Acord del Consell de Govern de 18 de febrer del 2003 (DOGC núm.3876 de 5 de maig del 2003), modificat per acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003, per acord de Consell de Govern de 29 de maig del 2019 (DOGC núm. 7903 de 25 de juny del 2019) i per acord de Consell de Govern de 26 d'octubre del 2022

Títol Preliminar. Objecte del reglament i àmbit d'aplicació

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquest reglament és regular l'ingrés a les escales pròpies de funcionaris de la Universitat Pompeu Fabra, la provisió dels llocs de treball destinats a ser coberts pel personal d'administració i serveis funcionari de la Universitat Pompeu Fabra i la promoció professional i promoció interna d'aquest personal.

Article 2. Àmbit d'aplicació

El personal d'administració i serveis funcionari de la Universitat Pompeu Fabra està format pels funcionaris que pertanyen a les escales pròpies de la Universitat Pompeu Fabra i pels funcionaris que pertanyin a cossos i escales d'altres administracions públiques que hi prestin serveis en les condicions legalment establertes.

Article 3. Relació de llocs de treball

Els llocs de treball destinats a ser proveïts per personal d'administració i serveis funcionari són els que la relació de llocs de treball reserva a l'ocupació per l'esmentat personal. Només podran ser proveïts aquells llocs que formen part de la plantilla pressupostària. La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball s'han de fer mitjançant la relació de llocs de treball.

Article 4. Convocatòries de provisió prèvies

La resolució de les convocatòries de provisió haurà de precedir la selecció de nous funcionaris.

Article 5. Oferta d'ocupació pública

Les places vacants que sigui necessari cobrir i que hagin de ser proveïdes amb personal de nou accés a la funció pública es determinaran mitjançant l'oferta d'ocupació pública. Es podran publicar ofertes d'ocupació pública parcials dins el mateix exercici pressupostari.

Títol I. Ingrés a les escales pròpies de funcionaris

Article 6. Règim aplicable

L'ingrés a les escales de funcionaris de la Universitat Pompeu Fabra es realitzarà mitjançant convocatòria pública i es regirà per les bases de la convocatòria respectiva, que s'ajustaran, en tot cas, a allò disposat en aquest reglament i a les normes específiques d'aplicació.

Article 7. Sistemes selectius

1. L'ingrés del personal funcionari es portarà a terme a través dels sistemes d'oposició, concurs-oposició o concurs lliures, en els quals es garanteixin, en tot cas, els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat. L'oposició serà el sistema ordinari d'ingrés, llevat en aquells casos que, per la naturalesa de les funcions a desenvolupar, sigui més adequada la utilització del concurs-oposició i, excepcionalment, del concurs.

2. L'oposició consisteix en la celebració d'una o més proves teòriques i pràctiques exigides a la convocatòria per a determinar la capacitat i l'aptitud dels aspirants i fixar el seu ordre de prelació; el concurs, en la comprovació i qualificació dels mèrits dels aspirants i en l'establiment de l'ordre de prelació dels mateixos, i el concurs-oposició, en la successiva celebració dels dos sistemes anteriors.

3. L'ingrés a les escales dels grups A i B es portarà a terme mitjançant el sistema de concurs-oposició. L'oposició consistirà en unes proves generals i unes d'específiques i el concurs en la valoració dels mèrits.

Article 8. Tribunals

Els tribunals de selecció estaran constituïts per cinc membres nomenats pel rector o rectora, quatre d’entre el personal funcionari del mateix grup o superior al de les places convocades i un per sorteig d’entre els funcionaris del mateix grup. En cas de processos que apleguin en paral·lel convocatòries de diferents escales es podran nomenar comissions permanents que actuïn en totes les convocatòries que es desenvolupin paral·lelament en el temps. En aquest cas, la persona escollida per sorteig serà la del grup o subgrup superior d’entre les escales convocades.

En el nomenament del tribunal, el rector o rectora designarà president o presidenta i secretari o secretària. Es nomenaran també suplents dels membres seguint el mateix sistema.

Article 9. Convocatòries

1. Aprovada l'oferta d'ocupació publica el rector procedirà a la convocatòria dels procediments de selecció d'accés de les vacants previstes i fins a un 10 per cent addicional, si escau.

2. Les convocatòries, juntament amb les bases, es publicaran als diaris oficials que correspongui.

3. La Universitat Pompeu Fabra podrà aprovar unes bases generals que es publicaran als diaris oficials que correspongui.

4. Les bases de les convocatòries vinculen a l'Administració i als tribunals que han de jutjar les proves selectives i als participants.

