Acord de la Junta de Govern de 17 de juliol de 1996, modificat per acords de la Junta de Govern de 21 de juliol de 1999, de 25 de juliol del 2000 i del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003

Primera. Incorporació dels crèdits de lliure elecció superats en estudis previs com a crèdits de lliure elecció en els estudis que s'estiguin cursant a la Universitat Pompeu Fabra.

-Sol·licitud prèvia de l'estudiant: els crèdits de lliure elecció que els estudiants hagin superat en estudis previs als que estiguin cursant, només seran incorporats a l'expedient dels seus estudis actuals si l'estudiant formalitza la sol·licitud corresponent, tant si els ha realitzat a la UPF com a qualsevol altre centre universitari. En aquest darrer cas caldrà acompanyar la sol·licitud amb els certificats acadèmics corresponents expedits pel centre en què hagin estat cursats.

-Incompatibilitat amb la convalidació: aquesta sol·licitud és incompatible amb la convalidació de les mateixes assignatures a què corresponen els crèdits de lliure elecció. En conseqüència, la sol·licitud no es pot presentar si l'estudiant ja ha demanat la convalidació i, un cop presentada, exclou la possibilitat de demanar la convalidació.

-Competència: La competència per a resoldre aquesta sol·licitud correspon al cap del Servei de Programació i Gestió Acadèmica, com a fedatari dels expedients dels estudiants de la Universitat.

-Forma d'incorporació a l'expedient: Els crèdits de lliure elecció d'altres estudis seran incorporats a l'expedient de destinació amb les mateixes condicions amb què figurin a l'expedient d'origen.

-Gratuïtat: L'estudiant està exempt d'abonar cap taxa o preu públic per la realització d'aquesta incorporació.

-Qualificació: L'expedient conservarà la qualificació que l'estudiant hagi obtingut en els estudis previs.

-Aplicació de la resta de normativa: A aquestes incorporacions, els serà d'aplicació la resta de normativa acadèmica de la UPF i, en particular, els crèdits incorporats entraran dins el còmput del 140% de crèdits matriculables com a màxim.

Segona. Incorporació dels crèdits de lliure elecció superats en estudis previs com a assignatures troncals, obligatòries o optatives en els estudis que s'estiguin cursant a la Universitat Pompeu Fabra.

a) Crèdits de lliure elecció superats a la Universitat Pompeu Fabra

-Sol·licitud prèvia de l'estudiant: Els crèdits de lliure elecció que eles estudiants hagin superat en estudis de la UPF diferents als que estiguin curant, només seran incorporats a l'expedient dels seus estudis actuals com a assignatures troncals, obligatòries i optatives si l'estudiant formalitza la sol·licitud corresponent.

-Contingut de la sol·licitud: En la sol·licitud l'estudiant, a més d'indicar la condició (troncal, obligatòria i optativa) de l'assignatura que ha superat com a crèdits de lliure elecció, ha de manifestar expressament la voluntat que l'assignatura figuri amb la condició de troncal, obligatòria i optativa al seu expedient.

-Exclusió del còmput de la lliure elecció: Les assignatures de lliure elecció objecte d'aquesta sol·licitud, un cop aquesta sigui admesa, quedaran automàticament fora del còmput com a crèdits de lliure elecció.

-Requisits: El pla d'estudis a què corresponguin les assignatures ha de ser el mateix pla que estigui cursant l'alumne en el moment de demanar-ho.

-Incompatiblitat amb la convalidació: Aquesta sol·licitud és incompatible amb la convalidació de les mateixes assignatures a què corresponen els crèdits de lliure elecció. En conseqüència, la sol·licitud no es pot presentar si l'estudiant ja ha demanat la convalidació, i un cop presentada, exclou la possibilitat de demanar la convalidació.

-Competència: La competència per a resoldre aquesta sol·licitud correspon al cap del Servei de Programació i Gestió Acadèmica, com a fedatari dels expedients dels estudiants de la Universitat.

