Normativa de propietat industrial i software de la Universitat Pompeu Fabra

Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, modificat per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015

 

Títol I

Objecte i definicions

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. És objecte d'aquesta normativa establir un marc jurídic aplicable al desenvolupament de resultats de R+D+i per part dels membres de la comunitat universitària de la UPF. En particular, aquesta normativa regula els aspectes següents:

a) la determinació de la titularitat dels resultats de R+D+i.
b) el procediment que cal seguir per protegir els resultats de R+D+i.
c) la determinació dels drets econòmics resultants de l'explotació dels resultats de R+D+i.

1.2. Aquesta normativa és d'aplicació a totes aquelles activitats de recerca que desenvolupin a l'entorn de la UPF els membres de la comunitat universitària de la UPF, ja sigui una activitat pròpia o en col·laboració amb d'altres entitats públiques o privades.

 

Article 2. Definicions (*)

Als efectes de la present normativa, els termes següents tindran el significat i abast que es defineixen a continuació:

a) UPF: Universitat Pompeu Fabra.

b) Personal de la UPF: el personal acadèmic (tant el personal docent com el personal de recerca, fins i tot el personal investigador en formació) i el personal d'administració i serveis, de conformitat amb l'establert als Estatuts de la UPF.

c) Estudiants de la UPF: són estudiants de la UPF totes les persones que estiguin matriculades en qualsevol dels ensenyaments de primer, segon o tercer cicle, de conformitat amb l'establert als Estatuts de la UPF.

d) Membres de la comunitat universitària: els Estudiants i el Personal de la UPF.

e) Resultats de R+D+i: són Resultats de R+D+i als efectes d'aquesta normativa les Invencions i el Software (d'acord amb les definicions establertes a continuació), generats o desenvolupats per Membres de la Comunitat Universitària de la UPF com a conseqüència d'una activitat de R+D+i explícitament o implícitament objecte de la seva relació acadèmica, docent o de recerca amb la UPF.

f) Invenció: els Resultats de R+D+i susceptibles de protecció per drets de propietat industrial, tot incloent de manera enunciativa però no limitativa, patents, models d'utilitat, topografies de semiconductors i dissenys industrials.

g) Software: els Resultats de R+D+i susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual com a programes d'ordinador (software) i bases de dades, de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual.

h) Beneficis Nets: es considerarà Beneficis Nets a efectes d'aquesta normativa la diferència entre els ingressos obtinguts per la UPF per l'explotació comercial dels Resultats de R+D+i i les Despeses de Valorització d'aquests resultats.

i) Despeses de Valorització: es consideraran Despeses de Valorització aquelles despeses incorregudes en el procés de protecció i comercialització del Resultat de R+D+i i pagades a tercers. De forma enunciativa però no limitativa: estudis de patentabilitat, sol·licitud, tramitació, gestió, manteniment i defensa d'un dret de propietat industrial o intel·lectual davant de l'Oficina o Organisme que correspongui, estudis de mercat, assessorament legal, activitats de promoció, etc.

 

Títol II
Titularitat dels resultats de R+D+i

Capítol I
Recerca pròpia de la UPF

Article 3. Titularitat dels drets de propietat industrial

3.1. Personal de la UPF

Les invencions desenvolupades pel personal de la UPF tenen la consideració d'"invenció laboral" als efectes de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents d'invencions i models d'utilitat. Per tant, correspon a la UPF la titularitat d'aquestes invencions, sense perjudici dels drets que li puguin correspondre al personal de la UPF en virtut d'aquesta llei.

3.2. Estudiants de la UPF

3.2.1. Correspon als estudiants de la UPF la titularitat, així com els drets d'explotació, sobre les invencions que hagin desenvolupat en el marc d'una activitat acadèmica, tret que s'estableixi un pacte contrari.

3.2.2. No obstant això, en el cas d'invencions desenvolupades pels estudiants de la UPF conjuntament amb el personal de la UPF, la titularitat i els drets d'explotació de la invenció es distribuiran entre els estudiants de la UPF i la UPF en la proporció en la qual hagi intervingut cadascú en el seu desenvolupament.

 

Article 4. Titularitat dels drets sobre programes d'ordinador (software)

4.1. Personal de la UPF

4.1.1. El personal de la UPF serà titular dels drets morals de caràcter irrenunciable i inalienable que li correspongui sobre el software del qual sigui autor, de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual.

4.1.2. Correspon a la UPF la titularitat tant dels drets d'explotació del programa font com del programa objecte del software que hagi estat desenvolupat pel personal de la UPF en exercici de les seves funcions a la UPF o seguint les instruccions de la UPF.

4.1.3. Tret de pactar el contrari, en el cas que el software tingui la consideració d'obra col·lectiva de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual, creada a iniciativa i sota la coordinació de la UPF, l'autoria i la titularitat dels drets d'explotació sobre la propietat intel·lectual derivada del software correspondrà a la UPF, excepte que aquest sigui editat i divulgat per un tercer.

4.2. Estudiants de la UPF

4.2.1. Correspon a l'estudiant de la UPF la titularitat dels drets de propietat intel·lectual sobre el software que hagi desenvolupat en el marc d'una activitat acadèmica.

4.2.2. No obstant això, en el cas de software resultant de treballs desenvolupats per l'estudiant de la UPF conjuntament amb el personal de la UPF, l'autoria correspondrà tant a l'estudiant com al personal de la UPF. La titularitat dels drets d'explotació sobre aquest software correspondrà a l'estudiant de la UPF i a la UPF en la proporció en la qual hagi intervingut cadascú en el seu desenvolupament.

4.2.3. En cas que el software tingui consideració d'obra col·lectiva de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual, s'aplicarà el previst a la clàusula 4.1.3.

 

Capítol II 
Projectes de recerca desenvolupats conjuntament amb d'altres entitats

Article 5. Titularitat dels resultats de R+D+i de projectes desenvolupats amb d'altres entitats

5.1. El contracte o conveni que reguli els projectes de recerca realitzats conjuntament amb d'altres entitats públiques i/o privades ha de regular expressament la titularitat dels drets sobre la propietat intel·lectual i industrial, i assumirà la gestió de la seva protecció jurídica i de la seva explotació, sense perjudici que el referit contracte en posposi la determinació en un moment futur, en el marc d'un acord de cotitularitat.

5.2. Així mateix, en cas de participació d'un investigador d'una altra entitat en  activitats de recerca a la UPF, o de participació d'un investigador de la UPF en  activitats de recerca a l'altra entitat, el conveni regulador d'aquesta participació  ha de preveure expressament el règim de titularitat, gestió, protecció i explotació dels resultats de R+D+i que desenvolupi.

5.3. De conformitat amb la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, s'ha de respectar en tots els casos el dret dels autors o inventors a ser reconeguts com a tals.

 

Títol III
Gestió i Explotació dels Resultats de R+D+i

Capítol I
Protecció dels Resultats de R+D+i

Article 6. Gestió de la protecció dels resultats de R+D+i

6.1. La gestió de la protecció dels resultats de R+D+i derivats de projecte propis de la UPF serà desenvolupada per la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle de la UPF , sense perjudici d'allò establert a l'article 15 d'aquesta normativa.

6.2. En relació amb els resultats de R+D+i derivats de projectes de col·laboració amb d'altres entitats públiques i/o privades, s'estarà a allò que s'estableixi en els convenis subscrits entre les entitats col·laboradores. En cas de no establir-se cap previsió, la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle de la UPF  assumirà la gestió de la protecció dels resultats de R+D+i en nom de la UPF.

Article 7. Comunicació d'obtenció de resultats de R+D+i

7.1 (*) En el cas de què el Personal de la UPF obtingui un Resultat de R+D+i que pugui ser susceptible de protecció, haurà de donar trasllat de la seva obtenció, al mes aviat possible, a la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle i com a mínim, 2 mesos abans de la seva publicació. La comunicació es podrà realitzar de forma directa o mitjançant el responsable del seu grup de recerca, adjuntant tota aquella informació referent a la Invenció o Software desenvolupat que permeti a la UPF, si ho considera adient, iniciar els tràmits adients per a la seva deguda protecció jurídica.

7.2 (*) En la referida comunicació (en endavant, "Declaració d'Obtenció de Resultat de R+D+i") s'haurà de presentar la següent informació, segons el cas:

(a) Identificació dels Resultats de R+D+i obtinguts, la seva possible aplicació i si han estat obtinguts fruit d'un projecte parcialment o totalment finançat per tercers aliens a la UPF.

(b) Identificació dels autors o inventors, segons el cas, indicant quin és el percentatge de participació de cada un dels inventors o autors en la Invenció o el Software, segons el cas, tot respectant les disposicions previstes en aquesta normativa. Si no s'especifica, es distribuirà a parts iguals entre els autors o inventors.

(c) Manifestació d'interès dels autors o inventors en protegir els Resultats de R+D+i.

(d) Designació de la persona que farà d'interlocutor amb la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle (en endavant, l'"Interlocutor"). Quan hi hagi autors o inventors externs a la UPF, l'Interlocutor haurà de ser sempre un membre del Personal de la UPF.

(e) La Comunicació d'Obtenció de Resultat de R+D+i haurà d'anar signada per tots els autors o inventors i pel Coordinador del Grup de Recerca en cas què els autors formin part d'un grup de recerca.

7.3. Els autors o inventors dels resultats de R+D+i han de col·laborar amb la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle de la UPF  o amb l'òrgan o entitat que desenvolupi les tasques de gestió en tot allò que sigui necessari per a l'obtenció de l'adequada protecció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial que es pretenguin protegir.

7.4. En particular, l'obligació de col·laboració pot estendre's a la subscripció dels documents públics o privats que resultin adients, davant qualsevol oficina nacional i estrangera competent en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial (de manera enunciativa, però no limitativa, oficines de patents i/o marques, registres de propietat intel·lectual, etc.), perquè la UPF, segons el cas, consti com a titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el resultat de R+D+i o n'esdevingui, i que pugui exercitar els drets que li corresponguin en virtut de la seva condició de titular a plens efectes.

7.5. En tot moment, els autors o inventors tractaran la informació relativa a la Declaració d'Obtenció de Resultats de R+D+i de manera confidencial, en els termes establerts a l'article 10 d'aquesta normativa.

 

Article 8. Protecció dels resultats de R+D+i i despeses

8.1. La Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle de la UPF  analitzarà la Declaració d'Obtenció de Resultats de R+D+i i la traslladarà al vicerectorat competent en matèria de política científica, acompanyada d'un informe de recomanació de sol·licitud de protecció del resultat i d'aquella documentació que consideri adient.

8.2. Per fer aquesta anàlisi, tant la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle de la UPF  com el vicerectorat competent en matèria de política científica poden sol·licitar la informació addicional i el suport d'assessors interns i/o externs que creguin convenient.

8.3. El vicerectorat competent en matèria de política científica decidirà sobre l'estratègia de protecció d'aquells resultats de R+D+i que puguin ser susceptibles de protecció, atenent a totes les circumstàncies que hi concorrin, i en particular l'interès científic, social i/o empresarial suscitat per aquells.

8.4. El vicerectorat competent en matèria de política científica comunicarà a l'interlocutor, en un termini màxim de quaranta cinc (45) dies hàbils comptats des de la recepció de la sol·licitud, l'acceptació o no per part de la UPF de la sol·licitud de protecció dels resultats de R+D+i. El silenci de la UPF s'ha d'entendre com a negatiu.

8.5. En el cas que la UPF decideixi no protegir els resultats de R+D+i, s'aplicarà l'establert a l'article 9 d'aquesta normativa.

8.6. La UPF es farà càrrec de totes les despeses de tramitació de les sol·licituds de protecció de resultats de R+D+i i del manteniment a l'Estat Espanyol.

8.7. La protecció internacional dels resultats de R+D+i (incloent de manera enunciativa però no limitativa, sol·licitud de patents a l'estranger o extensions internacionals de patent abans de finalitzar el període de prioritat) s'analitzarà atenent l'existència d'acords amb tercers que financin les despeses que l'extensió originarà o la previsió de viabilitat de la seva explotació futura.

 

Article 9. Cessió i abandonament dels drets sobre els resultats de R+D+i

9.1. En cas que la UPF decideixi no protegir un determinat resultat de R+D+i, pot comunicar-ho als seus autors o inventors, perquè aquests, en cas d'estar interessats, puguin sol·licitar-ne la cessió, i iniciar els tràmits necessaris per protegir-lo al seu nom, de conformitat amb la normativa aplicable, i respectant els contractes que s'hagin signat amb tercers. La renúncia per part de la UPF ha de ser de forma expressa, per mitjà de comunicació fefaent.