Article 10. Contingut de les convocatòries

Les convocatòries hauran de contenir, com a mínim, les circumstàncies següents:

a) Nombre i característiques de les places convocades.
b) Declaració expressa que els tribunals no podran aprovar ni declarar que han superat el procés selectiu un nombre d'aspirants superior al de places convocades.
c) Òrgan o unitat administrativa a la que s'han d'adreçar les sol·licituds.
d) Condicions o requisits que han de reunir o complir els aspirants.
e) Sistema selectiu.
f) Proves selectives que s'hagin de realitzar i, si escau, relació de mèrits que s'han de tenir en compte en la selecció. Determinació, si escau, de les característiques, durada, termini màxim per al començament i unitat o òrgan responsable de l'avaluació del curs selectiu.
g) Designació del Tribunal qualificador que hagi d'actuar i la seva categoria.
h) Sistema de qualificació i puntuació mínima de cada prova.
i) Programa, si escau, sobre el qual versaran les proves o indicació dels diaris oficials on s'hagin publicat amb anterioritat.
j) Durada màxima del procés de celebració dels exercicis, que no serà superior a vuit mesos.
k) Ordre d'actuació dels aspirants.
l) Determinació, si escau, de les característiques, durada, termini màxim per al començament i unitat o òrgan responsable del període de pràctiques.

Article 11. Ordre d'actuació dels aspirants

Amb anterioritat a la convocatòria dels processos de la selecció, la Universitat Pompeu Fabra determinarà l'ordre d'actuació dels aspirants en totes les proves selectives d'ingrés que es celebrin durant l'any.

Article 12. Sol·licituds

1. La sol·licitud per a participar en els procediments d'ingrés, ajustada al model oficial aprovat per la Universitat Pompeu Fabra, s'haurà de presentar en el termini de vint dies naturals a partir del següent al de la publicació de la convocatòria respectiva al diari oficial corresponent.

2. Per tal de ser admès i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, serà suficient que els aspirants manifestin en les seves sol·licituds de participació que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds.

Article 13. Llistes d'admesos i exclosos

1. El primer dia hàbil següent al transcurs de set dies naturals des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es dictarà una resolució indicant el dia en què es farà pública la llista provisional d'admesos i exclosos. Aquesta resolució es publicarà a la web de la Universitat Pompeu Fabra i indicarà el lloc on estaran exposades les llistes. A partir de la data d'exposició de les esmentades llistes els interessats disposaran d'un termini de deu dies per a esmenes i possibles reclamacions.

2. Igualment, la resolució que aprovi la relació provisional indicarà el dia en què quedaran exposades les llistes definitives.

3. A la resolució d'aprovació de les llistes definitives es determinarà el lloc i la data de començament del primer exercici i, si escau, l'ordre d'actuació dels aspirants.

Article 14. Anuncis de celebració de les proves i resultats de les proves

1. Una vegada iniciats els processos selectius no serà obligatòria la publicació dels successius anuncis de la celebració de les restants proves als diaris oficials. En aquest supòsit aquests anuncis s'hauran de fer públics per l'òrgan de selecció a l'edifici de Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra i a la pàgina web de la Universitat al mateix temps que es fan públics els resultats per ordre de puntuació, amb cinc dies, al menys, d'antelació a l'inici d'aquesta.

2. En la celebració de les proves que no s'efectuïn el mateix dia caldrà tenir present que des de l'acabament d'una prova fins al començament de la següent haurà de transcórrer un termini mínim de deu dies naturals i un màxim de quaranta-cinc dies naturals.

Article 15. Curs selectiu de formació

1. El procés selectiu podrà incloure la superació d'un curs de formació. En aquest cas, el nomenament com a funcionari o com a funcionari en pràctiques, si escau, únicament es podrà efectuar un cop superat amb aprofitament l'esmentat curs, d'acord amb el que s'estableixi a les corresponents convocatòries.

2. Els aspirants que no superin el curs de formació d'acord amb el procediment de qualificació previst a la convocatòria perdran el dret al seu nomenament com a funcionaris de carrera o com a funcionaris en pràctiques, mitjançant resolució motivada de l'autoritat que hagi efectuat la convocatòria, a proposta de l'òrgan responsable de l'avaluació del curs selectiu.

Article 16. Justificació dels mèrits

En el cas del concurs-oposició el Tribunal farà públic el termini en el qual s'haurà d'aportar la documentació justificativa dels mèrits.

Article 17. Relació d'aprovats

Un cop finalitzades totes les proves, els tribunals faran pública la relació d'aprovats per ordre de puntuació, la qual no podrà contenir un nombre superior al de places vacants ofertes, a l'edifici de Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra i a la pàgina web de la Universitat.

Article 18. Aportació de documentació

1. Els aspirants proposats aportaran davant l'Administració, dins d'un termini de vint dies naturals des que es facin públiques les relacions definitives d'aprovats a què es refereix l'article anterior, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits a la convocatòria.

2. Els qui dintre del termini indicat, i excepte els casos de força major, que seran degudament comprovats i estimats per la Universitat Pompeu Fabra, no presentin la documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun dels requisits exigits, no podran ser nomenats, quedant anul·lades totes les actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva sol·licitud de participació.

