Acord del Consell de Govern de 6 d'abril del 2011
Capítol I
Naturalesa, composició i funcions

Article 1. Naturalesa
El Departament de Dret és l'òrgan encarregat de coordinar les activitats i iniciatives docents i de recerca del personal acadèmic que hi està adscrit i de donar-hi suport. Coordina la docència d'un o de diversos àmbits de coneixement en un o en diversos centres, d'acord amb la programació docent de la Universitat. També imparteix les titulacions oficials de postgrau que els òrgans de la Universitat li assignin i exerceix aquelles altres funcions que li assignin aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin.

Article 2. Composició

1. El Departament de Dret està format pel personal acadèmic que hi està adscrit de les categories següents:

    a) El professorat funcionari dels cossos docents universitaris;
    b) El professorat contractat laboral;
    c) El personal investigador propi o vinculat a la Universitat Pompeu Fabra;
    d) Els ajudants i becaris de recerca.

2. Es consideren membres del Departament els professors pertanyents a altres departaments que hi estiguin adscrits temporalment, d'acord amb l'article 18 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.
3. També formen part de Departament el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit i, si és el cas, altres membres de la comunitat universitària, en el marc del que estableixen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 3. Funcions
Són funcions del Departament de Dret:
 
a) Organitzar, desenvolupar i avaluar plans docents, plans de recerca, estudis oficials de màster i doctorat que els òrgans de govern els adscriguin i activitats d'especialització i de formació universitària, en els àmbits    que li són propis.
b) Decidir conjuntament amb els centres el professorat que exercirà la docència en les matèries de la seva competència a l'efecte del Pla d'Activitat Docent i col·laborar amb els centres en el seu control.
c) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de matèries dels plans d'estudis que els afectin.
d) Proposar als òrgans competents de la Universitat les places de professorat funcionari o contractat que necessita per al desenvolupament de les seves funcions, d'acord amb les directrius generals de planificació de professorat establertes per la Universitat, i proposar els membres de les comissions d'avaluació dels concursos en els termes establerts en els Estatuts.
e) Propiciar l'actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres, promovent la innovació i la millora docents i la formació pedagògica del seu professorat, i especialment del personal investigador en formació.
f) Participar en les tasques d'avaluació, acreditació i certificació del Departament i del seu personal.
g) Cooperar amb altres departaments i amb els altres centres o estudis i instituts universitaris o centres de recerca de la Universitat Pompeu Fabra, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de programes de recerca o docents i en la promoció d'activitats interdisciplinàries o d'interès conjunt. A aquests efectes promourà l'establiment de convenis i dels contractes a què es refereix l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats.
h) Informar sobre les necessitats de personal d'administració i serveis.
i) Organitzar i distribuir entre els seus membres les tasques pròpies i coordinar les activitats i les iniciatives dels investigadors i dels grups de recerca reconeguts per la Universitat o per altres organismes oficials i donar-hi suport.
j) Promoure la vida acadèmica i incentivar la presència universitària del professorat a temps complet.
k) Fomentar la interdisciplinarietat i la interrelació acadèmica entre els seus membres.
l) Contribuir a la formació d'un personal docent i de recerca amb capacitat d'impartir docència en diverses especialitats científiques dels àmbits de coneixement del Departament.
m) Potenciar la internacionalització dels membres del Departament, especialment pel que fa a la publicació de resultats de recerca i a la capacitació del professorat per impartir docència en anglès.
n) Administrar el seu pressupost.
o) Qualsevol altra funció que li assignin els Estatuts o les normes que els desenvolupin. 

Article 4. Consulta prèvia preceptiva
El Departament de Dret ha de ser escoltat preceptivament en les qüestions següents:
 
a) La seva modificació, supressió o fusió.
b)  Les propostes de convocatòria de places de personal dels cossos docents universitaris que calgui proveir per concurs d'accés.
c) La contractació del seu personal docent i investigador en règim laboral.
d) La proposta de creació, modificació o supressió de centres en què imparteixi o hagi d'impartir docència i per a la implantació o supressió d'ensenyaments que l'afectin.
e) L'autorització de llicències al seu personal acadèmic d'acord amb allò previst en la normativa interna de la Universitat.
f) En tots els altres casos en què el Departament es vegi afectat directament. 
 
 
Article. 5. Les àrees de coneixement
 
1. Les àrees de coneixement estan integrades pel personal docent i investigador de cadascuna de les especialitats científiques que formen part del Departament de Dret.
2. Correspon a les àrees la formulació de les propostes de memòria d'activitats docents, del pla de docència i del pla d'activitat docent, en els seus respectius àmbits de coneixement.
3. Cada àrea de coneixement ha d'elegir un coordinador o coordinadora d'àrea d'entre el professorat doctor a temps complet que la integra. L'elecció es farà mitjançant el vot personal i directe de tots els seus membres.
4. Correspon al coordinador o coordinadora d'àrea la gestió ordinària d'aquesta. 

