Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018, modificat per acord de Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 i per acord de Consell de Govern de 14 de juliol del 2021

1. Definició  i  objectius

1.1 Els objectius del programa Barcelona International Summer School (BISS) són:
  1. Oferir cursos que donen crèdits i permeten als estudiants participants avançar en els seus estudis, enriquint i configurant el seu propi currículum.
  2. Aprofundir en la formació integral dels estudiants, sota una dinàmica i esperit d'innovació docent i curricular.
  3. Contribuir a la innovació docent i curricular amb una oferta articulada en 4 eixos o blocs temàtics amb cursos transdisciplinars i interdisciplinars i que introdueixen aspectes metodològics i pràctics que completen l'oferta dels cursos regulars.
  4. Desplegar una oferta flexible organitzada en mòduls de diversa durada i intensitat  segons models existents a altres països d'Europa, per tal d'afavorir la participació conjunta d'estudiants locals i internacionals en aules internacionalitzades.

1.2 El Barcelona International Summer School (BISS) és un programa especial adreçat a estudiants de la UPF i altres estudiants que arribin per mitjà de convenis de col·laboració amb altres institucions educatives o sol·licitin l'admissió individualment. La seva especificitat suposa una oferta complementària als cursos regulars de la UPF que permet desplegar l'oferta acadèmica durant el trimestre d'estiu amb caràcter estable.


2. Estructura acadèmica

2.1 Qui exerceixi la direcció acadèmica del programa BISS serà responsable de la preparació de l'oferta, la coordinació i el desplegament dels cursos, com també de supervisar la tasca docent dels professors i del seguiment dels estudiants. El rector ha de nomenar un professor per a desenvolupar aquestes funcions, a proposta del vicerector o vicerectora competent en matèria de Relacions Internacionals.
 

2.2 En el marc de les convocatòries impulsades per la direcció acadèmica del programa, la iniciativa de presentació de propostes d'assignatures correspon als professors de la UPF. Les bases de la convocatòria inclouran les temàtiques prioritàries, els requisits dels cursos, els criteris de selecció de les propostes i les condicions de participació, incloent la retribució.

2.3 L'acceptació d'una proposta comportarà l'acceptació del proposant com a docent, amb els seus drets i obligacions.

2.4 L'aprovació de l'oferta acadèmica i el seguiment del programa BISS correspon a la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers creada per Acord del Consell de Govern de 8 d'abril del 2003.


3. Oferta acadèmica

3.1 El programa BISS es construeix a partir de l'estudi de matèries de contingut de nivell i format universitari homologables en les universitats d'origen dels estudiants de fora de la UPF i als diversos centres per als estudiants de la UPF.

Aquesta oferta es podrà complementar amb cursos de llengua espanyola adreçats a estudiants internacionals.

3.2 L'oferta del programa BISS té un caràcter transversal atès que comprèn matèries relatives a totes les àrees de coneixement de la UPF i amb marcat caràcter transdiciplinar i interdisciplinar, impartides per professors de la UPF.

3.3 Els cursos que integren el programa BISS poden respondre a diferents modalitats, amb un valor acadèmic proporcional a les hores de treball i a la seva intensitat. El seu valor en crèdits s’estableix sobre la base de 2 ECTS per 50 hores de dedicació de l’estudiant, que incloguin com a mínim 15h de contacte presencial amb el professor o professora que té el curs i que inclouen sessions a l’aula o fora d’aquesta,  seminaris, etc.

3.4 Els cursos es podran programar en qualsevol de les llengües de treball de la UPF.

3.5 S'estableix una capacitat mínima de 5 estudiants i una màxima de 25, adequada a la intensitat i durada dels cursos. L'obertura d'assignatures en les quals hi hagi preinscrits un nombre inferior a 5 resta condicionada a l'autorització del vicerector o vicerectora competent en matèria de Relacions Internacionals, a proposta del director o directora acadèmic del programa BISS. En aquest cas, es valorarà l'oportunitat d'oferir el curs en modalitat "estudi independent", amb menys hores de contactes i més treball individual de l'estudiant.


4. Calendari

4.1 Els cursos del programa BISS tenen lloc durant el trimestre d'estiu (des de la darrera setmana de juny a la darrera de juliol), amb una durada i intensitat diversa. El calendari específic per a cada edició del programa serà fixat pel director o directora acadèmic d'acord amb el calendari acadèmic de la UPF.
 


5. Condicions de participació

5.1 En el moment de sol·licitud, els alumnes de la UPF han d'estar matriculats com a mínim a segon curs dels seus estudis i tenir un bon rendiment acadèmic. Les assignatures que cursin al programa BISS constaran al seu expedient en forma de crèdits de formació transversal de lliure elecció.

5.2 En el moment de sol·licitud, els alumnes de fora de la UPF han d'estar matriculats en el segon, tercer o quart any dels seus estudis en una universitat o institució d'educació superior acreditada, amb un GPA de 3.0 mínim o equivalent. S'emetrà un certificat de notes de tots els cursos que matriculin al programa BISS per a facilitar la seva incorporació als seu expedient acadèmic a la universitat d'origen.

