L'article 11 del Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, preveu que els actes dels òrgans administratius de la UPF es poden dictar de manera automatitzada, especialment aquells de constància dels requisits establerts en l'ordenament jurídic o la certificació de dades que constin en els seus sistemes d'informació, sempre que es puguin adoptar amb una programació basada en criteris i paràmetres objectius.

Així mateix, s'hi estableixen els sistemes d'identificació i acreditació de la voluntat en aquests casos d'actuació automatitzada mitjançant diversos sistemes de signatura electrònica, entre ells el segell electrònic d'òrgan o d'entitat de dret públic i un codi segur de verificació vinculat a l'òrgan o entitat.

Vist que, en el marc del Pla d'Administració Electrònica de la UPF, s'ha previst l'emissió certificats de càrrecs acadèmics ocupats pel professorat de manera automatitzada a partir de les dades que consten en els sistemes d'informació de la UPF (aplicació de càrrecs unipersonals) i que la programació d'aquests es basa en criteris i paràmetres objectius.

En ús de les competències que m'atorguen els articles 51 i següents del Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra i l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

1. Autoritzar l'emissió del certificats de càrrecs acadèmics ocupats pel professorat de la Universitat Pompeu Fabra mitjançant un procés automatitzat a partir de les dades que consten als sistemes d'informació de la UPF, en concret, a l'aplicació de càrrecs unipersonals.

2. La identificació dels interessats que sol·liciten el certificat es farà mitjançant els sistemes següents:

  • El certificat reconegut o qualificat que el Consorci AOC emet al empleats del Sector Públic de Catalunya en dispositiu segur de creació de signatura: la T-CAT, inclosa al carnet de la UPF.
  • Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos a la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (PSCs) inclosos a la Trusted Services List (TSL) publicada per l'òrgan competent de qualsevol país de la Unió Europea d'acord amb el que estableix ReIdAS.
  • El certificat del DNI-e.
  • El certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci AOC o els expedits per prestadors inclosos a la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.
  • Sistemes de clau concertada i qualsevol altre sistema que la UPF consideri vàlid com ara el mecanisme idCAT-SMS que és un mecanisme d'identificació i signatura electrònica dels ciutadans (persones físiques) no criptogràfic basat en l'enviament de paraules de pas i codis d'un sol ús a dispositius mòbils, operat pel Consorci AOC.
  • Qualsevol altre mecanisme integrat al servei VALid operat pel Consorci AOC i classificat com a de nivell mig d'acord amb les especificacions marcades per l'Esquema Nacional de Seguretat i del Reglament d'Execució 2015/1502 de la Comissió Europea.

3. Els certificats electrònics de càrrecs acadèmics ocupats seran signats electrònicament mitjançant el segell d'òrgan per actuacions automatitzades de la Universitat Pompeu Fabra.

4. Els certificats electrònics de càrrecs acadèmics ocupats incorporaran un codi segur de verificació (CSV).

5. El certificat electrònic de càrrecs acadèmics ocupats no té caducitat, un cop emès.

Disposició addicional. La Universitat ha de garantir la custòdia de les evidències electròniques quan els sistemes de signatura no es generin amb sistemes que comporten en sí l'evidència de l'actuació.

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 3 de maig del 2018