Capítol II
Òrgans del Departament

Secció primera
Òrgans de govern

Article 6. Òrgans de govern
Els òrgans de govern del Departament de Dret són el Consell de Departament, la Comissió Permanent, el director o directora, els sotsdirectors o sotsdirectores i el secretari o secretària.

Article 7. Consell de Departament. Naturalesa i durada del mandat

1. El Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.
2. El mandat del Consell de Departament és de tres anys.

Article 8. Composició del Consell

1. El Consell de Departament està format per membres nats i membres electes.
2. Són membres nats del Consell de Departament:
 
a) El director o directora del Departament, que el presideix.
b) Tot el seu personal acadèmic doctor que, de conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional Tercera apartat 6è dels Estatuts, pugi pertànyer a un òrgan col·legiati els investigadors vinculats adscrits al departament.
 
3. Són membres electes del Consell de Departament:
 
a) Tres representants elegits per i entre la resta del personal acadèmic de les diferents categories i del personal investigador en formació.
b) Cinc representants elegits per i entre els estudiants dels ensenyaments en els quals el Departament imparteix docència. D'aquests cinc representants, tres han de ser elegits per i entre els estudiants de màster i doctorat del Departament.
c) Dos representants del personal d'administració i serveis adscrit al Departament, elegits per i entre els membres d'aquest col·lectiu.  
 
4. Els sotsdirectors i el secretari o secretària del departament, que exerceix la secretaria del consell, poden assistir a les reunions del consell amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres nats o electes.

Article 9

1. Les eleccions a membres del Consell de Departament són convocades pel director o directora de Departament.
2. L'elecció dels membres del Consell de Departament es regeix pel que disposa el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 10. Competències del Consell
Són funcions del Consell de Departament:

a) Elegir el director o directora del Departament i proposar-ne la revocació.
b) Aprovar els objectius del Departament en el marc estratègic de la Universitat.
c) Organitzar i distribuir les tasques inherents al Departament i vetllar pel compliment dels compromisos de docència i de recerca.
d) Establir els plans de docència i recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques i coordinar l'activitat del seu personal docent i investigador.
e) Aprovar els programes de les assignatures que imparteix el Departament.
f) Proposar estudis oficials de màster i doctorat.
g) Formular propostes als centres en relació amb els plans d'estudis.
h) Exercir les funcions que en matèria de professorat li atorgui el present reglament.
i) Informar sobre l'adscripció del seu professorat als instituts universitaris de recerca.
j) Informar sobre el reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s'organitzin amb professors adscrits al Departament.
k) Elaborar i aprovar la memòria d'activitats docents i de recerca del Departament.
l) Aprovar el seu reglament d'organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.
m) Aprovar el pressupost del Departament i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.
n) Nomenar comissions d'assessorament o consulta, la composició de les quals respondrà a la tasca concreta encomanada.
o) Totes aquelles funcions relatives al Departament que els Estatuts o el present reglament atribueixin explícitament al Consell. 
 
 
Article 11. Règim de Funcionament del Consell

1. El Consell de Departament pot funcionar en ple o a través d'una Comissió Permanent.
2. La Comissió Permanent informa de la seva actuació en la reunió anual del Consell de Departament.

Article 12. Sessions del Consell
 
1. El Consell de Departament s'ha de reunir en sessió ordinària almenys una vegada per curs acadèmic i, amb caràcter extraordinari, tantes vegades com ho consideri adient el director o directora del Departament. Les reunions tenen lloc sempre en període lectiu i han d'haver estat convocades prèviament pel director o directora del Departament.
2. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres del Consell amb una antelació mínima de cinc dies hàbils per a la sessió ordinària i 72 hores per a les extraordinàries. En l'escrit de convocatòria s'han d'indicar el lloc i l'hora de la reunió i l'ordre del dia. L'ordre del dia es fixa pel director o directora del Departament, amb tots els punts que s'hagin de tractar en la sessió corresponent. S'hi han d'incorporar les peticions subscrites per un mínim d'una cinquena part dels membres del Consell, sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al director o directora del Departament mitjançant escrit registrat amb 48 hores d'antelació respecte a la sessió del Consell.
3. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes a tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres del Consell a la secretaria del Departament amb una antelació mínima de 48 hores abans de la sessió.
4. El director o directora del Departament també ha de convocar el Consell a petició d'una cinquena part dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts que aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia. El Consell s'ha de reunir dins el termini de deu dies hàbils a partir que la petició hagi estat formalitzada davant de la secretaria del Departament.