Article 19. Nomenament de funcionari en pràctiques

1. Quan la convocatòria hagués establert un període de pràctiques, l'autoritat que l'hagi efectuat nomenarà funcionaris en pràctiques als aspirants proposats.

2. En el cas de places de comandament del grup A el període de pràctiques serà de dotze mesos, per a les places de comandament del grup B i la resta de places del grup A serà de nou mesos i, per a les places dels grups C, D i E, i la resta del grup B, serà de sis mesos.

3. Durant aquest període, sota la dependència immediata del responsable de la unitat, es tindrà cura que el funcionari adquireixi la formació pràctica que demana el lloc de treball i que assumeixi progressivament les funcions que li corresponen.

4. Un mes abans de la finalització d'aquest període, el responsable de la unitat a la qual és adscrit el funcionari en pràctiques farà el seu informe. El gerent farà conèixer l'informe a l'interessat, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes en un termini de deu dies. L'informe i les al·legacions s'elevaran a l'òrgan de selecció el qual qualificarà amb un apte o no apte el període de pràctiques.

5. Es convalidarà el període de pràctiques de les persones aspirants que hagin prestat serveis a la Universitat Pompeu Fabra durant un període mínim de tres anys en el mateix grup o subgrup o superior al de l’escala objecte de la convocatòria.

Article 20. Nomenament de funcionari de carrera

Finalitzat el procés selectiu, els aspirants que l'hagin superat, o finalitzat, en el seu cas, el període de pràctiques amb la qualificació d'apte, seran nomenats funcionaris de carrera. Els nomenaments s'hauran de publicar als diaris oficials que correspongui.

Article 21. Situació d'expectativa de nomenament

1. Els qui un cop superats tots els requisits del procés selectiu quedin dins el 10% addicional restaran en situació d'expectativa de nomenament, que no serà computable a cap efecte, i no tindran dret a percebre cap remuneració.

2. No es podrà procedir al nomenament de funcionaris d'una escala quan es produeixi una vacant i hi hagi aspirants en expectativa de nomenament procedents de la convocatòria anterior.

3. Els aspirants en expectativa de nomenament tindran preferència per a la prestació de serveis de caràcter temporal, mentre no rebin el nomenament de funcionaris.

Article 22. Assignació inicial de llocs de treball

1. L'adjudicació de llocs de treball als funcionaris de nou ingrés s'efectuarà d'acord amb les peticions dels interessats entre els llocs ofertats als mateixos, segons l'ordre obtingut en el procés selectiu, sempre i quan reuneixin els requisits objectius determinats per a cada lloc a la relació de llocs de treball. Aquestes destinacions tindran caràcter definitiu, equivalent a tots els efectes als obtinguts per concurs.

2. Un cop publicat el nomenament de funcionari es disposarà d'un termini d'un mes per al jurament o promesa i la presa de possessió, que s'efectuaran davant el gerent. La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats i estimats per la Universitat Pompeu Fabra, comportarà la pèrdua de tots els drets.

Títol II. Provisió de llocs de treball

Capítol I. Disposicions generals

Article 23. Provisió definitiva dels llocs de treball

1. El concurs és la forma normal i prioritària de provisió definitiva de les vacants, reservades a funcionaris.

2. Es proveeixen per lliure designació els llocs de caràcter directiu, d'especial responsabilitat o que, per la naturalesa de les seves funcions, es determinin en la relació de llocs de treball.

3. Per necessitats del servei el rector podrà resoldre traslladar funcionaris a altres llocs de treball, respectant les seves retribucions (sou, complement de destinació, complement específic) i les condicions essencials de treball.

4. Els funcionaris que ocupin de forma definitiva llocs de treball suprimits pel Consell Social podran ser reassignats pel rector a un altre lloc de treball mitjançant el mecanisme de reassignació d'efectius. La reassignació d'efectius es portarà a terme aplicant criteris objectius que s'establiran en la resolució corresponent.

5. El rector podrà autoritzar la permuta de destinacions entre dos funcionaris en actiu que ocupin de forma definitiva llocs de treball del mateix nivell i de la mateixa escala, o d'escales equiparables dins del mateix grup, si compleixen la resta de condicions que s'estableixen en la relació de llocs de treball i en aquest reglament.

Article 24. Provisió provisional dels llocs de treball

1. Per necessitats del servei degudament motivades, el rector podrà resoldre que un lloc de treball vacant sigui proveït de forma provisional mitjançant comissió de serveis per un funcionari amb destinació definitiva que compleixi els requisits exigibles, d'acord amb les prescripcions de la relació de llocs de treball i les condicions que s'estableixen en aquest reglament.

