Amb la voluntat d'ordenar el procediment de tramitació i seguiment dels convenis que subscriu la UPF amb altres entitats, el Consell de Govern, per Acord de 19 d'octubre del 2016, ha aprovat la Normativa sobre convenis administratius signats per la Universitat Pompeu Fabra.

Aquesta normativa preveu la tramitació preceptiva d'una sèrie de documents normalitzats que formaran part de l'expedient administratiu de cada conveni.

Vistes les competències que m'atorga la Disposició addicional segona de la Normativa referenciada,

 

HE RESOLT:

Aprovar els models de documents normalitzats que  formaran part de l'expedient dels convenis administratius que figuren a l'annex a aquesta resolució:

  • Memòria.
  • Memòria econòmica.

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 14 de novembre del 2016