Acord del Consell de Govern de 23 de febrer del 2022.

Article 1. Objectiu

L'objectiu del programa Campus Júnior UPF és acostar els estudiants de tercer i quart de l’Eduació Secundària Obligatòria (ESO), de primer curs de Batxillerat o de cicle formatiu de grau mitjà a la Universitat amb una oferta de cursos dissenyats de manera pràctica, lúdica i accessible per a estudiants en etapa preuniversitària. Els cursos podran ser específics sobre una disciplina concreta entre les que constitueixen els estudis de grau de la UPF o transversals sobre un fenomen explorat des de diferents disciplines.

Article 2. Requisits d'accés

Per poder participar en aquest programa cal ser estudiant de tercer o de quart curs de l'Educació Secundària Obligatòria, de primer curs de Batxillerat o de cicle formatiu de grau mitjà. En cas que en algun curs quedin places lliures, s'hi podran inscriure estudiants de segon d'ESO i segon de Batxillerat.

Article 3. Proposta de cursos

1. El programa Campus Júnior comptarà amb un coordinador o coordinadora acadèmic, que serà responsable de la preparació de l'oferta, coordinació i desplegament dels cursos. Aquestes funcions les desenvoluparà sota la supervisió del vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica.

2. Correspon als degans o directors de centre presentar propostes de cursos, que s’hauran d’acordar prèviament amb el coordinador o coordinadora acadèmic. El coordinador o coordinadora serà responsable d’elaborar la programació anual de cursos.

3. Dins l'equip de professorat de cada curs és imprescindible que hi consti, com a mínim, un membre del personal docent i investigador que presti serveis a la UPF a temps complet.

4. Els cursos han de tenir un mínim de vint hores lectives i s'han de desenvolupar durant els mesos de juliol o setembre.

5. En la proposta de cursos ha de constar la informació següent:

- Títol del curs
- Professorat
- Objectius
- Programa de continguts
- Nombre màxim d'inscripcions
- Hores lectives
- Calendari
- En cas que sigui necessari, el cost del material específic per al curs

6. No es podran presentar propostes de cursos que no hagin aconseguit en les dues edicions anteriors la demanda mínima establerta a la convocatòria corresponent.

Article 4. Aprovació de la programació anual de l'oferta de cursos

L'oferta del programa Campus Júnior UPF ha de ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica, a proposta del vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica.

Article 5. Organització i impartició

1. Tots els estudiants que s'inscriguin al programa Campus Júnior UPF tindran accés a les instal·lacions de la UPF d'acord amb les necessitats de cada curs.

2. En la proposta de cada curs hi ha de constar el nombre màxim de places que s'ofereixen, d'acord amb les característiques del curs. En cas que no se n'especifiqui cap, es considerarà que el màxim de places és de trenta estudiants. El nombre mínim de places no podrà ser inferior al nombre que garanteixi la sostenibilitat econòmica del curs.

3. La impartició de qualsevol curs es pot cancel·lar si no s'arriba al nombre mínim d'inscrits que estipuli la convocatòria anual. El vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica podrà autoritzar excepcionalment la impartició d’un curs que no arribi a aquest mínim d’inscrits. Els estudiants afectats podran canviar la inscripció a un altre dels cursos del Campus Júnior (sempre que hi hagi places disponibles i compensant, si cal, el preu de la inscripció) o bé sol·licitar el retorn de l'import pagat.

4. L'import de la inscripció a un curs es retornarà en cas que el curs quedi cancel·lat per la Universitat o en cas de força major per part de l’estudiant.

Article 6. Preu i beques

1. Correspon al Consell Social fixar anualment el preu de matrícula i els descomptes aplicables als cursos inclosos en el programa Campus Júnior UPF.

2. El preu de matrícula de cada curs pot variar en funció de si necessita de l’adquisició de material específic.

3. La Universitat oferirà anualment, en el marc de la seva disponibilitat pressupostària, un cert nombre de beques per l'import total de la matrícula per procurar que cap estudiant no es quedi sense l'oportunitat de gaudir d'aquesta experiència per raons econòmiques. El procediment de sol·licitud i els criteris d’adjudicació de les beques s’indicaran en les bases, que es publicaran anualment.

Article 7. Certificat d'assistència i avaluació dels estudiants

1. Per rebre el certificat d'assistència a un curs cal assistir a un mínim del 80% de les sessions i haver dut a terme les activitats plantejades pel professorat del curs.

2. La participació en un curs del programa Campus Júnior no comportarà per a l'estudiant un valor acadèmic en crèdits.

Disposició final

Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica publicar la convocatòria anual amb la relació dels cursos i la informació corresponent sobre nombre de places, oferta de beques i descomptes, així com resoldre qualsevol qüestió que no estigui prevista en aquesta normativa.