Acord de Consell de Govern de 29 de maig del 2019 modificat per acord de Consell de Govern de 9 d'octubre del 2019

I. LLICÈNCIES D’ESTUDIS PER A ACTIVITATS DE DOCÈNCIA O DE RECERCA DEL PROFESSORAT

Article 1. Professorat a qui afecta

Els professors a temps complet poden gaudir de llicències d’estudis per col·laborar en tasques docents, de recerca o per millorar la seva formació docent i activitat investigadora en una universitat, en una entitat, en una institució o en un centre estatal o estranger, de tipus públic o privat, relacionades amb la seva branca de coneixement i subjectes a les disponibilitats pressupostàries.

Aquestes llicències d’estudis poden ser sol·licitades pels professors amb dedicació a temps complet de les categories següents:

  • Professors dels cossos docents (catedràtics d’universitat, professors titulars d’universitat i professors titulars d’escola universitària).
  • Professors contractats laboralment (catedràtics contractats, professors agregats, professors col·laboradors, professors tenure-track, lectors i contractes postdoctorals).

Article 2. Període d’autorització de la llicència d’estudis

Tot el personal docent i investigador ha de sol·licitar una llicència d’estudis per absències superiors a cinc dies, encara que no tinguin afectació en l’activitat docent.

L’autorització de la llicència ve determinada per la durada acumulada de períodes en un mateix curs acadèmic. Per als mesos de juliol i agost no cal demanar llicència d’estudis.

Article 3. Llicències d’estudis d’una durada inferior a tres mesos

Les llicències d’una durada inferior a tres mesos són aprovades pel director o directora del departament i no redueixen la capacitat docent de la persona interessada.

Article 4. Llicències d’estudis d’entre tres i sis mesos

Les llicències d’estudis d’una durada d’entre tres i sis mesos tenen les característiques següents:

Són autoritzades pel vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat, previ informe favorable del director o directora del departament.
La persona interessada percebrà fins al 100% de les retribucions els tres primers mesos  i fins al 80% a partir del quart mes.
Es redueix la capacitat docent.

Article 5.  Llicències d’estudis d’entre sis mesos i un any

Les llicències d’estudis d’una durada d’entre sis mesos i un any tenen les característiques següents:

  • Són autoritzades pel vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat, previ l’informe favorable del director o directora del departament i de la Comissió de Professorat de la UPF.
  • La persona interessada percebrà fins al 100% de les retribucions el tres primers mesos i fins el 80% a partir del quart mes. 
  • Es redueix la capacitat docent.
Modificat per acord de Consell de Govern de 9 d'octubre del 2019

Article 6. Càlcul de la reducció de la capacitat docent

La reducció de la capacitat docent és proporcional a la durada, tenint en compte el nombre de dies de llicència compresos entre les dates d’inici i de finalització de les classes, segons el calendari acadèmic de cada curs, i el total de dies d’aquest període acadèmic.

Article 7.  Període màxim de llicències d’estudis

Els professors no poden gaudir d’un període acumulat superior a dos anys, entre llicències d’estudis i anys sabàtics, en els últims cinc. La llicència és sense retribució quan el període acumulat és superior a un any.

En aquests dos còmputs no es tenen en compte les llicències de fins a tres mesos ni els anys sabàtics per l’exercici d’un càrrec acadèmic.

Article 8. Situació administrativa

En el període en què el professor o professora gaudeix d’una llicència d’estudis, la situació administrativa que li correspon és la de servei actiu.

La cotització social en els períodes de llicència sense retribució és la prevista segons el règim jurídic d’afiliació: 

Els professors dels cossos docents que gaudeixen d’una llicència sense retribució mantenen la situació d’alta a MUFACE i a Drets Passius, i tenen suspesa l’obligació de cotitzar. En finalitzar la llicència i en el moment en què el professor o professora comenci a cobrar les retribucions, cada mes se li descomptarà de la nòmina una quota corrent i una altra d’endarrerida durant el mateix nombre de mesos que ha estat sense retribució.
En el cas que el professor o professora estigui afiliat al règim general de la Seguretat Social, la UPF mantindrà la cotització durant tot el període per la base mínima del grup 1.

II. PERMISOS DE RECERCA PER A INVESTIGADORS

Article 9. Permisos per al personal investigador

El personal contractat com a investigador predoctoral o postdoctoral procedent de convocatòries d’altres organismes o de la UPF o contractat a càrrec d’ajuts o projectes, pot sol·licitar permís per fer estades en centres de recerca, d’acord amb la regulació que s’estableix en la convocatòria corresponent.

Article 10. Autorització dels permisos de recerca

El director o directora del departament autoritzarà la petició previ informe favorable del director o directora de tesi pel que fa als contractes predoctorals, o de l’investigador o investigadora responsable del projecte pel que fa als contractes postdoctorals.

La durada del permís no pot ser superior a un any. L’investigador o investigadora mantindrà la totalitat de les seves retribucions.

III. ALTRES PERMISOS I LLICÈNCIES

Article 11. Permís d’estudis sense retribució

Els professors de la UPF poden obtenir permisos no retribuïts a efectes de docència i recerca per complir les exigències legals d’estada en altres universitats o centres de recerca. El període màxim acumulat de llicències d’estudi i permisos sense retribució és de dos anys, en un període de cinc.

Les resolucions de concessió o denegació del permís no retribuït corresponen al vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat, previ informe favorable del director o directora del departament on estigui adscrit l’interessat.

El contracte del personal laboral se suspendrà, amb reserva del lloc de treball, mentre gaudeixi del permís. En aquesta situació, el professor o professora està desvinculat de la UPF, amb baixa d’afiliació al règim general de la Seguretat Social i sense que el període es computi a efectes d’antiguitat. 

Article 12. Llicència per assumptes propis

El vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat pot concedir llicència per assumptes propis sense retribució d’una durada no inferior a quinze dies i amb un màxim acumulat de sis mesos cada dos anys. S'ha d'haver complert, com a mínim, un any de servei efectiu a la UPF. La concessió queda subordinada a les necessitats del servei. La situació administrativa és la prevista a l’article 8 per a les llicències d’estudis sense retribució.

Modificat per acord de Consell de Govern de 9 d'octubre del 2019

Article 13. Llicència per absència en la docència

Els professors que s’incorporen després d’una absència superior a divuit mesos a causa d’una incapacitat, d’una comissió de serveis a una entitat no acadèmica, o per finalització d’una situació de serveis especials o d’excedència forçosa, tenen dret a gaudir d’una llicència d’estudis de tres mesos per tasques de perfeccionament docent i de recerca, i mantenen la totalitat de les retribucions.

IV. ASPECTES COMUNS

Article 14. Procediment

14.1. Les sol·licituds de llicències d’estudis o de permisos de recerca s’han de presentar davant el Registre General de la UPF, amb seu als campus o a l’edifici Mercè, amb una antelació mínima d’un mes les de fins a tres mesos, i de dos mesos les que siguin superiors a tres mesos.

14.2. Les sol·licituds s’han d’acompanyar dels documents que permetin verificar les tasques que s’han de fer a la universitat, a la institució o al centre d’acollida. En el cas que els reglaments dels departaments prevegin la intervenció dels seus òrgans col·legiats en el procediment de concessió de llicències, aquest tràmit s’ha d’haver acomplert abans de presentar la sol·licitud davant el Registre.

14.3. El termini per resoldre és de quinze dies per a les sol·licituds inferiors a tres mesos i d’un mes per a la resta, comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud. A efectes d’aquest termini, no es computarà el mes d’agost.

14.4. Les resolucions denegatòries han de ser expresses i han de motivar-se en la impossibilitat de cobrir el servei docent, en algun impediment legal o en les disponibilitats pressupostàries.

14.5. El silenci administratiu té efectes estimatoris. En qualsevol cas, per resolució presumpta no es pot adquirir el dret a una llicència en unes condicions no admeses per la legislació aplicable o en aquest reglament.

Article 15. Informació a la intranet

El Servei de PDI mantindrà actualitzats tots els permisos i llicències a què té dret el personal docent i investigador, en la intranet del personal de la UPF, així com els impresos de sol·licitud.

Article 16. Registre de llicències i permisos

La Unitat de Gestió Administrativa (UGA) trametrà còpia de les autoritzacions del director o directora del departament al Servei de Personal Docent i Investigador perquè consti en l’expedient de la persona interessada.

Disposició addicional

La Universitat procurarà que, segons les disponibilitats pressupostàries, els professors puguin gaudir d’una assegurança durant els períodes d’una llicència d’estudis en països sense conveni amb la Seguretat Social o amb MUFACE. En el cas de permisos del personal investigador, aquesta assegurança anirà a càrrec del pressupost que finança la contractació.

Disposició derogatòria

Queda sense efecte l’acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 1997, que regula la normativa de llicències per a estudis i per a activitats de docència i de recerca dels professors de la UPF.