Acord de la Junta de Govern de 18 de gener de 1999

Atès que la Universitat Pompeu Fabra té establert un ajut per al menjar per al Personal d'Administració i Serveis que treballa en jornada partida,

Atès el que preveu la disposició transitòria tercera del III Conveni col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques catalanes, s'aprova l'ajut per al menjar per al personal d'administració i serveis del torn de tarda d'acord amb el previst a l'annex.

S'acorda:

Capítol I: Objecte de l'acord

 1. El personal d'administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra que treballa en torn de tarda percebrà un ajut per al menjar per dia efectiu treballat en jornada completa.
 2. No correspondrà la percepció de l'ajut en les situacions següents:

- En el període de jornada intensiva.

- En les vacances.

- En les absències del servei per incapacitat laboral.

- En les absències del servei per llicències o permisos de qualsevol tipus.

- En les absències del servei per qualsevol altre tipus de raó, tant si és

  justificada com si no ho és.

Capítol II: Àmbit d'aplicació

 1. Seran beneficiaris d'aquest ajut per al menjar els funcionaris que fan jornada de 37,5 hores setmanals i el personal laboral que fa jornada de 35 hores setmanals que treballin en torn de tarda.
 2. Queden exclosos els treballadors:

                - que no facin jornada completa.

- que realitzin jornada reduïda, excepció feta dels que gaudeixen de permís d'una hora diària per atendre un fill de menys de nou mesos.

Capítol III: Incompatibilitats

La percepció d'aquest sistema d'ajut per al menjar és incompatible amb qualsevol altre tipus d'ajut per al menjar, ja sigui directe o indirecte, del qual estiguin gaudint els beneficiaris o en puguin gaudir en el futur.

Capítol IV: Vigència

 1. Aquest acord entrarà en vigor el dia u de gener de 1999.
 2. Aquest acord serà vigent mentrestant es mantinguin les actuals condicions d'horari i jornada de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat.

Capítol V: Valor de l'ajut

 1. L'import diari de l'ajut serà de 300 pessetes (1,80 euros) durant l'any 1999.
 2. A partir de l'u de gener de l'any 2000, i durant els anys successius de vigència d'aquest acord, l'import diari de l'ajut serà equivalent a les dues terceres parts del valor diari de l'ajut per el menjar que perceben els treballadors que presten els seus serveis en jornada partida.

Capítol VI: Percepció de l'ajut

 1. L'Administració facilitarà a cada treballador un val diari per utilitzar en serveis de restauració de l'entorn dels centres de treball.
 2. Aquests vals es podran utilitzar en bars, cafeteries i restaurants de l'entorn dels centres de treball com a forma total o parcial de pagament del menjar i es podran acumular en un nombre màxim de quatre per efectuar un sol pagament.
 3. L'Administració facilitarà als usuaris la relació de bars, cafeteries i restaurants on es poden utilitzar els vals, sense que això comporti cap tipus de compromís o garantia de qualitat dels serveis que prestin aquests establiments.
 4. El nombre d'aquests establiments i la seva ubicació física hauran de ser les adequades per tal de garantir que els usuaris puguin utilitzar el servei de forma raonablement àgil, en els intervals de temps de què disposen.
 5. Els vals no podran ser canviats total ni parcialment per diners. L'incompliment d'aquests condició suposarà la pèrdua del dret a rebre nous vals.
 6. El termini de caducitat dels vals serà de sis mesos a partir de la data de lliurament al funcionari.

Capítol VII: Fiscalitat

El tractament fiscal d'aquest sistema d'ajut serà el que correspongui en cada moment, d'acord amb la normativa aplicable.