Atesa la necessitat de modificar alguns dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra i de donar
compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament 1720/2007, de 21 de desembre de desenvolupament de la llei i assegurar l'exercici dels drets legítims dels interessats.

En virtut de les competències que m'atorguen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

He resolt,

Primer.- Modificar parcialment els fitxers existents en els termes que es fan constar a l'annex 1 d'aquesta resolució.

Disposició final.- Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Josep Joan Moreso i Mateos
Rector


Barcelona, 30 de març del 2009

Annex 1

Nom del fitxer: Alumni

S'afegeix l'apartat següent:

  • Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Automatitzat

Es modifica l'apartat següent:

  • Transferències internacionals de dades: s'addiciona El tractament respon a la lliure i legítima acceptació d'una relació jurídica, el desenvolupament, acompliment i control de la qual impliqui necessàriament la comunicació de les dades a tercers.

Nom del fitxer: Gestió de la recerca

Es modifica l'apartat següent:

  • Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei de Recerca (Edifici Mercè Rodoreda (Campus de la Ciutadella). Wellington, 30-40. 08005 Barcelona)

Nom del fitxer: Sistema d'acreditació d'usuaris

Es modifica l'apartat següent:

  • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: s'addiciona a Dades de caràcter identificatiu (Telèfon), s'addiciona a Dades de característiques personals (Nacionalitat).

Nom del fitxer: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Es modifiquen els apartats següents:

  • Procediment de recollida de les dades: se suprimeix Altres.
  • Suport utilitzat per obtenir les dades: se suprimeix Altres
  • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: se suprimeix a Dades de caràcter identificatiu (Altres); se suprimeix a Dades de característiques personals (Altres); se suprimeix a Dades de circumstàncies socials (Altres); se suprimeix a Dades acadèmiques i professionals (Altres); se suprimeix a Dades d'ocupació laboral (Altres); se suprimeix Dades d'informació comercial (Altres); se suprimeix a Dades economico-financeres i d'assegurances (Altres); se suprimeix Dades de transaccions (Altres)