De manera excepcional, es podran admetre al programa estudiants de la UPF o de fora de la UPF que estiguin matriculats en el primer curs dels seus estudis en el moment de sol·licitud, sempre i quan compleixin els requisits que s’indiquen a continuació:

  1. Aquests estudiants hauran de tenir un rendiment acadèmic excel·lent, amb una nota mitjana d’expedient igual o superior a un 8.0 (o un 3.5 de GPA o una A), així com un bon domini de la llengua d’instrucció dels cursos escollits.
  2. Igualment, els estudiants hauran de presentar una carta de motivació i una carta d’un professor o professora i/o d’un tutor o tutora que avali la seva adequació al programa.

El compliment d’aquests requisits serà valorat per la direcció acadèmica del BISS.  

5.3 Es recomana que els estudiants que vulguin cursar assignatures impartides en anglès, català o castellà disposin d'un nivell B2 de la llengua respectiva, que permeti garantir el seu seguiment i aprofitament.

5.4 Si escau, els cursos especificaran incompatibilitats i prerequisits, tant a nivell de llengua com de coneixements previs. En aquests casos, es verificarà el seu compliment.

 

6. Assistència i avaluació

6.1 L'assistència a classe és obligatòria i serà supervisada dia a dia pel professor o professora.

Els estudiants són responsables de gestionar les seves absències i no es farà cap distinció entre absències justificades o injustificades. Les situacions de emergència (hospitalització, crisi familiar, etc) seran avaluades pel director o directora acadèmic de la BISS cas per cas, si s'escau. En tots els casos els estudiants hauran de presentar documentació apropiada amb aquest objectiu.

Els programes docents de les assignatures inclouran detalls sobre com les absències afecten a la qualificació final del curs.

6.2 L'avaluació dels coneixements adquirits en el programa BISS es farà en una única convocatòria. La nota final serà el resultat d'una avaluació contínua durant l'assignatura.

6.3 Les qualificacions provisionals es publicaran en el Campus Global en el termini màxim de set dies naturals una vegada fetes les proves finals.

6.4 L'estudiant té dret a la revisió de la qualificació davant el personal docent responsable de l'assignatura. En el cas que no pugui assistir personalment a la revisió de l'examen, podrà fer arribar les seves observacions al professor o professora responsable de l'assignatura abans del 5 de setembre, quan les qualificacions definitives es publicaran en el Campus Global.

6.5 Contra la qualificació definitiva, hagi exercit o no el dret expressat en l'apartat anterior, l'estudiant pot presentar una reclamació degudament justificada i adreçar-la al director o directora acadèmic de la BISS fins al 15 de setembre. En aquests casos, es formarà un tribunal nomenat pel director o directora acadèmic del programa, del qual en formarà part ell mateix i els dos professors del programa que designi, que revisarà els treballs i qualificacions. Abans d'emetre la resolució, el tribunal haurà d'escoltar el professor o professora responsable de l'assignatura. El tribunal resoldrà les reclamacions en el termini de cinc dies, a comptar des de la fi del termini anterior, i la seva resolució esgotarà la via administrativa. En tot allò no previst en aquesta normativa s'estarà al que disposa la normativa de reclamacions de la UPF.

6.6 S'emetrà un certificat oficial amb les qualificacions finals i s'enviarà per correu a l'adreça postal de l'estudiant facilitada, o a la seva universitat o centre d'origen, si s'escau.

 

7. Valor acadèmic

7.1 Pels estudiants de la UPF els crèdits cursats constaran al seu expedient com a Formació Transversal de Lliure Elecció (FTLE), d'acord amb la normativa vigent aplicable.

7.2 Com a activitat fora del període docent del curs acadèmic, les assignatures cursades es consideren una activitat del curs acadèmic actual, per la qual cosa els crèdits s'incorporaran en aquest curs.

7.3 Els estudiants de fora de la UPF podran incorporar els crèdits cursats al seu expedient segons la normativa de la seva universitat d'origen o segons estipuli el conveni de col·laboració entre la UPF i la seva institució.

 

8. Preus

8.1 Correspon al Consell Social fixar anualment el preu de matrícula dels cursos del programa BISS.

9. Publicació i difusió

9.1 La difusió i publicació de l'oferta del programa BISS es farà per mitjà de la web de la UPF, fent-hi constar els objectius, programa detallat, valor acadèmic dels crèdits i professorat per cada curs.

9.2 La matrícula als cursos es podrà fer a través de la web amb una antelació de 4 mesos.

 

Disposició addicional

En tot allò no regulat en aquesta normativa, serà d'aplicació la normativa general dels estudis de grau.

 

Disposició addicional.

Totes les referències que aquesta o altres normatives facin al director o directora acadèmic del programa BISS s’han d’entendre fetes al professor nomenat pel rector per a desenvolupar les funcions en els termes establerts per l’article 2.1.