Acord de Consell de Govern de 20 de maig del 2020 modificat per acord de Consell de Govern de 14 de juliol del 2021

Primera. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi a la Millor Tesi Doctoral en l’àmbit del projecte Benestar Planetari.

En aquest sentit, les aportacions que contribueixen a desenvolupar nous coneixements en alguna de les àrees següents són exemples relacionats amb el Benestar Planetari:

–Cobeneficis per a la salut i el medi ambient

–Integració de la protecció mediambiental en temes de salut

–Canvi climàtic

–Energies netes

–Producció alimentària i dietes sanes amb baix impacte ambiental

–Solucions integrades de l’ús del sòl

–Estudis urbans

–Governança global

–Desigualtats globals

–Desenvolupament sostenible

–Pobresa

–Envelliment

–Educació global

–Salut global

–Benestar animal, humà i social

Les tesis s’adequaran a l’àmbit de coneixement en el qual s’hagin desenvolupat i poden adoptar diferents formats. Per exemple, poden ser de caràcter teòric o empíric, amb metodologies quantitatives o qualitatives, de desenvolupament tècnic o de caràcter artístic.

Segona. Requisits de participació  

Haver presentat una tesi doctoral en qualsevol dels programes de doctorat de la UPF, durant els cursos acadèmics que s’indiquin en la convocatòria.

Haver estat qualificada amb una nota d’excel·lent amb menció cum laude.

Haver fet servir una de les llengües següents: català, castellà o anglès.

Tercera. Obligacions del guanyador

Comprometre’s a fer una presentació del treball en un acte públic durant el curs acadèmic posterior a la convocatòria del Premi.

Publicar el text complet de la tesis en accés obert al repositori TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) https://www.tdx.cat/ de manera immediata (sense cap embargament temporal).

Quarta. Presentació del treballs

El treball es presentarà de forma presencial al Registre General de la UPF (plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona) o a qualsevol de les seves seus (https://www.upf.edu/web/registre-general), o bé electrònicament.

El document es lliurarà en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF, multimèdia, programari, prototip, etc.). En cas que estigui publicat, només cal indicar la URL d’accés en la sol·licitud. Cada treball s’ha d’acompanyar d’un resum del contingut (màxim 500 paraules). També s’hi ha d’adjuntar l’imprès de sol·licitud que es publicarà amb la convocatòria.

Cinquena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria biennal, i l’òrgan convocant serà el vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria.

La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la Universitat i contindrà, com a mínim, la informació següent:

  • Dotació econòmica 
  • Terminis
  • Imprès de sol·licitud

Sisena. Premi

Es concedirà un premi a la tesi doctoral guanyadora i es lliurarà un diploma de menció en un acte públic. Aquest diploma pot ser lliurat igualment als treballs finalistes, a proposta de la Comissió Avaluadora.

Es pot concedir un premi ex aequo a dos treballs guanyadors. En aquest cas, cada treball obtindrà la meitat de la dotació econòmica i els dos guanyadors tindran les obligacions descrites a la base tercera.

Setena. Comissió Avaluadora

La comissió estarà formada pels membres següents:

  • Vicerector o vicerectora per al compromís social i la igualtat de la UPF, o la persona en qui delegui.
  • Dos membres del professorat amb expertesa en estudis de benestar planetari o sostenibilitat de la UPF.
  • El director o directora de l’Escola de Doctorat de la UPF, o la persona en qui delegui.
  • Un tècnic o tècnica de l’àmbit de responsabilitat social, que actuarà com a secretari o secretària.

Vuitena. Criteris d’avaluació

La Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris següents:

1) Originalitat i interdisciplinarietat: 10 punts

2) Marc teòric i rigor metodològic: 10 punts

3) Aportació i impacte: 10 punts

La Comissió Avaluadora pot ajustar aquests criteris de puntuació als treballs que presentin un format no convencional (per exemple, en el cas dels treballs amb formats multimèdia o dels projectes d’enginyeria). La puntuació mínima per rebre aquests premis és de 20 punts. Els premis es poden declarar deserts.

Novena. Resolució i comunicació

La Comissió Avaluadora elevarà la proposta a l’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria.

L’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria, que serà el rector o rectora o vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria, resoldrà la concessió del premi en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones sol·licitants, al mateix temps que es publicarà a la web de la UPF.

Desena. Instrucció

La Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI) efectua els actes d’ofici, i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.