Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007

La trajectòria de la UPF d'ençà de la seva fundació i les característiques del seu professorat, juntament amb les circumstàncies de dedicació del professorat, derivades del procés de convergència europea i de l'evolució del sistema universitari i de recerca a Catalunya, afavoreixen, d'una banda, i reclamen, de l'altra, un procés de normalització de la vida acadèmica del professorat. Un element d'aquesta normalització és la implantació d'un programa d'anys sabàtics, que s'ha d'entendre com un primer pas que ha de conduir a un futur reglament per regular que el professorat pugui gaudir d'un any sabàtic per cada sis anys d'activitat ininterrompuda a la UPF, tal com es preveu en l'article 122 dels Estatuts.

 

1. Objectiu del Programa

El Programa s'entén com un dret del professorat permanent, amb dedicació a temps complet i competència investigadora acreditada, a gaudir d'un curs sabàtic per cada deu cursos d'activitat o per haver exercit càrrecs acadèmics de gestió durant un període mínim de tres anys. Amb el benentès que el concepte de curs sabàtic respon a criteris relacionats amb el reciclatge professional i a potenciar l'activitat de recerca.

 

2. Requisits per participar en el Programa

Els professors de la UPF que vulguin gaudir d'un any sabàtic han de reunir els requisits següents:

- Estar en servei actiu, com a funcionari de carrera a temps complet, en alguns dels cossos docents universitaris o amb contractació indefinida en alguna de les categories laborals, amb competència investigadora acreditada.

- Haver prestat serveis amb dedicació a temps complet i titulació de doctor a la UPF per un període de deu anys, o equivalent, o haver exercit el càrrec de rector o rectora durant un mandat o els de vicerector o vicerectora, degà o degana o director o directora de centre, de departament o d'institut, per un període mínim de tres anys consecutius.

 

3. Presentació de sol·licituds

1. Per haver prestat serveis a la UPF per un període de deu anys:

a. Les persones interessades a participar en el Programa d'Anys Sabàtics per haver prestat serveis a la UPF per un període de deu anys han de fer arribar la seva sol·licitud, abans del 31 de desembre, al director o directora del departament adjuntant-hi una memòria d'activitats o el projecte de recerca que faran durant l'any.

b. El departament ha de prioritzar les sol·licituds rebudes, en funció de l'objectiu del programa. La proposta de priorització de les sol·licituds s'ha de notificar a les persones interessades perquè, en el termini de deu dies, puguin presentar-hi al·legacions.

c. El director o directora del departament ha de presentar, abans del 28 de febrer, la proposta prioritzada a la Comissió de Professorat, adjuntant-hi les al·legacions rebudes, si és el cas, de manera que la Comissió pugui fer una proposta d'autorització dels anys sabàtics al Vicerectorat de Professorat. El nombre d'anys sabàtics per haver prestat serveis per un període de deu anys no pot superar el 10% del personal permanent a temps complet de cada departament.

2. Per haver exercit un càrrec acadèmic:

Els professors que hagin ocupat algun dels càrrecs de direcció previstos en el punt 2 disposen d'un termini de tres mesos des del cessament per fer arribar al Vicerectorat de Professorat la sol·licitud per al gaudi d'un any sabàtic, amb una memòria d'activitats o del projecte de recerca que hagin de fer.

 

4. Resolució

El Vicerector de Professorat és l'òrgan competent per resoldre les sol·licituds per al gaudi d'anys sabàtics, segons les normes previstes en aquest programa.

 

5. Seguiment i avaluació

a) Els professors que hagin gaudit d'un any sabàtic han de fer arribar a la direcció del departament i al Vicerector de Professorat una memòria amb les activitats realitzades en un termini de dos mesos des de la reincorporació. La no-presentació d'aquesta memòria impossibilitarà futures participacions en aquest programa.

b) El vicerector de Professorat ha d'informar el Consell de Govern del desenvolupament del programa cada tres anys.

 

6. Compensació als departaments

Els departaments han de rebre un increment del seu PAD equivalent a 10.000 euros per cada professor en any sabàtic, revisat anualment en funció de l'increment de les retribucions. Aquests recursos no poden ser destinats a la contractació de professors; s'han de destinar a la dotació de beques per a estudiants de postgrau per la realització de tasques d'assistència a la docència.

 

7. Incompatibilitats

a) En el cas que s'hagi gaudit d'un any sabàtic per haver exercit un càrrec acadèmic, és necessari un període de catorze anys per gaudir-ne un altre per anys de serveis a la UPF.

b) Els professors que hagin gaudit d'una llicència d'estudis amb retribució per un curs acadèmic, o equivalent, han d'iniciar el còmput d'un nou període de deu anys a partir de la seva finalització. En circumstàncies excepcionals, la Comissió de Professorat pot valorar propostes d'any sabàtic de professors en qui concorri aquesta circumstància.

c) El gaudi d'un any sabàtic és incompatible amb l'exercici d'un càrrec acadèmic.

 

Disposició transitòria

Els terminis per a la presentació de sol·licituds per al gaudi d'un any sabàtic per al curs 2007-2008, amb motiu d'haver prestat serveis a la UPF per un període de deu anys, són els següents:

- 30 d'abril per a la sol·licitud del professor.
- 31 de maig perquè el departament faci la proposta a la Comissió de Professorat.

 

Disposició final

Aquest acord deixa sense efectes tots aquells que el contradiguin, en especial l'acord de la Comissió Gestora de 8 d'abril de 1992.