Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 modificat per acord de Consell de Govern de 24 de febrer del 2021

Els canvis experimentats durant els darrers anys per la Universitat i la constitució de les unitats de coordinació acadèmica (UCA), establertes per acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014, han fet que esdevingui convenient regular els càrrecs acadèmics que assumeixen funcions de direcció i de gestió en les facultats o escoles i en els departaments. Per això, aquesta normativa pretén satisfer les diverses necessitats en un context canviant i alhora establir un marc transparent i flexible.

Així mateix, en l’actual configuració de l’organització acadèmica de la UPF, es considera necessari crear, entre els òrgans unipersonals d’àmbit particular, figures que puguin desenvolupar funcions de caràcter transversal, com ara la recerca, que comprenen tot un àmbit científic i les seves diverses titulacions. Per això, aquesta normativa preveu la creació d’una nova figura de coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica, sense que això hagi d’alterar el nombre de càrrecs acadèmics.

D’altra banda, aquesta normativa incorpora els objectius previstos en el Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022) i, en particular, les previsions de l’objectiu estratègic 4.1, relatiu a “Impulsar la paritat en tots els àmbits de participació, representació i presa de decisions”. Per això, es preveu que els responsables de fer les propostes de nomenament en facultats o escoles i en departaments ho hagin de tenir en compte.

Finalment, es preveu la figura del delegat o delegada del degà o degana o director o directora, ja present en alguns reglaments de facultat o escola, i també la de representant de facultats o escoles o de departaments. Amb aquestes figures, els degans o directors poden designar per a encàrrecs o funcions concretes professors de la facultat o escola o del departament, respectivament.

Article 1. Definició

1.1 Són càrrecs acadèmics els òrgans unipersonals de govern definits en la legislació universitària i en l’article 34 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

1.2 Així mateix es consideren càrrecs acadèmics, tot i que no tenen la condició d’òrgans unipersonals de govern, els creats pels Estatuts de la UPF i per la normativa aprovada pel Consell de Govern, amb funcions de direcció o coordinació.

Article 2. Retribució

El desenvolupament de càrrecs acadèmics pot suposar la percepció d’un complement retributiu, d’acord amb la normativa general, en els termes que estableixi el seu nomenament.

Article 3. Dedicació docent

El desenvolupament de càrrecs acadèmics pot suposar una reducció de la dedicació docent, d’acord amb la normativa general, en els termes que estableixi el seu nomenament.

Article 4. Equips de direcció de facultat o escola i de departament

Els càrrecs acadèmics unipersonals, la proposta de nomenament dels quals correspongui a degans o directors de facultat o escola i als directors de departament constitueixen, juntament amb ells, l’equip de direcció de la facultat o escola o del departament, respectivament.

Article 5. Participació paritària d’homes i dones en la formació dels equips de direcció de facultats o escoles i de departaments

Les propostes de nomenament que facin els degans o directors de facultat o escola i els directors de departament han de respectar el criteri de paritat entre homes i dones que integrin els equips de direcció de facultat o escola i de departament, per la qual cosa han d’emetre un informe que justifiqui les raons de la impossibilitat en cas que aquesta es produeixi.

Article 6. Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica

6.1. Es crea el càrrec de coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica que, sota la supervisió del degà o degana de facultat o director o directora d’escola o del director o directora de departament, segons que correspongui, exerceix funcions de coordinació acadèmica de caràcter transversal en l’àmbit científic de què es tracti.

6.2 Els coordinadors acadèmics són nomenats pel rector o rectora, d’acord amb la proposta del degà o degana de la facultat, o director o directora de l’escola, o del director o directora del departament, entre els professors de categories per les quals la normativa vigent exigeixi el títol de doctor vinculats a la facultat o escola o adscrits al departament, respectivament.

6.3. El desenvolupament del càrrec de coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica comporta la percepció d’un complement retributiu i una reducció en la dedicació docent que no poden superar les que s’estableixin per a vicedegans de facultat o escola o sostdirectors de departament.

6.4. La durada del mandat del càrrec de coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica va lligada a la de l’òrgan que l’ha proposat.

