Vist que en data 28 de juny del 2023 la rectora ha resolt modificar la resolució de de 4 de setembre del 2012 relativa al procediment per a la sol·licitud, la concessió, el pagament i el reintegrament de bestretes,

A resultes d’aquesta modificació, l’apartat 4.1 de la resolució de la rectora de 4 de setembre del 2012 queda redactada com segueix: “la sol·licitud de bestreta s'ha de presentar electrònicament al Registre General de la UPF, mitjançant el tràmit electrònic corresponent, i adreçades al/la gerent de la Universitat”.

Atès que la disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, “faculta al secretari o secretària general de la UPF perquè estableixi, mitjançant resolució expressa, els tràmits i les actuacions objecte de l’obligació dels membres de la comunitat universitària a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics, que han de ser publicats a la seu electrònica de la UPF”,

En ús de les competències atribuïdes al Secretari General a l’esmentada disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra;

RESOLC:

Primer. Incorporar la presentació de la sol·licitud en el procediment per a la sol·licitud de bestretes com a tràmit en el qual els participants tenen l’obligació de relacionar-se amb la Universitat Pompeu Fabra per mitjans electrònics.

Segon. Actualitzar la relació de tràmits en què s’estableix l’obligació esmentada i disposar la publicació d’aquesta resolució a la Seu Electrònica de la UPF.

Tercer. Aquesta resolució entrarà en vigor l’1 de setembre del 2023.

Quart. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el rector en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Enric Vallduví

Secretari General

 

Barcelona, 25 de juliol del 2023