Acord de Consell de Govern de 27 d'abril del 2022

Els propers vuit anys (entre el 2022 i el 2030) arribaran al final de la seva vida laboral activa moltes persones que van participar en la creació de la Universitat Pompeu Fabra o s’hi van incorporar durant els primers anys. És la generació dels fundadors i fundadores de la Pompeu Fabra.

En molts casos es tracta d’acadèmics i personal de gestió que han dedicat tota la vida professional o, com a mínim, els millors anys (sovint vint-i-cinc, trenta o més) a posar en marxa i fer créixer la UPF. Aquesta experiència els ha proporcionat un bagatge i uns coneixements que han procurat traslladar als seus companys i companyes  i als seus col·laboradors més propers. 

Aquestes persones han estat els protagonistes de l’aventura exitosa de la UPF en els seus primers trenta anys de vida, raó per la qual el seu bagatge i la seva experiència han esdevingut un referent inigualable per als qui s’hi han anat incorporant, fins a l’actualitat.

Tanmateix, algunes d’aquestes persones, tot i arribar-los l’hora de la jubilació, se senten encara amb forces i capacitat per seguir fent aportacions de valor, i com a institució això ho hem de saber reconèixer i poder aprofitar. Es troben en la mateixa situació o en una molt semblant moltes altres persones que, havent-se incorporat a la UPF en moments posteriors, han dedicat una bona part de la seva vida professional a la nostra universitat i també tenen ganes i capacitat per continuar aportant el seu talent a la institució.

Per aquest conjunt de raons es considera oportuna la creació del “Programa Talent Sènior UPF”, que ha de permetre formalitzar la vinculació i les aportacions d’acadèmics i personal d’administració i gestió, a la consolidació i progrés de la Universitat, més enllà del moment de la seva jubilació.

 

1. Objectiu del programa.

El programa d’aprofitament del talent extraordinari més enllà de la vida laboral activa “Programa Talent Sènior UPF” té per objectiu afavorir l’establiment d’una relació entre la Universitat Pompeu Fabra i aquelles persones dels col·lectius de PDI i PAS que, tot i havent arribat al moment de la seva jubilació, voluntàriament vulguin mantenir la seva implicació amb la universitat.

 

2. Persones que es poden acollir al programa.

Pot acollir-se a aquest programa qualsevol persona del PDI o del  PAS que hagi tingut relació contractual o funcionarial amb la UPF i, després de la seva jubilació, estigui interessada en participar-hi.

La incorporació al programa es pot sol·licitar en qualsevol moment després de la jubilació. 

Els professors emèrits només podran acollir-se al programa un cop finalitzada la relació contractual que en el seu cas es pugui haver establert amb posterioritat a la seva jubilació

La participació en el programa té una durada d’un any natural, prorrogable tantes vegades com la persona interessada vulgui i la seva sol·licitud sigui acceptada per la comissió descrita al punt 7.

 

3. Modalitats de participació.

El “Programa Talent Sènior UPF” preveu dues modalitats de participació:

a) Voluntariat. Aquesta és la modalitat preferent i estarà oberta a qualsevol persona que, complint els requisits descrits al punt 2, sol·liciti la seva incorporació al programa i aquesta sigui aprovada per la Comissió descrita al punt 7 d’aquestes bases.

b) Encàrrec amb compensació. Aquesta modalitat tindrà un caràcter excepcional i es reservarà per aquells casos en què la universitat sol·liciti a una de les persones acollides al programa la realització d’alguna activitat al marge de les que corresponen al conjunt de treballadors d’acord amb les seves funcions i competències. Aquesta modalitat només s’activarà a instància de la pròpia Universitat. En els termes previstos per la normativa actual, les persones participants en aquesta modalitat podran percebre honoraris sempre que siguin compatibles amb el cobrament de la pensió de jubilació.  Només podran ser objecte d’aquesta modalitat les activitats descrites al punt 4 d’aquest reglament que, per la seva especificitat, la seva complexitat i la seva estreta vinculació amb les línies estratègiques de la Universitat, la seva realització només pugui encarregar-se a persones amb una trajectòria i una formació concretes.

 

4. Activitats incloses en el programa.

Les persones acollides al “Programa Talent Sènior UPF” podran participar en les activitats següents en els termes i condicions previstos per la normativa actual:

a) programes de mentoria, tant dels nous acadèmics, com de personal del PAS;

b) activitats de formació i informació sobre la universitat o similars;

c) activitats de recerca i/o de transferència de coneixement;

d) accions de projecció nacional i internacional de la UPF;

d) en general, activitats orientades a completar el traspàs del seu coneixement i experiència a les noves generacions d’acadèmics i gestors de la Universitat, més enllà de les persones que concretament poguessin ocupar la plaça que ells o elles hagin deixat vacant.

