Acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003, modificat per acords del Consell de Govern de 30 de gener i 10 de novembre del 2008, de 13 d'octubre del 2010, de 26 de gener del 2011, de 7 de novembre del 2012, de 9 de desembre del 2015, de 3 de juliol del 2019, 19 de febrer del 2020 i 24 de febrer del 2021.
TÍTOL 1
Règim electoral
 

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1. Les eleccions dels titulars dels òrgans de govern unipersonals i dels representants als òrgans de govern i representació col·legiats de la Universitat es regeixen pel present reglament, que es dicta en desenvolupament del títol 12 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Article 2.

1. El dret de sufragi correspon a tots els membres de la comunitat universitària que prestin serveis a la Universitat o que hi estiguin matriculats, en les condicions que s'estableixen en aquest reglament. En tot cas, els requisits han de reunir-se en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir-se fins al dia de la votació.

2. Les eleccions es realitzaran mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, dins la circumscripció o sector que pertoqui.

 

Article 3.

1. Són electors i elegibles les persones que figurin en el cens electoral d'acord amb els requisits següents:

a) El personal acadèmic amb nomenament o contracte en actiu a la UPF.

b) El personal d'administració i serveis en actiu a la UPF.

c) Els estudiants d'ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols oficials que estiguin matriculats a la UPF de les assignatures i matèries del pla d'estudis o programes.

2. En el cas dels apartats a) i b) s'hi entenen incloses les persones que estiguin prestant serveis a la UPF en comissió de serveis, no així les persones de la UPF que estiguin en comissió de serveis fora de la Universitat. Llevat que els Estatuts de la UPF determinin expressament que formen part d'un col·legi o sector electoral separat, les persones que ocupen una plaça interinament formaran part del mateix col·legi o sector electoral que els funcionaris o els treballadors fixos.

3. Formaran part del cens del personal acadèmic, els estudiants de postgrau oficial de la UPF que tinguin un nomenament o contracte, o que gaudeixin d'una beca de formació investigadora,

4. Formaran part del cens del personal d'administració i serveis els estudiants de grau i de postgrau oficial de la UPF que tinguin un nomenament  o contracte com a personal d'administració i serveis.

5. Els estudiants, en les eleccions en què els electors han d'estar inclosos en un únic cens electoral, formaran part d'aquest d'acord amb els criteris següents:

- Els estudiants matriculats en dos o més graus oficials de la UPF constaran en el cens del grau matriculat en primer lloc, llevat que manifestin la seva voluntat de constar en un dels altres, fins a la finalització del període de reclamacions al cens electoral.

- Els estudiants matriculats en titulacions de grau, màster universitari i doctorat constaran en el cens de la titulació que tingui un nivell acadèmic superior.

- Els estudiants que estiguin cursant un doble grau constaran en el cens del centre que gestioni la titulació, llevat que manifestin la seva voluntat de constar en l'altre, fins a la finalització del període de reclamacions al cens electoral.

6. No són electors ni elegibles:

a) Els estudiants d'ensenyaments d'estudis propis de la Universitat sense validesa oficial.

b) El professorat, els estudiants i el personal d'administració i serveis dels centres adscrits.

7. El personal nomenat o contractat de forma específica per fer substitucions associades a situacions de maternitat, causa mèdica, acumulació de tasques, llicències, altres supòsits d'obres o serveis determinats, o per donar suport  a programes o projectes específics de recerca, i altres situacions equiparables, només podrà exercir el sufragi actiu.

 

Article 4.

1. Les causes d'inelegibilitat i d'incompatibilitat són les que estableixen les lleis, els Estatuts, aquest reglament i la normativa complementària.

2. En les eleccions a un mateix òrgan ningú no es pot presentar per més d'un col·legi, sector o circumscripció electoral.

3. Els membres nats d'un òrgan col·legiat per raó del càrrec acadèmic podran presentar-se i ser elegits pel seu col·legi, sector o circumscripció electoral. Això no obstant, atesa la incompatibilitat entre membre nat i membre electe, se'ls suspendrà la condició de membre electe, i passarà a ocupar el lloc vacant el candidat o candidata següent més votat de cada col·legi, sector o circumscripció electoral, d'acord amb l'escrutini definitiu. En cas que durant el període de mandat de l'òrgan els membres nats perdin la seva condició, quedarà sense efecte la suspensió i passaran a exercir la representació en l'òrgan com a membres electes; alhora cessarà en la representació el candidat o candidata que l'havia substituït.

 

Article 5.

1. El dret de sufragi és personal i intransferible, i mai no pot exercir-se per delegació.

2. Tot elector o electora ha d'exercir el dret de sufragi a la circumscripció i al col·legi, sector o circumscripció electoral en què estigui inscrit, i a la mesa electoral que li correspongui.

3. Els processos electorals es realitzaran necessàriament en període lectiu, i les votacions no poden tenir lloc en períodes d'exàmens.

 

Article 6.

1. El procés electoral serà iniciat per l'òrgan que en cada cas estableixi aquest reglament. Caldrà convocar eleccions abans dels 30 dies anteriors a l'acabament del mandat de l'òrgan. La convocatòria d'eleccions fixarà la data de celebració de les eleccions, les quals tindran lloc entre els 20 i els 60 dies següents a la data de publicació de la convocatòria si es tracta d'un òrgan col·legiat, i entre els 20 i els 30 dies següents, en el cas d'un òrgan unipersonal. Les eleccions també es podran convocar per la seva renovació total o per col·legis electorals o sectors quan el president o presidenta de l'òrgan al·legui causa justificada. En el cas d'eleccions al Claustre s'haurà d'escoltar la Mesa del Claustre.

2. A partir de la data de convocatòria d'eleccions s'obrirà un procés que, si escau, constarà de tres fases: presentació de candidats, campanya electoral i votació.

3. Les convocatòries establiran el règim i el calendari electoral, i han d'incloure:

- El nombre de representants a elegir.

- El termini d'exposició dels censos, amb els períodes de reclamació i rectificació.

- El termini de presentació de candidatures i la data de proclamació, amb els períodes de reclamació.

- El període destinat a la campanya electoral, que s’iniciarà amb la proclamació definitiva de candidats i fins les zero hores del dia de les votacions.

- La data de les eleccions.

- La data de proclamació dels candidats electes, amb els períodes de reclamació.

4. La resolució de convocatòria d'unes eleccions es comunicarà a les dependències acadèmiques i administratives de la Universitat afectades amb la finalitat que es faci pública mitjançant els taulers d'anuncis corresponents l'endemà de la seva adopció. També es publicaran en els mitjans d'informació electrònica de la Universitat destinats a l'efecte, els quals tindran plena validesa oficial.

5. Des de  la proclamació definitiva de candidats fins les zero hores del dia de les votacions els candidats podran realitzar actes de campanya electoral, que no han d’alterar la normalitat de la vida acadèmica a la Universitat. El degà o director de centre o departament i, si escau, el gerent, en funció del tipus d’elecció, podran facilitar equitativament als candidats que ho sol·licitin espais per fer els actes electorals dins del seu àmbit d’actuació.

Article 7. Els membres dels òrgans col·legiats estan obligats a assistir a totes les sessions, llevat que els ho impedeixi una causa justificada, que hauran de comunicar a la secretaria de l'òrgan. El Consell de Govern, a proposta d'un òrgan col·legiat de govern i representació, i havent escoltat prèviament l'interessat, podrà sancionar-lo amb la pèrdua de la condició de representant en els supòsits en què, de forma reiterada i notòria, deixi d'assistir voluntàriament a les sessions de l'òrgan col·legiat.

 

Capítol 2

Administració electoral

Article 8.

1. L'administració electoral de la UPF està formada per la Junta Electoral de la UPF, per les juntes electorals desconcentrades previstes a l'article 211 dels Estatuts i 9 d'aquest reglament i per les meses electorals.

2. L'administració electoral té per finalitat garantir, en els termes del present reglament, la transparència i l'objectivitat del procés electoral i el principi d'igualtat.

 

Secció 1

Juntes electorals

Article 9.

1. La Junta Electoral de la UPF està formada per:

a) El secretari o secretària general de la Universitat, que la presideix.

b) Dos representants del professorat, designats pel Consell de Govern.

c) Un representant dels estudiants, designat per l'òrgan de representació dels estudiants.

d) Un representant del personal d'administració i serveis, designat pels representants d'aquest col·lectiu al Claustre.

e) El secretari o secretària general adjunt, que n'exerceix la secretaria.

2. Les juntes electorals de centre estan formades per:

a) El degà o degana o director o directora de centre.

b) Dos professors del centre, elegits per sorteig.

c) Un estudiant, elegit per i entre els estudiants del centre.

d) Un membre del personal d'administració i serveis, elegit per i entre els membres d'aquest col·lectiu adscrits al centre.

e) El secretari o secretària del centre, que actuarà de secretari o secretària de la Junta.

3. Les juntes electorals de departament estan formades per:

a) El director o directora del departament.

b) Dos professors membres nats del consell de departament, elegits per sorteig.

c) Un estudiant, elegit per i entre els estudiants del departament.

d) Un membre del personal d'administració i serveis, elegit per i entre els membres d'aquest col·lectiu adscrits al departament.

e) El secretari o secretària del departament, que actuarà de secretari o secretària de la Junta.

4. Les juntes electorals d'institut universitari de recerca estan formades per:

a) El director o directora de l'institut.

b) Dos professors adscrits a l'institut, elegits per sorteig.

c) Un estudiant elegit per i entre els estudiants matriculats a programes de doctorat de l'institut.

d) Un membre del personal d'administració i serveis, elegit per i entre els membres d'aquest col·lectiu adscrits a l'institut.

e) El secretari o secretària de l'institut, que actuarà de secretari o secretària de la Junta.

 

Article 10. Tots els vocals de les juntes electorals tindran el suplent corresponent, que passarà a ocupar el càrrec per cessament del titular, quan aquest concorri a unes eleccions de competència de la Junta a la qual pertany o en cas d'absència justificada del titular. En el cas que el secretari o secretària de la Junta concorri a les eleccions, assumirà les seves funcions la persona que designi el president o presidenta de la Junta corresponent.

 

Article 11.

1. Les juntes electorals les convoquen els seus presidents respectius.

2. Les juntes electorals es reuniran en els casos i en les dates assenyalats en aquest reglament, i també sempre que el seu president o presidenta ho consideri necessari o ho sol·licitin quatre vocals. Perquè la reunió tingui lloc cal que hi assisteixin, almenys, quatre dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver sempre el president o la presidenta i el secretari o la secretària, o els seus substituts.

 

Article 12. Els acords es prendran per majoria simple. El vot del president o presidenta serà de qualitat en cas d'empat.

 

Article 13. El mandat dels membres de les juntes electorals és de quatre anys, i són renovables les representacions.

 

Article 14.

1. Són competència de la Junta Electoral de la UPF els processos electorals per a l'elecció dels membres del Claustre, dels representants dels claustrals al Consell de Govern, llevat que es realitzin en una sessió del Claustre, dels representants dels degans i directors dels centres o estudis, departaments i instituts universitaris de recerca al Consell de Govern i les eleccions a òrgans unipersonals. En el cas que la comissió d'estudiants a la qual fa referència l'article 91 dels Estatuts prevegi representants designats per elecció, el procés electoral corresponent també serà competència de la Junta Electoral de la UPF.

2. Són competència de les juntes electorals de centre els processos electorals per a l'elecció dels representants a la junta de centre.

3. Són competència de les juntes electorals de departament els processos electorals per a l'elecció dels representants al consell de departament.

4. Són competència de les juntes electorals d'institut universitari de recerca els processos electorals per a l'elecció dels representants al consell d'institut.

 

Article 15. Són funcions de la Junta Electoral de la UPF:

a) Interpretar les normes per les quals es regeix el procés electoral.

b) Supervisar l'elaboració i la publicació del cens electoral.

c) Proclamar els candidats, així com els resultats de les eleccions i els candidats electes.

d) Determinar el nombre de meses electorals, així com la ubicació i la distribució d'aquestes entre els electors, i els horaris de votació.

e) Dirigir i coordinar l'actuació de les juntes electorals desconcentrades.

f) Resoldre les reclamacions i impugnacions sobre qualsevol assumpte relatiu al procés o als resultats electorals en un termini màxim de deu dies, llevat que aquest reglament o la convocatòria prevegi per a algun cas un altre termini.

g) Aquelles altres funcions que li atorga el present reglament.

 

Article 16. Són funcions de les juntes electorals desconcentrades respecte de les eleccions en què són competents:

a) Supervisar l'elaboració i la publicació del cens electoral.

b) Proclamar els candidats, així com els resultats de les eleccions i els candidats electes.

c) Determinar el nombre de meses electorals, així com la ubicació i la distribució d'aquestes entre els electors, i els horaris de votació.

d) Resoldre les reclamacions que es presentin durant el procés en un termini màxim de deu dies, llevat que aquest reglament o la convocatòria prevegi per a algun cas un altre termini.

e) Aquelles altres funcions que li atorga el present reglament.

 

Article 17. Contra les resolucions que resolguin reclamacions i impugnacions de les juntes electorals desconcentrades es podrà interposar recurs en el termini de deu dies davant la Junta Electoral de la UPF. Les resolucions de la Junta Electoral de la UPF posaran fi a la via administrativa.

 

Secció 2

Meses electorals

Article 18.

1. Les circumscripcions o sectors estaran dividits, si escau, en meses electorals, si bé es podran agrupar amb sistemes d'urna o papereta de vot diferenciat. Cada mesa electoral estarà formada per un president o presidenta i dos vocals i pels seus suplents respectius, designats per sorteig entre els electors que hi han d'emetre el vot. La Junta Electoral de la UPF o les juntes electorals desconcentrades podran acordar que formin part de les meses electorals representants de col·lectius diferents dels que hagin d'emetre el vot en aquelles eleccions. En el cas d'eleccions que se celebrin dins del Claustre o les juntes de centre, consells de departament o consells d'institut universitari de recerca s'estarà a la composició de les meses electorals que preveu l'article 20 d'aquest reglament.

