Acord de Consell de Govern de 19 de juliol del 2023

La figura del professor/a emèrit/a va ser introduïda al nostre ordenament jurídic fa prop de quaranta anys mitjançant la disposició addicional setena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública. Un any més tard, el RD 898/1985 la va regular en el seu article 22. Més endavant, la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modificació de l’anterior, va individualitzar la regulació del professorat emèrit mitjançant l’article 54bis. Els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra es van fer ressò del marc general de regulació d’aquesta figura al seu article 101.5, del qual se n’ha derivat l’aprovació de dos reglaments per part del Consell de Govern en els darrers anys: l’acord d’11 de maig de l’any 2011 i l’acord d’11 d’abril del 2018, que derogava l’anterior. Recentment, la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, inclou una regulació una mica més àmplia de la figura al seu article 81. D’aquest darrer precepte se’n deriven tres fets rellevants: en primer lloc, a diferència de les normes precedents, limita el nomenament d’emèrits als professors que hagin prestat serveis destacats en “la mateixa universitat”; en segon lloc, estableix els àmbits en què s’han d’haver desenvolupat aquests serveis -docent, de recerca, o de transferència i intercanvi del coneixement i innovació; finalment, en tercer lloc, determina la finalitat del nomenament, que ha d’anar orientat a contribuir a millorar la docència i impulsar la investigació i la transferència i intercanvi del coneixement i innovació.

Paral·lelament a l’aprovació d’aquesta nova Llei, el seguiment i anàlisi de l’aplicació del Reglament de catedràtics emèrits aprovat l’any 2018 ha posat de manifest diversos problemes. En destaquen quatre: en primer lloc, la proposta del catedràtic/a emèrit/a per la via excepcional per part del rector/a no està subjecta a criteris objectivables i consensuats i, en conseqüència, obre el risc a la possibilitat que la Comissió de Professorat de la Universitat nomeni sense una motivació clara que podria generar certa controvèrsia; en segon lloc, l’establiment de cinc condicions fixes i rígides posa excessiu èmfasi en certs mèrits i tendeix a deixar fora alguns candidats amb molts altres mèrits que potencialment podrien fer aportacions valuoses a la universitat com a emèrits – aquesta situació afecta especialment les professores catedràtiques; en tercer lloc, el fet que el reglament no estableix cap criteri o condició precisa per la renovació de l’emeritatge fins al màxim de 10 anys, la qual cosa fa molt difícil valorar les peticions i justificar la decisió d’aprovar-les o denegar-les; finalment, en quart lloc, el fet que la redacció actual dels drets i deures del professorat emèrit exclou la possibilitat que aquest pugui formar part d’algunes comissions de selecció de places de personal docent i investigador, cosa que sí permeten els reglaments d’altres universitats de l’entorn. Cal tenir present, a més, que qualsevol nou reglament hauria d’incloure alguna disposició transitòria que permeti la seva aplicació al conjunt del professorat que arribi a l’edat de jubilació el mateix any de la seva aprovació.

Davant d’aquesta situació, vist que el 12 de juny el Vicerector de Personal Docent i Investigador va informar el Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador i la Junta del Personal Docent i Investigador del contingut de la modificació, vist l’acord de la Comissió de Professorat de 30 de juny de 2023, i ateses les competències atribuïdes al Consell de Govern per l’article 42 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra aprova el Reglament del professorat emèrit que consta com a annex.

ANNEX

REGLAMENT DEL PROFESSORAT EMÈRIT

La figura del professor/a emèrit/a va ser introduïda al nostre ordenament jurídic fa prop de quaranta anys mitjançant la disposició addicional setena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública. Un any més tard, el RD 898/1985 la va regular en el seu article 22. Més endavant, la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modificació de l’anterior, va individualitzar la regulació del professorat emèrit mitjançant l’article 54bis. Els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra es van fer ressò del marc general de regulació d’aquesta figura al seu article 101.5, del qual se n’ha derivat l’aprovació de dos reglaments per part del Consell de Govern en els darrers anys: l’acord d’11 de maig de l’any 2011 i l’acord d’11 d’abril del 2018, que derogava l’anterior.

Recentment, la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, inclou una regulació una mica més àmplia de la figura al seu article 81. D’aquest darrer precepte se’n deriven tres fets rellevants: en primer lloc, a diferència de les normes precedents, limita el nomenament d’emèrits als professors que hagin prestat serveis destacats en “la mateixa universitat”; en segon lloc, estableix els àmbits en què s’han d’haver desenvolupat aquests serveis -docent, de recerca, o de transferència i intercanvi del coneixement i innovació-; finalment, en tercer lloc, determina la finalitat del nomenament, que ha d’anar orientat a contribuir a millorar la docència i impulsar la investigació i la transferència i intercanvi del coneixement i innovació.

Aquests canvis normatius i la constatació que els reglaments anteriors presenten alguns aspectes susceptibles de millora conviden a l’aprovació d’un nou Reglament del professorat emèrit. Aquesta nova normativa parteix de la base que la condició d'emèrit no és una conseqüència necessària de la jubilació ni la manera habitual de prolongar l'activitat acadèmica. Així, la figura de catedràtic emèrit s'ha d'entendre com una distinció especial per professorat amb un historial acadèmic molt rellevant i que hagin prestat serveis destacats a la universitat. En conseqüència, ha de ser normal que els professors no adquireixin aquesta condició després de jubilar-se. Més aviat, el nomenament com a professor/a emèrit/a ha de ser excepcional, en funció de mèrits molt notables, vetllant per tendir a la paritat de gènere.

Amb aquest objectiu, aquesta normativa estableix els requisits necessaris per ser proposat professor/a emèrit/a. També modifica la durada del contracte. Si bé els Estatuts preveuen una durada màxima de deu anys, no cal que tots els contractes hi arribin; la durada ha de venir determinada per l'activitat desenvolupada. Pot ser que aquesta activitat es desenvolupi en tres anys, en cinc o, molt excepcionalment, en deu. Una vegada acaba el contracte, el nomenament de professor/a emèrit/a honorífic/a és manté amb caràcter vitalici.

Finalment, aquest nou reglament ha de permetre que el nombre d'emèrits de la Universitat no superi el 3% de la plantilla docent, com estableix el Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari. Als efectes de determinar aquest màxim, hem d'entendre que el nombre de professors de la plantilla docent s'ha de determinar en equivalències a temps complet, en funció de la dedicació i del període anual de contractació, sense tenir en compte els investigadors predoctorals en formació ni els investigadors contractats amb finançament específic.

Article 1. Condició de professor/a emèrit/a

La UPF pot nomenar professors emèrits els professors jubilats que hagin prestat serveis molt destacats a la Universitat.

El nomenament de professor/a emèrit/a comportarà la contractació laboral per un període de tres anys, prorrogable fins a una durada màxima de cinc. Molt excepcionalment, la durada màxima pot arribar als deu anys.

Una vegada extingida la relació contractual, la condició de professor/a emèrit/a honorífic es manté amb caràcter vitalici.

Article 2. Requisits

1. Per tal de poder ser nomenats professors emèrits els professors hauran de complir obligatòriament els cinc requisits següents:

a) Haver arribat a l'edat de jubilació forçosa com a catedràtic. Mentre els catedràtics contractats no tinguin jubilació forçosa, s'aplica a aquest col·lectiu l'edat de jubilació forçosa dels cossos docents.

b) Haver prestat serveis destacats a la Universitat Pompeu Fabra, havent-ne format part almenys durant quinze anys.

c) Tenir previst realitzar activitat acadèmica al departament.

d) Haver obtingut l’avaluació favorable de quatre períodes de recerca per part de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora o de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

e) Haver obtingut l’avaluació favorable de cinc períodes de docència per part de la Universitat.

2. Addicionalment, a més de complir els cinc requisits recollits al punt 1, per tal de poder ser nomenats professors emèrits, els professors hauran de complir almenys tres dels set requisits següents:

a) Haver obtingut l’avaluació favorable d’un cinquè període de recerca per part de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora o de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,

b) Haver obtingut l’avaluació favorable d’un sisè període de docència per part de la Universitat,

c) Acreditar un mínim d'un període de gestió avaluat favorablement per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

d) Acreditar la direcció d’un mínim de 15 tesis doctorals.

e) Haver rebut un premi o reconeixement en matèria d’innovació docent o acreditar la participació en un mínim de dos projectes d’innovació docent finançats en convocatòries competitives, almenys una de les quals ha de ser de fora de la Universitat.

f) Haver obtingut l’avaluació favorable d’un període de transferència, o haver impulsat la creació d’una spin-off, o haver rebut un premi o reconeixement en matèria de transferència del coneixement.

g) Acreditar la direcció, com a investigador principal, d’un mínim de tres projectes de recerca finançats i obtinguts en el marc de convocatòries competitives. No computen a aquests efectes els ajuts de suport a grups de recerca SGR ni els ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador.

3. També poden ser nomenats emèrits els professors que hagin exercit el càrrec de rector de la UPF com a mínim un mandat.