Article 6bis. Coordinador de màster o coordinadora de màster

El rector nomenarà un coordinador o una coordinadora per a cada màster, a proposta del director o directora del departament, entre professors o investigadors propis o vinculats de categories per a les quals la normativa vigent exigeixi el títol de doctor que estiguin adscrits al departament. Els coordinadors de màster estaran equiparats al càrrec de sotsdirector de departament.

Article 7. Nombre de càrrecs acadèmics

El nombre màxim de càrrecs acadèmics de cada facultat o escola i departament és el que figura en l’annex d’aquesta normativa.

Article 8. Modificació de l’estructura de càrrecs acadèmics

La modificació del nombre o la tipologia dels càrrecs acadèmics en les facultats o escoles i els departaments de cada unitat de coordinació acadèmica s’ha de dur a terme per mitjà d’una proposta motivada del seu responsable i requereix l’autorització del rector o rectora.

Article 9. Publicació al Portal de la Transparència

El secretari o secretària general és el responsable de publicar al Portal de la Transparència de la UPF l’annex d’aquesta normativa amb la relació de tots els càrrecs acadèmics i també de mantenir-lo actualitzat, com a conseqüència de les eventuals modificacions que pugui experimentar.

Article 10. Delegat o delegada del degà o degana o director o directora i representant de facultat o escola o de departament

10.1. Els degans de facultat o directors d’escola i els directors de departament poden designar com a delegats per a encàrrecs o funcions concretes professors de la facultat o escola o del departament, respectivament.

10.2. Així mateix, els degans de facultat o directors d’escola i els directors de departament poden designar professors de la facultat o escola o del departament com a representants en les comissions específiques de la Universitat, sempre que la normativa específica de cada comissió ho permeti.

10.3. Els càrrecs de delegats dels degans o directors i de representants de les facultats o escoles o dels departaments en comissions formen part de la dedicació ordinària del professorat a les tasques acadèmiques de la Universitat i no comporten retribució complementària ni reducció de la dedicació docent.

Disposició addicional primera

Com a conseqüència de la limitació establerta a l’article 7 d’aquesta normativa, la proposta de nomenament de coordinadors acadèmics requereix el cessament d’algun dels càrrecs existents de manera que no s’alteri el nombre total de càrrecs acadèmics d’una facultat o escola o d’un departament.

Disposició addicional segona

En el cas de titulacions de grau o de màster interuniversitàries en què la UPF no assumeix la coordinació com a titulació oficial, amb caràcter general, no es pot proposar el nomenament d’un coordinador o coordinadora addicionalment als càrrecs acadèmics ja existents, llevat que hi hagi condicions especials que ho justifiquin.

Disposició addicional tercera

Es faculta el secretari o secretària general, mitjançant resolució, a actualitzar l’annex d’aquesta normativa.

Disposició addicional quarta.

Els investigadors vinculats a la UPF procedents d’altres universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o privades, poden ocupar càrrecs acadèmics amb funcions de coordinació, que s’adeqüin a les seves competències, sempre que la normativa específica reguladora ho permeti.
En particular, els investigadors esmentats a l'apartat anterior poden exercir exclusivament els càrrecs de coordinador o coordinadora de programa de doctorat, de màster universitari o de mobilitat; coordinador o coordinadora acadèmic/a i responsable d'innovació amb tots els drets i els deures inherents a aquests càrrecs.

Disposició transitòria única

Una vegada entri en vigor aquesta normativa, l’aplicació del que estableix l’article 5 en tots aquells equips de direcció ja constituïts s’ha de dur a terme a partir del moment de la seva renovació completa, sens perjudici que sigui possible la seva adaptació amb anterioritat.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

 

ANNEX (actualitzat 25/10/2019)

ECONOMIA I EMPRESA

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA

Degà o degana

Vicedegà o vicedegana

Secretari o  secretària

Cap d'estudis dels ensenyaments d'International Business Economics i dels ensenyaments d'Economia

Cap d'estudis dels ensenyaments d'Administració i Direcció d'Empreses i dels ensenyaments de Ciències Empresarials-Management

Coordinador o coordinadora docent: 1 per cada titulació de grau.

