Acord de Consell de Govern de 21 de febrer de 2024

La Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari inclou algunes disposicions que afecten alguns aspectes relatius a la convocatòria i el desenvolupament de diversos concursos de provisió de places de personal docent i investigador.

En concret, l’article 71.1.b) estableix que:

“Les universitats, d’acord amb allò que estableixi llur normativa interna, convocaran concursos per a l’accés a places dels cossos docents universitaris que estiguin dotades en l’estat de despeses del seu pressupost, segons es desenvolupi reglamentàriament. En tot cas, els esmentats concursos contemplaran les condicions següents: (...)  Les comissions de selecció estaran integrades per una majoria de membres externs a la universitat convocant escollits per sorteig públic entre el conjunt de professorat i personal investigador d’igual o superior categoria a la plaça convocada. Aquest sorteig es realitzarà a partir d’una llista qualificada de professorat i personal investigador elaborada per la universitat, en els termes en què es desenvolupi a la seva normativa interna.”

En una mateixa línia, l’article 86.2 determina que, en relació amb els concursos per a l’accés a places de personal docent i investigador laboral,

“Les convocatòries hauran d’ajustar-se a allò establert a l’article 65 i l’article 71.1, quedant exclosa d’aquesta disposició la selecció de Professors/es Associats/des, que es realitzarà mitjançant l’avaluació dels mèrits de les persones candidates per una comissió composada per membres de la universitat.

També quedarà exclosa d’aquesta disposició la selecció de personal docent i investigador provinent dels programes d’excel·lència que les Comunitats Autònomes reconeguin com a tals. En aquest cas, la comissió estarà integrada majoritàriament per membres externs a la universitat escollits a partir d’una llista qualificada de professorat i personal investigador, justificant degudament la seva selecció i garantint, en tot cas, la publicitat i els criteris de selecció dels seus membres i dels criteris d’avaluació de les persones candidates.”

Pel que fa a l’entrada en vigor d’aquestes noves condicions, la Disposició final dotzena estableix que, a excepció dels concursos previstos a la Disposició transitòria (“Els concursos per a la convocatòria de places de personal docent i investigador oficialment publicades abans del 31 de desembre de 2023, podran regir-se per la normativa vigent abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei orgànica”), tots els altres concursos hauran de regir-se per les disposicions de la Llei Orgànica a partir del vintè dia des de la seva publicació al BOE.

D’altra banda, l’article 71.2 determina que “Les universitats establiran programes de promoció interna, que estiguin dotats en l’estat de despeses del seu pressupost, per a l’accés des de la categoria de Professora i Professor Titular d’Universitat i de Professora i Professor Permanent Laboral a una altra de superior categoria. Les places d’aquests programes no podran superar el nombre màxim de places que siguin objecte de l’Oferta d’Ocupació Pública de torn lliure, en aquell mateix any, per a l’accés als cossos docents de l’article 68 i de Professorat Permanent Laboral. Només podran accedir a aquestes places professores i professors que hagin prestat, com a mínim, dos anys de serveis efectius en el lloc d’origen i que estiguin acreditats per a la categoria a la qual promocionen. La universitat regularà, a la seva normativa interna, el procediment a seguir en els programes de promoció interna. En tot cas, el procediment d’accés serà el de concurs de mèrits.”

El contingut de les disposicions recollides en els paràgrafs anteriors obliguen la Universitat Pompeu Fabra a desplegar normativament dos aspectes diferenciats: en primer lloc, la regulació dels sortejos per determinar quins membres del professorat i del personal investigador inclòs a les llistes qualificades integren les comissions de selecció en els concursos de places a què fan referència els articles 71.1.b) i 86.2 de la LOSU; i, en segon lloc, la regulació dels concursos de mèrits que han de regir les convocatòries de promoció interna a què fa referència l’article 71.2 de la mateixa Llei orgànica.

Per tal de complir amb aquesta obligació, i alhora, amb la voluntat d’agilitzar al màxim la convocatòria i el desenvolupament dels concursos, el Consell de Govern aprova la Regulació dels concursos de provisió de places de personal docent i investigador.

REGULACIÓ DELS CONCURSOS DE PROVISIÓ DE PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

A. Sortejos per determinar els membres del professorat i del personal investigador inclòs a les llistes qualificades que han d’integrar les comissions de selecció en els concursos de professorat lector, professores i professors titulars d’universitat, professores i professors agregats, catedràtiques i catedràtics d’universitat, i catedràtiques i catedràtics contractats.

