Atesa la necessitat modificar parcialment els fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra i de donar compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la llei i assegurar l'exercici dels drets legítims dels interessats.

En virtut de les competències que m'atorguen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i la resolució de rectorat de 26 de Juny de 2003,

HE RESOLT:

Article únic.- Modificar parcialment els fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra en els termes que es fan constar a l'annex d'aquesta resolució.

Disposició final.- Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Josep Joan Moreso i Mateos
Rector

Barcelona, 13 d'abril del 2010

 

ANNEX

Nom del fitxer: Alumni
Es modifica l'apartat següent:
Cessions de dades previstes: s'addiciona al inici "A entitats bancàries per tal de gestionar el cobrament de quotes o preus".


Nom del fitxer: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació
Es modifica l'apartat següent:
Cessions o comunicacions de dades: s'addiciona a destinataris "Entitats que duguin a terme estudis, treballs o projectes en les mateixes línies de recerca i manifestin el seu interès en disposar de dades recollides o produïdes a la universitat"


Nom del fitxer: Activitats socioculturals
Es modifica l'apartat següent:
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació. Vicegerència (Plaça de la Mercè, 12. 08002 - Barcelona)


Nom del fitxer: Suport a col·lectius específics
Es modifica l'apartat següent:
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació. Vicegerència (Plaça de la Mercè, 12. 08002 - Barcelona)