Acord del Consell de Govern de 27 d'abril del 2022

L’article 164 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra defineix la recerca i la transferència de coneixement com una funció essencial de la Universitat, tot recollint allò que diu l’article 39.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats per a les universitats en general.

L’esmentat article 164 dels Estatuts estableix que la Universitat ha de fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació, així com la seva transferència i divulgació a la societat i també afegeix que correspon al Consell de Govern, en el marc dels plans estratègics de la Universitat, aprovar programes de suport, foment i coordinació de la recerca.

En aquest marc, la Universitat Pompeu Fabra, amb l’objectiu de fomentar l’activitat de recerca de la seva comunitat investigadora i millorar-ne el desenvolupament i d’acord amb les competències descrites en l’article 5.c dels seus Estatuts, impulsa el Pla de Mesures de Suport a la Recerca corresponent a l’any 2022.

 

Programa COFRE

Bases reguladores dels ajuts per al cofinançament de les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca.

Primer. Objecte

L’objecte del programa COFRE és cofinançar les activitats de recerca dels departaments (modalitat A) i centres específics, unitats i grups de recerca (modalitat B). Aquestes bases en regulen les condicions i el procediment per a l’any 2022.

Segon. Destinataris

Modalitat A: Departaments

Poden sol·licitar aquest ajut els departaments de la UPF:

 • Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Dret
 • Departament d'Economia i Empresa
 • Departament d'Humanitats
 • Departament de Medicina i Ciències de la Vida
 • Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

 

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

Poden participar en aquesta modalitat els centres específics, les unitats i els grups de recerca UPF reconeguts segons la normativa vigent, els coordinadors dels quals estiguin vinculats a la UPF per dur a termes tasques de recerca en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

En el cas dels grups de recerca, les persones responsables dels ajuts seran els coordinadors del grup. En el cas de les unitats, el seu coordinador o coordinadora serà la persona responsable dels ajuts corresponents a tots els grups que formen part de la unitat. En el cas dels centres específics de recerca, la persona responsable de l’ajut serà el director o directora del CER. Quan hi hagi un CER reconegut, la sol·licitud es farà en nom d’aquest i no dels grups i unitats que en puguin formar part.

Tercer. Conceptes finançats

Aquest programa permet el finançament dels conceptes següents:

- Contractació de personal (personal investigador, de suport tècnic o administratiu) d’acord amb la reglamentació vigent.

- Adquisició d’equipament fungible, inventariable o bibliogràfic.

- Edició de materials produïts (llibres, documents de treball, despeses de publicació d’articles, etc.).

- Viatges per activitats de recerca: despeses de desplaçament i estada.

- Assistència a congressos.

- Altres activitats directament relacionades amb la recerca.

No seran despeses elegibles les minutes d’honoraris a personal UPF.

Quart. Procediment

 1. El procediment de concessió dels ajuts es farà valorant les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració recollits en aquestes bases.
 2. Correspon al rector o al vicerector/a en qui delegui la convocatòria dels ajuts. La convocatòria establirà els terminis de presentació de les sol·licituds i, si escau, altres aspectes del programa.
 3. Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Recerca i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques
 4. El rector o vicerector/a en qui delegui resoldrà l’assignació dels ajuts en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.
 5. Sense perjudici de l’obligació legal de l’Administració de resoldre, la manca de resolució expressa produirà efectes desestimatoris, segons el que disposa l’article 25 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 6. La resolució dels ajuts es farà pública a la web del Servei de Recerca de la Universitat.

Cinquè. Sol·licituds

Modalitat A: Departaments

Els departaments han de formalitzar la sol·licitud mitjançant l’imprès normalitzat corresponent a aquesta modalitat,  disponible a l’apartat Ajuts UPF de la web del Servei de Recerca. Aquest imprès inclou una memòria que ha de contenir: (a) la previsió de pressupost i les actuacions a les que es destinaran el finançament del programa i (b) una explicació sobre la distribució del finançament i les acciones dutes a terme amb els fons obtinguts pel programa COFRE de l’any anterior.