2. Per necessitats del servei degudament motivades, el rector podrà resoldre que el lloc de comandament vacant sigui proveït de forma provisional mitjançant encàrrec en funcions per un funcionari amb destinació definitiva que compleixi els requisits exigibles, d'acord amb les prescripcions de la relació de llocs de treball i les condicions que s'estableixen en aquest reglament. Excepcionalment, i per raons justificades, l'encàrrec podrà recaure en un funcionari amb destinació provisional.

3. Els funcionaris remoguts o cessats d'un lloc de treball obtingut per concurs o lliure designació, els funcionaris afectats per la supressió dels llocs de treball que ocupaven de forma provisional, els funcionaris que han perdut el lloc de treball per causa de sanció disciplinària i aquells que reingressin al servei actiu sense tenir reserva de plaça podran ser adscrits provisionalment a llocs de treball vacants d'entre els que corresponguin en cada cas, d'acord amb el grup i l'escala a què pertanyin i el grau consolidat que posseeixin.

Article 25. Reserva de llocs de treball

Els funcionaris que reingressin procedents d'una situació administrativa que comporti la reserva de lloc de treball se'ls assignarà un lloc d'igual nivell i igual o similar complement específic. En el cas que el lloc de treball ocupat amb anterioritat s'hagués obtingut mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc assignat ho serà amb caràcter provisional. En la resta de casos s'assignarà el lloc de treball amb caràcter definitiu.

Article 26. Règim de les convocatòries

1. El rector convocarà els concursos i els procediments de lliure designació.

2. Les resolucions de convocatòria de concursos i de procediments de lliure designació seran publicades a la pàgina web de la Universitat Pompeu Fabra. Les esmentades resolucions han d'expressar la denominació de les vacants, el seu nombre i nivells, les escales i grups de funcionaris als quals es reserva la provisió i els terminis de presentació de les sol·licituds.

3. Les sol·licituds de participació en les convocatòries s'han d'adreçar al rector, i en el cas que se sol·licitin diversos llocs han de contenir, l'ordre de preferència d'aquests. El termini de presentació de sol·licituds serà, com a mínim, de deu dies naturals a partir de la publicació de la resolució de convocatòria.

4. Les resolucions de les convocatòries es produiran en el termini màxim d'un mes comptat des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la convocatòria n'estableixi un de superior.

5. El termini de presa de possessió serà de tres dies hàbils, o d'un mes si comporta el reingrés al servei actiu, a partir de la publicació de la resolució de la convocatòria a la pàgina web de la Universitat Pompeu Fabra. La presa de possessió comportarà el cessament en el lloc anterior. En el cas que el funcionari gaudeixi d'un permís o llicència, el termini possessori computarà des de la finalització d'aquests.

Article 27. Requisits de participació

1. Per poder participar en convocatòries de provisió, els funcionaris de la Universitat Pompeu Fabra hauran d'haver ocupat de forma definitiva un lloc de treball durant dos anys seguits, llevat que es tracti de la provisió d'un càrrec de comandament o de la provisió d'un lloc per lliure designació, supòsits en els quals la referida permanència obligada serà d'un any.

2. Per accedir a un lloc de treball de la Universitat Pompeu Fabra, els funcionaris d'altres administracions públiques hauran d'acreditar els coneixements de català mitjançant el certificat del nivell B de la Junta Permanent de Català quan es tracti de vacants del grup E, i el certificat del nivell C del mateix organisme quan es tracti de vacants de la resta de grups. Les dites certificacions podran ser substituïdes per la verificació d'haver superat una prova d'accés a la funció pública en la qual s'exigien coneixements equivalents de català o, si escau, per la superació de l'examen que portarà a terme la comissió avaluadora.

Capítol II. Concursos

Article 28. Característiques dels concursos

1. Els concursos de mèrits per a la provisió dels llocs de treball són de caràcter general o específic.

2. Els llocs de comandament de l'organització administrativa i els llocs de treball de nivell superior al mínim establert per a cada grup es cobriran per concurs públic específic, obert, si escau, al personal d'altres administracions.

3. A l'efecte de seleccionar els funcionaris més idonis per prestar, en cada cas, els serveis atribuïts als llocs de treball, els concursos per a la provisió de llocs base podran restringir-se a les vacants d'una determinada àrea professional, segons s'estableixi a la relació de llocs de treball.

Article 29. Contingut de les convocatòries

1. La Universitat Pompeu Fabra publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases generals de participació en els concursos.

2. Les convocatòries de concurs, que es publicaran a la pàgina web de la Universitat Pompeu Fabra, han d'incloure, en tots els casos:
a) la denominació, el nivell i l'adscripció de les vacants;
b) si escau, les àrees professionals a les quals pertanyin cadascuna de les vacants;
c) els mèrits a valorar d'acord amb el contingut del lloc de treball, el barem de puntuació i el màxim de punts assolibles;
d) el termini de presentació de les sol·licituds de participació;
e) la identificació dels membres del tribunal;

3. Les convocatòries de concursos específics també han d'incloure les fases del concurs i els mèrits que s'hi avaluaran.

Article 30. Mèrits, valoració i proposta de resolució

1. En els concursos de mèrits s'han de considerar únicament els mèrits al·legats pels aspirants, d'acord amb les bases de la convocatòria corresponent.