Article 13. Celebració de les sessions del Consell
 
1. El Consell de Departament queda vàlidament constituït, en primera convocatòria, a l'efecte de dur a terme sessions i deliberacions i prendre acords, si hi són presents la majoria absoluta dels seus membres, entre ells el director o directora de Departament i el secretari o secretària, o si escau, dels qui els substitueixin. En segona convocatòria queda vàlidament constituït si hi són presents almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el director o directora i el secretari o secretària o, si escau, els qui els substitueixin.
2. L'assistència al Consell té caràcter personal i el vot és indelegable.
3. Els sotsdirectors o sotsdirectores i el secretari o secretària del Departament poden assistir a les reunions del Consell amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres nats o electes.
4. El director o directora del Departament pot convidar altres persones a assistir a les sessions del Consell, amb veu però sense vot.

Article 14. Presidència de les sessions del Consell
El Consell és presidit pel director o directora del Departament o, en cas d'absència, pel sotsdirector o sotsdirectora que designi.

Article 15. Actes de les sessions del Consell
  
1. El secretari o secretària ha d'aixecar acta de les sessions. Les actes s'han d'aprovar en la mateixa sessió o en la sessió ordinària següent.
2. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords presos.
3. En l'acta ha de figurar, a sol·licitud dels respectius membres del Consell, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable. Així mateix, qualsevol membre del Consell té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l'acte, o en el termini que assenyali el director o directora, el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció, que s'ha de fer constar en l'acta o bé se n'hi ha d'adjuntar una còpia.
4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular vot particular per escrit en un termini de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat. 

Article 16. Acords a adoptar pel Consell
El Consell ha de debatre i adoptar, si escau, els acords sobre els punts de l'ordre del dia. Això no obstant, el Consell pot decidir incloure nous temes en l'ordre del dia si hi són presents tots els membres i n'és declarada la urgència pel vot favorable de la majoria.

Article 17. Règim d'adopció d'acords del Consell

1. Els acords, llevat d'aquells per als quals en aquest reglament s'estableixi una altra majoria, es consideraran vàlidament adoptats si són aprovats amb més vots a favor que en contra, sempre que les abstencions no superin la meitat de la suma d'aquests vots. Si les abstencions superen aquesta xifra, s'obre un nou torn d'intervencions i es fa una nova votació en la qual no es comptabilitzen les abstencions.
2. Les votacions s'han de fer a mà alçada,excepte en el cas dels acords que afectin a persones concretes, que seran secrets quan així ho demanin cinc membres o quan així ho decideixi el president. 

Article 18. Efectivitat dels acords del Consell
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment en què s'aprovin, llevat que l'acord disposi una altra cosa. Els esmentats són públics, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat que correspongui.

Article 19. Certificació dels acords del Consell
El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats pel Consell i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sol·licitats.

Article 20. Composició de la Comissió Permanent
La Comissió Permanent del Consell de Departament està integrada pels següents membres:
 
a) El director o directora, pels sotsdirectors o sotsdirectores.
b) El secretari o secretària.
c) El coordinador o coordinadora del Programa Oficial de Màster i Doctorat
d) Deu membres escollits per i entre el personal acadèmic doctor.
e) Per un representant del personal acadèmic no doctor escollit per i entre els membres del Consell que pertanyin aquest col·lectiu.
f) Per un representant del personal investigador en formació escollit per i entre els membres del Consell que pertanyin a aquest col·lectiu.
g) Per un representant dels estudiants escollit per i entre els membres del Consell que pertanyin aquest col·lectiu.
h) Per un representant del personal d'administració i serveis adscrit al Departament escollit per i entre els membres del Consell que pertanyin a aquest col·lectiu. 
 
Article 21. Funcions de la Comissió Permanent
Correspon a la Comissió Permanent la gestió ordinària dels assumptes competència del Consell de Departament. La Comissió Permanent exerceix les seves funcions per delegació del Consell de Departament.

Article 22. El director o directora

1. El director o directora del Departament exerceix la direcció i la gestió ordinària del Departament.
2. La durada del seu mandat del director o directora del Departament és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives.

Article 23. Elecció del director o directora
El director o directora del Departament és elegit pel Consell de Departament entre  els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat adscrits al departament. Per poder presentar-hi candidatura cal tenir el suport de com a mínim un terç dels membres del Consell. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

