Acord del Consell de Govern de 12 de desembre de 2012 modificat per acord de Consell de Govern de 13 d'octubre de 2021 i per acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2023
Per acord del Consell de Govern de 15 de desembre de 2021, el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut passa a denominar-se Departament de Medicina i Ciències de la Vida. (DOGC núm. 8676 de 26 de maig de 2022)

Naturalesa, composició i funcions

Article 1

El Departament de Medicina i Ciències de la Vida està constituït d'acord amb el que estableixen la legislació universitària, els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i les disposicions que els desenvolupen i es regeix per les esmentades normes i pel present reglament.

Article 2

El Departament de Medicina i Ciències de la Vida és una unitat de docència i recerca encarregada de coordinar les activitats i iniciatives docents i de recerca del personal acadèmic que hi està adscrit i de donar-hi suport. Coordina la docència dels àmbits de coneixement descrits a l'annex, en un o en diversos centres, d'acord amb la programació docent de la Universitat. També imparteix les titulacions oficials de postgrau que els òrgans de la Universitat li assignen i exerceix aquelles altres funcions que els assignen els Estatuts i les normes que els desenvolupin.

Article 3

1. El Departament de Medicina i Ciències de la Vida està format pel personal acadèmic dels àmbits de coneixement esmentats més amunt que hi està adscrit, de les categories següents:

- professorat funcionari dels cossos docents universitaris;

- professorat contractat laboral;

- personal investigador propi o vinculat a la UPF, i

- ajudants i becaris de recerca.

2. Es consideren membres del Departament els professors pertanyents a altres departaments que hi estiguin adscrits temporalment, d'acord amb l'article 18 dels Estatuts de la UPF.

3. També formen part del Departament el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit i, si és el cas, altres membres de la comunitat universitària, en el marc del que estableixen els Estatuts de la UPF.

Article 4

Són funcions del Departament de Medicina i Ciències de la Vida:

a) Organitzar, desenvolupar i avaluar plans docents, plans de recerca, els estudis oficials de postgrau que els òrgans de govern els adscriguin i activitats d'especialització i de formació al llarg de tota la vida, en els àmbits que li són propis.

b) Decidir conjuntament amb els centres el professorat que exercirà la docència en les matèries de la seva competència a l'efecte del pla d'activitat docent i col·laborar amb els centres en el seu control.

c) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de matèries dels plans d'estudis que l'afectin.

d) Proposar als òrgans competents de la Universitat les places de professorat funcionari o contractat que necessita per al desenvolupament de les seves funcions, d'acord amb les directrius generals de planificació de professorat establertes per la Universitat, i proposar els membres de les comissions d'avaluació dels concursos en els termes establerts en els Estatuts.

e) Propiciar l'actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres, promovent la innovació i la millora docents i la formació pedagògica del seu professorat, i especialment del personal investigador en formació.

f) Participar en les tasques d'avaluació, acreditació i certificació del Departament i del seu personal.

g) Cooperar amb altres departaments i amb els altres centres i instituts universitaris o centres de recerca de la Universitat, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de programes de recerca o docents i per promoure activitats interdisciplinàries o d'interès conjunt. A aquests efectes promou l'establiment de convenis i dels contractes a què es refereix l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.

h) Informar sobre les necessitats de personal d'administració i serveis.

i) Organitzar i distribuir entre els seus membres les tasques pròpies i coordinar les activitats i les iniciatives dels investigadors i dels grups de recerca reconeguts per la Universitat o per altres organismes oficials i donar-hi suport.

j) Administrar el seu pressupost.

k) Qualsevol altra funció que li assignin els Estatuts o les normes que els desenvolupin.

