Acord del Consell de Govern de 21 de juliol del 2010.

1. Usuaris

Són usuaris del servei de préstec d'equipament audiovisual de suport a la docència:

1.1 Els estudiants matriculats en les assignatures d'estudis de grau i postgrau que requereixin fer ús d'aquest equipament per a la docència, que es publiquen i actualitzen en la web Biblioteca i TIC, en l'apartat del servei de préstec d'equipament audiovisual de suport a la docència.  

1.2 El personal docent i investigador que imparteix aquestes assignatures.

1.3 Les persones que pertanyin a entitats amb les quals la Universitat hagi establert conveni o acord per a la utilització d'aquest servei. Les autoritzacions estaran subjectes a la vigència del conveni o de l'acord corresponent.

1.4 Les persones expressament autoritzades pels caps de la Biblioteca/CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació)

Els usuaris dels punts 1.1 i 1.2 tindran prioritat pel que fa a la disponibilitat dels equipaments en préstec.

 

2. Condicions per a la utilització del servei

2.1. Els usuaris a qui s'adreça aquest servei hauran de sol·licitar la seva inscripció en el taulell de la Biblioteca/CRAI on s'ofereix aquest servei. Per fer-ho, hauran d'omplir un imprès de sol·licitud en el qual acceptaran les normes d'ús del servei. La  inscripció serà vigent fins al final de cada curs acadèmic.

2.2. La Biblioteca/CRAI determinarà, juntament amb les facultats i departaments, quin és l'equipament audiovisual que s'ha d'oferir en préstec i en farà la difusió adequada.

2.3. L'equipament audiovisual objecte d'aquestes normes s'utilitzarà, mentre estigui en préstec, únicament per a usos i finalitats acadèmiques relacionades amb activitats docents.

2.4. No es tindrà accés al préstec en el cas d'estar penalitzat per l'incompliment de les condicions de préstec.

2.5. El servei de préstec estarà limitat per la disponibilitat dels equipaments que hi hagi en cada moment.

 

3. Condicions del préstec

3.1 La Vicegerència de l'Àrea de l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació determinarà l'horari i lloc de prestació d'aquest servei i en farà la difusió adequada.

3.2 La durada de cada préstec es farà en funció de les necessitats de les assignatures. En el moment de formalitzar el préstec s'informarà l'usuari de la seva durada.

3.3 El lliurament i la devolució dels aparells audiovisuals es farà sempre en el taulell de la Biblioteca/CRAI on s'ha formalitzat el préstec.

3.4 En el cas que un usuari detecti qualsevol desperfecte o problema en el funcionament de l'aparell que té en préstec, haurà de comunicar-ho immediatament al personal del servei de préstec d'equipament audiovisual. En el cas que el mal funcionament no hagi estat comunicat per l'usuari que el tenia en préstec i es detecti un cop retornat l'aparell, aquest fet es considerarà com si s'haguessin ocasionat desperfectes en l'aparell durant el període de préstec i s'aplicarà la penalització corresponent.

3.5 L'usuari a qui es fa el préstec és, mentre duri, la persona responsable de l'aparell i de la seva custòdia.

3.6 Durant el període de préstec no es podrà modificar o manipular l'aparell ni la configuració ni el contingut i haurà de ser retornat en les mateixes condicions en què s'ha prestat, exceptuant els canvis de configuració autoritzats per a determinades assignatures pels responsables de la prestació d'aquest servei.

3.7  Pel que fa a la informació que pugui enregistrar l'usuari mentre utilitzi l'equipament audiovisual, és responsabilitat seva extreure-la mitjançant dispositius d'emmagatzematge externs i no deixar-n'hi còpia. La UPF no es fa responsable de la pèrdua d'aquesta informació (tant si es produís durant la utilització de l'aparell com després de retornar-lo) ni de la utilització que en poguessin fer altres usuaris, si fos el cas.

3.8 Les penalitzacions que s'aplicaran seran les següents:  

Motiu

Penalització

Retornar l'equipament audiovisual amb retard injustificat

Suspensió del servei de préstec  d'equipament  audiovisual d'un dia per cada hora o fracció de retard. Inclou el retard nocturn i el produït en dissabtes i festius.

Ocasionar avaries i/o desperfectes en l'equipament  audiovisual

Assumir el cost del 50% de la factura de reparació o reposició de l'equipament audiovisual i suspensió del servei de préstec fins a la realització del pagament.

No retornar l'equipament audiovisual

Assumir el cost del 100% de la factura de compra de  l'equipament no retornat i suspensió del servei de préstec fins a la realització del pagament.

3.9  Correspon als caps de la Biblioteca/CRAI, escoltats els usuaris, aplicar les penalitzacions establertes.  

 

Disposicions finals

Primera. Correspon als caps de la Biblioteca/CRAI vetllar pel compliment del reglament i prendre les mesures adequades per al bon funcionament del servei.

Segona. Aquest reglament entrarà en vigor el curs acadèmic 2010-2011.