Acord de Consell de Govern de 26 d'abril del 2017 modificat per acord del Consell de govern de 13 de desembre del 2017 i acord de Consell de Govern de 20 de maig del 2020

La universitat pública, com a institució al servei de la societat, ha anat evolucionant en la prestació de les seves competències adaptant-les a les demandes socials. D'aquesta manera, si l'essència de l'educació superior és la formació de professionals, en els darrers anys aquesta visió s'ha anat modificant fins a incorporar un concepte integral de la formació que cerca no només la preparació de professionals per a la vida, sinó també la consecució d'una ciutadania responsable socialment.

En aquest context, l'aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes va introduir modificacions substancials que afectaven l'activitat universitària. Així, en la disposició addicional 12a. de la Llei  orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modificava la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, s'establia la Unitat d'Igualtat com a estructura a través de la qual havien de desenvolupar-se les mesures necessàries perquè, en l'àmbit universitari, es fes realitat la igualtat efectiva entre dones i homes, especialment per mitjà de plans d'igualtat. Aquest manament va ser incorporat en l'articulat dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra. Així mateix, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes, aprofundeix en el mandat de les universitats en aquesta matèria.

Al seu torn, el 15 de desembre del 2008, el Consell de Govern aprovava el Pla d'Igualtat Isabel de Villena (2008-2010), la vigència del qual ha estat prorrogada. En un primer moment, la gestió d'aquest pla es va dur a terme des de la Unitat de Suport a Programes Especials (USPE), que li va atorgar la condició d'Unitat d'Igualtat, i posteriorment, d'acord amb la Resolució de 23 d'octubre del 2012, es va assignar a l'aleshores Unitat d'Informació i Projecció Institucionals (UIPI) -la qual passava a desenvolupar les funcions de suport a la planificació- la promoció i la coordinació de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social, també amb la condició d'Unitat d'Igualtat. D'acord amb la Resolució de 12 de febrer del 2014, s'atribuïa a l'àmbit d'Informació Institucional i Responsabilitat Social, dintre de l'actual Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI), la funció d'Unitat d'Igualtat.

Atès el compromís institucional per la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit de l'educació superior i l'objectiu d'igualtat proclamat legalment, es requereix estructurar millor la Unitat d'Igualtat, per configurar-la com un servei universitari especialitzat.

És per això que, vist el que disposa l'article 181.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern

 

ACORDA

Article 1. La Unitat d'Igualtat

1. S'estructura la Unitat d'Igualtat com a servei universitari especialitzat, sota la coordinació general del vicerector o vicerectora competent en matèria de polítiques d'igualtat de gènere.

2. La coordinació administrativa i la coordinació amb la Gerència es farà mitjançant la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, adscrita al Gabinet del Rectorat.

3. Totes les unitats acadèmiques i administratives col·laboren en l'assoliment dels objectius de la Unitat d'Igualtat per a les seves finalitats.

 

Article 2. Objectius de la Unitat d'Igualtat

La Unitat d'Igualtat té per objectius assessorar els òrgans de govern de la Universitat, elaborar i desenvolupar els programes necessaris per impulsar les polítiques d'igualtat a la UPF i coordinar les accions específiques que puguin exercir en aquest àmbit els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives.

 

Article 3. Funcions de la Unitat d'Igualtat

1. Són funcions de la Unitat d'Igualtat:

a) Elaborar els informes de diagnosi de l'estat del Pla d'Igualtat i coordinar la implementació del Pla d'Igualtat de la Universitat, a través del mecanisme de seguiment institucional previst en el propi Pla.

b) Fer estudis d'avaluació, seguiment i valoració del grau de compliment de la legislació sobre igualtat entre dones i homes, i dels plans i mesures que es proposin o s'apliquin per promoure i assolir la igualtat efectiva.

c) Assessorar els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives en matèria de polítiques d'igualtat de gènere, així com proposar i promoure, en el seu cas, mesures correctores de les desigualtats i els incompliments detectats.

d) Coordinar les persones i les unitats involucrades en l'elaboració, l'aplicació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual a la Universitat.

e) Difondre informació periòdica i sistemàtica sobre la situació i el desenvolupament del principi d'igualtat entre dones i homes a la UPF i sobre accions per a la seva promoció, així com facilitar que la comunitat universitària pugui plantejar-hi iniciatives, opinions i propostes.