Article 5

El Departament de Medicina i Ciències de la Vida ha de ser escoltat preceptivament en les qüestions següents:

a) La seva modificació, supressió o fusió.

b) Les propostes de convocatòria de places de personal dels cossos docents universitaris que calgui proveir per concurs d'accés.

c) La contractació del seu personal docent i investigador en règim laboral.

d) La proposta de creació, modificació o supressió de centres en què imparteixi o hagi d'impartir docència i per a la implantació o supressió d'ensenyaments que li afectin.

e) L'autorització de llicències al seu personal acadèmic d'acord amb allò previst en la normativa interna de la Universitat.

f) En tots els altres casos en què el Departament es vegi afectat directament.

TÍTOL 2

Òrgans de govern

Article 6

1. Els òrgans de govern del Departament de Medicina i Ciències de la Vida són el Consell de Departament, el director o directora, el sotsdirector o la sotsdirectora i el secretari o secretària. A més d'aquests òrgans, el Departament organitzarà la gestió de funcions específiques a través de les comissions delegades.

2. Les comissions delegades són la Comissió Científica, la Comissió de Professorat, la Comissió d'Ensenyament i la Comissió de Postgrau. El Consell de Departament podrà crear altres comissions delegades amb fins i funcions específiques quan ho consideri convenient.

3. L'activitat de recerca i desenvolupament del personal docent i investigador delDepartament de Medicina i Ciències de la Vida s'organitzarà a través de programes de recerca. Un programa de recerca és una organització de recerca amb entitat científica suficient aprovada pel Consell de Departament.

Capítol 1

Consell de Departament

Article 7

1. El Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

2. El mandat del Consell de Departament és de tres anys. Els representants dels estudiants seran renovats cada any.


Secció primera

Composició

Article 8

El Consell de Departament està format per:

a) El director o directora del Departament, que el presideix.

b) Tot el personal acadèmic doctor i els investigadors vinculats adscrits al departament.

c) Una representació dels col·lectius següents:

a. Resta de personal acadèmic de les diferents categories i del personal investigador en formació, elegits per i entre ells, equivalent al 5% del total del Consell.

b. Estudiants dels ensenyaments en els quals el Departament imparteix docència, elegits per i entre ells, dins de cada col·lectiu, equivalent al 20% del total del Consell. Els estudiants de màster i doctorat suposaran les tres quartes parts de la representació dels estudiants.

c. Personal d'administració i serveis adscrit al Departament, elegit per i entre els membres d'aquest col·lectiu, equivalent al 5% del total del Consell.

El sotsdirector o sotsdirectora i el secretari o secretària del Departament, que exerceix la secretaria del Consell, poden assistir a les reunions del Consell amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres electes.

Secció segona

Elecció dels membres del Consell de Departament

Article 9

1. Les eleccions a membres del Consell de Departament són convocades pel director o directora del Departament.

2. L'elecció dels membres del Consell de Departament es regeix pel que disposa el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

Secció tercera

Competències del Consell de Departament

Article 10

Són funcions del Consell de Departament:

a) Elegir el director o directora del Departament i proposar-ne la revocació.

b) Aprovar els objectius del Departament en el marc estratègic de la Universitat.

c) Organitzar i distribuir les tasques inherents al Departament i vetllar pel compliment dels compromisos de docència i de recerca.

d) Establir els plans de docència i recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques i coordinar l'activitat del seu personal docent i investigador.

e) Aprovar els programes de les assignatures que imparteix el Departament.

f) Proposar estudis oficials de postgrau.

g) Formular propostes als centres en relació amb els plans d'estudis.

h) Exercir les funcions que en matèria de professorat li atorgui el present reglament.

i) Informar sobre l'adscripció del professorat del departament als instituts universitaris de recerca.

j) Informar sobre el reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s'organitzin amb professors adscrits al Departament.

k) Elaborar i aprovar la memòria d'activitats docents i de recerca del Departament.

l) Aprovar el seu reglament d'organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

m) Aprovar el pressupost del Departament i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.

n) Totes aquelles funcions relatives al Departament que els Estatuts o el present reglament atribueixin explícitament al Consell.

