L’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu va modificar la seva estructura el febrer del 2022, amb la Resolució del rector de 28 de febrer del 2022 de modificació de l’estructura de l’Àrea de Recursos Humans i Organització, amb l'objectiu de continuar donant una resposta de qualitat i eficient als serveis que l’Àrea presta al personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS), i al personal docent i investigador (PDI) de la UPF.

Una de les unitats administratives de l’Àrea és el Servei de Personal Docent i Investigador. Amb la finalitat d’estructurar-se de manera més entenedora per a les unitats a les quals dona servei, aquesta unitat s’organitzarà en les dues seccions següents: la Secció de Planificació i Accés del Personal Docent i Investigador, que s’ocuparà de les gestions i dels tràmits del personal docent i investigador abans de contractar-lo, i la Secció d’Administració del Personal Docent i Investigador, que gestionarà la contractació així com els processos relatius a la seva vida laboral.

D’altra banda, per tal d’adequar i d’homogeneïtzar les estructures administratives de la Universitat, es proposa un canvi de denominació de dues de les oficines de l'Àrea (l’Oficina d’Organització i Desenvolupament i l’Oficina de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació), que passaran a anomenar-se serveis.

És per això que, de conformitat amb l’article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que el mateix article m’atorga,

HE RESOLT:

Punt únic. Aprovar la nova estructura de l’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, que queda de la manera següent:

Article 1. Estructura de l’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

L’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu té com a missió planificar, organitzar i executar els processos relatius a la vinculació amb la Universitat, la vida laboral —des de l’accés fins a la desvinculació— del personal tècnic; de gestió i d’administració i serveis; del personal docent i investigador, i del personal vinculat a la recerca, dins del marc de referència establert per la normativa vigent.

L'Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, dirigida per un vicegerent o vicegerenta, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els programes de gestió de persones i de salut laboral, els processos de modernització administrativa adreçats a la millora organitzativa, així com els processos de negociació col·lectiva i les relacions laborals. Dirigeix i coordina el Servei de Personal Tècnic, de Gestió, d'Administració i Serveis; el Servei de Personal Docent i Investigador; el Servei de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació, i el Servei d’Organització i Desenvolupament; així com l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals

Alhora, té com a objectiu garantir una estructura organitzativa racional i equitativa i uns sistemes de gestió eficients i eficaços, i promoure la formació, el desenvolupament i la carrera professional del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis, per tal d’assolir els objectius organitzatius de la Universitat i garantir un servei públic de qualitat.

També té la missió de donar suport a la implementació de la carrera acadèmica del personal docent i investigador i, alhora, gestionar la captació i la retenció de talent.

A més, dirigeix i coordina els processos relatius al pressupost de despesa de personal, la corresponent gestió i el seguiment pressupostari. Així mateix, coordina les accions corresponents al desenvolupament de les necessitats funcionals dels sistemes informàtics de l’Àrea.

També té l’objectiu de proposar mesures preventives i correctores d’acord amb la normativa vigent i la política preventiva, amb la finalitat d’evitar riscos que puguin afectar la seguretat i la salut del personal a través de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics.

D’una altra banda, té la funció d’exercir la representació de la Universitat en la negociació col·lectiva amb la part social, tant pel que fa al sistema universitari català com dins de la mateixa Universitat.

1.1. Són funcions de l’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu:

 • Establir les línies estratègiques i dirigir i executar les accions que es desprenen de les polítiques de recursos humans definides per al personal. Alhora, definir els criteris d’actuació per gestionar els serveis que s’ofereixen.
 • Oferir un servei d’assessorament i suport en l’acompliment de la normativa de seguretat i salut en el treball.
 • Dirigir i coordinar l’elaboració del projecte de pressupost del capítol I relatiu a les despeses de personal, així com gestionar la nòmina i fer el seguiment pressupostari.
 • Organitzar i planificar la plantilla del personal de la Universitat d’acord amb criteris d’optimització i racionalització.
 • Planificar i dur a terme plans i programes de formació del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis per assegurar-ne el seu desenvolupament, la seva progressiva tecnificació i la capacitació per donar resposta als reptes que l'evolució i la transformació del servei i la funció pública suposen.
 • Oferir un servei d’assessorament i suport als òrgans de govern en matèria de recursos humans.
 • Representar l’organització en la negociació col·lectiva amb la part social per millorar les condicions laborals, prevenir riscos laborals de tots els treballadors, tot garantint el servei que presta la Universitat a la societat.

1.2. L’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu s’estructura en:

Servei de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis

Servei de Personal Docent i Investigador

Servei d’Organització i Desenvolupament

Servei de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació

Oficina de Prevenció de Riscos Laborals

Article 2. El Servei de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis

2.1. Són funcions del Servei de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis planificar, ordenar i executar l'administració, la selecció, la contractació, la promoció i la mobilitat del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS); donar assessorament i suport als òrgans de govern en matèria de personal; elaborar informes, explotar i analitzar dades per donar suport a la presa de decisions; estudiar i l'aplicar la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis; donar suport en l’àmbit de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis; així com elaborar la proposta de pressupost de despeses de personal del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis.

2.2. El Servei de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis s'estructura en:

 • Secció d'Administració del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis
 • Secció de Selecció

2.3. La Secció d'Administració del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis té com a funcions fer els processos d'administració d’aquest personal i gestionar-ne la contractació; dur a terme el manteniment i el control de la relació de llocs de treball del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis; gestionar els processos relatius a la vida laboral del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis; així com col·laborar en l’elaboració de la proposta de pressupost de despeses de personal del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.

