Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2023

Donada la necessitat d’adaptar el procediment de sol·licitud, concessió, pagament i reintegrament de bestretes per a la seva tramitació a través de mitjans electrònics i d’acord amb el Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra,

En virtut de la competència que m'atorga l'apartat l) de l'article 52 dels Estatuts d'aquesta Universitat,

HE RESOLT

Modificar el punt 4 de la Resolució de de 4 de setembre del 2012 relativa al procediment per a la sol·licitud, la concessió, el pagament i el reintegrament de bestretes, que queda redactat de la següent manera:

4. Procediment

4.1. La sol·licitud de bestreta s'ha de presentar electrònicament al Registre General de la UPF, mitjançant el tràmit electrònic corresponent, i adreçades al/la gerent de la Universitat.

4.2. La Secció de Nòmines i Seguretat Social comprovarà la disponibilitat pressupostària i el compliment dels requisits formals establerts. En acabat, trametrà la sol·licitud al/la vicegerent de l'Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu,.

4.3. El/la vicegerent de l 'Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu emetrà la proposta de resolució.

4.4 . El/la gerent resoldrà les sol·licituds de bestreta. En la resolució del/la gerent en què es concedeixi una bestreta se n'especificaran els termes del reintegrament.

La denegació de la sol·licitud haurà de ser motivada amb indicació de les raons que impedeixen la seva concessió, en concordança amb la proposta de resolució.”

Disposició final primera. Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2023.

Disposició final segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Laia de Nadal Chanclet

Rectora

Barcelona, a 28 de juny de 2023