Acord del Consell Social de 15 de març del 2001

El Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, que regula els estudis de doctorat, va ser desenvolupat internament a la UPF mitjançant la normativa dels estudis de doctorat, aprovada per la Junta de Govern en data 25 de juliol del 2000.

Atès que l'establiment de les normes de permanència dels estudiants (tant de primer i segon cicle com de tercer cicle) ve atribuïda per la Llei de reforma universitària al Consell Social, la normativa dels estudis de doctorat es remetia a la regulació que aprovés aquest òrgan en relació al nombre de convocatòries, continuïtat i progressió en els estudis, i termini màxim de presentació de la tesi doctoral, totes elles matèries corresponents al règim de permanència.

Aquesta normativa de permanència pretén cobrir el vuit en aquesta matèria, atès que la única regulació existent amb anterioritat al Reial Decret vigent era la relativa al termini màxim de presentació de tesis doctoral (art. 7.5 del Reial Decret 185/1985, de 23 de gener, ara derogat), cosa que és un aspecte molt parcial de la permanència en els estudis de doctorat.

És per això que el Consell Social, de conformitat amb el que disposa l'article 27.2 de la Llei 
de reforma universitària, adopta les següents normes

Primer. Permanència

1. Convocatòria ordinària

1.1 Crèdits docents

Per als crèdits docents matriculats al primer i al segon curs d'un programa de doctorat els estudiants disposaran d'una única convocatòria per curs acadèmic. Els cursos o seminaris no superats en aquesta convocatòria podran ser avaluats en segona convocatòria en el curs acadèmic següent.

La convocatòria d'examen es realitzarà, d'acord amb els criteris de la direcció del programa, a la finalització de la docència del curs o seminari en els períodes trimestrals d'examen fixats per la Universitat o, en termini màxim, abans de finalitzar la segona setmana del mes de setembre del curs acadèmic corresponent.

1.2 Crèdits de recerca

Des de l'inici del període de recerca i, en termini màxim, abans de la finalització del quart curs acadèmic del programa de doctorat, els estudiants disposaran d'una única convocatòria per a la superació dels crèdits de recerca.

L'avaluació d'aquesta convocatòria única es podrà realitzar abans de finalitzar la segona setmana del mes de setembre del segon, del tercer o del quart curs acadèmic del programa de doctorat.

1.3 Suficiència investigadora

L'estudiant es podrà presentar a l'examen de la suficiència investigadora a partir de la superació dels dos períodes acadèmics del programa de doctorat, en el tercer, en el quart o en el cinquè curs acadèmic des de l'inici del programa i en els terminis fixats pel departament o institut responsable del doctorat. En el cas de no superar aquest examen l'estudiant es podrà presentar en segona convocatòria.


2. Tesi doctoral

La tesi doctoral s'ha de presentar i defensar abans de finalitzar el quart curs acadèmic des que l'estudiant obté la suficiència investigadora.

No obstant això, a sol·licitud de la persona interessada, la Comissió de Doctorat, amb caràcter excepcional i amb l'informe previ i raonat del director de la tesi doctoral, podrà autoritzar l'ampliació d'aquest termini.


3. Convocatòria extraordinària

3.1 Crèdits docents

Els estudiants que no hagin superat en segona convocatòria els crèdits dels cursos o seminaris necessaris per a la superació del període docent podran adreçar una sol·licitud de convocatòria extraordinària a la Comissió de Doctorat, a la qual hauran d'adjuntar la justificació documental dels motius en què es fonamenta i un informe del tutor amb el vist i plau del director del programa, en el termini de quinze dies des que tinguin coneixement de l'avaluació definitiva.

3.2 Crèdits de recerca

Els estudiants que no hagin superat els crèdits de recerca en el quart curs acadèmic del programa podran sol·licitar a la Comissió de Doctorat, prèvia autorització del tutor i del director del programa, una convocatòria extraordinària del treball o treballs de recerca en el cinquè curs del programa.

3.3 Examen de suficiència investigadora

Els estudiants que hagin obtingut i superat una convocatòria extraordinària dels crèdits de recerca podran sol·licitar la presentació a l'examen de suficiència investigadora en el sisè curs acadèmic del programa, en convocatòria única i extraordinària.

3.4 La Comissió de Doctorat resoldrà, a proposta del Consell Social, les peticions de convocatòria extraordinària.


Segon. Progressió en els estudis

Període de docència

El termini màxim per a la superació del període de docència d'un programa de doctorat és el tercer curs acadèmic des de l'inici dels estudis.

No obstant, per a la matriculació de crèdits docents en el tercer curs acadèmic del programa els estudiants hauran d'haver superat el 75% del total de crèdits mínims del període docència del programa de doctorat. De manera excepcional, previ acord de la Comissió de Doctorat i amb motiu d'estades de recerca fora de la UPF, els estudiants podran matricular crèdits docents en el tercer any acadèmic del programa havent superat un percentatge inferior.


Disposició final

La present normativa és d'aplicació a tots els estudiants de doctorat de la UPF que hagin iniciat els estudis a partir del curs 1998/99.