D'acord amb el que estableixen els articles 42, 126 i 138 de la Llei de Contractes del Sector Públic seran publicats en aquest perfil de contractant els anuncis de licitació, les adjudicacions i formalitzacions dels contractes i també es difondran altres dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació.

 

Contractes licitats a partir de l'1 de març del 2016

Normativa de referència

 

Històric de contractació