2. El sorteig es realitzarà davant el president o presidenta de la junta electoral competent una vegada proclamats definitivament els candidats. No entraran en el sorteig aquells electors que hagin presentat candidatura. El càrrec és obligatori i només podrà al·legar-se excusa, discrecionalment apreciada per la junta electoral competent, fins a 72 hores abans de la celebració de les votacions. En cas que s'admeti l'excusa, la junta electoral competent designarà el suplent i procedirà al sorteig d'un nou suplent.

 

Article 19. Són funcions de les meses electorals:

a) Presidir la votació.

b)Mantenir l'ordre.

c) Verificar la identitat dels votants.

d) Fer l'escrutini.

e) Vetllar per la puresa del sufragi.

 

Article 20.

1. La Mesa del Claustre actuarà com a mesa electoral en l'elecció de representants al Consell de Govern en el cas que es portin a terme en sessió del Claustre, com també en tots els processos d'elecció que corresponguin al Claustre.

2. En el cas de les eleccions de degà o degana o director o directora de centre i de director o directora de departament, les meses electorals estaran formades pel secretari o secretària del centre o departament i per dos membres designats per sorteig entre els membres de la junta de centre o el consell de departament, respectivament, d'acord amb allò que estableix aquest reglament. En el cas que el reglament d'un institut universitari de recerca prevegi que la terna de professors doctors a proposar com a director o directora de l'institut es fa per sistema electoral, la mesa electoral estarà formada pel secretari o secretària de l'institut i per dos membres designats per sorteig entre els membres del consell d'institut.

 

Article 21. Els candidats, tant a òrgans col·legiats com a òrgans unipersonals, poden nomenar un interventor o interventora en cada mesa electoral en què es pugui votar la seva candidatura. L'interventor o interventora haurà de figurar en el cens electoral i es procurarà que també aparegui en el cens de la mesa corresponent. Si no fos així haurà de votar en la mesa que li correspongui.

 

Article 22. En el decurs d'una jornada electoral no es poden realitzar actes de propaganda electoral o que pertorbin el normal funcionament de les eleccions o que puguin coartar la llibertat dels electors. En el cas que es vulguin realitzar consultes o altres actes de participació de la comunitat universitària el mateix dia d'unes eleccions, hauran de ser comunicats a la Junta Electoral de la UPF almenys 48 hores abans d'aquella data, sense perjudici d'altres comunicacions que els organitzadors hagin de realitzar a les autoritats acadèmiques competents. La Junta Electoral vetllarà perquè aquestes activitats no puguin alterar el decurs de les eleccions i perquè no es realitzin en el mateix espai o en els llocs d'accés a les meses electorals.

 

Capítol 3

Cens electoral

Article 23.

1. Per exercir el dret al sufragi serà necessari estar inclòs en el cens electoral.

2. L'elaboració dels censos electorals correspon a la Secretaria General de la Universitat. Els secretaris de centre, de departament i d'institut universitari de recerca, així com les unitats administratives de la Universitat col·laboraran en la seva elaboració.

3. El cens provisional es farà públic amb la convocatòria a les corresponents dependències acadèmiques i administratives de la Universitat. També es publicarà en els mitjans d'informació electrònica de la Universitat destinats a l'efecte, els quals tindran plena validesa oficial.

 

Article 24.

1. Tots els titulars del dret al sufragi estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral competent en el termini de tres dies des de la publicació del cens, tant per inclusió com per omissió indegudes.

2. La junta electoral competent resoldrà els recursos, en única instància, amb la qual cosa posarà fi a la via administrativa, i publicarà el cens definitiu amb tres dies d'antelació a la data de finalització del termini de presentació de candidatures.

 

Capítol 4

Candidatures

Article 25.

1. Llevat que per a alguna elecció determinada aquest reglament ho disposi altrament, les candidatures es formalitzaran en el model establert a aquest efecte i s'adreçaran a la junta electoral competent.

2. Les candidatures es presentaran degudament signades pels candidats. Es presentaran en el Registre de la Universitat en el termini que estableixi la convocatòria, que no podrà ser inferior a deu dies des de la convocatòria, llevat que per causa justificada apreciada per la junta electoral competent s'estableixi un termini més curt. En el cas que un candidat o candidata estigui absent de la Universitat per causa justificada podrà fer arribar la seva candidatura a través de les oficines de correus mitjançant correu urgent o burofax, o bé acreditant la presentació de la candidatura a les oficines diplomàtiques o consulars. En aquests casos, perquè sigui vàlida l'admissió de la candidatura, haurà de comunicar la seva presentació a la Secretaria General, per qualsevol mitjà, el mateix dia de la presentació i en tot cas abans d'acabar el termini de presentació de candidatures.

3. En el cas que estigui disponible, les candidatures es podran presentar a través de la seu electrònica en format electrònic, mitjançant el model oficial i signades electrònicament amb el certificat digital o aquelles signatures reconegudes o avançades admeses per les plataformes de validació d'autoritats de certificació, i en particular la PSIS de Catcert, així com amb altres mecanismes d’identificació i signatura basats en la identificació més les evidències de la voluntat de signar per part de l’interessat, que inclou la signatura amb la plataforma Vàlid del Consorci AOC.

 

Article 26. La junta electoral competent examinarà les candidatures i, en un termini no superior a dos dies des de la finalització del termini de presentació, farà pública la proclamació de candidats admesos. Durant un termini de tres dies des de la proclamació provisional, els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la junta electoral competent, que resoldrà els recursos en un termini de tres dies, i procedirà a la proclamació definitiva.

 

Article 27. Els candidats podran retirar les seves candidatures fins a  48 hores abans de l'inici de les votacions, mitjançant un escrit adreçat a la junta electoral competent, que comunicarà aquesta circumstància a les meses electorals i a la Secretaria General als efectes oportuns i per a la seva comunicació a l'electorat. En el cas que les paperetes de vot estiguin emeses, els vots a candidatures retirades es tindran per no efectuats i no es recomptaran en l'escrutini.

 

Capítol 5

Procediment electoral

Secció 1

Constitució de les meses electorals

Article 28.

1. El president o presidenta i els dos vocals de cada mesa electoral, així com els seus suplents corresponents, es reuniran mitja hora abans de l'inici de la votació.

2. Si el president o presidenta no s'hi presentés, assumirà la presidència el suplent i, si tampoc no hi fos, el primer i el segon vocal successivament.

3. En cap cas no podrà constituir-se la mesa sense la presència d'un president o presidenta i dos vocals. Un dels dos vocals exercirà la secretaria de la mesa electoral.

4. Abans d'iniciar les votacions, el president o presidenta estendrà acta de constitució de la mesa, que haurà de signar juntament amb els vocals. En l'acta s'expressarà el nombre de persones que han constituït la Mesa.