Capítol 2

Funcionament del Consell de Departament

Article 11

1. El Consell de Departament s'ha de reunir almenys una vegada al curs, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocat prèviament pel director o directora del Departament. En l'escrit de convocatòria s'han d'indicar el lloc i l'hora de reunió i l'ordre del dia.

2. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres del Consell amb una antelació mínima de cinc dies i ha de contenir l'ordre del dia fixat pel director o directora del Departament, amb tots els punts que s'hagin de tractar en la sessió corresponent, al qual s'hauran d'haver incorporat les peticions subscrites per un mínim d'una desena de membres del Consell, sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al director o directora del Departament mitjançant escrit registrat amb una setmana d'antelació respecte a la sessió del Consell.

3. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes que s'hagin de tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres del Consell a la secretaria del Departament amb una antelació mínima de cinc dies.

4. El director o directora del Departament també haurà de convocar el Consell a petició d'una cinquena part dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts que aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia. El Consell s'ha de reunir dins el termini de deu dies a partir de la petició.

Article 12

1. El Consell de Departament quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, a l'efecte de dur a terme sessions i deliberacions i prendre acords, si hi són presents la majoria absoluta dels seus membres, entre ells el director o directora del Departament i el secretari o secretària o, si escau, dels qui els substitueixin. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituït si hi són presents almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el director o directora i el secretari o secretària o, si escau, els qui els substitueixin.

2. L'assistència al Consell té caràcter personal i el vot és indelegable.

Article 13

El Consell serà presidit pel director o directora del Departament o, en cas d'absència, pel sotsdirector o sotsdirectora que designi. El secretari o secretària del Departament actuarà de secretari del Consell, i podrà ser substituït en cas d'absència per qui designi el director o directora.

Article 14

1. El secretari o secretària ha d'aixecar acta de les sessions. Les actes s'han d'aprovar en la mateixa sessió o en la sessió ordinària següent.

2. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords presos.

3. En l'acta ha de figurar, a sol·licitud dels respectius membres del Consell, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable. Així mateix, qualsevol membre del Consell té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l'acte, o en el termini que assenyali el director o directora, el text que es correspongui fidelment a la seva intervenció, que s'ha de fer constar en l'acta o bé se n'hi ha d'adjuntar una còpia.

4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular vot particular per escrit en un termini de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

Article 15

El Consell ha de debatre i adoptar, si escau, els acords sobre els punts de l'ordre del dia. Això no obstant, el Consell pot decidir incloure nous temes en l'ordre del dia si hi són presents tots els membres i n'és declarada la urgència pel vot favorable de la majoria.

Article 16

1. Les votacions són per assentiment, ordinàries o secretes. S'entendrà que hi ha assentiment quan el president o presidenta formuli propostes que, una vegada anunciades, no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions. La votació secreta es realitza mitjançant paperetes dipositades en una urna pels membres del Consell de Departament després de ser cridats nominalment. Els acords del Consell de Departament es prenen per votació nominal i secreta quan es tracti de l'elecció de persones o quan una proposta en aquest sentit d'algun membre del Consell assistent tingui el suport de la majoria dels membres del Consell.

2. Llevat dels casos en què el present reglament demani altres majories, els acords es prenen per majoria simple.

3. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que les abstencions no superin el 50% de la suma dels vots a favor i en contra. Si es tracta de votacions secretes, s'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que els vots en blanc no superin el 50% de la suma de vots a favor i en contra. Si en la primera votació no s'assoleix la majoria en aquests termes, cal obrir un nou torn d'intervencions i procedir a una nova votació, en la qual no es comptabilitzaran les abstencions, els vots en blanc i els vots nuls. En tot cas, el refús de vot es comptarà com una abstenció o com un vot en blanc, depenent de si la votació és ordinària o secreta. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president o presidenta.

4. S'entén que hi ha majoria absoluta quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres de ple dret del Consell.

