran un mínim de 40 crèdits, els diplomes de postgrau un mínim de 15 crèdits, els cursos de postgrau un mínim de 5 crèdits i els altres estudis menys de 5 crèdits.

Tercer.- En el cas que sigui una titulació del centre, la Delegada del rector per a la coordinació dels centres adscrits estudiarà conjuntament amb el vicerector de Formació Contínua la viabilitat de la proposta i s'assegurarà que l'oferta del curs, la seva promoció i el seu títol es fan sense la menció a la UPF. L'autorització del curs correspondrà al vicerector de Formació Contínua. La UPF percebrà per aquests estudis el cànon establert a la normativa vigent.

Quart.- En el cas que el titular del centre adscrit demani que l'estudi de postgrau sigui un títol propi de la UPF, la Delegada del rector per a la coordinació dels centres adscrits informarà l'expedient i l'elevarà al vicerector de Formació Contínua. En el cas que la proposta sigui viable, se sotmetrà a l'aprovació de la Comissió de Formació Contínua. D'acord amb la normativa vigent, és necessari que un departament o un centre o un estudi supervisi acadèmicament l'estudi. El preu de matricula serà aprovat pel centre adscrit. La UPF percebrà un cànon per aquests estudis, d'acord amb la normativa vigent.

S'entendrà que un estudi de postgrau d'un centre adscrit és un títol propi de la UPF quan estigui relacionat amb les titulacions de pregrau adscrites a la UPF.

Cinquè.- El centre adscrit, al finalitzar cada estudi, presentarà davant la delegada del rector per als centres adscrits una liquidació final dels cursos.

Sisè.- L'estudi de postgrau es podrà desenvolupar directament pel centre adscrit o per mitjà de l'IDEC. En aquest cas, abans de l'aprovació de la Comissió de Formació Contínua de la UPF haurà de ser aprovat pel Consell Rector de l'IDEC, dins la programació de l'IDEC. El cànon serà establert per l'IDEC i als efectes de la UPF tindrà el mateix tractament que una activitat de l'IDEC, per la qual cosa es regirà pel conveni establert entre aquest i la Universitat.