2. La valoració dels mèrits dels aspirants s'ha de fer de forma independent per a cadascun d'ells i per a cadascuna de les fases del concurs, d'acord amb els barems establerts per la convocatòria i per aquest reglament i sobre la base de criteris unitaris per a tots els concursants.

Article 31. Concursos generals

1. Els mèrits i el barem d'avaluació del concurs general són els següents:

a) L'antiguitat es valorarà a raó de 0,1 punts per any de servei, fins a un màxim d'1 punt, d'acord amb els triennis reconeguts i els anys sencers de servei prestats de forma continuada després del darrer trienni acreditat.

b) Per grau consolidat, fins a un màxim d'1 punt, en funció del barem específic que estableixi la convocatòria.

c) Per titulacions acadèmiques homologades i diferents d'aquella exigida en la convocatòria d'accés i dels títols acadèmics de nivell inferior que siguin necessaris per assolir-la, o per assolir-ne d'altres de nivell superior que puguin ser al·legades com a mèrit, fins a un màxim de 2 punts.

d) Es valoraran els coneixements de la llengua catalana superiors als exigits en la convocatòria d'accés fins a 3 punts.

e) També es valorarà el coneixement d'altres idiomes fins a 3 punts.

2. El tribunal proposarà per a la provisió de cada vacant, d'acord amb la preferència manifestada a la sol·licitud, l'aspirant que tingui la puntuació més alta. En tot cas, el tribunal podrà proposar motivadament la no provisió.

Article 32. Concursos específics

1. Els mèrits i el barem d'avaluació del concurs específic són els següents:

1.1. En una primera fase el tribunal valorarà fins a un màxim de cinquanta punts el resultat de les proves. Passaran a l'entrevista els cinc millors candidats sempre i quan hagin obtingut un mínim de vint-i-cinc punts. Si no hi ha cap candidat que arribi als vint-i-cinc punts, el tribunal haurà de declarar vacant la provisió. L'entrevista es valorarà fins a un màxim de trenta-cinc punts i passaran a la segona fase els candidats que hagin obtingut un mínim de vint punts.

1.2. En una segona fase el tribunal valorarà els mèrits d'acord amb el següent barem:

a) L'antiguitat es valorarà a raó de 0,1 punts per any de servei, fins a un màxim d'1 punt, d'acord amb els triennis reconeguts i els anys sencers de servei prestats de forma continuada després del darrer trienni acreditat.

b) Pel treball desenvolupat en altres llocs de l'administració pública en els darrers cinc anys que comporti una experiència professional idònia per desenvolupar el servei del lloc de treball, tenint en compte la pertinença a determinats cossos o escales i el nivell d'aquests llocs, fins a un màxim de 3 punts.

c) Per grau consolidat, fins a un màxim d'1 punt, en funció del barem específic que estableixi la convocatòria.

d) Per titulacions acadèmiques homologades i diferents d'aquella exigida en la convocatòria d'accés i dels títols acadèmics de nivell inferior que siguin necessaris per assolir-la, o per assolir-ne d'altres de nivell superior que puguin ser al·legades com a mèrit, fins a un màxim de 2 punts. Per titulacions acadèmiques específiques amb independència que siguin les mateixes que les exigides a la convocatòria d'accés fins a 3 punts.

e) Es valoraran els coneixements de la llengua catalana superiors als exigits en la convocatòria d'accés fins a 2 punts.

f) També es valorarà el coneixement d'altres idiomes fins a 3 punts.

2. El tribunal del concurs específic proposarà per a la provisió de la vacant l'aspirant que, havent superat cadascuna de les fases del concurs, obtingui la valoració més alta.

Article 33. Òrgans d'avaluació

1. Per a la valoració dels mèrits es constituirà una junta de mèrits formada per dos representants de la Universitat Pompeu Fabra i un de la Junta de Personal, nomenats pel rector per un període de tres anys.

2. Els concursos seran resolts per un tribunal el qual tindrà en compte la valoració de mèrits efectuada per la junta de mèrits i avaluarà les proves.

3. Els tribunals estaran constituïts per cinc membres nomenats pel rector, tres entre càrrecs acadèmics, el gerent i funcionaris del mateix grup o superior al de les places convocades, un per sorteig d'entre els funcionaris del mateix grup i un a proposta de la Junta de Personal d'Administració i Serveis. En el nomenament del tribunal, el rector designarà president i secretari. Es nomenaran també suplents dels membres seguint el mateix sistema.