La sol·licitud, amb l’imprès i la memòria esmentats i, si escau, altra documentació que pugui establir la convocatòria, s’ha de presentar mitjançant el registre electrònic, adreçada al Servei de Recerca.

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat corresponent a aquesta modalitat, disponible a la web del Servei de Recerca, dins l’apartat Ajuts UPF, en el qual s’hi han d’incloure les dades actualitzades del grup (relació de membres i nombre de doctors). És requisit obligatori la signatura del coordinador del grup i dels membres que s’incorporin al grup.

La sol·licitud, amb l’imprès esmentat i, si escau, altra documentació que pugui establir la convocatòria, s’ha de presentar al Registre General de la UPF, ja sia per registre electrònic o presencialment, adreçada al Servei de Recerca. Alternativament, es pot fer servir un dels altres mitjans recollits a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sisè. Dotació

La dotació global del Programa COFRE 2022 serà de 1.750.000€, repartits de la manera següent:

Programa

Modalitat

Total (€)

COFRE

A. Departaments

Finançament

800.000

Indicadors

475.000

B. CER, Unitats i Grups de Recerca

Finançament

475.000

Total

1.750.000

 

Les sol·licituds resoltes favorablement seran finançades en funció de la disponibilitat pressupostària i fins al límit màxim especificat en aquestes bases i, si escau, en la convocatòria.

Setè. Durada

Els ajuts atorgats dins del Programa COFRE 2022 es podran utilitzar des del moment de la seva concessió i posterior pagament i fins al 31 de desembre de l’any següent. Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de Recerca. excepte que s’acordi una altra finalitat.

Vuitè. Criteris d’assignació dels ajuts

1. COFRE Modalitat A: DEPARTAMENTS

En l’assignació dels ajuts corresponents a la modalitat A es consideren les referències següents:

a. Finançament

La dotació segons finançament es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i contractes a l’empara de l’article 83 de la LOU, de cada departament, en els darrers tres anys.

b. Indicadors

La dotació segons indicadors es calcula d’acord amb els criteris següents.

- Criteri A: Repartiment lineal per a cada departament. Aquest import es pondera amb el resultat de l’avaluació de recerca del departament en el darrer període avaluat. Excel·lent: 1,5; molt bé: 1,2 (25% dotació).

- Criteri B: Repartiment en funció del nombre de PDI del departament l’activitat de recerca dels quals ha obtingut una qualificació d’excel·lent o molt bona en el darrer període avaluat (25% dotació).

- Criteri C: Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca i contractes a l’empara de l’article 83 de la LOU, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments. Pel que fa als contractes, es consideren els d’import superior a 5.000€ (25% dotació).

S’entén per ajuts de recerca competitius els projectes de recerca, les xarxes temàtiques, les accions de recerca i les infraestructures europees que han estat obtinguts en convocatòria competitiva.

- Criteri D: Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca competitius que siguin d’especial rellevància, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments (25% dotació).

S’entén per ajuts de recerca competitius d’especial rellevància els següents:

 • Projectes del Programa Horizon 2020/Horizon Europe
 • Projectes de la European Science Foundation (ESF)
 • Projectes atorgats per la National Science Foundation (NSF)
 • Projectes atorgats pel National Institute of Health (NIH)
 • Projectes d’import superior a 500.000 €

La Comissió de Recerca podrà aprovar l’ampliació de la llista de projectes d’especial rellevància. Aquesta ampliació, si s'escau, s’haurà de produir prèviament a la publicació de la convocatòria, en la qual constarà la llista de projectes actualitzada.

La dotació total que rebrà cada departament per l’ajut COFRE és la suma de l’import procedent de Finançament i de l’import procedent d’Indicadors.

2. COFRE Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

La dotació es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i contractes a l’empara de l’article 83 de la LOU en els 3 darrers anys obtingut pel PDI de cada CER, unitat o grup. Aquest import es pondera amb el resultat de l’avaluació de l’activitat de recerca de cada PDI en el darrer període avaluat. Excel·lent: 1,5; molt bé: 1,2; resta: 1.

Novè. Pagament dels ajuts

Els ajuts en la modalitat A s’ingressaran als departaments en dos terminis: el 60% amb la resolució de concessió dels ajuts i el 40% el primer trimestre del 2023.

