Què és

El Registre Electrònic de la Universitat Pompeu Fabra està integrat en el Registre General d'entrada i sortida de documents de la UPF i admet sol·licituds, escrits i documents presentats telemàticament, és a dir, en línia o per Internet.

Està vinculat als tràmits que es poden fer per Internet mitjançant:

  • Formularis normalitzats dels procediments digitalitzats que es troben publicats a la seu electrònica de la UPF al Catàleg de Procediments-Tràmits.
  • La instància general, que només es pot utilitzar per als casos en què no hi ha un formulari normalitzat per a un procediment, o per acompanyar documentació de procediments ja iniciats. Mitjançant aquest formulari només es poden presentar escrits, sol·licituds i comunicacions adreçades a la Universitat Pompeu Fabra i no a cap altra administració pública.

La presentació de sol·licituds, escrits i documents al Registre Electrònic té els mateixos efectes que la presentació en la modalitat presencial.

Horaris i terminis

Es poden presentar sol·licituds, escrits i documents en el Registre Electrònic les 24 hores del dia tots els dies de l'any. Cal tenir en compte, però, que els terminis de tramitació estan determinats per les dates establertes en la normativa, la convocatòria, etc., del tràmit que s'està fent.

El funcionament del Registre Electrònic es pot veure interromput per motius de manteniment tècnic o operatiu i durant el temps imprescindible perquè sigui efectiu. Aquesta interrupció s'anunciarà a la seu electrònica i a la pàgina d'accés al Registre Electrònic amb la màxima antelació possible. En els casos d'interrupció no planificada, per error del sistema, i sempre que sigui possible, hi haurà visible un missatge de comunicació de la interrupció del servei; en aquest cas la presentació haurà de fer-se en un altre moment o utilitzant els mitjans admesos legalment. La Universitat no serà responsable de la interrupció del servei del Registre Electrònic per causes tècniques.

El Registre Electrònic es regeix per l'hora oficial.

A efectes de còmput de terminis, la recepció de sol·licituds, escrits i documents en un dia inhàbil s'entendrà feta la primera hora del dia hàbil següent.

Pel que fa als horaris del Registre General per a la presentació presencial són els que hi ha publicats a la pàgina Registre General de la Universitat.

 

Calendari de dies inhàbils

L'article 26.5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix que cada seu electrònica on hi hagi disponible un registre electrònic determina, tenint en compte l'àmbit territorial on exerceix les seves competències el titular d'aquella, els dies que es consideren inhàbils als efectes de còmput de terminis.

Consulteu el calendari de dies inhàbils corresponent a l'any 2024.

 

Com funciona

En els tràmits en què s'indiqui que la presentació de sol·licituds, escrits i documents es pot fer en línia o per Internet, cal omplir el formulari i signar-lo amb qualsevol dels certificats digitals admesos per la UPF.

L'assentament en el Registre General de la Universitat es fa de manera automatitzada i l'interessat rep un rebut signat electrònicament que conté la data i l'hora exactes de la recepció. Aquest rebut serveix a tots els efectes com a resguard de l'entrada al Registre de tota la documentació enviada i és equivalent a la còpia segellada. És important que l'interessat conservi aquest resguard per a tràmits posteriors i com a prova de la presentació.

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la seu electrònica de la Universitat Pompeu Fabra que requereixen d'identitat digital és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. El document nacional d'identitat electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació (la T-CAT inclosa en el carnet de la UPF), idCAT, etc.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, en què la validació es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per obtenir més informació sobre aquests certificats accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Instruccions tecnològiques

Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats en el Registre Electrònic de la Universitat Pompeu Fabra han de ser llegibles i lliures de virus informàtics o qualsevol altre codi maliciós.

Aquests documents poden utilitzar el format PDF o el propi dels paquets ofimàtics Open Office i Microsoft Office, així com qualsevol altre que s'ajusti als formats i als estàndards aprovats per l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

Requeriments tècnics

Navegador:

  • Firefox v3.X en endavant  
  • Internet Explorer v7 en endavant 

Lector de documents en PDF. Si no en disposeu, podeu descarregar-lo des de la pàgina web d'Adobe.

Marc normatiu

Dades de contacte

Per a qualsevol dubte sobre el Registre Electrònic us podeu posar en contacte amb:

Registre General de la UPF

 93 542 20 00
 [email protected]
 Web del Registre General