5. S'entén que hi ha majoria absoluta dels membres presents quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres presents en el moment de la votació.

Article 17

Els acords adoptats pel Consell de Departament seran efectius des del moment en què s'aprovin, llevat que l'acord disposi una altra cosa. Els esmentats acords són públics, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat que correspongui.

Article 18

El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats pel Consell i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sol·licitats.

Capítol 3

Les comissions delegades

Article 19

1. La Comissió Científica és una comissió delegada del Consell de Departament per a les funcions de gestió i coordinació de la recerca del Departament (gestionar la distribució i adscripció dels recursos de recerca). Discutirà sobre les necessitats dels diferents programes.

2. La Comissió Científica estarà integrada pel director o directora, pel sotsdirector o sotsdirectora i pel secretari o secretària del Departament, i pels coordinadors de cada programa de recerca. A proposta de la Comissió Assessora Externa, el Consell de Departament podrà ampliar-ne la composició amb la inclusió d'altres membres.

3. S'aixecarà acta de les sessions i dels acords presos per la Comissió Científica del Departament d'acord amb allò que preveu l'article 14 del present reglament.

Article 20
1. La Comissió de Professorat té les competències que en matèria de professorat li atribueixin els Estatuts i aquelles altres que li pugui delegar el Consell.

2. La Comissió de Professorat estarà integrada pel director o directora del Departament, els sotsdirectors o sotsdirectores del Departament, el secretari o secretària del Departament, el degà o degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida i sis professors amb adscripció al Departament d'acord amb l'article 102.3 dels Estatuts.

3. Correspon al Consell de Departament l'elecció dels membres no nats de la Comissió de Professorat, a proposta del director o directora del Departament. Cap professor o professora no participarà en les decisions que afectin les propostes de provisió de places de categoria superior.

4. S'aixecarà acta de les sessions i dels acords presos per la Comissió de Professorat del Departament d'acord amb allò que preveu l'article 14 del present reglament.

Article modificat per acord de Consell de Govern de 19 de juliol del 2023

Article 21

1. La Comissió de Postgrau és una comissió delegada del Consell de Departament per a tot allò relacionat amb els estudis de postgrau dependents del Departament.

2. La Comissió de Postgrau estarà integrada pel director o directora i el sotsdirector o sotsdirectora, el degà o degana o director o directora del centre que imparteixi titulacions de grau relacionades amb el contingut dels programes, sempre que sigui membre del Consell, els coordinadors dels estudis de postgrau que imparteixi el Departament, dos professors permanents i dos representants dels estudiants de postgrau que siguin membres del Consell.

3. Correspon al Consell de Departament l'elecció dels membres no nats de la Comissió de Postgrau, a proposta del director o directora del Departament.

4. S'aixecarà acta de les sessions i dels acords presos per la Comissió de Postgrau del Departament d'acord amb allò que preveu l'article 14 del present reglament.

Article 22

1. La Comissió d'Ensenyament és una comissió delegada del Consell de Departament encarregada de debatre els aspectes docents de grau que depenen del Departament.

2. La Comissió d'Ensenyament estarà integrada pel director o directora, sotsdirector o sotsdirectora i secretari o secretària del Departament, pel degà o degana de laFacultat de Medicina, o la persona en qui delegui, sempre que siguin membres del Consell de Departament, els responsables de les titulacions de grau relacionades amb el Departament i per un nombre de professors del Departament fins a un màxim de 7.

3. Correspon al Consell de Departament l'elecció dels membres no nats de la Comissió d'Ensenyament, a proposta del director o directora del Departament.

4. S'aixecarà acta de les sessions i dels acords presos per la Comissió d'Ensenyament del Departament d'acord amb allò que preveu l'article 14 del present reglament.

Article 23

1. Els Programes de Recerca tindran un coordinador/a que haurà d'ostentar la condició d'investigador principal del Departament i que serà membre de la Comissió Científica del Departament, segons preveu l'article 19.2 del present reglament.