2.4. La Secció de Selecció té com a funcions gestionar els processos de selecció, promoció i mobilitat del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis i donar suport als òrgans de selecció i valoració de mèrits i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.

Article 3. El Servei de Personal Docent i Investigador

3.1. Són funcions del Servei de Personal Docent i Investigador planificar, ordenar i executar l'administració, la selecció, la promoció i la contractació d’aquest personal; donar assessorament i suport als òrgans de govern en matèria de personal docent i investigador; elaborar informes, explotar i analitzar dades per donar suport a la presa de decisions; estudiar i aplicar la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el personal docent i investigador; donar suport en l’àmbit de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del personal docent i investigador; elaborar la proposta de despeses de personal del personal docent i investigador.

3.2. El Servei de Personal Docent i Investigador s’estructura en:

 • Secció de Planificació i Accés del Personal Docent i Investigador
 • Secció d’Administració del Personal Docent i Investigador

3.3. La Secció de Planificació i Accés del Personal Docent i Investigador té com a funcions planificar i fer el seguiment de la plantilla de professorat; preparar, publicar i fer el seguiment de l’oferta pública; planificar, coordinar i fer els tràmits administratius relatius a les convocatòries dels processos d'accés i de promoció del personal docent i investigador; gestionar la dedicació docent del professorat; gestionar els assumptes que són competència de la Comissió de Professorat de la UPF; gestionar les sol·licituds del programa d’anys sabàtics i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.

3.4. La Secció d’Administració del Personal Docent i Investigador té com a funcions gestionar els processos vinculats a establir el vincle del personal docent i investigador (nomenaments i contractes), tant de convocatòries pròpies com externes; gestionar les pròrrogues, modificacions, extincions de contracte; gestionar els permisos d’estrangeria; tramitar el pagament als càrrecs acadèmics retribuïts; gestionar el reconeixement de mèrits de docència, de recerca, transferència de coneixement i gestió, estatals i autonòmics; gestionar les compatibilitats; gestionar la vida laboral i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.

Article 4. El Servei d’Organització i Desenvolupament

4.1. Són funcions del Servei d’Organització i Desenvolupament fer i implementar estudis de disseny organitzatiu i d'estructures per tal d'afavorir-ne l'optimització i la racionalització de les àrees de gestió i unitats administratives de la Universitat; racionalitzar els processos de gestió i diagramar-los, tot promovent la simplificació administrativa; promoure la qualitat de la gestió mitjançant l’elaboració dels catàlegs i les cartes de serveis de les unitats; elaborar les descripcions, valoracions i classificació dels llocs de treball, així com analitzar els dimensionaments de les unitats; fomentar i coordinar la definició d'indicadors de gestió i d’indicadors estratègics dels processos de gestió; així com planificar, ordenar i executar el desenvolupament professional i la formació del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis.

4.2.  El Servei d’Organització i Desenvolupament s'estructura en:

 • Secció de Desenvolupament
 • Secció d’Organització i Processos

4.3. La Secció de Desenvolupament té com a funcions dissenyar, definir i programar els projectes de desenvolupament professional; elaborar i gestionar el pla anual de formació, així com col·laborar en els projectes i els processos de desenvolupament organitzacional i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.

4.4. La Secció d’Organització i Processos té com a funcions fer i implementar estudis de disseny i anàlisis organitzatives i d'estructures per tal d'afavorir l'optimització i la racionalització de les àrees de gestió i unitats administratives de la Universitat; donar suport als processos de millora de les unitats administratives i a l’elaboració dels catàlegs i cartes de serveis de les unitats; racionalitzar els processos de gestió tot promovent la simplificació administrativa; elaborar les descripcions, valoracions i classificació dels llocs de treball, així com analitzar els dimensionaments de les unitats; fomentar i coordinar la definició d'indicadors de gestió i d’indicadors estratègics dels processos de gestió i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.

Article 5. El Servei de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació

5.1. Són funcions del Servei de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació coordinar la gestió de la nòmina i els sistemes de previsió social de tot el personal; elaborar l’avantprojecte de pressupost de despeses de personal del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, així com del personal docent i investigador; gestionar les despeses de personal i fer el seguiment pressupostari, incloent-hi les despeses amb afectació d'ingressos per a la seva execució; així com coordinar les necessitats funcionals dels sistemes informàtics per gestionar les funcions assignades a l’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.

5.2. El Servei de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació s'estructura en:

 • Secció de Nòmines i Seguretat Social
 • Secció de Pressupost i Sistemes d’Informació

5.3. La Secció de Nòmines i Seguretat Social té com a funcions gestionar i executar els processos de nòmina del personal, així com gestionar la cotització a la Seguretat Social i d’altres sistemes de previsió i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.

5.4. La Secció de Pressupost i Sistemes d’Informació té com a funcions elaborar coordinadament amb el Servei de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis i el Servei de Personal Docent i Investigador el pressupost de despesa genèrica del personal, així com fer-ne el seguiment de l’execució; coordinar les necessitats funcionals dels sistemes informàtics de gestió l’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.

Article 6. L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals

6.1. Són funcions de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals gestionar i coordinar els plans i els programes d’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals de tots els empleats públics de la Universitat, així com gestionar la vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball; avaluar els factors de risc que poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors d’acord amb la normativa d’aplicació; gestionar la informació i programar la formació dels treballadors en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.

Disposicions derogatòries

Primera. Queda derogada la Resolució del rector de 28 de febrer del 2022 de modificació de l’estructura de l’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.

Segona. Queden derogades aquelles resolucions o parts que s’oposin a la present resolució.

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l’1 d’octubre del 2023.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

La rectora

Laia de Nadal Clanchet

Barcelona, 25 de juliol del 2023