Donada la necessitat de revisar la dotació i el procediment per a la concessió de bestretes al personal de la UPF, Amb la conformitat dels òrgans de representació del personal recollida en tràmit de participació i consulta, En virtut de la competència que m'atorga l'apartat l) de l'article 52 dels Estatuts d'aquesta Universitat,

 

HE RESOLT,

Aprovar el procediment per a la resolució de les bestretes sol·licitades pel personal dels cossos docents i pel personal d'administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra.

Procediment per a la sol·licitud, la concessió, el pagament i el reintegrament de bestretes

 

1.Objecte

Mitjançant aquesta resolució s'estableixen els requisits i el procediment per a la concessió de bestretes a compte de les retribucions que sol·licitin els empleats de la Universitat Pompeu Fabra, així com les formes del pagament i de la restitució de les quantitats que els hagin estat avançades.

 

2. Destinataris

Es poden concedir bestretes reintegrables als empleats en actiu de la Universitat Pompeu Fabra, en règim de nomenament administratiu o de contractació laboral, que percebin les seves retribucions a càrrec del Capítol I dels pressupostos de la institució i que compleixin els requisits que s'expliciten en aquesta resolució.

 

3. Condicions de la concessió

3.1. Les bestretes concedides no acrediten cap interès, i s'han de reintegrar en un període màxim de 12 mesos correlatius, a partir del mes següent al del pagament.
No obstant això, les bestretes es podran reintegrar anticipadament, pel seu import total, en el moment en què l'interessat ho sol·liciti.

3.2. L'import màxim que es pot sol·licitar és un avançament de 2.100 €.

3.3. Al personal que percebi les seves retribucions en catorze pagaments anuals se li podran concedir bestretes de 1.000 €, reintegrables a compte dels pagaments de les dues pagues extraordinàries següents a la data en la qual el sol·licitant hagi percebut l'avançament.

3.4. L'import de les bestretes que es concedeixin a persones subjectes a retenció mensual dels seus havers per ordre judicial o governativa s'ajustaran a les remuneracions que aquestes percebin realment, un cop deduït, en cada cas, l'import de la retenció.

En aquest cas, la resolució denegarà la concessió si l'import mensual de la retenció, sumat a l'import mensual de la deducció que correspondria per retornar la bestreta, sobrepassa una tercera part del total de les retribucions netes mensuals del sol·licitant.

3.5. La concessió d'una bestreta resta condicionada al fet que es prevegi la permanència de la relació d'ocupació del sol·licitant en l'àmbit de l'organització de la UPF i que consti que aquest percep les seves retribucions a càrrec directe d'aquesta institució, durant el temps necessari perquè es produeixi el reintegrament total de la bestreta.

3.6. Les sol·licituds de bestretes es resoldran seguint l'ordre cronològic d'entrada al registre de la Universitat.

Una sol·licitud de bestreta podrà ser denegada per causa de l'exhauriment de la partida pressupostària que li és destinada, tenint en compte la reserva prevista en el paràgraf següent.

L'òrgan competent en la concessió no exhaurirà totalment la partida pressupostària destinada al pagament de bestretes, a fi i efecte de poder satisfer la sol·licitud de qualsevol interessat basada en motius greus. En aquest cas, l'òrgan competent de la concessió tindrà en compte els motius veritablement greus i urgents exposats pel sol·licitant, quan es refereixin a la necessitat de subvenir a les despeses originades per un risc per a la salut de l'interessat o d'un familiar seu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. En aquest cas, la resolució donarà preferència a la concessió d'aquesta sol·licitud respecte a la resta de sol·licituds presentades.

3.7. No es podrà concedir una bestreta mentre l'interessat no hagi reintegrat l'import total d'una eventual bestreta anterior.

3.8. Les sol·licituds d'excedències, de permís sense sou o de renúncia a la condició d'empleat de la UPF per part de les persones subjectes al descompte per reintegrament d'una bestreta es resoldran incorporant a l'autorització la liquidació de la totalitat d'aquesta; i si, per qualsevol altra causa, s'hagués de donar de baixa de la nòmina l'interessat, se li descomptarà de la liquidació dels seus havers l'import necessari per cancel·lar el deute.

 

4. Procediment

4.1. La sol·licitud de bestreta s'ha de presentar electrònicament al Registre General de la UPF, mitjançant el tràmit electrònic corresponent, i adreçades al/la gerent de la Universitat.

4.2. La Secció de Nòmines i Seguretat Social comprovarà la disponibilitat pressupostària i el compliment dels requisits formals establerts. En acabat, trametrà la sol·licitud al/la vicegerent de l'Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu,.

4.3. El/la vicegerent de l 'Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu emetrà la proposta de resolució.

4.4 . El/la gerent resoldrà les sol·licituds de bestreta. En la resolució del/la gerent en què es concedeixi una bestreta se n'especificaran els termes del reintegrament.

La denegació de la sol·licitud haurà de ser motivada amb indicació de les raons que impedeixen la seva concessió, en concordança amb la proposta de resolució.

Disposicions derogatòries

Única. Queda derogada la Resolució del rector de 26 d'octubre de 1994 relativa al procediment de regulació de bestretes.

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució. 

 

 

Josep Joan Moreso i Mateos
Rector

Barcelona, 4 de setembre del 2012