Article 24. Convocatòria i règim d'eleccions del director o directora
Les eleccions a director o directora de Departament les ha de convocar el rector o rectora i es regeixen pel Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 25. Funcions del director o directora
Correspon al director o directora del Departament:
 
a) Representar el Departament.
b) Exercir les funcions de direcció i de gestió ordinària del Departament.
c) Convocar i presidir el consell de Departament i executar i fer complir els seus acords.
e)Designar els sotsdirectors o sotsdirectores en els termes establerts en els Estatuts i en la normativa interna de la Universitat.
f) Proposar al rector o rectora el nomenament del coordinador o coordinadora del màster o màsters oficials.
g) Proposar al Consell de Departament la designació del secretari o secretària
h) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics del Departament aprovats pel Consell de Departament.
i) Informar al Consell de Departament de la gestió i dels acords més rellevants de la Comissió Permanent.
j) Elaborar anualment els plans d'activitat docent i de recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques del Departament, així com tota iniciativa referent al millor funcionament d'aquest.
k) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques del Departament, i vetllar pel seu compliment i per la seva qualitat i avaluació.
l) Informar sobre les necessitats de personal acadèmic i d'administració i serveis.
m) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, així com signar el compliment dels compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.
n) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
o) Totes aquelles funcions relatives al Departament que els Estatuts no atribueixin al Consell de Departament. 
 
Article 26. Moció de censura i qüestió de confiança
El director o directora del Departament pot ser sotmès a una moció de censura o a una qüestió de confiança per part del Consell de Departament, d'acord amb el que preveuen els articles 215 i 216 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 27. Els sotsdirectors o sotsdirectores

1. Correspon al sotsdirectors o sotsdirectores col·laborar amb el director o directora en les seves funcions i portar a terme les funcions que aquest li encarregui.
2. El sotsdirector o sotsdirectora substitueix en cas de vacant, absència o malaltia el director o directora. En cas que n'hi hagi més d'un, el substituirà aquell que prèviament s'hagi determinat i a qui el rector o rectora n'encarregui les funcions.

Article 28. El secretari o secretària
Correspon al secretari o secretària del Departament:
 
a) Exercir la secretaria del Consell de Departament, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan i expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu sí. En cas d'absència, pot ser substituït per qui designi el director.
b) Coordinar els processos electorals que corresponguin al Departament d'acord amb els Estatuts i amb el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.
c) Efectuar, per indicació del director o directora del Departament, la convocatòria de les sessions.
d) Exercir la secretaria de les comissions del Departament de les quals sigui secretari o secretària d'acord amb aquest reglament.
e) Comunicar a la Secretaria General de la Universitat Pompeu Fabra els acords adoptats pel Consell de Departament o per aquelles altres comissions del Departament que tinguin caràcter executiu.
f) Vetllar perquè els acords del Consell de Departament que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la Universitat Pompeu Fabra.
g) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària del Departament. 
 
Secció segona
Altres òrgans del Departament

Article 29. La Comissió de Professorat
La Comissió de Professorat és una comissió delegada del Consell de Departament per a les propostes de convocatòria i provisió de places d'acord amb el que preveuen els articles 102, 104, 105, 106 i 107 dels Estatuts.

Article 30. Composició de la Comissió de Professorat

1. La Comissió de Professorat està integrada pels membres dels cossos docents de catedràtics d'universitat i professors titulars d'universitat, així com per catedràtics i professors agregats.
2. Els membres de la Comissió de Professorat poden intervenir en totes les reunions a les quals assisteixin, però només tenen dret a vot en les decisions que afectin a les propostes de la provisió de places d'igual o inferior categoria d'aquella a la qual pertanyin.

Article 31. Funcions de la Comissió de professorat

1. Correspon a la Comissió de Professorat proposar a la Comissió de Professorat de la Universitat Pompeu Fabra:

    a) La convocatòria dels concursos d'accés de cossos docents i dels concursos de selecció de professorat contractat
    b) Els membres de les comissions d'accés i selecció del professorat d'acord amb les normes previstes als Estatuts.

2. Així mateix, correspon a la comissió de professorat qualsevol altra funció que li assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupin.

Capítol III
Recursos econòmics, materials i personal d'administració i serveis del Departament

Article 32. Recursos del Departament
El Departament disposa dels recursos següents:
 
a) Els que li assigni la Universitat del seu pressupost.
b) Els provinents dels contractes signats pel Departament a l'empara de l'article 83 de la LOU, sense perjudici del cànon que correspon a la Universitat.
c) Qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis.
d) Les subvencions o donacions atorgades al seu nom.
 
Article 33. Dotació de mitjans
El Departament disposa dels mitjans materials de suport a la docència i a la recerca que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.

Article 34. Dotació de personal d'administració i serveis
El Departament disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

Capítol IV
Reforma del Reglament

Article 35. Règim de reforma

1. Poden proposar la reforma d'aquest reglament el director o directora del Departament, a iniciativa pròpia, o bé una cinquena part dels membres del Consell de Departament.
2. La reforma del Reglament requereix l'acord de la majoria absoluta dels presents i la ratificació del Consell de Govern.

Disposició final
En tot allò no previst en els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i en aquest reglament s'aplicarà la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya.