El dia 12 d’abril de 2023 va entrar en vigor la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, en endavant, LOSU, que en l’article 80 regula una modalitat contractual específica de personal docent i investigador en règim laboral: els professors i professores substituts, per tal de cobrir, entre d’altres, les necessitats temporals de docència ocasionades per la suspensió o reducció de la jornada del personal docent i investigador, amb reserva del lloc de treball.

D’acord amb el marc legal vigent, les universitats públiques cobriran les necessitats docents temporals exposades mitjançant aquesta nova modalitat contractual que encara no ha sigut regulada en el vigent Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

Complint amb el que disposa l’article 82.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors -en endavant, Estatut dels Treballadors- i l’article 77.5 de la LOSU, el passat 30 de març es va convocar la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, amb l’objectiu de portar a terme la negociació col·lectiva de les condicions de treball del professorat substitut.

Tot i la celebració de la Comissió Negociadora el 13 d’abril de 2023, la posterior constitució d’una Comissió Tècnica específica per tractar aquest assumpte que va celebrar dues reunions el 19 i el 28 d’abril, en què tant la part social com la de les universitats públiques han realitzat diverses propostes i han negociat de bona fe, el passat 2 de maig de 2023, l’última reunió de la Comissió Negociadora va finalitzar sense acord, pels motius que s’exposen en l’acta de la sessió.

Així mateix, en aquesta acta ambdues parts van reconèixer expressament la legitimació de la Comissió Negociadora per portar a terme la negociació de les condicions del professorat substitut, deixant constància de la manca de necessitat de tornar a negociar en l’àmbit de cada universitat.

Tot i que, tal com s’ha posat de manifest en les reunions que s’han celebrat, la voluntat d’ambdues parts és la d’arribar a un acord per tal de fixar les condicions d’aquest professorat en l’àmbit de les universitats públiques de Catalunya, ens trobem davant la necessitat urgent i inajornable de convocar els processos selectius per seleccionar el professorat substitut que cobreixi les necessitats docents que es generin de forma immediata, essent necessari fixar les condicions laborals aplicables a aquest professorat de forma prèvia a la seva contractació.

Tal com reconeix l’article 2 de la LOSU, les universitats públiques han de prestar i garantir el servei públic de l’educació superior universitària mitjançant la docència, la investigació i la transferència del coneixement. Tanmateix, han de desenvolupar les seves funcions en règim d’autonomia en virtut del dret fonamental reconegut en l’article 27.10 de la Constitució Espanyola, que comprèn, entre d’altres, la selecció, formació i promoció del personal docent i investigador, així com la determinació de les condicions en què aquests han de portar a terme les seves activitats, tal com estableix l’article 3 de la LOSU.

En virtut del que s’ha exposat, per tal de garantir la prestació del servei públic d’educació superior universitària a través de la docència, en tant que funció fonamental de les universitats, així com els drets de l’estudiantat, en l’àmbit de les competències atribuïdes a l’article 3 de la LOSU, les Universitats han proposat un acord comú a totes elles, per regular les condicions de treball del professorat substitut, sens perjudici d’aquells acords als quals es pugui arribar en un futur en l’àmbit de la negociació col·lectiva i que podran substituir totalment o parcialment el seu contingut si així s’acorda. El contingut d’aquest acord comú de les universitats queda reflectit als punts 1 i 2 i a la disposició addicional primera de la Regulació que recull l’annex. Així mateix, tant aquests punts com la resta de l’acord han estat exposats al Comitè d’Empresa de la Universitat Pompeu Fabra en sengles reunions al juny i l’octubre de l’any 2023.

Finalment, el present acord s’ajusta íntegrament a la regulació de l’article 80 de la LOSU, al marc general fixat per l’Estatut dels Treballadors i pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en allò que és d’aplicació al personal de les universitats públiques catalanes, així com al marc retributiu fixat en el vigent Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, garantint el compliment del principi de legalitat regulat a l’article 9.3 de la Constitució Espanyola.

D’acord amb el que s’ha exposat, el Consell de Govern aprova la Regulació de la Figura del Professor Substitut de la Universitat Pompeu Fabra.

REGULACIÓ DE LA FIGURA DEL PROFESSORAT SUBSTITUT

El dia 12 d’abril de 2023 va entrar en vigor la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, en endavant, LOSU, que en l’article 80 regula una modalitat contractual específica de personal docent i investigador en règim laboral: els professors i professores substituts, per tal de cobrir, entre d’altres, les necessitats temporals de docència ocasionades per la suspensió o reducció de la jornada del personal docent i investigador, amb reserva del lloc de treball.

D’acord amb el marc legal vigent, les universitats públiques cobriran les necessitats docents temporals exposades mitjançant aquesta nova modalitat contractual que encara no ha sigut regulada en el vigent Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

Tal com reconeix l’article 2 de la LOSU, les universitats públiques han de prestar i garantir el servei públic de l’educació superior universitària mitjançant la docència, la investigació i la transferència del coneixement. Tanmateix, han de desenvolupar les seves funcions en règim d’autonomia en virtut del dret fonamental reconegut en l’article 27.10 de la Constitució Espanyola, que comprèn, entre d’altres, la selecció, formació i promoció del personal docent i investigador, així com la determinació de les condicions en què aquests han de portar a terme les seves activitats, tal com estableix l’article 3 de la LOSU.

En virtut del que s’ha exposat, la present normativa estableix la regulació del professorat substitut de la Universitat Pompeu Fabra, sens perjudici d’aquells acords als quals es pugui arribar en un futur en l’àmbit de la negociació col·lectiva i que podran substituir totalment o parcialment el seu contingut si així s’acorda.

1. Aspectes generals

La contractació de professorat per substituir el personal docent i investigador amb dret a reserva de lloc de treball que suspengui temporalment la prestació dels seus serveis per aplicació del règim de permisos, llicències o situacions administratives, incloses les baixes mèdiques de llarga durada, diferents de la de servei actiu o que impliquin una reducció de la seva activitat docent, es regirà per la normativa general aplicable a aquests supòsits, amb les característiques següents:

La selecció del professorat substitut es produirà mitjançant els procediments de concurs públic, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Preferentment, per atendre les necessitats sobrevingudes i agilitzar els processos de substitució, es dotaran borses d’ocupació d’acord amb el procediment establert per la pròpia Universitat.

Es valorarà la formació acadèmica, els mèrits docents, el coneixement d’idiomes i els mèrits professionals. En el contracte s’indicarà la causa o causes específiques de la substitució que l’ha motivat, durada prevista i dedicació.

Els canvis de dedicació i causa es formalitzaran mitjançant addendes al contracte original.

La dedicació lectiva màxima serà de 240 hores anuals, equivalent a una dedicació laboral anual de 640 hores.

2. Règim retributiu del professorat substitut

Les percepcions econòmiques dels professors substituts han de satisfer l’activitat docent lectiva i no lectiva prevista en l’article 75 de la LOSU, de conformitat amb les funcions i tasques efectivament assignades.

El professorat substitut és retribuït de manera proporcional a la seva dedicació. Les universitats públiques catalanes han acordat l’establiment dels 4 tipus retributius següents:

Categoria Jornada anual Dedicació lectiva anual Total anual
Professor substitut 1 640 240 11.605,48
Professor substitut 2 640 240 14.497,88
Professor substitut 3 640 240 17.800,28
Professor substitut 4 640 240 28.091,60


La Universitat Pompeu Fabra només farà ús del tipus retributiu 3.

3. Creació de les borses de professorat substitut.

3.1. Les borses de professorat substitut es crearan mitjançant convocatòria pública de procés selectiu de professorat substitut que consistirà en la valoració dels mèrits de les persones candidates.      

3.2. Les borses de professorat substitut de la Universitat s’articularan al voltant d’àmbits docents. Correspon als departaments proposar a la Comissió de Professorat de la Universitat la creació de les borses de substituts de cada àmbit docent, que hauran de tenir un perfil suficientment ampli per tal de satisfer les necessitats de cobertura de la docència adscrita al departament.

4. Requisits de les persones candidates a la borsa de professorat substitut.

Per poder ser admeses als processos selectius per accedir a les borses de professorat substitut, les persones candidates han de complir els requisits següents:

4.1. Estar en possessió de la titulació universitària de grau o equivalent adequada per impartir la docència del lloc a cobrir d’acord amb l’àmbit docent de la borsa.

4.2. Acreditar el nivell de català d’acord amb la normativa vigent.      

En el cas del professorat substitut de places vinculades assistencials, serà necessari també:

4.3. Estar en possessió del títol d’especialista del lloc de treball a cobrir.

4.4. Prestar serveis en la institució sanitària concertada amb la UPF.

5.  Selecció de les persones candidates a la borsa de professorat substitut.

5.1. Les persones candidates seran valorades d’acord amb els criteris selectius que estableixin les bases de la convocatòria corresponent que, en tot cas, hauran d’ajustar-se a allò previst a la LOSU i a altres normatives aplicables.

5.2. Una vegada feta la valoració dels mèrits de cada persona candidata, la comissió de selecció elaborarà una llista prioritzada de les persones candidates que constituirà la borsa de l’àmbit docent corresponent i l'ordre prioritzat determinarà l’ordre de preferència a l’hora d’accedir a una plaça de substitució.

6. Vigència de la borsa de professorat substitut

6.1. La borsa tindrà un vigència màxima de 3 anys.

6.2. En cas que alguna borsa quedi amb menys de 3 candidatures dins del període de vigència, el departament podrà proposar-ne una convocatòria d’ampliació a la Comissió de Professorat. En aquest cas, l’ordre de preferència dins d’aquestes borses serà la puntuació obtinguda i, en cas d’empat en el nombre de punts, tindrà preferència el candidat amb més antiguitat dins la borsa.

6.3. La Comissió de Professorat podrà acordar la pròrroga de la vigència de la borsa si aquesta encara compta amb persones suficients.

6.4. Les persones candidates de les borses han de mantenir actualitzades les dades personals i de contacte durant tota la vigència de la borsa.

6.5. La resolució de provisió de la nova borsa implica el tancament de la borsa antiga. Les persones que formen part de la borsa que es tanca podran optar per formar part de la nova borsa amb la puntuació obtinguda inicialment, podent variar la seva posició relativa en funció de les puntuacions obtingudes pels nous integrants, o per presentar-se a la nova convocatòria i sotmetre’s a una nova avaluació.

7. Gestió de les borses de treball.

Un cop creades i dotades les borses a partir dels processos selectius convocats a tal efecte, i quan es produeixi la necessitat de cobertura de substitució, el departament corresponent oferirà la substitució:

7.1. En primer lloc, a les persones amb contracte vigent com a substitutes que tinguin una dedicació inferior a la màxima permesa.

7.2. En segon lloc, a la  persona situada en el primer lloc de l’ordre de preferència de cada borsa. En cas que aquesta persona rebutgi l’oferta o no respongui en un termini de 2 dies hàbils des de la recepció de l’oferta, el departament corresponent oferirà la substitució a les persones següents de la borsa d’acord amb la seva puntuació.

7.3. Les persones candidates que hagin rebutjat una oferta o no hagin respost romandran a la llista en la mateixa posició.

7.4. Les persones que hagin estat contractades com a substitutes i hagin finalitzat el seu contracte, podran demanar mantenir-se a la borsa de treball. En aquest cas, mantindran la puntuació que havien obtingut al procés selectiu.

8. Causes de baixa a la borsa de treball.

Les persones incloses a la borsa de treball causaran baixa:

8.1. A petició pròpia, mitjançant escrit adreçat al vicerector o vicerectora competent en la matèria de professorat a través de la plataforma d’administració electrònica.

8.2. Per emissió d’un informe negatiu respecte a l’activitat docent desenvolupada emès pel departament corresponent, la qual cosa serà notificada a la persona interessada.

9. Les persones que superin processos de selecció de personal docent i investigador i no resultin adjudicatàries de cap plaça, podran ser incorporades a la borsa de professor substitut sempre que ho hagin indicat a la sol·licitud de participació al procés selectiu. L’oferta de substitució a aquestes persones es farà un cop exhaurides la possibilitat de contractar les persones candidates que formen part de les borses i per la puntuació obtinguda al darrer procés selectiu en el qual hagin participat.

Disposicions addicionals

Primera. Aquest acord no serà d’aplicació per a la substitució del professorat associat de l’àmbit sanitari.

Segona. S’encarrega al Vicerectorat de Personal Docent i Investigador l’execució i el seguiment d’aquests acords.

Tercera. Tot allò no contemplat per aquest acord, es regirà per la normativa general aplicable.