Els ajuts en la modalitat B es posaran a disposició dels responsables dels CERs, unitats i grups beneficiaris, segons s’escaigui, amb la resolució de concessió dels ajuts.

Desè. Denegació d’ajuts per incompliment

L’incompliment de les obligacions derivades de la concessió d’ajuts dins del Pla de Mesures de Suport a la Recerca d’edicions anteriors podrà comportar la denegació de l’ajut.

Onzè. Justificació

Els beneficiaris de la modalitat A hauran d’adreçar al vicerector/a competent en matèria de Recerca, mitjançant el Servei de Recerca, una breu memòria descriptiva anual sobre la distribució del finançament i les actuacions realitzades durant l’exercici anterior amb els fons del COFRE Modalitat A. Aquesta memòria es lliura juntament amb la sol·licitud COFRE de l’edició següent com disposa el punt 2 de la base quarta de la documentació.

Els beneficiaris de la modalitat B justificaran la utilització del finançament rebut a petició del vicerector/a competent en matèria de Recerca.

Dotzè. Tractament de dades personals

 1. La participació en la convocatòria implica el consentiment al tractament de les dades facilitades en la sol·licitud amb la finalitat de gestionar la convocatòria i les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a aquesta gestió.
 2. La UPF no cedirà les dades a tercers llevat que existeixi una obligació legal.
 3. Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades per escrit, davant del gerent de la Universitat, acreditant la seva identitat, per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
 4. L’oposició al tractament de dades, podrà determinar, en la mesura que sigui incompatible amb la gestió de la convocatòria, el desistiment o la renúncia a l’ajut.

 

Programa FOMENTA

Programa FOMENTA per al desenvolupament d’actuacions i projectes estratègics de recerca i de transferència del coneixement

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest programa és donar suport al desenvolupament d’actuacions i projectes estratègics promoguts pels vicerectorats de recerca i de transferència del coneixement per al foment i la millora de l’activitat investigadora i la transferència de coneixement a la societat. Les activitats i projectes estratègics han d’ajustar-se als objectius dels plans de recerca de les administracions públiques competents en recerca (catalanes, espanyoles i europees), a la millora d’indicadors de recerca i transferència o a altres qüestions que tinguin un impacte en el finançament per conceptes de recerca i transferència a de la Universitat Pompeu Fabra o la seva capacitat de presentar-se amb èxit a convocatòries públiques.

Segon. Conceptes finançables i àmbits específics d’actuació.

Aquest programa permet el finançament de despeses vinculades a l’execució d’actuacions i projectes estratègics per al foment i la millora de l’activitat investigadora i la transferència de coneixement a la societat, inclòs el finançament de personal tècnic, d’acord amb la reglamentació vigent.

Els àmbits en els quals es poden dur a terme actuacions i projectes inclouen el foment de la participació en convocatòries competitives, la captació i retenció de talent, el compliment de requisits i recomanacions de protecció de dades i altres aspectes legals, conformitat ètica i integritat científica, ciència oberta, protecció de resultats de la recerca, valorització i transferència de coneixement (aspectes jurídics, socials, empresarials i comercials), col·laboració público-privada, impacte de la recerca en ciències, tecnologia, humanitats i ciències socials, emprenedoria, outreach, comunicació de recerca i transferència, cultura científica, i altres àmbits que puguin esdevenir estratègics per a la millora qualitativa i quantitativa de la recerca i la transferència del coneixement a la Universitat. 

Tercer. Dotació

Es dota el programa amb un màxim de 340.000€.

Quart. Documentació

De manera prèvia a l’execució de cada una de les actuacions i projectes estratègics objecte d’aquest programa, s’elaborarà una memòria justificativa que descrigui el detall de les actuacions previstes i el pressupost de la seva execució.

Cinquè. Durada

La dotació es podrà utilitzar, prèvia elaboració de la memòria justificativa esmentada al punt anterior, des del moment de l’aprovació d’aquest Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2022 i fins al 31 de desembre de l’any següent. Els romanents que puguin restar es reintegraran al Pressupost de Recerca, excepte que s’acordi una altra finalitat.