f)  Proposar i promoure mesures que facilitin la formació, la investigació, la transferència, la conciliació i la gestió amb perspectiva de gènere, així com proposar mesures que propiciïn la presència equilibrada d'homes i dones en els òrgans col·legiats.

g) Proposar i promoure mesures que garanteixin els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i que facin efectius els principis de no-discriminació i de respecte a l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere.

h) Prevenir, i en el seu cas tractar, les situacions de violència masclista, LGBTIfòbia i assetjament sexual que afectin els membres de la comunitat universitària d’acord amb els protocols o normativa de la Universitat.

e) Proporcionar serveis d’acompanyament a les persones afectades per les situacions descrites en l’anterior apartat

2. La Unitat d'Igualtat es coordinarà amb les unitats de la Universitat responsables en la prevenció i la solució de conflictes de conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament entre els empleats públics de la Universitat en el desplegament de programes i d'activitats dirigides a l'eradicació de qualsevol expressió de violència masclista, d’assetjament sexual o d'homofòbia, bifòbia i transfòbia.

3.3. La Unitat d'Igualtat impulsarà la coordinació de les polítiques d'igualtat amb els centres d'ensenyament superior adscrits a la UPF

 

Article 4. Organització de la Unitat d'Igualtat

 • Director o directora.
 • Agent d'Igualtat.
 • Personal d’administració i serveis que quedi adscrit a la Unitat d’Igualtat.
 • Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere.
 • Comissions d’Igualtat dels centres integrats de la UPF.

Aquelles comissions que es creïn en els protocols o normes de la Universitat en matèria d'igualtat, si la norma de creació preveu la intervenció de la Unitat d'Igualtat o de l'agent d'Igualtat

 

Article 5. Directora o director

1. La Unitat d'Igualtat té al capdavant una directora o director nomenat pel rector o rectora d'entre el professorat a temps complet de la UPF i amb experiència en les polítiques d'igualtat de gènere.

2. Són funcions del director o directora, entre d'altres:

a) Impulsar l’elaboració, implementació avaluació dels plans d'igualtat, coordinant les diferents unitats implicades.

b) Impulsar, dissenyar i avaluar la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques de la Universitat.

c) Assessorar els òrgans de govern en l'impuls i el desplegament de les polítiques d'igualtat de gènere i diversitat sexual.

d) Representar a la Universitat en els espais de trobada interuniversitaris d’unitats d’igualtat

 

Article 6. Personal d’administració i serveis de la Unitat d’Igualtat

1. Integraran la Unitat d’Igualtat l’agent d’igualtat i el personal d’administració i serveis de la Universitat que hi quedi adscrit.

2. L'agent d'Igualtat, nomenat per la gerència entre el personal d'administració i serveis funcionari de la Universitat, estarà adscrit/a orgànicament a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals i funcionalment, també a la Unitat d'Igualtat.

3. Són funcions exclusives de l'agent d'Igualtat, entre d'altres:

a) Exercir les funcions que li atorguen els protocols i la normativa de la Universitat en episodis de violència masclista, LGBTIfòbia i assetjament sexual que afectin els membres de la comunitat universitària.

b)  Assessorar i col·laborar, si així li és demanat, amb la Comissió d'Investigació de Conflictes del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball, o aquelles altres que es creïn en la matèria.

c) Exercir la secretaria de les comissions on estigui previst.

4. Són funcions de l'agent d'Igualtat i de la resta de personal adscrit a la Unitat d’Igualtat, entre d'altres:

a) Donar suport a la directora o director de la Unitat d'Igualtat en el desplegament de les seves funcions.

b) Gestionar el seguiment del Pla d'Igualtat i implementar les accions assignades pel Pla a la Unitat d'Igualtat.

c) Dissenyar i implementar els programes i les activitats de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat de gènere i diversitat sexual per a diferents públics objectius.

d) Acompanyar la directora o director de la Unitat d’Igualtat en els espais de trobada interuniversitaris vinculats a les polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual

 

Article 7. Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere

1. La Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere desenvolupa les funcions següents:

a) Assessorar i ser consultada sobre l'elaboració, el desplegament i l'avaluació dels successius Plans d'Igualtat Isabel de Villena, així com sobre la promoció de la transversalitat de gènere i la perspectiva LGBTI en el conjunt de la política universitària i les activitats de sensibilització en matèria d'igualtat entre dones i homes i diversitat sexual.