Coordinador o coordinadora de mobilitat

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I EMPRESA

Director o directora

Coordinador o coordinadora acadèmic
Coordinador o coordinadora acadèmic

Secretari o secretària

Coordinador o coordinadora de màster universitari: 1 per cada màster universitari o màster interuniversitari coordinat per la UPF.

 

Actualment:

 

 • Coordinador del màster universitari de Recerca en Economia, Finances i Empresa

 

Coordinador o coordinadora del programa de doctorat: 1 per cada programa de doctorat

 

Actualment:

 • Coordinador del programa de doctorat en Economia, Finances i Empresa

 

ENGINYERIA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

 

Director o directora

 

 

 

 

ESCOLA  D’ENGINYERIA

Sotsdirector o sotsdirectora

Sotsdirector o sotsdirectora

Coordinador o coordinadora acadèmic
Coordinador o coordinadora acadèmic

Secretari o secretària

Coordinador o coordinadora docent: 1 per cada titulació de grau.

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora docent del grau en Enginyeria en Informàtica
 • Coordinador o coordinadora docent del grau en Enginyeria Matemàtica en Ciències de Dades
 • Coordinador o coordinadora docent del grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació
 • Coordinador o coordinadora del grau en Enginyeria Biomèdica
 • Coordinador o coordinadora del grau en Sistemes Audiovisuals

 

Coordinador o coordinadora de mobilitat

Director o directora de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)

 

 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Director o directora

Sotsdirector o sotsdirectora

Sotsdirector o sotsdirectora

Secretari o secretària

Coordinador o coordinadora de màster universitari: 1 per cada màster universitari o màster interuniversitari coordinat per la UPF.

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora del màster en Tecnologies del So i de la Música
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional
 • Coordinador o coordinadora del màster interuniversitari en Visió per Computador
 • Coordinador o coordinadora del màster en Cervell i Cognició
 • Coordinador o coordinadora del màster en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius
 • Coordinador o coordinadora del màster en Sistemes Intel·ligents Interactius 

 

Coordinador o coordinadora del programa de doctorat: 1 per cada programa de doctorat.

HUMANITATS

 

 

 

 

 

FACULTAT D’HUMANITATS

Degà o degana

Vicedegà o vicedegana

Vicedegà o vicedegana

Vicedegà o vicedegana

Secretari o secretària

Cap d’Estudis

Coordinador o coordinadora docent: 1 per cada titulació de grau.

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora docent del grau Estudis Globals
 • Coordinador o coordinadora docent

 

Coordinador o coordinadora de mobilitat

Director o directora de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)

 

 

 

DEPARTAMENT D’HUMANITATS

Director o directora

Sotsdirector o sotsdirectora

Coordinador o coordinadora acadèmic

Secretari o secretària

Coordinador o coordinadora de màster universitari: 1 per cada màster universitari o màster interuniversitari coordinat per la UPF.

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Història del Món
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Estudis Xinesos
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament

 

Coordinador o coordinadora del programa de doctorat: 1 per cada programa de doctorat

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora del programa de doctorat en Història
 • Coordinador o coordinadora del programa de doctorat en Humanitats

 

CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA

 

 

 

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA

Degà o degana

Vicedegà o vicedegana

Vicedegà o vicedegana

Vicedegà o vicedegana

Secretari o secretària

Cap d’estudis

Coordinador o coordinadora docent: 1 per cada titulació de grau.

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora docent del grau en Biologia Humana
 • Coordinador o coordinadora docent del grau en Enginyeria Biomèdica

 

Director o directora de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)

 

 

 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

Director o directora

Sotsdirector o sotsdirectora

Sotsdirector o sotsdirectora

Secretari o secretària

Coordinador o coordinadora de màster universitari: 1 per cada màster universitari o màster interuniversitari coordinat per la UPF

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Recerca Biomèdica
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Laboratori de Anàlisis Clíniques
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari de Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals
 • Coordinador o coordinadora del màster interuniversitari en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut
 •  Coordinador o coordinadora del màster interuniversitari en Salut Pública

 

Coordinador o coordinadora del programa de doctorat: 1 per cada programa de doctorat

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora del programa de doctorat en Biomedicina

 

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

 

 

 

FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Degà o degana

Vicedegà o vicedegana

Secretari o secretària

Coordinador o coordinadora docent: 1 per cada titulació de grau.