Un investigador principal és un professor de la Universitat Pompeu Fabra amb vinculació permanent o interí, un professor d'investigació ICREA, o un investigador distingit que estigui en procés de tenure-track que hagin tingut un projecte actiu com a investigador principal en els últims quatre anys.

Els coordinadors de cada programa seran proposats pels investigadors principals dels respectius programes, previ informe de la comissió assessora externa, i aprovats pel Consell de Departament a proposta del director. La durada del càrrec serà de 3 anys, avaluable i renovable.

La funció de coordinador de programa és incompatible amb el càrrec de director del Departament o d'altres centres adscrits a la Universitat

2. Els programes de recerca del Departament estaran formats pel personal docent i investigador, pel personal investigador en formació i pel personal d'administració i serveis que hi estiguin adscrits.

3. Els programes de recerca podran incorporar també personal investigador, becaris i personal d'administració i serveis d'entitats adscrites o participades per la Universitat Pompeu Fabra en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida.

4. Cap membre del Departament podrà estar adscrit a més d'un programa de recerca.

5.  Correspon al coordinador o coordinadora del programa de recerca afavorir l'activitat investigadora dels investigadors principals del programa i captar les seves necessitats, mantenir-los regularment informats de les decisions preses per la Comissió Científica, escoltar i consensuar les seves propostes, així com totes aquelles altres funcions i responsabilitats que li encarregui la Comissió Científica del Departament.

Capítol 4

Director o directora del Departament

Secció primera

Definició, durada del mandat i elecció

Article 24

1. El director o directora del Departament exerceix la direcció i la gestió ordinària del Departament.

2. La durada del mandat del director o directora del Departament és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives.

Article 25

El director o directora del Departament és elegit pel Consell de Departament entre els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat adscrits al Departament. Per poder presentar-hi candidatura cal tenir el suport de com a mínim un terç dels membres del Consell de Departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

Article 26

Les eleccions a director o directora del Departament les ha de convocar el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la UPF.

Secció segona

Competències del director o directora del Departament

Article 27

1. Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar el Departament.

b) Exercir les funcions de direcció i de gestió ordinària del Departament.

c) Convocar i presidir el Consell de Departament i executar i fer complir els seus acords.

d) Designar el sotsdirector o la sotsdirectora i el secretari o secretària en els termes establerts en els Estatuts i en la normativa interna de la Universitat.

e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics del Departament aprovats pel Consell de Departament.

f) Elaborar anualment els plans d'activitat docent i de recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques del Departament, així com tota iniciativa referent al millor funcionament d'aquest.

g) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques del Departament, i vetllar pel seu compliment i per la seva qualitat i avaluació.

h) Informar sobre les necessitats de personal acadèmic i d'administració i serveis.

i) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, així com signar el compliment dels compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.

j) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.

k) Totes aquelles funcions relatives al Departament que els Estatuts no atribueixin al Consell de Departament.

2. El director o directora del Departament ha de ser substituït en cas de vacant, absència o malaltia pel sotsdirector o sotsdirectora que prèviament s'hagi determinat, a qui el rector o rectora n'ha d'encarregar les funcions.

3. El director o directora del Departament ha de proposar al Consell de Departament el nomenament del sotsdirector o sotsdirectora d'entre els professors doctors amb caràcter permanent adscrits al Departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

4. El director o directora del Departament ha de proposar al Consell de Departament la designació del secretari o secretària del Consell entre els professors del Departament.

5. El director o directora del Departament pot designar una comissió assessora externa formada per un màxim de 8 experts amb trajectòria científica reconeguda. Aquesta informarà al director o directora sobre els coordinadors de programa que li siguin proposats i altres decisions rellevants.

Article 28

El director o directora del Departament pot ser sotmès a una moció de censura o a una qüestió de confiança per part del Consell de Departament, d'acord amb el que preveuen els articles 215 i 216 dels Estatuts de la UPF.