-Forma d'incorporació a l'expedient: En els termes d'aquesta normativa, els crèdits de lliure elecció seran incorporat com a assignatura troncal, obligatòria i optativa a l'expedient de destinació.

-Gratuïtat: L'estudiant està exempt d'abonar cap taxa o preu públic per la realització d'aquesta incorporació.

-Qualificació: L'expedient conservarà la qualificació que l'estudiant hagi obtingut en els estudis previs.

-Aplicació de la resta de normativa: A aquestes incorporacions, els serà d'aplicació la resta de normativa acadèmica de la UPF i, en particular, els crèdits incorporats com a assignatura optativa entraran dins el còmput dels 140% de crèdits matriculables com a màxim.

b) Crèdits de lliure elecció superats a altres Universitats.

Si l'estudiant vol que els crèdits cursats i superats com a crèdits de lliure elecció en altres universitats figurin al seu expedient com a assignatures troncals, obligatòries i optatives en l'estudi actual, haurà de sol·licitar la convalidació oportuna a la Comissió de Convalidacions amb els mateixos requisits, condicions i terminis establerts per a qualsevol convalidació.

Tercera. Incorporació de les assignatures troncals, obligatòries o optatives superades en estudis previs com a assignatures troncals, obligatòries o optatives en els estudis que s'estiguin cursant a la Universitat Pompeu Fabra.

Si l'estudiant vol que assignatures troncals, obligatòries o optatives cursades i superades tant a la UPF com a altres universitats figurin al seu expedient com a assignatures troncals, obligatòries i optatives en l'estudi actual, haurà de sol·licitar la convalidació oportuna a la Comissió de Convalidacions amb els requisits, condicions i terminis establerts per a qualsevol convalidació.

Quarta. Incorporació com a crèdits de lliure elecció de les assignatures troncals o obligatòries en el marc del programa d'estudis consecutius de les llicenciatures en Dret i en Administració i Direcció d'Empreses o en Economia.

Els estudiants admesos al programa d'estudis consecutius de les llicenciatures en Dret i en Administració i Direcció d'Empreses o en Economia podran sol·licitar que les assignatures troncals o obligatòries de la primera llicenciatura que no puguin ser objecte de convalidació siguin incorporades com a crèdits de lliure elecció a la segona llicenciatura fins al màxim requerit per cada pla d'estudis (30 crèdits)

Cinquena. Incorporació com a crèdits de lliure elecció en els estudis d'Administració i Direcció d'Empreses i en els de Ciències Empresarials de les assignatures cursades en els estudis de Graduat Superior en Comerç Internacional impartits per l'Escola Superior de Comerç Internacional.

Els estudiants que siguin admesos als estudis d'Administració i Direcció d'Empreses i de Ciències Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra, havent obtingut prèviament el títol de graduat/ada Superior en Comerç Internacional, podran sol·licitar que les assignatures cursades en aquests darrers estudis que no puguin ser objecte de convalidació siguin incorporades com a crèdits de lliure elecció als estudis d'Administració i Direcció d'Empreses i Ciències Empresarials fins al màxim requerit per cada pla d'estudis (30 i 18 crèdits, respectivament).
Normes acadèmiques de compliment de la càrrega lectiva corresponent als crèdits de lliure elecció.

Sisena. Incorporació com a crèdits de lliure elecció en els estudis d'Investigació i Tècniques de Mercat de les assignatures cursades en els estudis de Graduat Superior en Comerç Internacional impartits per l'Escola Superior de Comerç Internacional.

Els estudiants que siguin admesos a partir del curs 2003-2004 als estudis d'Investigació i Tècniques de Mercat de l'Escola Superior de Comerç Internacional, havent obtingut prèviament el títol de graduat/ada Superior en Comerç Internacional, podran sol·licitar que les assignatures cursades en aquests darrers estudis que no puguin ser objecte de convalidació siguin incorporades com a crèdits de lliure elecció als estudis d'Investigació i Tècniques de Mercat fins al màxim requerit pel pla d'estudis.