9.2. D'altra banda, en cas que la UPF decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment de qualsevol títol o extensió internacional d'un dret de propietat industrial, pot traslladar-lo als seus inventors, perquè en cas d'estar-hi interessats, se'ls cedeixin els drets als quals renuncia la UPF, d'acord amb el previst en aquest article i, en el seu cas, amb les condicions que s'acordin entre la UPF i els inventors. En tot cas, aquesta renúncia ha d'estar degudament motivada.

9.3. En cas de renúncia segons l'establert als apartats 9.1 i 9.2 anteriors, la UPF té dret a percebre dels autors o inventors, o de terceres persones que assumeixin l'explotació comercial, un percentatge sobre els beneficis que aquests puguin obtenir per l'explotació comercial dels resultats de R+D+i. Aquest percentatge és d'un quinze per cent (15%), tret d'un pacte en un altre sentit. 

9.4. En cas de renúncia en els termes previstos als apartats anteriors, la UPF es reservarà el dret a obtenir del titular o titulars una llicència d'ús exclusiva, intransferible i gratuïta amb finalitats de docència i recerca.

9.5. En tot cas, la renúncia i la cessió previstes en aquest article s'han d'ajustar a la normativa aplicable a la UPF en matèria de contractació i de patrimoni.

 

Article 10.  Confidencialitat i divulgació dels resultats de R+D+i

10.1. El personal de la UPF, així com qualsevol altre personal que participi en activitats de recerca a l'entorn de la UPF, ha de tractar la informació relativa a qualsevol resultat de R+D+i desenvolupat a l'entorn de la UPF de manera confidencial, i esforçar-se per assegurar aquesta confidencialitat, a fi de preservar els drets de la UPF o dels tercers que col·laborin en les activitats de recerca.

10.2. Una vegada s'hagi definit el procediment que cal seguir per protegir els resultats de R+D+i, els investigadors acordaran amb la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle de la UPF  els terminis de divulgació de la seva recerca, i es comprometran a no fer cap acte de divulgació fins a la data que s'acordi per tal de no perjudicar-ne la protecció jurídica.

10.3. Per al supòsit de desenvolupament conjunt de projectes de recerca amb d'altres entitats, la UPF procurarà incloure en els respectius convenis reguladors les polítiques de la UPF relatives a la confidencialitat dels resultats de R+D+i desenvolupats.

10.4. Per la seva part, el personal de la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle de la UPF  tractarà aquesta informació confidencialment i posarà els mitjans adients perquè es mantingui la confidencialitat davant de tercers.

 

Capítol II
Explotació dels resultats de R+D+i

Article 11.  Fórmules d'explotació dels resultats de R+D+i

11.1. La UPF, en la seva condició de titular dels drets d'explotació dels resultats de R+D+i en els termes indicats en aquesta normativa, pot explotar comercialment els resultats de R+D+i de la manera que estimi més adient per al compliment de les seves finalitats, tot i que procurarà que la manera escollida permeti el major accés possible de la societat als nous coneixements i tecnologies.

 

Article 12.  Explotació dels resultats de R+D+i per part de tercers

12.1. La UPF pot subscriure amb terceres entitats la transferència dels drets per explotar els resultats de R+D+i. A aquests efectes, caldrà seguir les normes i els procediments aplicables per a la disposició, alienació i gravamen dels béns de la UPF.

12.2. La transferència a tercers dels resultats de R+D+i per a l'explotació comercial s'instrumentarà preferentment mitjançant la subscripció d'un contracte de llicència sobre els drets d'explotació, de manera que la UPF mantingui la titularitat sobre els resultats de R+D+i.

12.3. En el contracte de llicència, es procurarà establir mecanismes que permetin la protecció de l'interès públic i l'obtenció del retorn socioeconòmic adient.

 

Article 13. Explotació mitjançant la creació d'empreses derivades (spin-off o EBT)

13.1. L'explotació dels resultats de R+D+i pot desenvolupar-se mitjançant la creació d'una spin-off o empresa de base tecnològica (EBT) amb participació de membres del personal de la UPF, en la qual pot participar eventualment la UPF, i a la qual es llicenciarien els drets d'explotació sobre els resultats de R+D+i.