1. Correspon a la direcció de cadascun dels departaments l’organització i celebració dels sortejos per determinar els membres del professorat i personal investigador inclòs a les llistes qualificades que han d’integrar les comissions de selecció en els concursos de professorat lector, professores i professors titulars d’universitat, professores i professors agregats, catedràtiques i catedràtics d’universitat, i catedràtiques i catedràtics contractats promoguts pels mateix departament.

2. El professorat i personal investigador susceptible de ser escollit en els sortejos només serà aquell inclòs en les llistes qualificades aprovades per a cadascun dels departaments per la Comissió de Professorat de la Universitat, amb una categoria igual o superior a la de la plaça objecte de concurs. Aquestes llistes poden incloure també professorat de les universitats dels Estats membres de la Unió Europea que hagin assolit en aquestes una posició comparable a les de catedràtic o catedràtica o professor o professora titular d’universitat.

3. Per a cadascuna de les places objecte de concurs caldrà escollir per sorteig tres membres titulars i tres membres suplents per integrar la comissió de selecció.

4. Cadascun dels sortejos per escollir els membres externs que han de formar part de la comissió de selecció d’un concurs es celebrarà en un acte públic anterior a la reunió de l’òrgan del departament responsable d’aprovar la proposta de convocatòria d’aquest concurs.

5. La data, hora i lloc de celebració de cada sorteig seran publicitats per la direcció de cada departament amb una antelació mínima de 48 hores.

6. A fi de garantir la paritat de les comissions de selecció, en cas que les dues primeres persones escollides per sorteig com a membres titulars siguin del mateix sexe, la tercera haurà de ser escollida només entre les persones de l’altre sexe incloses a la llista qualificada. Aquesta regla s’aplicarà també en el sorteig dels membres suplents de la comissió. Llevat que per causa justificada això no sigui possible, els membres de la comissió de selecció designats lliurement per cada departament (bé integrants del mateix departament o d’una altra universitat o institució) hauran de ser bé de sexes diferents, bé del sexe amb menor representació entre els membres externs escollits per sorteig.

7. A cada sorteig assistiran, com a mínim, les persones que ocupin la direcció i la secretaria del departament. Aquesta darrera haurà d’elaborar una acta en què doni fe dels detalls i el resultat del sorteig.

8. Correspon a l’òrgan competent en cada departament d’aprovar la proposta de convocatòria de cadascuna de les places determinar quines del conjunt de persones integrants de les comissions de selecció (les tres escollides per sorteig i les dues de lliure designació) ocupen la presidència, la secretaria i les vocalies, tant les titulars com les suplents. La presidència de les Comissions de Selecció de les places de cossos docents ha d’exercir-la un catedràtic o catedràtica d’Universitat, o la categoria equivalent en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), professor o professora d’investigació. En les places d’agregat i catedràtic contractat la presidència pot ser exercida per un catedràtic o catedràtica d’universitat o un catedràtic o catedràtica contractat.

B. Concursos de mèrits que han de regir les convocatòries de concursos de promoció interna a catedràtic o catedràtica d’universitat i a catedràtic o catedràtica contractat.

1. Els concursos de mèrits comprendran dues fases diferenciades:

a) una primera fase, consistent en l’avaluació per part de la comissió de selecció dels mèrits de docència, recerca, transferència i intercanvi del coneixement i de gestió de les persones candidates en relació a la plaça objecte de concurs; i

b) una segona fase, consistent en l’avaluació per part de la comissió de selecció de la presentació per part de les persones candidates que hagin superat la primera fase d’un projecte o treball d’investigació en un acte públic.

2. Les convocatòries dels concursos de promoció interna a catedràtic o catedràtica d’universitat i a catedràtic o catedràtica contractat determinaran els mèrits de docència, recerca, transferència del coneixement i de gestió avaluables. En tot cas, l’experiència docent i l’experiència investigadora, incloent-hi la transferència i intercanvi del coneixement, tindran una consideració anàloga en el conjunt dels criteris de valoració dels mèrits.

3. Correspon a la comissió de selecció de cadascun dels concursos de promoció interna a catedràtic o catedràtica d’universitat i a catedràtic o catedràtica contractat determinar els criteris específics per avaluar els mèrits de docència, recerca, transferència i intercanvi del coneixement i de gestió de les persones candidates. Aquests criteris hauran de ser públics.

4. En aquells casos en què només hi hagi una persona candidata a la plaça objecte de concurs de promoció interna, la comissió de selecció responsable de la seva avaluació podrà determinar la celebració de les dues fases a què fa referència el punt 1 en un únic dia.