b) Elaborar propostes d'activitats en l'àmbit de les polítiques d'igualtat de gènere per ser desenvolupades per la Unitat d'Igualtat o per altres òrgans de la Universitat. 

c) Informar de les activitats i les decisions institucionals sobre les polítiques d'igualtat de gènere i recollir les propostes que en facin els diferents centres i unitats de la Universitat.

d) Instar el director o directora de la Unitat d'Igualtat que proposi als òrgans de govern de la Universitat noves mesures destinades a promoure la igualtat entre dones i homes i el respecte a la diversitat sexual.

e) Aquelles que li assigni la normativa interna de la UPF.

2. La Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere està formada per:

 • El vicerector o vicerectora competent en matèria de polítiques d'igualtat de gènere, que la presideix.
 • Vuit representants del PDI, designats pel Consell de Govern a proposta dels degans i directors de centre.
 • Tres representants dels estudiants, un d'ells de postgrau, designats pel Consell d'Estudiants de la UPF.
 • Dos representants del PAS, designats pel Consell de Govern a proposta dels òrgans de representació del PAS.
 • Un membre del Consell Social, designat per aquest òrgan d'entre els membres que representen la societat
 • Els referents d'igualtat dels centres d'ensenyament superior adscrits a la UPF.
 • El director o directora de la Unitat d'Igualtat.
 • L'agent d'Igualtat, que exercirà la secretaria de la Comissió. 

3. La freqüència de reunions de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere és trimestral, podent-se convocar també reunions extraordinàries per pròpia iniciativa de la vicerectora o vicerector competent en matèria de polítiques d'igualtat de gènere o per petició d’una majoria dels seus membres.

 

Article 8. Comissions d’Igualtat dels centres integrats de la UPF

1. Les Comissions d’Igualtat dels centres integrats de la UPF desenvolupen les funcions següents:

a) Recollir i discutir les necessitats i demandes del centre en matèria d’igualtat de gènere i diversitat sexual.

b) Elaborar propostes d’activitats en l’àmbit de les polítiques d’igualtat de gènere perquè siguin desenvolupades per la Unitat d’Igualtat o per altres òrgans de la Universitat, incloent el propi centre.

c) Informar al seu centre de les activitats i les decisions institucionals relacionades amb les polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual.

d) Instar el director o directora de la Unitat d’Igualtat a proposar als òrgans de govern de la Universitat noves mesures destinades a promoure la igualtat entre dones i homes i el respecte a la diversitat sexual.

e) Instar els òrgans de govern del centre, i si s’escau del departament al qual el centre està adscrit, a implementar les accions previstes en el Pla d’Igualtat vigent de la Universitat.

f) Informar la Junta de Centre de llurs acords, informes o propostes.

2. Les Comissions d’Igualtat dels Centres estan integrades per representants dels tres col·lectius de la comunitat universitària. Cada Centre establirà el nombre de representants de cada col·lectiu en la Comissió. En tot cas en formarà part i la presidirà la persona que representi el centre en la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere de la Universitat.

En cas de vacant, absència, malaltia o impediment  el representant del Centre en la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere serà substituït per la persona que aquell o aquella hagi designat d’entre les integrants de la Comissió d’Igualtat del Centre.

3. Les Comissions d’Igualtat dels Centres establiran el seu règim de reunions. En tot cas celebraran com a mínim una reunió trimestra

 

Disposicions addicionals

 

Primera. El rector o rectora establirà l'equiparació del càrrec de director o directora de la Unitat d'Igualtat.

Segona. La Gerència dotarà la Unitat d'Igualtat dels mitjans materials i personals necessaris perquè pugui complir les seves funcions.

Tercera. La Gerència vetllarà perquè en el Pla de Formació s’inclogui formació competencial amb perspectiva de gènere per a les persones que han d'assolir un nivell adequat per exercir les funcions encomanades en aquest acord.

 

Disposició derogatòria

Queda sense efecte la Resolució del rector per a la creació i regulació de funcions de la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere de 16 de juny del 2009, així com aquelles disposicions que contradiguin aquest acord.

 

Disposició final

Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.