4. Els tribunals podran demanar l'assessorament tècnic d'experts en aquelles especialitats en què sigui necessari.

Article 34. Remoció dels llocs de treball obtinguts per concurs

1. Els funcionaris que accedeixin a un lloc de treball mitjançant concurs podran ser-ne remoguts per causes sobrevingudes, a causa d'una alteració del contingut del lloc, mitjançant la relació de llocs de treball, que impliqui la modificació de les proposicions que van servir de base a la convocatòria, o bé a causa d'una incapacitat per desenvolupar el servei que es manifesti per la manca de rendiment, i que no comporti inhibició culpable.

2. La proposta motivada de remoció serà formulada pel gerent, el qual la notificarà a l'interessat per tal que en el termini de deu dies hi formuli les al·legacions pertinents i presenti els documents que consideri adients.

3. Un cop transcorregut aquest termini o havent rebut les al·legacions de l'interessat, el gerent emetrà la proposta definitiva de remoció, que notificarà a la Junta de Personal d'Administració i Serveis a fi i efecte que en el termini de deu dies li faci saber el seu parer.

4. Un cop rebut el parer de la Junta de Personal, o havent transcorregut el termini per manifestar-lo, si el gerent modifiqués la seva proposta hauria de concedir un nou termini d'audiència de deu dies a l'interessat.

5. En cas que la nova audiència no sigui procedent, o transcorregut el termini de deu dies sense que l'interessat hagi emès al·legacions o sense que s'hagin rebut, el gerent trametrà l'expedient amb totes les actuacions al rector, el qual resoldrà.

6. El funcionari remogut serà adscrit provisionalment a un lloc de treball corresponent al seu grup, no inferior en més de dos nivells al grau que tingui consolidat, amb efectes econòmics i administratius de l'endemà del dia del seu cessament.

7. Un cop iniciat un expedient de remoció no serà possible incoar un expedient disciplinari per la mateixa causa.

Capítol III. Lliure designació

Article 35. Procediment

1. Les convocatòries per proveir llocs de treball de lliure designació han d'incloure la descripció del lloc de treball i els requisits que per al seu exercici estableixi la relació de llocs de treball, així com el termini de presentació de sol·licituds.

2. Els nomenaments per ocupar llocs de lliure designació requereixen l'informe previ del cap de la unitat a la qual estigui adscrit el lloc a proveir.

Article 36. Cessament

1. Els funcionaris que ocupen llocs de lliure designació poden ser cessats amb caràcter discrecional. Els cessaments requereixen l'informe previ del cap de la unitat a la qual estigui adscrit el lloc a proveir.

2. Els funcionaris que cessin en un lloc de lliure designació seran adscrits provisionalment a un lloc de treball corresponent al seu cos o escala, no inferior en més de dos nivells al del seu grau personal, mentre no obtinguin un lloc amb caràcter definitiu, i amb efectes de l'endemà del cessament.

Capítol IV. Altres formes de provisió

Article 37. Trasllat per necessitats del servei

Per necessitats del servei el rector podrà resoldre traslladar funcionaris a altres llocs de treball, respectant les seves retribucions (sou, complement de destinació, complement específic) i les condicions essencials de treball. El lloc de treball al qual s'accedeixi mitjançant aquest procediment té caràcter definitiu.

Article 38. Reassignació d'efectius

1. Els funcionaris el lloc de treball dels quals resulti suprimit pel Consell Social podran ser destinats a un altre lloc pel procediment de reassignació d'efectius. La reassignació s'efectuarà aplicant criteris objectius relacionats amb la formació, l'experiència i l'antiguitat.

2. En el termini màxim de tres mesos des de la supressió d'un lloc de treball, el rector, a proposta del gerent, podrà reassignar el funcionari que l'ocupava a un lloc de característiques, funcions i retribucions similars. Aquesta reassignació tindrà caràcter obligatori. Mentre el funcionari no sigui reassignat continuarà percebent les retribucions del lloc de treball suprimit, i podrà ser adscrit provisionalment a un lloc de treball corresponent al seu cos o escala.

3. Els funcionaris que no obtinguin un lloc de treball a través del procediment anterior seran inclosos en relacions específiques de llocs en reassignació, i se'ls declararà en la situació administrativa d'expectativa de destinació. La reassignació posterior comportarà el reingrés al servei actiu.

Article 39. Permuta

1. Es podrà autoritzar la permuta, a sol·licitud dels funcionaris interessats, sempre que aquests estiguin en actiu, hagin ocupat els seus llocs de treball amb destinació definitiva com a mínim durant dos anys, pertanyin a cossos o escales del mateix grup de titulació i els manquin més de tres anys per jubilar-se.

2. Els llocs objecte de permuta hauran de tenir el mateix sistema de provisió, i els mateixos complements de destinació i específic, i hauran de poder ser exercits indistintament pels funcionaris que permuten.

3. Les permutes seran autoritzades pel rector, a proposta del gerent i amb l'informe previ dels caps de les unitats a què estiguin adscrits els llocs de treball que es permuten.

Article 40. Reingrés al servei actiu

1. El reingrés al servei actiu dels funcionaris que no tinguin reserva de lloc de treball es realitzarà mitjançant la participació en convocatòries de concurs o de lliure designació o, si és el cas, mitjançant reassignació d'efectius per als funcionaris en les situacions d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa regulades a l'article 29.5 i 6 de la Llei 30/1984.

2. El reingrés també es podrà realitzar per adscripció provisional, condicionat a les necessitats del servei i sempre que el funcionari compleixi els requisits establerts a la relació de llocs de treball.

3. La provisió definitiva del lloc assignat amb caràcter provisional es convocarà pel sistema que correspongui en el termini màxim d'un any, i el funcionari tindrà obligació de participar en la convocatòria. Si el funcionari no obtingués una destinació definitiva el gerent li atribuirà provisionalment l'exercici d'un lloc corresponent al seu cos o escala.

Article 41. Adscripció provisional

Els llocs de treball podran proveir-se mitjançant adscripció provisional en els supòsits següents:
a) remoció o cessament, d'acord amb els articles 34 i 36 d'aquest reglament;
b) supressió del lloc, d'acord amb l'article 38 d'aquest reglament;
c) reingrés al servei actiu, d'acord amb l'article 25 i 40 d'aquest reglament.

Article 42. Comissió de serveis

1. Quan un lloc resti vacant i sigui urgent proveir-lo o prestar el servei corresponent, el rector podrà disposar, a proposta del gerent, que sigui cobert en comissió de serveis per un funcionari que compleixi els requisits establerts en la relació de llocs de treball per a l'exercici del lloc.

2. La comissió de serveis tindrà una durada màxima d'un any, prorrogable per un més. En tots els casos, el lloc de treball ocupat en comissió de serveis haurà de ser inclòs necessàriament en la primera convocatòria de provisió.

3. Als funcionaris en comissió de serveis se'ls reservarà el lloc de treball de procedència, però percebran les retribucions corresponents al lloc de treball realment exercit, llevat que la comissió tingui caràcter forçós i el lloc d'origen tingui atribuïdes retribucions superiors, cas en el qual continuarà percebent aquestes.

Article 43. Atribució temporal de funcions

1. El rector podrà atribuir als funcionaris, a proposta del gerent i per un termini màxim d'un any, l'exercici temporal de funcions que no estiguin assignades específicament als llocs inclosos en la relació de llocs de treball, o que tinguin per objecte la realització de tasques que per causa d'un increment de volum no puguin ser exercides pels funcionaris que ocupen amb caràcter permanent els llocs de treball que tinguin assignades aquestes tasques.

2. Els funcionaris continuaran percebent les retribucions corresponents al seu lloc de treball, sense perjudici de les indemnitzacions que, si escau, els corresponguin per raó del servei.

Article 44. Encàrrec de funcions

1. En el cas de llocs de comandament que sigui urgent proveir, el rector, a proposta del gerent, podrà disposar l'encàrrec de les funcions corresponents a un funcionari que compleixi els requisits establerts en la relació de llocs de treball.

2. El funcionari percebrà les retribucions corresponents al lloc de treball realment exercit, llevat que l'encàrrec de funcions constitueixi una acumulació de tasques en un funcionari que ja té un comandament del mateix nivell, cas en el qual el funcionari mantindrà les retribucions del seu lloc i percebrà a més un 25% del complement de destinació corresponent al lloc acumulat.

3. L'encàrrec de funcions romandrà sense efecte si en el transcurs de dos anys no ha estat convocat el lloc per a la seva provisió.

Títol III. Promoció professional

Article 45. Grau personal

1. Tots els funcionaris adquireixen un grau personal per l'exercici d'un o més llocs del nivell corresponent durant dos anys continuats o tres amb interrupció. Els funcionaris de nou ingrés consoliden en el moment de la presa de possessió el nivell mínim assignat a l'escala a la qual accedeixen.

2. Els funcionaris que obtinguin un lloc de treball superior en més de dos nivells al del seu grau personal consoliden cada dos anys el grau personal superior en dos nivells al que posseïen, sense que en cap cas puguin superar el del corresponent al lloc exercit.

3. Si durant el temps en què un funcionari exerceix un lloc de treball se'n modifica el nivell, el temps previ d'exercici es computarà pel nivell més alt en què el lloc hagi estat classificat.

4. Quan un funcionari obtingui un lloc de nivell superior al del grau en procés de consolidació, el temps de servei prestat en el lloc de nivell inferior es computarà per a la consolidació del grau corresponent al lloc de nivell superior. Quan obtingui un lloc de treball de nivell inferior, el temps de servei prestat en el lloc de nivell superior podrà computar-se, a petició del funcionari, per a la consolidació del grau corresponent al lloc de nivell inferior.

5. El temps prestat en un lloc de treball assignat amb caràcter provisional es computarà per a la consolidació del grau corresponent al lloc de treball exercit sempre que s'obtingui definitivament aquest lloc o un altre de nivell igual o superior.

6. El grau personal consolidat comporta el dret a percebre el complement de destinació dels llocs de treball del nivell corresponent.

Títol IV. Promoció interna

Article 46. Règim aplicable

La promoció interna consisteix en l'ascens des de cossos o escales d'un grup de titulació a l'immediatament superior.

Article 47. Sistemes selectius

La promoció interna s'efectuarà mitjançant el sistema d'oposició o concurs-oposició, amb subjecció als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En cap cas la puntuació obtinguda en la fase de concurs podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d'oposició.

Article 48. Convocatòries de promoció interna

1. Les proves de promoció interna, en les quals s'hauran de respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, podran portar-se a terme en convocatòries independents de les d'ingrés.

Article 49. Requisits de participació

Per participar en proves de promoció interna els funcionaris hauran de tenir una antiguitat de, com a mínim, dos anys en el cos o escala a que pertanyin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació i posseir la titulació i la resta dels requisits establerts amb caràcter general per a l'accés al cos o escala al qual aspiren ingressar.

Article 50. Característiques de les proves

En les convocatòries es podrà establir l'exempció de les proves sobre aquelles matèries el coneixement de les quals s'hagi acreditat suficientment en les d'ingrés al cos o escala d'origen.

Article 51. Drets dels funcionaris de promoció interna

1. Els funcionaris que accedeixin a altres cossos i escales per el torn de promoció interna tindran, en tot cas, preferència per cobrir els llocs vacants de la respectiva convocatòria sobre els aspirants que no procedeixin d'aquest torn. No obstant això, els funcionaris que ocupen de forma definitiva un lloc classificat a la relació de llocs de treball com a propi del grup de procedència i de contingut substancialment coincident amb el lloc al qual han estat promoguts poden optar per romandre en el mateix lloc.

2. Els funcionaris de promoció interna conserven el grau personal que hagin consolidat, sempre que es trobi inclòs en l'interval de nivells corresponent al cos o escala a la qual accedeixin. El temps de serveis prestats en els d'origen en les anteriors condicions podrà ser d'aplicació, a sol·licitud seva, per a la consolidació del grau personal en el nou cos o escala.

3. L'accés pel torn de promoció interna en cap cas implicarà la realització d'un període de pràctiques.

Article 52. Acumulació de vacants

Si el nombre d'aspirants que superen els processos selectius és inferior al de les places convocades en algun dels torns, el nombre resultant de vacants es pot incorporar del torn de promoció interna al torn lliure i a l'inrevés, sempre que les bases de la convocatòria ho disposin.


Disposició addicional primera

Els funcionaris d'altres administracions públiques que hagin accedit a les escales de la Universitat Pompeu Fabra pel procediment d'integració establert mitjançant acord de la Comissió Gestora de 30 de novembre de 1993 (DOGC de 10 de gener de 1994) conserven el grau consolidat a la seva administració d'origen i consoliden el grau corresponent al nivell dels llocs ocupats a la Universitat Pompeu Fabra d'acord amb el previst a l'article 41 d'aquest reglament.

 

Disposició addicional segona: normes especials en relació amb els processos selectius extraordinaris per a la consolidació i l’estabilització de l’ocupació temporal

Un. Sistemes selectius

L’ingrés del personal funcionari es durà a terme mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Dos. Fase de concurs

La fase de concurs tindrà una valoració màxima del 40% del total del procés selectiu. La distribució dels punts per a cada mèrit s’establirà a cada convocatòria.

Pel que fa a la valoració dels serveis prestats, l’experiència en les escales pròpies de la Universitat Pompeu Fabra tindrà una puntuació diferenciada respecte a l’experiència en les escales d’altres administracions públiques.

Tres. Relació d'aprovats

Un cop finalitzades les dues fases del procés selectiu (oposició i concurs), els tribunals faran pública la relació de les persones que han aprovat, per ordre de puntuació, la qual no pot contenir un nombre superior al de places vacants ofertes.

Quatre. Adjudicació de places

L’assignació de llocs de treball al personal funcionari de nou ingrés l’efectuarà el gerent de la Universitat en els llocs de treball. Aquestes destinacions tindran caràcter definitiu

 

Disposició addicional tercera: normes especials en relació a la convocatòria extraordinària de promoció interna d’E a C2

Per tal de promoure la promoció interna dels funcionaris del grup E (auxiliar de serveis) al subgrup C2 (auxiliar administratiu de suport), amb caràcter excepcional i sempre que així ho estableixin les bases de la convocatòria, els aspirants que superin el procés selectiu i que estiguin ocupant una plaça de doble grup promocionaran a la mateixa plaça que estiguin ocupant.

Disposició final única

Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.