5. Durant les votacions els membres titulars i suplents de les meses electorals podran substituir-se de la manera que convinguin per acord intern de la mesa, si bé sempre hi hauran de ser presents dos membres.

6. Les absències a la constitució de meses o durant el curs de la votació podran ser suplides per lliure designació de la Junta Electoral entre els electors que aquesta estimi més adequats d'entre els que reuneixen els requisits.

 

Secció 2

Votacions

Article 29. Constituïda la Mesa, s'obrirà la votació a l'hora que hagi indicat la junta electoral competent, i continuarà sense interrupció fins a l'hora de tancament, llevat que, abans d'aquesta, haguessin votat la totalitat dels electors del col·legi electoral. Les votacions per als càrrecs de degà o degana i director o directora de centre, departament, i si escau, de la terna a director o directora d'institut universitari de recerca, es faran en el transcurs d'una reunió de l'òrgan col·legiat a qui competeix l'elecció, el qual haurà de complir els requeriments de quòrum de constitució que exigeix el reglament de l'òrgan per procedir a la votació.

 

Article 30. Els electors acreditaran davant la Mesa Electoral el seu nom i cognoms amb un document que n'acrediti la personalitat. Després que els membres de la Mesa hagin comprovat que l'elector o electora consta a les llistes del cens aquest lliurarà la papereta de vot al president o presidenta de la Mesa, que la dipositarà dins l'urna.

 

Article 31. En el cas d'eleccions de membres d'òrgans col·legiats i al càrrec de rector o rectora, aquells votants que prevegin la impossibilitat d'emetre el seu vot presencialment o a causa dels torns laborals podran emetre'l pel procediment de vot anticipat següent:

1. L'elector o electora haurà d'adreçar a la secretaria de la junta electoral competent un sobre tancat al dors del qual hauran de figurar el seu nom i signatura i, si escau, el seu número de matrícula, i que haurà de contenir una fotocòpia del DNI/passaport i un altre sobre tancat i en blanc amb la papereta oficial de vot a l'interior. En el cas que encara no s'hagin emès les paperetes oficials, valdran les paperetes que continguin clarament el sector o circumscripció electoral i el candidat o candidats a qui es vota. El vot s'haurà de lliurar en presència del secretari o secretària de la junta electoral competent o davant el funcionari, que no podrà ser candidat, que designi la Junta Electoral en un termini que finalitzarà  dos dies abans al de la celebració de les eleccions.

2. Excepcionalment, en el cas que un elector o electora es trobi amb permís o llicència d'estudis o recerca de llarga durada o que participi en un intercanvi i no pugui emetre el vot presencial o el vot anticipat, haurà de comunicar a la Secretaria General aquesta circumstància. Haurà de lliurar, en el termini establert a l'apartat anterior, els esmentats sobres per correu urgent. Els sobres que no arribin dins d'aquest termini no es tindran en compte.

3. La secretaria de la Junta Electoral farà arribar a la mesa electoral corresponent els sobres rebuts. El president o presidenta de la Mesa obrirà el sobre i llegirà el nom de l'elector o electora. Havent comprovant que aquest està inclòs en el cens electoral, introduirà a l'urna la papereta de votació.

4. En el cas d'eleccions al càrrec de rector o rectora, el votant podrà emetre també el seu vot per a la segona volta. Si el candidat o candidats votats per aquest han estat eliminats, el vot en segona volta es declararà nul. 

 

Article 32. A l'hora de tancament de les eleccions, el president o presidenta anunciarà que es dóna per acabada la votació. Acabada la votació dels membres presents, es faran efectius els vots emesos d'acord amb el procediment previst a l'article 31.

 

Secció 3

Escrutini

Article 33.

1. Acabades les votacions, el president o presidenta ordenarà l'inici de l'escrutini, que serà públic. El vot serà declarat vàlid quan s'hagi realitzat en la papereta i, si és el cas, en sobre oficial. Es consideraran vots en blanc els emesos en paper què no contingui cap nom de candidat o candidata o en un sobre oficial buit. Seran declarats vots nuls els emesos en paperetes en sobre o paper diferent del model oficial, o sense sobre en aquelles en que així s'hagi d'emetre el vot, els que continguin més d'una papereta de diferent candidatura i els que representin un nombre més gran que el de llocs a cobrir per cadascun dels col·lectius. En cas que el sobre contingui més d'una papereta a una mateixa candidatura es computarà com un sol vot vàlid. També es consideraran vots nuls els emesos en paperetes no intel·ligibles, que continguin escrits improcedents o en les que s'hagués produït qualsevol tipus d'alteració.

2. L'escrutini en les eleccions a rector o rectora es realitzarà conforme a les regles previstes en l'article 76 d'aquest reglament, sense perjudici de l'aplicació de les normes generals establertes en aquest capítol.

3. En l'acte de recompte de vots el president o presidenta preguntarà si hi ha alguna al legació contra l'escrutini i, si no n'hi ha cap, o, una vegada resoltes per la Mesa les presentades, anunciarà en veu alta el resultat, especificant el nombre de votants, el de paperetes en blanc, el de paperetes nul les i el de vots obtinguts per cada candidat.

4. Seguidament es destruiran, en presència dels assistents, les paperetes extretes de les urnes, llevat d'aquelles a les quals s'hagin negat la validesa o hagin estat objecte d'alguna reclamació, les quals s'uniran a l'acta original, una vegada rubricades pels membres de la Mesa, i s'arxivaran amb aquella.

5. Acabades les operacions anteriors, el president o presidenta i els vocals de la Mesa estendran per triplicat l'acta, en la qual s'expressaran detalladament el nombre d'electors, segons la llista del cens electoral, el nombre de votants, el de vots vàlids, nuls, en blanc i el dels vots obtinguts per cada candidat; també s'hi expressaran succintament les reclamacions i protestes formals realitzades, si escau, pels candidats o electors sobre la votació i l'escrutini, així com les resolucions motivades sobre aquestes, amb els vots particulars, si n'hi ha. Així mateix, s'hi consignarà qualsevol incident que s'hi hagi produït.

 

Article 34. Cada mesa electoral adreçarà immediatament a la junta electoral competent les actes de constitució de la Mesa i de l'elecció, en original i una còpia. Una de les còpies es publicarà al tauler d'anuncis de les dependències on s'hagi ubicat la Mesa Electoral. L'arxiu definitiu de l'acta original correspondrà a la Secretaria General de la Universitat.

 

Article 35. Les actes de constitució de la Mesa i d'escrutini i les paperetes i sobres, si escau, de vot s'ajustaran al model oficial elaborat per la Secretaria General.

 

Secció 4

Proclamació de candidats electes

Article 36.

1. Una vegada remeses les actes a la junta electoral competent, aquesta procedirà a l'escrutini general.

2. La junta electoral competent verificarà el recompte de vots emesos en les diverses meses electorals.

3. Immediatament, procedirà a proclamar el representant o representants electes, publicarà la llista als taulers d'anuncis de la Universitat i l'enviarà als òrgans acadèmics afectats. També es publicarà en els mitjans d'informació electrònica de la Universitat destinats a l'efecte, els quals tindran plena validesa oficial.

4. En relació amb la proclamació de candidats electes, els empats es resoldran per sorteig efectuat per la junta electoral competent, llevat que aquest reglament prevegi un altre sistema de desempat.

 

Article 37. Correspondrà al secretari o secretària de les juntes electorals expedir els certificats relatius al procés electoral i als resultats.

 

Secció 5

Reclamacions

Article 38. Contra l'acte de proclamació de candidats de les juntes electorals es podrà interposar recurs davant la mateixa junta en el termini de tres dies des de la seva publicació. El recurs s'haurà de resoldre en el termini de tres dies, després dels quals s'haurà de procedir a la proclamació definitiva dels candidats.

 

TÍTOL 2

Eleccions a òrgans col·legiats

Capítol 1

Disposicions generals

Secció 1

Candidatures

Article 39.

1. Les candidatures a òrgans col·legiats seran individuals i la junta electoral competent les agruparà en una llista única per a cada col·legi electoral o sector ordenada alfabèticament. Els candidats hauran d'especificar el col·legi electoral o sector al qual pertanyen i el número de DNI/Passaport. Els estudiants hauran d'incloure el NIA i, si escau, el curs al qual pertanyen.

2. Els candidats podran manifestar la seva afiliació a una associació o agrupació representativa legalment constituïda.

3. La candidatura podrà incloure el nom d'un suplent amb la finalitat de substituir definitivament el titular només en el cas de pèrdua de la condició de representant per aquest darrer. Cap candidat o candidata podrà presentar-se com a titular d'una candidatura i com a suplent d'una altra. Un mateix suplent podrà constar com a tal, com a màxim, a dues candidatures.

 

Article 40. Per garantir una major representativitat, el nombre màxim de candidats susceptibles de ser votats no pot superar els dos terços dels llocs que correspongui elegir. Quan el nombre de llocs sigui igual o inferior a dos, podrà votar-se un nombre de candidats igual al de llocs que correspongui elegir. A les paperetes s'especificarà clarament el nombre exacte de candidats que poden ser votats. El vot a un candidat o candidata comportarà, simultàniament, el vot al seu suplent.

 

Article 41.

1. Resultaran electes els candidats titulars que hagin obtingut el major nombre de vots fins al límit del nombre de representants assignats al col·legi electoral o sector.

2. En el cas que el nombre de candidats coincideixi amb el de representants a escollir no caldrà celebrar votacions, i quedarà proclamat el candidat o candidats presentats.

 

Secció 2

Pèrdua de la condició de representant

Article 42.

1. Si durant el mandat d'un òrgan col·legiat algun representant perd la seva condició per una de les causes enumerades a l'article 214 dels Estatuts de la Universitat, aquest serà substituït pel seu suplent, si en té i compleix les condicions corresponents al col·legi o circumscripció electoral pel qual va ser elegit. En cas contrari, ha de ser substituït pel següent membre més votat en les eleccions d'entre aquells que no haguessin obtingut representació pel corresponent col·legi o sector electoral.

2. En el cas que la substitució no sigui possible per cap dels sistemes establerts més amunt, es convocaran eleccions parcials, llevat que hagi transcorregut més de la meitat del temps de mandat de l'òrgan. Amb caràcter general aquestes eleccions es portaran a terme en el primer trimestre del curs.

3. Els representants que cobreixin les vacants produïdes ocuparan el càrrec durant el període de temps que falti per a l'acabament del mandat. 

 

Capítol 2

Eleccions al Claustre universitari

Secció 1

Disposicions generals

Article 43. Són electors i elegibles els membres de la comunitat universitària previstos a l'article 43 dels Estatuts de la Universitat que en el moment de la convocatòria electoral compleixin els requisits estatutaris i reglamentaris. No es podrà ser candidat o candidata per més d'una circumscripció, sector o col·legi electoral.

 

Article 44. La circumscripció electoral per a les eleccions a Claustre serà el departament en el cas del personal acadèmic, el centre corresponent en el cas dels estudiants de grau i tota la Universitat en el cas del personal d'administració i serveis i dels estudiants de màster universitari i doctorat.

 

Article 45.

1. Els col·legis electorals seran els establerts a l'article 43 dels Estatuts de la Universitat, i la distribució proporcional per centres dels representants al Claustre universitari serà l'establerta en aquest reglament.

2. L'assignació de la representació dels diversos col·lectius que fixa el present reglament s'estableix prenent com a referència el nombre de claustrals electes, al qual s'afegirà el nombre de degans i de directors d'unitats acadèmiques previstes en els Estatuts.

3. Per determinar el nombre enter de representants de cada col·lectiu al Claustre es farà l'arrodoniment necessari que s'aproximi el màxim possible als percentatges de representativitat de cada col·lectiu.

 

Article 46. Les eleccions seran convocades pel rector o rectora en un termini d'entre un i dos mesos abans de l'expiració del mandat del Claustre i, en el cas dels estudiants, en el mateix termini en relació amb l'expiració del seu mandat. En el cas que aquest termini coincidís amb el tercer trimestre del curs acadèmic, les eleccions es podran traslladar al primer trimestre del curs acadèmic següent.

 

Secció 2

Disposicions especials per a l'elecció dels representants del professorat al Claustre

Article 47.

1. A l'efecte de distribuir proporcionalment els representants al Claustre dels diferents col·legis de personal acadèmic entre els departaments, s'aplicarà per a cadascun dels col·legis la fórmula següent:

Ru x Nd / Nu = Rd

on Ru és el nombre total de representants de cada col·legi per a tota la Universitat; Nd, el nombre de personal acadèmic del departament d'un col·legi determinat; Nu, el nombre total de personal acadèmic d'aquell col·legi a tota la Universitat, i Rd, el nombre de representants de cada col·legi que correspondria a cada departament.

En el cas dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat, Ru correspondrà a la xifra que resulti una vegada descomptats els degans i els directors d'unitats acadèmiques previstes en els Estatuts.

2. Del resultat Rd es prendrà la xifra entera i dos decimals. Efectuada aquesta operació, s'assignarà a cada departament el nombre de representants equivalent a la xifra entera. En el cas que en algun dels departaments no s'arribi a la unitat s'adjudicarà a aquest un representant.

3. A l'efecte de repartir el nombre de representants que restin, fins a totalitzar Ru, es procedirà de la manera següent:

Es dividiran les xifres decimals del resultat Rd per la xifra entera i s'assignarà un representant més als departaments per ordre decreixent del quocient resultant fins que quedin adjudicats tots els representants.

4. En el cas que el nombre de departaments fos superior al total de representants que corresponen a un o diversos col·legis, s'agruparan els electors d'aquests col·legis dels diferents departaments segons criteris d'afinitat científica, i es distribuiran els representants entre aquestes agrupacions d'acord amb la fórmula descrita a l'apartat anterior. 