Article 3. Procediment

La proposta al rector/a per tal que aquest/a sotmeti a la consideració de la Comissió de Professorat de la Universitat el nomenament d’un/a professor/a emèrit/a l'ha d'efectuar el departament en el qual estigui adscrit el professor o la professora, abans del 28 de febrer de l'any en què aquest/a arriba a l'edat màxima de jubilació, i ha d'incloure:

a) El CV de la persona aspirant.

b) L'informe raonat del departament que acrediti el compliment dels requisits, justifiqui la conveniència del nomenament en base als mèrits rellevants de la persona candidata i, molt especialment, de la col·laboració, tant docent com investigadora i/o de gestió, que prestarà al departament.

La proposta ha de ser avalada per la comissió que correspongui, segons el reglament de cada departament, per una majoria de dos terços en votació secreta.

La proposta del departament, així com la documentació descrita als punts a) i b) d’aquest article, s’ha de remetre dintre del període establert per escrit al rector/a.

Article 4. Aprovació de la proposta

La Comissió de Professorat de la UPF estudiarà les propostes de nomenament de professor/a emèrit/a, sol·licitarà els informes que estimi necessaris i decidirà sobre l'aprovació de la proposta, que ha de ser per majoria absoluta dels membres presents en el moment de la votació.

Els professors que hagin exercit el càrrec de rector de la UPF durant almenys un mandat podran obtenir la condició de professor/a emèrit/a de la UPF a partir de l'endemà de la seva jubilació forçosa.

Article 5. Nomenament i contracte

Aprovada la proposta per part de la Comissió de Professorat, el rector o la rectora efectuarà el nomenament de professor/a emèrit/a.

El nomenament comportarà la subscripció d’un contracte amb les característiques següents:

a) La durada inicial és de tres anys, prorrogable anualment fins a arribar a un màxim de cinc anys de contracte. La pròrroga del contracte de professor/a emèrit/a fins a un màxim de cinc anys correspon a la Comissió de Professorat, a proposta del departament corresponent.

b) Excepcionalment, la Comissió de Professorat, a proposta del Departament corresponent, pot acordar la pròrroga del contracte de professor/a emèrit/a per períodes anuals fins a un màxim de deu anys. En aquest cas, la proposta del departament corresponent haurà de venir acompanyada d’un nou informe que justifiqui la petició i detalli les activitats de col·laboració docent, investigadora, de transferència del coneixement i innovació o de gestió que el professor o la professora prestarà al departament i a la universitat. Només podran optar a aquesta pròrroga les persones que acreditin una activitat científica destacada al llarg dels primers cincs anys de l’emeritatge (publicacions, organització de congressos, conferències, etc.) o a qui la universitat hagi encarregat la coordinació d’algun projecte estratègic.

c) La dedicació és a temps parcial, amb una dedicació docent que, com a màxim, sigui la meitat de la dedicació del professorat permanent a temps complet.

d) La retribució s'ha de fixar per a cada curs, en funció de l'activitat acadèmica a desenvolupar.

f) El contracte està exempt d'afiliació al Règim General de la Seguretat Social i és compatible amb la pensió de jubilació, tal com preveu la normativa vigent.

Article 6. Drets i deures dels professors emèrits

En el període de contracte, els professors emèrits tenen dret a:

a) Mantenir, en el departament, un espai de treball que pot ser compartit.

b) Participar en les activitats docents i investigadores del departament.

c) Participar en els projectes d'investigació, si les convocatòries així ho permeten.

d) Formar part dels tribunals de tesis o d'avaluació de treballs de fi grau o de màster, en les condicions que determini la normativa vigent en cada cas.

e) Formar part de les comissions de selecció de places de personal docent i investigador, en les condicions que determini la normativa vigent en cada cas.

f) Participar en les activitats previstes a l’article 60 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari. 

g) Participar en les comissions que el departament consideri oportú.

Els professors emèrits tenen els mateixos deures que la resta de professorat, però molt especialment el de col·laborar en la docència de postgrau, així com en la direcció de tesis.

Els professors emèrits no poden exercir cap dels càrrecs acadèmics previstos als apartats b) i d) de l'article 34.1 dels Estatuts de la UPF, o d'aquells càrrecs declarats equivalents a aquests.

Disposició transitòria única

Els departaments podran fer arribar propostes per al nomenament de professors emèrits de professors que es jubilin durant el curs acadèmic 2022-2023, fins el 31 de juliol del 2023.

Disposició derogatòria

Aquest nou Reglament deroga l’Acord del Consell de Govern de l’11 d’abril del 2018.