L’article 13 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el procediment per acordar les suplències dels òrgans administratius en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

L’article 54 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra preveu que en cas d’absència, impediment o vacant del rector o rectora, n’assumirà les funcions el vicerector que hagi designat.

Atès que la rectora estarà absent de la Universitat Pompeu Fabra des del 29 de juny fins al 16 de juliol del 2023, és necessari establir la seva suplència per tal que serveixi per totes les situacions que es puguin produir.

Per tot això, i en virtut de l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Únic. Que la suplència de la rectora en les seves funcions durant el període del 29 de juny al 16 de juliol del 2023, ambdós inclosos, serà exercida pel vicerector de Personal Docent i Investigador, el Prof. Pablo Pareja Alcaraz.

En les resolucions i els actes que es dictin mitjançant aquesta suplència, s’ha de fer constar aquesta circumstància, s’ha d’especificar el titular de l’òrgan en la suplència del qual s’adopten (rectora) i qui està exercint efectivament aquesta suplència.

 

 

 

Laia de Nadal Clanchet

Rectora

Barcelona, 26 de juny del 2023