Per encarar el conjunt de reptes del mandat 2017-2020, definits en el programa electoral del rector Jaume Casals, desenvolupats en els projectes del Consell de Direcció i concretats en el Pla d'Actuacions 2018-2020, s'ha d'adaptar l'estructura organitzativa de la Universitat, a fi de donar resposta a aquests reptes i objectius.

La Resolució del rector de 4 de maig del 2009 de reestructuració administrativa estableix les àrees de gestió en què s'estructura la Universitat Pompeu Fabra, així com l'organització de les seves unitats administratives i els serveis universitaris. L'article 8 d'aquesta resolució defineix les competències assignades a l'Àrea de Recerca i Economia i estableix els serveis administratius que queden integrats en aquesta àrea.

Per la seva part, la Resolució de 25 de gener del 2016 crea la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ) i l'adscriu al Gabinet del Rectorat; n'estableix l'estructura organitzativa interna, i li assigna les competències i les funcions que, des dels respectius àmbits, es desenvolupen. L'esmentada Resolució de 4 de maig del 2009 estableix les funcions del Servei d'Assessoria Jurídica; mentre que la Resolució de 23 de maig del 2017 complementa les funcions que l'article 56 dels Estatuts de la Universitat atribueix al secretari o secretària general, que dirigeix la Secretaria General. Al seu torn, per Resolució del rector d'1 d'abril del 2011 se suprimeix l'Àrea de Patrimoni i es determina l'adscripció directa del Servei de Gestió Patrimonial i Contractació al gerent de la Universitat.

En el context actual, els àmbits de la gestió econòmica i de la gestió de la contractació administrativa prenen especial rellevància, tant pels requisits i la complexitat del nostre entorn, com per l'evolució del marc jurídic i legislatiu, i pel creixement del volum de gestió; motiu pel qual ha d'emergir una nova àrea que coordini els processos i els serveis que ofereix.

Així mateix, amb l'objectiu d'optimitzar la coordinació i el conjunt de recursos de què disposa la Universitat per oferir serveis d'assessorament, suport jurídic i normatiu a les diferents unitats acadèmiques i administratives, i de suport als òrgans de govern de la nostra universitat, s'ha considerat convenient aglutinar-los sota la direcció i coordinació del secretari general. Així mateix, cal parar atenció que el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, ha fixat l'obligatorietat d'incorporar la figura del delegat o delegada de protecció de dades, figura de caràcter transversal i amb el requisit de no dependre de cap unitat de gestió.

Igualment, des d'un punt de vista transversal i buscant l'optimització dels recursos, la fluïdesa i la coordinació necessàries en les diferents àrees pel que fa al seguiment de la planificació estratègica i l'avaluació, és convenient assignar al gerent l'òrgan que tingui atribuïdes aquestes funcions.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article 1

Crear l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, dirigida per un o una vicegerent, amb les funcions de coordinar, impulsar i avaluar els processos i les accions relacionats amb l'economia i el pressupost, la contractació administrativa i la gestió del patrimoni de la Universitat. Aquesta àrea dirigeix i coordina el Servei de Pressupostos i Finances i el Servei de Gestió Patrimonial i Contractació.

En conseqüència, es modifica l'article 3 de la Resolució de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa, que passa a estar redactat com segueix:

"Article 3. Organització de les àrees de gestió

L'administració de la Universitat Pompeu Fabra s'organitza en les àrees de gestió següents:

-Àrea de Docència

-Àrea de Recerca i Innovació

-Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni

-Àrea de Recursos Humans i Organització

-Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació"

Així mateix, es modifica l'article 3 de la Resolució d'1 d'abril del 2011, per la qual se suprimeix l'Àrea de Patrimoni, en el sentit que el Servei de Gestió Patrimonial i Contractació deixa de dependre directament del gerent i passa a estar adscrit a l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni.

A més, es modifica l'article 8 de la Resolució del rector de 4 de maig del 2009 de reestructuració administrativa, en el sentit que el Servei de Pressupostos i Finances deixa d'estar adscrit a l'Àrea de Recerca i Economia i passa a adscriure's a l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni.

Finalment, es modifica l'article 8, que queda redactat de la manera següent:

"Article 8. Àrea de Recerca i Innovació

L'Àrea de Recerca i Innovació, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina i impulsa les tasques vinculades a les activitats d'implementació de la política científica, de gestió de la recerca, de transferència de coneixement i el desenvolupament d'infraestructures de recerca. Aquesta àrea dirigeix i coordina el Servei de Recerca i la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle."

Article 2

Canviar l'adscripció del Servei d'Assessoria Jurídica, de manera que deixa d'estar vinculat orgànicament al gerent i passa a estar-ho directament del secretari general.

La Universitat disposarà d'un delegat o delegada de protecció de dades (tal com estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016), que s'adscriurà directament al secretari general.

Article 3

Canviar l'adscripció de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), de manera que deixa d'estar vinculada orgànicament al Gabinet del Rectorat i passa a estar-ho directament del gerent.

També es modifica l'article 5 de la mateixa Resolució en els termes següents:

"Article 5. El Gabinet del Rectorat

El Gabinet del Rectorat, al capdavant del qual hi ha un o una cap de Gabinet, dirigeix, coordina, impulsa i avalua les activitats de comunicació, promoció i relacions de la Universitat, i actua de suport directe del rector o rectora. Dirigeix i coordina el Servei de Relacions Internacionals i la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals."

La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), assimilada orgànicament a servei, té per funcions gestionar i executar projectes transversals vinculats a la gestió de dades i assessorar els òrgans de govern de la Universitat en aquest aspecte; definir i implantar els manuals d'avaluació i executar processos d'avaluació de la docència i institucionals; coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials; assessorar les unitats acadèmiques en els aspectes de qualitat i donar suport als òrgans de govern de la Universitat en tots els processos relacionats amb aquesta matèria; donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica, assessorar en l'elaboració dels plans directors o d'actuacions i en projectes de millora organitzativa.

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per desplegar i executar aquesta resolució.

 

El rector

 

Jaume Casals Pons

Barcelona, 24 d'abril del 2018