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora docent
 • Coordinador o coordinadora docent

 

Coordinador o coordinadora de mobilitat

Director o directora de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)

 

 

 

 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Director o directora

Sotsdirector o sotsdirectora

Secretari o secretària

Coordinador o coordinadora de màster universitari: 1 per cada màster universitari o màster interuniversitari coordinat per la UPF

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora del màster universitari de Recerca en Ciència Política
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Filosofia Política
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Sociologia i Demografia
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Estudis Migratoris
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat

 

Coordinador o coordinadora del programa de doctorat: 1 per cada programa de doctorat

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora del programa de doctorat en Ciències Polítiques i Socials

 

COMUNICACIÓ

 

 

 

 

FACULTAT DE COMUNICACIÓ

Degà o degana

Vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques

 Vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Periodisme

Coordinador o coordinadora acadèmic

 Secretari o secretària

Cap d'estudis de la titulació de Comunicació Audiovisual

Cap d'estudis de la titulació de Periodisme

Cap d'estudis del la titulació de Publicitat i Relacions Públiques

 Coordinador o coordinadora docent: 1 per cada titulació de grau.

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora docent del grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Coordinador o coordinadora docent del grau en Comunicació Audiovisual
 • Coordinador o coordinadora docent del grau en Periodisme

Coordinador o coordinadora de mobilitat

Director o directora de la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent (USQUID)

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

Director o directora

Sotsdirector o sotsdirectora

Coordinador o coordinadora acadèmica

Secretari o secretària

Coordinador o coordinadora de màster universitari: 1 per cada màster universitari o màster interuniversitari coordinat per la UPF

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Comunicació Social
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat
 • Coordinador o coordinadora del màster interuniversitari en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques

Coordinador o coordinadora del programa de doctorat: 1 per cada programa de doctorat

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora del programa de doctorat en Comunicació

DRET

FACULTAT DE DRET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degà o degana

Vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Relacions Laborals

Vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

Secretari o secretària

Cap d'Estudis de la titulació de Relacions Laborals

Cap d'estudis del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

Cap d'estudis dels estudis de doble grau i estudis simultanis

Coordinador o coordinadora docent: 1 per cada titulació de grau.

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora docent del grau en Relacions Laborals
 • Coordinador o coordinadora docent del grau en Dret
 • Coordinador o coordinadora docent del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
 • Coordinador o coordinadora docent dels estudis de doble grau i estudis simultanis
 • Coordinador o coordinadora docent del doble grau de Dret-Law UPF-King's College

 

Coordinador o coordinadora de mobilitat

Director o directora de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)

DEPARTAMENT DE DRET

Director o directora

Sotsdirector o sotsdirectora

Sotsdirector o sotsdirectora

Secretari o secretària

Coordinador o coordinadora de màster universitari: 1 per cada màster universitari o màster interuniversitari coordinat per la UPF

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en European and Global Law
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari Avançat en Ciències Jurídiques
 • Coordinador o coordinadora del màster interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

 

Coordinador o coordinadora del programa de doctorat: 1 per cada programa de doctorat

 

Actualment:

 

 • Coordinador o coordinadora  del programa de doctorat en Dret

 

TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE

FACULTAT DE TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE

Degà o degana

Vicedegà o vicedegana

Vicedegà o vicedegana

Secretari o secretària

Cap d'estudis del grau en Traducció i Interpretació i del grau en Llengües Aplicades

Coordinador o coordinadora docent: 1 per cada titulació de grau.

 

Coordinador o coordinadora de mobilitat

Director o directora de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)

DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE

Director o directora

Sotsdirector o sotsdirectora

Sotsdirector o sotsdirectora

Secretari o secretària

 

Coordinador o coordinadora de màster universitari: 1 per cada màster universitari o màster interuniversitari coordinat per la UPF

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Estudis de Traducció
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada
 • Coordinador o coordinadora del màster universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol

 

Coordinador o coordinadora del programa de doctorat: 1 per cada programa de doctorat

 

Actualment:

 • Coordinador o coordinadora del programa de Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge