Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2021 es regeix per les bases següents:

Primer. Objecte

Aquestes bases regulen les condicions i el procediment per a la concessió dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2021.

Segon. Convocatòria

1. Correspon al rector o al vicerector/a en qui delegui la convocatòria dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca.

2. La convocatòria establirà el pressupost de cada programa, els terminis de presentació de les sol·licituds, el període durant el qual es pot realitzar l’activitat objecte de cada programa, i el termini màxim de resolució de les sol·licituds.

Tercer. Lloc de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds d’ajuts s’han de presentar, acompanyades de la documentació que s’estableixi a les bases de cada programa, al Registre General de la Universitat Pompeu Fabra adreçades al Servei de Recerca, ja sigui presencialment o a través de la seu electrònica.

2. Els impresos i documents per participar en aquesta convocatòria es poden obtenir al web del Servei de Recerca, dins l’apartat Ajuts UPF.

Quart. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Recerca i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Cinquè. Resolució de les convocatòries

1. El rector o vicerector/a en qui delegui resoldrà l’assignació dels ajuts en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

2. Sense perjudici de l’obligació legal de l’Administració de resoldre, la manca de resolució expressa produirà efectes desestimatoris, segons el que disposa l’article 25 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Sisè.- Límit de finançament

Les sol·licituds resoltes favorablement seran finançades en funció de la disponibilitat pressupostària i fins al límit màxim especificat a la convocatòria.

Setè.- Publicació

La resolució dels ajuts es farà pública al web del Servei de Recerca de la Universitat.

Vuitè.- Denegació d’ajuts per incompliment

L’incompliment de les obligacions derivades de la concessió d’ajuts dins del Pla de Mesures de Suport a la Recerca d’edicions anteriors podrà comportar la denegació de l’ajut.

 

Programa COFRE

Ajuts per al cofinançament de les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca.

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest programa és cofinançar les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca.

Segon. Sol·licitants

Modalitat A: Departaments

Poden sol·licitar aquest ajut els departaments de la UPF:

 • Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
 • Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Departament de Dret
 • Departament d'Economia i Empresa
 • Departament d'Humanitats
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

 

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

Poden participar en aquesta modalitat els centres específics, les unitats i els grups de recerca UPF reconeguts segons la normativa vigent,els coordinadors dels quals estiguin vinculats a la UPF per dur a termes tasques de recerca  en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas dels grups de recerca, els beneficiaris dels ajuts seran els coordinadors del grup. En el cas de les unitats, el seu coordinador serà el beneficiari dels ajuts atorgats a cadascun dels grups que formen part de la unitat.En el cas dels centres específics de recerca, el beneficiari de l’ajut serà el director del CER. Quan hi hagi un CER reconegut, la sol·licitud es farà en nom d’aquest i no dels grups i unitats que en puguin formar part.

 

Tercer. Conceptes finançats

Aquest programa permet el finançament dels conceptes següents:

 • Contractació de personal (personal investigador,de suport tècnic o administratiu) d’acord amb la reglamentació vigent.
 • Adquisició d’equipament fungible, inventariable o bibliogràfic.
 • Edició de materials produïts (llibres, documents de treball, despeses de publicació d’articles, etc.).
 • Viatges per activitats de recerca: despeses de desplaçament i estada.
 • Assistència a congressos.
 • Altres activitats directament relacionades amb la recerca.

No seran despeses elegibles les minutes d’honoraris a personal UPF.

Quart. Documentació

Modalitat A: Departaments

Els departaments formalitzaran la sol·licitud a través de la seu electrònica i hauran d’adjuntar una memòria (segons model normalitzat disponible al web del Servei de Recerca) que contingui 1) la previsió de pressupost i les actuacions a les que es destinaran el finançament del programa i 2) una explicació sobre la distribució del finançament i les acciones dutes a terme amb els fons obtinguts pel programa COFRE de l’any anterior.

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

La sol·licitud es formalitzarà mitjançant l’imprès normalitzat que es pot obtenir al web del Servei de Recerca, dins l’apartat Ajuts UPF en el qual s’hi inclouran les dades actualitzades del grup (relació de membres i nombre de doctors).

És requisit obligatori la signatura del coordinador del grup i dels membres que s’incorporin al grup

Cinquè. Durada

Els ajuts atorgats es podran utilitzar des del moment de la seva concessió i fins al 31 de desembre de l’any següent de l’atorgament. Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de Recerca. excepte que s’acordi una altra finalitat.

Sisè. Dotació

La dotació global del Programa COFRE 2021 serà de 1.750.000€, repartits de la manera següent:

Programa

Modalitat

Total (€)

COFRE

A. Departaments

Finançament

800.000

Indicadors

475.000

B. CER, Unitats i Grups de Recerca

Finançament

475.000

Total

1.750.000

 

Setè. Avaluació

COFRE Modalitat A: DEPARTAMENTS

S’aplicaran els criteris següents:

1. Finançament

L’import es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU, de cada departament, en els darrers tres anys.

2. Indicadors

 Es tindran en compte els criteris següents.

- Criteri A: Repartiment lineal per a cada departament. Aquest import es pondera amb el resultat de l’avaluació de recerca del departament en el darrer període avaluat. Excel·lent: 1,5; molt bé: 1,2 (25% dotació).

- Criteri B: Repartiment en funció del nombre de PDI del departament l’activitat de recerca dels quals ha obtingut una qualificació d’excel·lent o molt bona en el darrer període avaluat (25% dotació).

- Criteri C: Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca i convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments. Pel que fa als convenis, es consideren els d’import superior a 5.000€ (25% dotació).

S’entén per ajuts de recerca competitius els projectes de recerca, les xarxes temàtiques, les accions de recerca i les infraestructures europees que han estat obtinguts en convocatòria competitiva.

- Criteri D: Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca competitius que siguin d’especial rellevància, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments (25% dotació).

S’entén per ajuts de recerca competitius d’especial rellevància els següents:

 1. Projectes del Programa Horizon 2020/Horizon Europe
 2. Projectes de la European Science Foundation (ESF)
 3. Projectes atorgats per la National Science Foundation (NSF)
 4. Projectes atorgats pel Nationa lInstitute of Health (NIH)
 5. Projectes d’import superior a 500.000 €.

La Comissió de Recerca podrà aprovar l’ampliació de la llista de projectes d’especial rellevància. Aquesta ampliació, si s'escau, s’haurà de produir prèviament a la publicació de la convocatòria, en la qual constarà la llista de projectes actualitzada.

3. L’import total que rebrà cada departament per l’ajut COFRE és  la suma de l’import procedent de "Finançament" i de l’import procedent de "Indicadors".

4. L’import total s’ingressarà als departaments (COFRE Modalitat A. Departaments) en dos terminis; el 70% amb la resolució del programa i el 30% el primer trimestre del 2022.

 

COFRE Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

L’import es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU en els 3 darrers anys obtingut pel PDI de cada CER, unitat o grup. Aquest import es pondera amb el resultat de l’avaluació de l’activitat de recerca de cada PDI en el darrer període avaluat. Excel·lent: 1,5; molt bé: 1,2; resta: 1

Vuitè. Justificació

Els departaments hauran d’adreçar al vicerector/a competent en matèria de Recerca, mitjançant el Servei de Recerca, una breu memòria descriptiva anual sobre la distribució del finançament i les actuacions realitzades durant l’exercici anterior amb els fons del COFRE Modalitat A. Aquesta memòria es lliura juntament amb las ol·licitud COFRE de l’edició següent com disposa el punt 2 de la base quarta de la documentació.