Capítol 5

Sotsdirector o sotsdirectora del Departament

Article 29

1. Correspon al sotsdirector o sotsdirectora col·laborar amb el director o directora en les seves funcions i portar a terme les funcions que aquest li encarregui.

2. El sotsdirector o sotsdirectora substitueix en cas de vacant, absència o malaltia el director o directora. En cas que n'hi hagi més d'un, el substituirà aquell que prèviament s'hagi determinat i a qui el rector o rectora n'encarregui les funcions.

Capítol 6

Secretari o secretària del Departament

Article 30

1. Correspon al secretari o secretària del Departament exercir la secretaria del Consell de Departament, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan, expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si i coordinar els processos electorals que corresponguin al Departament d'acord amb els Estatuts i amb el Reglament Electoral de la UPF.

2. També li correspon:

a) Efectuar, per indicació del director o directora del Departament, la convocatòria de les sessions.

b) Exercir la secretaria de les comissions del Departament de les quals sigui secretari o secretària d'acord amb aquest reglament.

c) Comunicar a la Secretaria General de la UPF els acords adoptats pel Consell de Departament o per aquelles altres comissions del Departament que tinguin caràcter executiu.

d) Vetllar perquè els acords del Consell de Departament que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la UPF.

e) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària del Departament.

TÍTOL 3

Recursos econòmics i materials del Departament

Article 31

El Departament disposa dels recursos següents:

- els que li assigni la Universitat del seu pressupost;

- els provinents dels contractes signats pel Departament a l'empara de l'article 83 de la LOU, sense perjudici del cànon que correspon a la Universitat.

- qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis, i

- les subvencions o donacions atorgades al seu nom.

Article 32

1. El Departament disposa dels mitjans materials de suport a la docència i a la recerca que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.

2. La distribució del pressupost anual del Departament entre els programes de recerca i altres centres de cost interns s'establirà anualment a proposta del director o directora del Departament.

3. L'adquisició dels recursos materials i infraestructura de recerca mitjançant el pressupost ordinari de la Universitat o a través de recursos externs es farà sobre la base de l'optimització d'instal·lacions i equipaments d'ús comú i tenint en compte el criteri de cooperació científica amb les d'entitats adscrites o participades per la Universitat Pompeu Fabra en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida.

4. L'autorització de despeses serà decidida pel director o directora del Departament, i el control de la gestió econòmica correspon al Consell de Departament i a la seva Comissió Científica.

Article 33

El Departament disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

Títol 4

Reforma del reglament

Article 34

1. Poden proposar la reforma d'aquest reglament el director o directora del Departament, a iniciativa pròpia, o bé una desena part dels membres del Consell de Departament.

2. La reforma del reglament requereix l'acord de majoria absoluta dels presents i la ratificació del Consell de Govern.

Disposició final

En tot allò no previst en els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i en aquest reglament s'aplicarà la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

 

Annex

Àrees de coneixement

Anatomia Patològica

Antropologia Física

Biologia Animal (*)

Biologia Cel·lular

Biologia Vegetal (*)

Bioquímica i Biologia Molecular

Botànica

Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Cirurgia

Dermatologia

Ecologia

Economia Aplicada

Educació Física i Esportiva

Infermeria

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

Farmacologia

Física Aplicada

Fisiologia

Fisiologia Vegetal

Genètica

Immunologia

Medicina

Medicina Legal i Forense

Medicina Preventiva i Salut Pública

Medicina i Cirurgia Animal

Microbiologia

Nutrició i Bromatologia

Obstetrícia i Ginecologia

Oftalmologia

Otorinolaringologia

Parasitologia

Pediatria

Psicobiologia

Psiquiatria

Química Analítica

Química Orgànica

Radiologia i Medicina Física

Sanitat Animal

Toxicologia

Zoologia

 

(*) Àrees que ja no estan al catàleg del Ministeri.