 

Secció 3

Disposicions especials per a l'elecció dels representants dels estudiants al Claustre

Article 48. A l'efecte de distribuir proporcionalment els representants dels estudiants entre els  diferents centres, llevat dels estudiants de màster universitari i de doctorat, que conformen una circumscripció única, s'aplicarà la fórmula següent:

Ru x Nc / Nu  = Rc

on Ru és el nombre de representants dels estudiants de tota la Universitat; Nc, el nombre d'estudiants de cada centre; Nu, el nombre total d'estudiants de la Universitat; i Rc, els representants que correspondrien a cada centre.

a) Del resultat Rc es prendrà la xifra entera i dos decimals. Efectuada aquesta operació, s'assignarà a cada centre el nombre de representants equivalent a la xifra entera. En el cas que en algun dels centres no s'arribi a la unitat s'adjudicarà a aquest un representant.

b) A l'efecte de repartir el nombre de representants que restin, fins a totalitzar Ru, es dividiran les xifres decimals del resultat Rc per la xifra entera i s'assignarà un representant més als centres per ordre decreixent del quocient resultant fins que quedin adjudicats tots els representants.

 

Secció 4

Disposicions especials per a l'elecció dels representants del personal d'administració i serveis al Claustre

Article 49. El nombre de places que resulti per al personal d'administració i serveis conforma un únic col·legi i circumscripció electoral.  

 

Capítol 3

Eleccions a representants electes al Consell de Govern

Secció 1

Disposicions generals

Article 50. La durada del mandat de representació dels membres del Consell de Govern és de quatre anys, llevat el dels estudiants, que té una durada de dos anys.

 

Article 51. Les eleccions dels membres electes del Consell de Govern seran convocades pel rector o rectora en un termini no superior a un mes des de la constitució del Claustre. Les successives renovacions d'estudiants es convocaran un mes abans que finalitzi el seu mandat. En el cas que l'acabament del mandat es produeixi en el tercer trimestre del curs, les eleccions es podran traslladar al primer trimestre lectiu del curs acadèmic següent.

 

Article 52. Les candidatures es presentaran en model formalitzat davant la Mesa del Claustre, si així ho indica la convocatòria, o davant la Junta Electoral, en el termini de deu dies des de la publicació de la convocatòria.

 

Article 53. Les candidatures es faran públiques tres dies abans de la celebració de les votacions. 

 

Secció 2

Elecció dels representants del Claustre al Consell de Govern

Article 54. Les circumscripcions per elegir els vint representants claustrals seran les establertes a l'article 40.2 dels Estatuts de la Universitat.

 

Article 55. Les votacions podran realitzar-se en una sessió del Claustre.

Altrament les eleccions es podran fer en jornada electoral o a porta tancada dels respectius col·lectius.

 

Article 56. Són electors i elegibles els membres del Claustre universitari.

 

Article 57.

1. D'acord amb el que preveu l'article 212 dels Estatuts, el sistema electoral serà el següent per a cada col·legi electoral:

1.1. Els nou representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat seran elegits de la manera següent: cada claustral d'aquest col·legi podrà assenyalar en una papereta fins a un màxim de sis candidats. Resultaran elegits els nou candidats que obtinguin el major nombre de vots.

1.2. Els dos representants dels professors lectors, els professors visitants, el personal investigador propi o vinculat i els professors emèrits seran elegits de la manera següent: cada claustral d'aquest col·legi podrà votar fins a dos candidats. Resultaran elegits els dos candidats que obtinguin major nombre de vots.

1.3. Els dos representants en representació de la resta del professorat i el personal investigador en formació: cada claustral d'aquest col·legi podrà votar fins a dos candidats. Resultaran elegits els dos candidats que obtinguin major nombre de vots.

1.4. Els quatre estudiants de grau seran elegits de la manera següent: cada claustral d'aquest col·legi electoral podran votar fins a un màxim de dos candidats. Resultaran elegits els quatre candidats que obtinguin major nombre de vots.

1.5. L'estudiant de màster universitari i doctorat serà elegit de la manera següent: cada claustral d'aquest col·legi electoral podrà votar un màxim d'un candidat. Resultarà elegit el candidat o candidata que obtingui major nombre de vots."

1.6. Els dos representants del personal d'administració i serveis s'elegiran de la manera següent: cada claustral del col·lectiu del PAS podrà assenyalar a la papereta fins a un màxim de dos candidats. Quedaran elegits els dos candidats més votats.

2. En el cas d'eleccions realitzades en sessió de Claustre o a porta tancada dels col·lectius en cas d'empat que impedeixi el repartiment de les representacions es repetiran les votacions per als llocs que sigui necessari. Cas de persistir l'empat després de la segona votació, es resoldrà per sorteig realitzat per la Junta Electoral. 

 

Secció 3

Elecció dels degans i directors de centre, departament i institut universitari al Consell de Govern

Article 58. Les eleccions dels degans o directors de centre, directors de departament i directors d'institut universitari de recerca seran convocades pel rector o rectora.

 

Article 59.

1. Per assignar els llocs a cobrir en representació de cadascuna d'aquestes estructures acadèmiques, es farà una distribució en funció del nombre de centres o estudis, departaments o instituts universitaris de recerca existents a la Universitat en el moment de convocar les eleccions. En tot cas es garantirà que cada tipus d'estructura tingui com a mínim un representant.

2. S'organitzaran tres sectors electorals: un conformat pels degans i directors de centre; un altre, pels directors de departament; i un altre, pels directors d'institut universitari de recerca.

3. Seran electors i elegibles els degans i directors de centre, departament o institut universitari de recerca. En cas de quedar vacant la plaça, en tindrà la representació, fins a la finalització del mandat, la persona que ocupi el deganat o direcció en cada moment.

4. Les eleccions dels representants dels degans i directors de centre, de departament i d'institut universitari de recerca seran a porta tancada de cada col·lectiu.

 

Article 60.

1. El sistema electoral serà el majoritari simple; cada elector o electora podrà votar, dins del seu sector electoral, un nombre de candidats no superior als dos terços dels llocs que correspongui elegir, llevat quan el nombre de llocs a elegir sigui igual o inferior a dos, en què podrà votar-se un nombre de candidats igual que els llocs que correspongui elegir.

2. En cas d'empat es repetiran les eleccions en un termini màxim de 48 hores. Si l'empat continua, seran proclamats els degans i directors més antics en el càrrec o, si no n'hi ha cap de més antic, els de més antiguitat acadèmica.

 

Capítol 4

Eleccions a junta de centre, consell de departament i consell d'institut universitari de recerca

Article 61. Els col·legis o sectors electorals seran els previstos al reglament del centre, departament o institut universitari de recerca, respectivament, conforme a allò que estableixen els Estatuts de la UPF.

 

Article 62. Els professors que imparteixen docència en més d'un centre podran ser elegits i electors en cadascun d'ells. A aquests efectes s'inclouran en el cens electoral els professors que en aquell curs acadèmic o regularment imparteixen docència en el centre en qualsevol de les assignatures dels plans d'estudis. També s'hi inclouran els professors vinculats al centre que gaudeixen d'exempció docent perquè exerceixen un càrrec acadèmic.

 

Article 63.

1. La convocatòria d'eleccions correspon al degà o degana o director o directora de centre, al director o directora de departament o director o directora d'institut universitari de recerca, respectivament, i aquestes se celebraran mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

2. La convocatòria es farà pública als taulers d'anuncis del centre, departament o institut universitari de recerca, respectivament, sense perjudici de la seva publicació en els mitjans de comunicació electrònica de la UPF.

 

Article 64.

1. Les eleccions se celebraran amb caràcter general en el primer trimestre del curs acadèmic.

2. Cada any, a l'inici del curs acadèmic, s'establirà el nombre total de membres del consell de departament i d'institut universitari de recerca, prenent com a referència la situació existent a 30 de setembre, a l'efecte de realitzar l'elecció d'aquells col·lectius la representació dels quals s'estableixi en el reglament del departament o de l'institut universitari de recerca mitjançant un percentatge en relació amb el total de membres del consell.

 

Article 65.

1. L'elecció dels representants del professorat i del personal d'administració i serveis es realitzarà en una jornada electoral de manera que cada un dels col·lectius votarà mitjançant papereta dipositada en una urna.

2. L'elecció dels estudiants es realitzarà en una jornada electoral, mitjançant papereta dipositada en una urna. L'urna dels estudiants de  màster universitari i doctorat es diferenciarà en els casos que aquests conformin un sector electoral.

 

Article 66. L'elecció dels estudiants es realitzarà una vegada es disposi de la relació d'alumnes matriculats. Quan per motius de matriculació del màster universitari i doctorat no sigui oportú realitzar eleccions conjuntes d'estudiants de tots els cicles, aquestes es podran realitzar separadament.

 

Article 67. Les altes i baixes dels membres nats dels òrgans de govern de centre, departament o institut universitari de recerca que es produeixin durant el curs acadèmic no alteraran el nombre de membres electius de l'òrgan. Si es produeixen vacants, s'han de fer eleccions anuals per cobrir-les durant el primer trimestre del curs acadèmic.

 

Article 68. La Junta Electoral del centre, departament o institut universitari de recerca trametrà la notificació dels resultats a la Secretaria General de la UPF.

 

Article 69. La Secretaria General de la UPF dotarà dels mitjans necessaris per celebrar les eleccions i fer-ne l'oportuna publicitat.

 

Capítol 5

Elecció dels representants dels estudiants a la comissió d'estudiants prevista a l'article 91 dels Estatuts

Article 70. En el cas que l'acord de creació de la comissió prevista a l'article 91 dels Estatuts prevegi que la designació dels representants dels estudiants sigui per elecció, la convocatòria de les eleccions correspondrà al rector o rectora i aquestes es regiran pel que determini l'esmentat acord i en allò que no hi sigui previst, pel present reglament.

 

TÍTOL 3

Elecció d'òrgans unipersonals

Capítol 1

Disposicions comunes

Article 71.

1. Les eleccions als òrgans de govern unipersonals es faran per votació mitjançant una papereta, que es dipositarà en una urna, en la qual figuraran els noms dels candidats. També es pot votar en blanc.

2. Les candidatures es presentaran davant la Junta Electoral de la UPF mitjançant model normalitzat i en el termini de deu dies des de la publicació de la convocatòria.

 

Capítol 2

Elecció de rector o rectora

Article 72. El rector o rectora és elegit per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, d'entre els professors que reuneixin els requisits previstos a la legislació universitària i els Estatuts de la UPF, en actiu, que prestin els seus serveis a la UPF.

 

Article 73. La convocatòria de les eleccions a rector o rectora correspon al Consell de Govern.

 

Article 74.

1. En el termini de set dies des de la proclamació definitiva de candidats, aquests podran presentar el seu programa i, si escau, els membres que conformaran el Consell de Direcció a la Junta Electoral, a l'efecte de posar-los en coneixement de la comunitat universitària.

2. La Junta Electoral trametrà la documentació a la Secretaria General per difondre-la entre la comunitat universitària. Així mateix, la Junta Electoral determinarà l'extensió de la reserva d'espais per als candidats en els mitjans electrònics de la UPF. A la web de la UPF es facilitarà la informació prevista a l'apartat anterior en termes d'igualtat i equitat i es garantiran els enllaços corresponents amb les pàgines web dels candidats.

3. La Universitat facilitarà locals als candidats per al desenvolupament de la campanya electoral així com els censos electorals i la tramesa de correus electrònics a la comunitat universitària. Així mateix, el Consell de Govern haurà d'acordar, amb motiu de cada elecció, la quantia econòmica màxima que es facilita a cada candidat o candidata a partir de la seva proclamació definitiva per al finançament de la campanya. Aquesta quantitat s'haurà de destinar exclusivament a la promoció i la comunicació dels candidats i el seu programa i haurà de justificar-se amb les factures corresponents, que s'enviaran a la Gerència en el termini d'un mes a comptar des del dia de la darrera votació.

 

Article 75. El vot per a l'elecció de rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària d'acord amb els percentatges indicats a l'article 51.2 dels Estatuts de la Universitat.

 

Article 76.

1. La Junta Electoral de la UPF fixarà, després de l'escrutini de vots, els coeficients de ponderació que correspondrà aplicar als vots emesos vàlidament en cada sector. Només es tindrà en compte el vot vàlidament emès a candidatures en cada sector, i en queden exclosos el vot nul i el vot en blanc.

2. El coeficient de ponderació (Cp) dels vots emesos vàlidament en cada sector s'obtindrà dividint el percentatge corresponent al sector (Ps) pel nombre total de vots emesos vàlidament en aquell sector (TV), i s'ajustarà amb quatre xifres decimals, d’acord amb la fórmula següent:

Cp = Ps : Tv

on Cp és el coeficient de ponderació dels vots emesos vàlidament en cada sector, Ps és el percentatge del sector i Tv és el total de vots vàlids del sector a les diferents candidatures.

3. El nombre de vots ponderats corresponent a cada candidat o candidata en cada sector (Vp) es calcularà multiplicant el nombre de vots que obtingui el candidat (Vc) pel coeficient de ponderació del sector (Cp), d'acord amb la fórmula següent:

Vp =Vc x Cp

on Vp és el nombre de vots ponderats corresponent a cada candidat o candidata en cada sector; Vc són els vots rebuts pel candidat o candidata en el sector, i Cp és el coeficient de ponderació dels vots emesos vàlidament en cada sector.

4. Serà proclamat rector o rectora, en primera volta, el candidat o candidata que obtingui el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures emesos vàlidament, una vegada fetes i aplicades les corresponents ponderacions. Si cap candidat o candidata l'assoleix, es procedirà a una segona votació, a la qual només podran concórrer els dos candidats amb més suport a la primera votació, tenint en compte les esmentades ponderacions. A la segona volta serà proclamat el candidat o candidata que obtingui la majoria simple de vots, aplicant les mateixes ponderacions. En cas d'igualtat de vot es realitzaran noves votacions fins que es desfaci l'empat. En el cas d'una sola candidatura se celebrarà únicament la primera volta.

5. S'entendrà que s'assoleix més de la meitat dels vots quan s'obtingui el 50,0001% dels vots ponderats.

6. Cada candidat o candidata podrà nomenar un interventor o interventora per assistir a la reunió de la Junta Electoral en la qual es realitza l'escrutini global i la proclamació dels resultats.

 

Capítol 3

Elecció de degans i directors de centre

Article 77.  Són elegibles els professors que reuneixin els requisits establerts a la legislació universitària i als Estatuts, que estiguin en actiu. Són electors els membres de la junta de centre.

 

Article 78. Les eleccions seran convocades pel rector o rectora.

 

Article 79. El degà o degana o director o directora en funcions, en el termini màxim de deu dies des de la proclamació definitiva de candidats per la Junta Electoral de la UPF, convocarà sessió extraordinària de la junta de centre perquè procedeixi a elegir un nou degà o degana o director o directora. Seran membres de la junta de centre a l'efecte d'aquesta elecció els que ho siguin en el moment de l'acabament del mandat del degà o degana o director o directora.

 

Article 80. En el cas de més d'un candidat, quedarà proclamat el candidat o candidata que obtingui el vot de la majoria absoluta dels membres de la junta de centre. Si cap candidat o candidata no obté aquesta majoria, es repetirà la votació immediatament o no més enllà dels tres dies següents. Només podran concórrer a aquesta segona votació els dos candidats que hagin obtingut en la primera volta major nombre de vots. Resultarà elegit en segona volta el candidat o candidata que obtingui major nombre de vots. En cas d'empat es realitzaran noves votacions fins que aquest es desfaci. En el cas d'un únic candidat, quedarà elegit en primera volta si obté el vot de la majoria absoluta dels membres de la junta de centre i, en segona volta, sortirà elegit sigui quin sigui el nombre de vots.

 

Article 81. Les actes de les votacions s'adreçaran a la Junta Electoral de la UPF, la qual després de proclamar els resultats els comunicarà al rector o rectora per tal que procedeixi al nomenament.

 

Article 82. En el cas que el candidat o candidata proclamat fos un membre electe de la Junta, es procedirà a cobrir la vacant del vocal amb el suplent corresponent, si n'hi ha, o amb el següent candidat o candidata més votat dels que no van obtenir representació en les eleccions corresponents. Si cap d'aquests procediments no és factible, es procedirà a elegir un nou representant del professorat, sempre que no hagi transcorregut més de la meitat del mandat de la Junta.

 

Article 83. Si es convoquen eleccions al càrrec de degà o degana o director o directora i no s'hi presenta cap candidat, el rector o rectora prendrà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació, i podrà designar un degà o degana o director o directora de manera extraordinària per un període limitat de temps.

 

Capítol 4

Elecció de director o directora de departament

Article 84. Seran elegibles els professors que reuneixin els requisits establerts a la legislació universitària i als Estatuts, que estiguin en actiu, i que tinguin el suport d'un terç dels membres del consell de departament. Seran electors els membres del consell de departament.

 

Article 85. Les eleccions seran convocades pel rector o rectora.

 

Article 86. El director o directora de departament en funcions, en el termini màxim de deu dies des de la proclamació definitiva de candidats per la Junta Electoral de la UPF, convocarà sessió extraordinària del consell de departament perquè procedeixi a elegir un nou director o directora. Seran membres del consell de departament a l'efecte d'aquesta elecció els que ho siguin en el moment de l'acabament del mandat del director o directora o de la seva dimissió.

 

Article 87. A la candidatura s'acreditarà el suport que aquesta obté a l'efecte del que preveu l'article 67.2 dels Estatuts de la Universitat, adjuntant-t'hi les signatures perquè la Junta Electoral les verifiqui. El plec de signatures haurà de contenir el nom i els cognoms, el número de DNI/Passaport o NIA i la signatura dels qui hi donen suport, tots ells del consell de departament.

 

Article 88. Seran aplicables a aquestes eleccions les disposicions establertes als articles 80, 81, 82 i 83 d'aquest reglament, amb les adaptacions corresponents als òrgans dels departaments.

 

Capítol 5

Elecció de la terna de candidats a director o directora d'institut universitari de recerca

Article 89. En el cas que els reglaments dels instituts universitaris de recerca prevegin que la terna de professors a ser proposats al rector o rectora com a director o directora d'institut es faci pel sistema electoral, les eleccions es regiran per les normes que estableixi l'esmentat reglament. La terna és elegible entre els professors que reuneixin els requisits establerts a la legislació universitària i als Estatuts, que estiguin en actiu i que hi estiguin adscrits. Són electors els membres del consell d'institut.

 

Article 90. Les eleccions seran convocades pel director o directora en funcions de l'institut.

 

Article 91. El director o directora en funcions de l'institut universitari, en el termini màxim de deu dies des de la proclamació definitiva de candidats per la Junta Electoral de l'institut, convocarà sessió extraordinària del consell d'institut perquè procedeixi a elegir la terna de candidats. Seran membres del consell d'institut, a l'efecte d'aquesta elecció, els que ho siguin en el moment de l'acabament del mandat del director o directora o de la seva dimissió.

 

Disposicions addicionals

Primera. Els terminis previstos en aquesta norma s'entendrà que són comptats per dies naturals si són assenyalats per dies, i de data a data quan siguin assenyalats per mesos. En el cas que el darrer dia d'un termini sigui un dissabte o un festiu, el termini s'entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent.

Segona.

1. Si per l'aplicació dels terminis reglamentaris resultés que les eleccions a òrgans unipersonals o col·legiats s'haguessin de celebrar en períodes no lectius, la convocatòria es traslladaria de manera que les votacions se celebressin en els quinze dies immediatament anteriors o posteriors als períodes inhàbils esmentats.

2. A efectes d'aquest reglament, s'entendrà com a períodes no lectius tot el mes d'agost i el mes de setembre fins a l'inici del curs acadèmic, i els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa.

Tercera. En el cas d'unitats acadèmiques de nova creació, les eleccions als òrgans de govern inicials seran convocades pel rector o rectora i el procés electoral serà competència de la Junta Electoral de la UPF.

Quarta. En el cas que la Universitat incorpori els procediments de votació electrònica amb caràcter oficial caldrà que el Consell de Govern aprovi prèviament les normes específiques que, si és el cas, regiran els corresponents processos electorals. En el cas de votació electrònica, el període de vot avançat i la jornada electoral podran ser continuats.

Cinquena. L'organització o, si escau, la coordinació dels processos electorals correspon a la Secretaria General de la Universitat.

 

Disposició transitòria

Única. Les primeres eleccions a Claustre es realitzaran d'acord amb els col·legis electorals establerts a la disposició transitòria segona dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Disposició derogatòria

Única. Queda derogat el reglament electoral de la UPF aprovat per acord de la Junta de Govern de 31 d'octubre de 1996.

 

Disposicions finals

Primera. En tot allò no previst en el present reglament es podrà aplicar la legislació general electoral.

Segona. El present reglament entrarà en vigor el mateix dia que el Consell de Govern l'aprovi.