 

5. Drets de les persones acollides al programa.

Les persones acollides al “Programa Talent Sènior UPF” gaudiran dels drets i serveis següents:

 • Seguir disposant del mateix compte de correu electrònic institucional que quan estaven en actiu.
 • Serveis d'informació bibliogràfica i de préstec de documents: documents de la UPF, documents d'altres universitats catalanes (PUC) i préstec interbibliotecari (documents d'altres biblioteques d'arreu del món, aplicant les tarifes establertes).
 • Accés a recursos electrònics (exclusivament des de les instal·lacions de la UPF).
 • Accés a la xarxa sense fils Eduroam
 • Servei de gestió de bibliografies
 • Accés al Campus Global amb els continguts que la Universitat determini.
 • Accés, en les mateixes condicions que la comunitat universitària en actiu, a les activitats, tallers i cursos que la Universitat organitza.
 • Accés als espais físics que la Universitat habiliti per a les persones que participin en aquest programa; en el benentès que la participació en aquest programa no comporta el dret a mantenir els espais ocupats al llarg de la vida laboral activa.
 • Disposar d’un carnet acreditatiu que l’identifiqui.
 • Accés als mateixos serveis i avantatges que s'ofereixen als Alumni de la UPF.  

Els membres del col·lectiu del PDI també podran gaudir dels serveis addicionals següents:

 • Poder utilitzar la UPF com a la seva afiliació acadèmica sota la fórmula "(Professor/a honorari/honorària), Universitat Pompeu Fabra".

A més, les persones que participin en el  programa durant un mínim d’un any rebran un diploma de reconeixement de la Universitat.

 

6. Procés per a la incorporació al programa.

Les persones interessades a participar en aquest programa hauran de sol·licitar-ho abans del 31 de maig (en cas de voler començar la seva participació a partir del mes de juliol) o del 30 de novembre (en cas de voler començar la seva participació a partir del mes de gener de l’any següent). Per tal de formalitzar la seva sol·licitud, les persones interessades s’adreçaran per escrit al Vicerectorat responsable de les relacions amb la comunitat.

La sol·licitud haurà d’incloure la darrera posició ocupada per aquesta persona a la Universitat, una breu motivació del seu interès a participar en el programa i les activitats en què, a parer seu, podria implicar-se. Un cop rebuda la sol·licitud, el Vicerectorat responsable de les relacions amb la comunitat sol·licitarà un breu informe valoratiu a la persona o persones responsables de la unitat o unitats en el marc de les quals s’encabirien aquestes activitats.

El Vicerectorat responsable de les relacions amb la comunitat traslladarà el conjunt de sol·licituds a la comissió que descriu el punt 7 per tal que aquesta les valori i aprovi la seva inclusió en el  programa durant els mesos de juny i desembre de cada any.

Per tal de valorar les diferents sol·licituds rebudes, la Comissió prendrà en consideració els dos criteris següents: l’adequació de la motivació expressada pel candidat o candidata l’objectiu i a les activitats incloses en aquest programa i l’adequació del perfil i de les habilitats de la persona sol·licitant al contingut de les activitats en les quals pretén col·laborar.

 

7. Comissió del programa.

La comissió responsable de la valoració i aprovació de les sol·licituds d’incorporació al programa es reunirà dues vegades a l’any, els mesos de juny i desembre, i estarà integrada per les persones següents:

- El vicerector o vicerectora responsable de les relacions amb la comunitat, que actuarà com a president o presidenta.
- El gerent de la universitat.
- El vicegerent responsable de l’àrea de Recursos Humans.
- El secretari o secretària general.
- Un representant del col·lectiu del PDI designat conjuntament pel Comitè d’empresa i la Junta del PDI.
- Un representant del col·lectiu del PAS designat conjuntament pel Comitè d’empresa i la Junta del PAS.
- Un alumni.


La Comissió publicarà la resolució amb la seva decisió i informarà les persones sol·licitants no més tard de 25 dies des de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

 

8. Finançament del programa.

La comissió descrita al punt 7 podrà autoritzar, en els casos excepcionals esmentats al punt 3, el pagament d’honoraris en els termes previstos per la normativa vigent.

El finançament d’aquests honoraris haurà de procedir preferentment de fons addicionals, com ara la creació d’una càtedra institucional o d’empresa. 

 

9. Coordinació i seguiment del programa.

El Vicerectorat responsable de coordinar les relacions amb la comunitat s’encarregarà, juntament amb la gerència,  del desenvolupament, la coordinació i el seguiment d’aquest programa. 

El Vicerectorat responsable de coordinar les relacions amb la comunitat elaborarà un informe anual incloent, entre d’altres informacions, les persones participants, les activitats realitzades i el cost total. Aquest informe es posarà a disposició del Consell de Govern durant el primer trimestre de l’any següent.