13.2. La participació del personal de la UPF en el capital social i l'activitat de l'empresa s'ha d'adequar, en tot cas, a la legislació aplicable, i en particular a la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, així com a la normativa interna de la UPF.

 

Article 14. Distribució dels beneficis de l'explotació comercial (*)

14.1 El personal investigador tindrà dret a participar en els Beneficis Nets que obtingui la Universitat com a conseqüència de l'eventual explotació dels Resultats de R+D+i. Aquesta participació no tindrà en cap cas la consideració de retribució o salari.

14.2. Els Beneficis Nets obtinguts per la UPF per l'explotació comercial dels Resultats de R+D+i que s'hagin originat en activitats pròpies de la UPF, seran gestionats íntegrament per la UPF, mitjançant la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle, i es distribuiran segons cada cas d'acord amb els apartats 14.3 i 14.4.

14.3. En el cas d'explotació de Resultats de R+D+i realitzada per tercers, aliens a la UPF, la distribució de Beneficis Nets es farà d'acord amb els següents percentatges:

(a) Explotació d' Invencions i drets de Propietat Industrial:

- 50% pels inventors;

- 50 % per a foment de la protecció i transferència de resultats de R+D+i.

(b) Explotació de Software i altres drets de propietat intel·lectual (per ex. know-how):

- 82 % pel Grup de Recerca; que inclourà la part de compensació als autors.

-18 % per a foment de la protecció i transferència de resultats de R+D+i.

14.4. En el cas d'explotació de Resultats de R+D+i transferits a spin-off's o EBT de la UPF, la distribució de Beneficis Nets es farà d'acord amb els següents percentatges:

(a) Si els inventors i/o autors tenen igual o menys del 10% de participació accionarial en la spin-off o EBT:

- 50% Inventors i/o autors;

- 50% per al foment de la protecció i transferència de resultats De R+D+i.

(b) Si els inventors i/o autors tenen mes del 10% de participació accionarial en la spin-off o EBT:

- 10% Inventors i/o autors;

- 90% per al foment de la protecció i transferència de resultats de R+D+i.

14.5. Els Beneficis Nets obtinguts per la UPF per l'explotació dels Resultats de R+D+i es distribuiran, una vegada s'hagin descomptat les Despeses de Valorització a l'import obtingut per l'explotació dels mateixos.

14.6. En cas d'existir més d'un autor o inventor, la UPF abonarà l'import corresponent personalment a cada investigador, segons l'establert a la Declaració d'Obtenció de Resultats de R+D+i, signat per tots els interessats que estableixi els percentatges de contribució de cada inventor. Els autors o inventors, segons el cas, podran de mutu acord entre tots, destinar aquests recursos a activitats de foment de la recerca del seu respectiu grup o grups de recerca.

14.7. En cas de finalitzar la seva relació amb la UPF com a investigadors, serà responsabilitat de cadascun dels autors o inventors mantenir a la UPF informada de les seves dades de contacte per tal que aquesta pugui efectuar els pagaments que correspongui. En absència de dades de contacte actualitzades, la UPF quedarà exempta de la responsabilitat de realitzar aquests pagaments.

14.8. En tot cas, la distribució dels Beneficis Nets prevists en aquest article s'ajustarà a les limitacions econòmiques que pugui establir la normativa aplicable.

 

Capítol III
Entitats de recerca vinculades a la UPF

Article 15. Entitats vinculades

La UPF pot encarregar les tasques de promoció, gestió i explotació dels resultats de R+D+i previstes en aquesta normativa a una tercera entitat vinculada en virtut del que preveu l'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. A tal efecte s'establiran, en tot cas, els mecanismes de coordinació i de control que es considerin necessaris.

 

Disposició Transitòria Única. De les invencions anteriors

Les invencions comunicades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta normativa es regiran per la normativa sobre la propietat industrial de les invencions realitzades a la UPF, aprovada per acord del Consell de Govern, de 17 de desembre de 2003.

 

Disposició Derogatòria Única. Derogació de la normativa

Queda derogada la normativa sobre la propietat industrial de les invencions realitzades a la UPF, aprovada per acord del Consell de Govern, de 17 de desembre de 2003.

 

Disposició Final Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2016.

(*) Entrada en vigor a partir de l'1 de gener del 2016